Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 401 af 28. april 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål
§ 1

Loven har til formål at sikre, at installationer på området for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

Kapitel 2 1 Anvendelsesområde
Elområdet
§ 2

Elektriske installationer for stærkstrøm samt installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, og servicering af disse installationer og systemer må kun udføres af elinstallatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2 De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med fast tilkobling til eller frakobling fra elforsyningsanlæg og omfatter faste ledningssystemer, tavler, målere, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

Stk. 3 Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, må uanset stk. 1 installere og servicere ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer.

Stk. 4 Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer elektriske maskiner og brugsgenstande, må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling af og service på elektriske maskiner og brugsgenstande.

Stk. 5 Tavlefabrikanter må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling af og service på installationstavler.

Stk. 6 Elektriske installationer på skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne er ikke omfattet af loven.

§ 3

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

 • 1) producenters udførelse af faste elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder,

 • 2) producenters forberedelse af elektriske installationer ved fremstilling af bygningsdele,

 • 3) føring af elkabler af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og

 • 4) udførelse af simple arbejder.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om installation og servicering af ikkekonventionelle elproducerende anlæg og regler om undtagelse fra autorisationskravet for disse anlæg.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i stk. 1, nr. 3, herunder krav om, at kurset skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges, give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation. Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

Vvs-området
§ 4

Gasinstallationer, der anvender bygas, naturgas, flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser, må kun udføres og serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutning til eller frakobling fra distributionsledninger eller forsyningsanlæg og omfatter stik- og husledninger samt gasmateriel, herunder apparater og apparaternes ventilations- og aftrækssystemer.

Stk. 3 Førstegangsindregulering af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, gasdrevne motoranlæg og installationer med procesudstyr må dog alene udføres af producenten eller af virksomheder, der har opnået en virksomhedsgodkendelse på gasområdet efter § 11, stk. 1. Servicering af de anlæg og installationer, som er nævnt i 1. pkt., må alene udføres af virksomheder, der har opnået en virksomhedsgodkendelse på gasområdet efter § 11, stk. 1.

Stk. 4 Gasinstallationer på skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne og gasinstallationer til fremdrift eller opvarmning af køretøjer er ikke omfattet af loven.

§ 5

Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde.

Stk. 2 Vandinstallationer regnes fra og med tilslutning til og frakobling fra forsyningsledning og omfatter hele installationen inklusive armaturer og installationsgenstande, medmindre tilslutningen sker til et forsyningsanlæg for en enkelt privat forbruger.

Stk. 3 Vand- og afløbsinstallationer på skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne er ikke omfattet af loven.

§ 6

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v. Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

 • 1) arbejder, som personale ansat hos gasdistributionsselskaber eller i vandforsyningsvirksomheder udfører inden for deres forsyningsområde, og arbejder, som personale ansat i vandselskaber og personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for distributions- eller vandforsyningsledninger,

 • 2) producenters udførelse af faste gas-, vand- og afløbsinstallationer i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder,

 • 3) producenters forberedelse af gasinstallationer og vandinstallationer samt af afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger ved fremstilling af bygningsdele,

 • 4) føring af vandrør af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og

 • 5) udførelse af simple arbejder.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i stk. 1, nr. 4, herunder krav om, at kurset skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation. Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

Kloakområdet
§ 7

Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af kloakmestervirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1.

Stk. 2 De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuumafløbssystemer, samletanke og bygnings- og omfangsdræn.

§ 8

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

 • 1) arbejder, som personale ansat i vandselskaber og personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde ved afløbsinstallationer, som er tilsluttet vandselskabets hovedkloak, eller arbejder, som den, der er ansvarlig for en hovedkloak, ved eget personale udfører ved installationer, som er tilsluttet denne hovedkloak, som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for hovedkloakken, og

 • 2) udførelse af simple arbejder.

Kapitel 3 1 Autorisation og godkendelse
Autorisation
§ 9

Sikkerhedsstyrelsen meddeler autorisation til elinstallatørvirksomheder, jf. § 2, stk. 1, til vvs-installatørvirksomheder, jf. § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, og til kloakmestervirksomheder, jf. § 7, stk. 1, når ansøgeren har dokumenteret, at

 • 1) der i virksomheden er en eller flere fagligt ansvarlige, som er godkendt i henhold til § 14, stk. 1, inden for det fagområde, der ansøges om autorisation til, og som er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab,

 • 2) virksomheden har et godkendt kvalitetsledelsessystem, jf. § 20,

 • 3) virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation,

 • 4) virksomheden har en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og

 • 5) der er indbetalt gebyr, jf. § 18.

Stk. 2 Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov, lov om gasinstallationer og gasmateriel, den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører m.v., den tidligere gældende lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller elsikkerhedsloven eller regler udstedt i medfør af disse love.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen fører et register over autorisationer. Virksomheder, der er autoriseret i henhold til stk. 1, opføres i registeret. Registeret er offentligt tilgængeligt på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 10

Sikkerhedsstyrelsen meddeler delautorisation til at udføre arbejde på en afgrænset del af autorisationsområdet beskrevet i § 2, stk. 1, § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, når betingelserne i § 9 er opfyldt.

Stk. 2 Virksomheder, der er delautoriserede i henhold til stk. 1, opføres i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister, jf. § 9, stk. 3, med angivelse af, hvilke arbejder delautorisationen omfatter.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvilke afgrænsede arbejdsområder der kan ansøges om delautorisation til. Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet

Virksomhedsgodkendelse på gasområdet
§ 11

Sikkerhedsstyrelsen meddeler en virksomhed en virksomhedsgodkendelse på gasområdet til at udføre førstegangsindregulering af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, gasdrevne motoranlæg og installationer med procesudstyr, når betingelserne i § 9 er opfyldt, jf. dog stk. 2. Virksomhedsgodkendelsen giver samtidig virksomheden ret til at servicere den type anlæg, som godkendelsen omfatter.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan ud fra en konkret vurdering af de samlede faglige kompetencer i virksomheden meddele godkendelse efter stk. 1, selv om virksomhedens fagligt ansvarlige ikke er godkendt i henhold til § 14, stk. 1.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvilke faglige kvalifikationer den fagligt ansvarlige og de udførende medarbejdere skal være i besiddelse af, for at virksomheden kan meddeles en virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Stk. 4 Virksomheder, der er godkendt i henhold til stk. 1, opføres i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister, jf. § 9, stk. 3, med angivelse af, hvilke arbejder godkendelsen omfatter.

Udøvelse af virksomheden
§ 12

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

 • 1) udøvelse af autoriseret virksomhed og virksomhed med en virksomhedsgodkendelse på gasområdet,

 • 2) den fagligt ansvarliges tilknytning til virksomheden,

 • 3) kompetencekrav til medarbejdere, der udfører autorisationskrævende arbejde hos autoriserede kloakmestervirksomheder, og

 • 4) emner, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, der er omfattet af autorisationskrav i medfør af denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med senere ændringer, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked med senere ændringer og EU-regulering om sikkerhed ved tjenesteydelser.

§ 13

Virksomheden skal sikre, at den fagligt ansvarlige, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, har de beføjelser, som er nødvendige, for at den fagligt ansvarlige kan varetage sine opgaver.

Stk. 2 Såfremt den fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden som ansat, skal vedkommende være ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.

Godkendelse som fagligt ansvarlig
§ 14

Godkendelse som fagligt ansvarlig på el-, vvs- og kloakområdet meddeles af Sikkerhedsstyrelsen, når det er dokumenteret, at

 • 1) ansøgeren har bestået en godkendt kompetencegivende prøve inden for det relevante fagområde, jf. dog stk. 3,

 • 2) ansøgeren er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

 • 3) der er indbetalt gebyr, jf. § 18.

Stk. 2 Ansøgeren skal angive en skriftlig erklæring om, hvorvidt vedkommende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov, lov om gasinstallationer og gasmateriel, den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører m.v., den tidligere gældende lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller elsikkerhedsloven eller regler udstedt i medfør af disse love.

Stk. 3 Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

§ 15

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

 • 1) hvilke opgaver den fagligt ansvarlige i autoriserede virksomheder og virksomheder med en virksomhedsgodkendelse på gasområdet har,

 • 2) kompetencegivende prøver, der giver adgang til at ansøge om godkendelse som fagligt ansvarlig,

 • 3) administration af de kompetencegivende prøver på vvs- og kloakområdet og gasområdet i øvrigt, herunder gebyrer for deltagelse i prøverne, og

 • 4) udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for el-, vvs- og kloakområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder om forbud mod midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, for personer, som ikke opfylder kvalifikationskravene.

Afslag
§ 16

Uanset betingelserne i §§ 9-11 og 14 for at opnå autorisation, virksomhedsgodkendelse på gasområdet eller godkendelse som fagligt ansvarlig er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen meddele afslag i følgende tilfælde:

 • 1) Såfremt ansøgeren i udlandet er ikendt sanktioner for forhold, der kan sidestilles med de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte, jf. dog stk. 2.

 • 2) Såfremt ansøgeren i stilling eller hverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1 og 2, gælder ikke for personer fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, som er lovligt etablerede i deres hjemland, og som anmelder midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhverv.

Stk. 3 Ved afslag efter stk. 1, nr. 1, finder straffelovens § 78, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Dispensation
§ 17

Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de betingelser, der er nævnt i § 9, stk. 1, nr. 1-4, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 14, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til dispensation fra kravet i § 9, stk. 1, nr. 1. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Kapitel 4 1 Oplysningspligt
§ 19

En autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. §§ 9-11, skal straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, når virksomheden får en ny fagligt ansvarlig tilknyttet. Virksomheden skal endvidere straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, når den fagligt ansvarlige fratræder eller virksomheden ved, at den fagligt ansvarlige vil være fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.

Stk. 2 En autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. §§ 9-11, skal give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af autorisation eller godkendelse.

Kapitel 5 1 Kvalitetsledelsessystemet
§ 20

En virksomhed, der ansøger om autorisation eller godkendelse efter §§ 9-11, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et godkendt kvalitetsledelsessystem. Kvalitetsledelsessystemet skal rette sig mod den del af virksomhedens forretningsgrundlag, der vedrører det autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Kvalitetsledelsessystemet skal godkendes og løbende efterprøves af en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Virksomheden afholder omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

 • 1) det i stk. 1 nævnte kvalitetsledelsessystems indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning,

 • 2) undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder, der er etableret i et andet EU- eller EØS-land, og som udfører arbejde som midlertidig tjenesteyder i Danmark,

 • 3) undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder uden cvr-nummer, som ved lovens ikrafttræden har autorisation, og som har tilknyttet en bibeskæftiget person som personligt autoriseret eller teknisk ansvarlig,

 • 4) ekstraordinær efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet i tilfælde, hvor virksomheden har udvist forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde,

 • 5) godkendelse af kontrolinstanser til at udføre opgaver efter stk. 1 og efterprøvning af de godkendte kontrolinstanser og

 • 6) kontrolinstanser, som er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med, med henblik på implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked med senere ændringer og EU-regulering om sikkerhed ved tjenesteydelser.

Stk. 4 En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsledelsessystem, der vedrører arbejder, som virksomheden udfører i Danmark, og som kan godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 3, nr. 1, eller et system, der kan sidestilles hermed.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om akkreditering af kontrolinstanserne, herunder om, at den enkelte kontrolinstans afholder omkostningerne i forbindelse med akkreditering og efterprøvning af sine kompetencer og sit kvalitetsledelsessystem. Et krav om akkreditering træder i stedet for kravet om Sikkerhedsstyrelsens godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanserne.

Kapitel 6 1 Bortfald og tilbagekaldelse
Bortfald
§ 21

En autorisation eller en godkendelse udstedt i medfør af §§ 9-11 bortfalder, når virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører eller virksomheden ikke længere har en fagligt ansvarlig tilknyttet, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, eller den fagligt ansvarlige er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.

§ 22

En godkendelse som fagligt ansvarlig udstedt i medfør af § 14 bortfalder, når personen ikke længere opfylder betingelsen i § 14, stk. 1, nr. 2.

Tilbagekaldelse
§ 23

Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation eller en virksomhedsgodkendelse på gasområdet udstedt i medfør af §§ 9-11, når

 • 1) virksomheden har gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelighed ved udførelsen af installationsarbejder, herunder ved gennemgangen af faste elinstallationer og ved udarbejdelsen af elinstallationsrapporter,

 • 2) kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsledelsessystemet endeligt eller den løbende efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet eller den ekstraordinære efterprøvning i henhold til regler fastsat i medfør af § 20, stk. 3, nr. 4, viser grove mangler i egenkontrollen,

 • 3) virksomheden ikke længere har en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, eller

 • 4) betingelserne for autorisationen eller virksomhedsgodkendelsen på gasområdet i øvrigt ikke længere er opfyldt.

Stk. 2 En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Sikkerhedsstyrelsen, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen anlægger uden unødigt ophold sag mod virksomheden nævnt i stk. 2 i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 4 Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1 har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som autoriseret eller med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Kapitel 7 1 Påbud
§ 24

Såfremt en virksomhed, der udfører elektriske arbejder i henhold til § 2, stk. 3-5, eller i henhold til regler fastsat i medfør af § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 2, eller en virksomhed, der udfører gasinstallationer, vandinstallationer eller afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger i henhold til regler fastsat i medfør af § 6, nr. 2, groft eller gentagne gange overtræder krav i regler udstedt i medfør af den tidligere gældende lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, regler udstedt i medfør af elsikkerhedsloven, gasreglementet, regler om vand- og afløbsinstallationer eller øvrige sikkerhedskrav, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde virksomheden at lade sådanne arbejder udføre af en autoriseret virksomhed.

Stk. 2 Hvis forudsætningerne for påbuddet, jf. stk. 1, ændrer sig, kan virksomheden anmode Sikkerhedsstyrelsen om at vurdere, om påbuddet fortsat skal opretholdes.

Stk. 3 En afgørelse om påbud efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Sikkerhedsstyrelsen, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen anlægger uden unødigt ophold sag mod virksomheden nævnt i stk. 3 i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 5 Anmodning om sagsanlæg efter stk. 3 har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at sagsanlægget ikke skal have opsættende virkning.

Kapitel 8 1 Annoncering m.v.
§ 25

En virksomhed, der ikke har opnået autorisation efter § 9 eller § 10 eller en virksomhedsgodkendelse på gasområdet efter § 11, eller hvis autorisation eller godkendelse er bortfaldet eller tilbagekaldt, må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at virksomheden har autorisation eller godkendelse.

Kapitel 9 1 Kontrol
§ 26

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov overholdes.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af tilsynet efter stk. 1.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet fortsat er opfyldt.

§ 27

Sikkerhedsstyrelsen har, hvis der er formodet risiko for farlige el- eller gasinstallationer, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter. Sikkerhedsstyrelsen har endvidere, hvis det skønnes nødvendigt for at gennemføre en effektiv kontrol med virksomheder omfattet af loven, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendomme og lokaliteter, hvorfra virksomheder omfattet af loven driver virksomhed. Hvis det skønnes nødvendigt for at gennemføre en effektiv kontrol med virksomheder omfattet af loven, har Sikkerhedsstyrelsen tillige med samtykke fra den berørte borger eller virksomhed adgang til andre offentlige og private ejendomme og lokaliteter.

Stk. 2 Politiet yder om fornødent Sikkerhedsstyrelsen bistand hertil.

§ 28

I forbindelse med indberetninger, som er krævet i medfør af elsikkerhedsloven eller regler fastsat i medfør heraf, skal netvirksomheder for elforsyning kontrollere, at arbejdet er udført af virksomheder, der ifølge reglerne i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov er berettiget dertil.

§ 29

I forbindelse med indberetninger og tilsyn med eksisterende gasinstallationer i henhold til gassikkerhedsloven eller regler fastsat i medfør heraf skal gasdistributionsselskaber kontrollere, at arbejdet er udført af virksomheder, der ifølge reglerne i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov er berettiget dertil.

§ 30

En netvirksomhed for elforsyning, et gasdistributionsselskab, en kommunalbestyrelse, en privat vandforsyningsvirksomhed, et vandselskab eller et serviceselskab, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, skal underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis det konstateres, at regler i denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er overtrådt, at der er udvist forsømmelighed ved arbejdets udførelse, eller at en autoriseret virksomhed eller en virksomhed med en virksomhedsgodkendelse på gasområdet har handlet på en måde, som vil kunne medføre tilbagekaldelse af autorisationen i henhold til § 23, stk. 1.

Kapitel 10 1 Administration
§ 31

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, virksomhedsgodkendelse på gasområdet og godkendelse som fagligt ansvarlig og andre ansøgninger i medfør af denne lov. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

§ 32

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 33

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Sikkerhedsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Sikkerhedsstyrelsen som afsender.

§ 34

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende. Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås. Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 11 1 Klageadgang
§ 35

Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Afslag på ansøgning om autorisation, virksomhedsgodkendelse på gasområdet og godkendelse som fagligt ansvarlig, som er begrundet i de forhold, der er nævnt i § 16, stk. 1, nr. 2, kan dog indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende.

Kapitel 12 1 Straffebestemmelser
§ 36

Med bøde straffes den, der

 • 1) uden at være berettiget dertil udfører arbejde, som kræver autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. §§ 2, 4, 5 og 7,

 • 2) med forsæt eller ved grov uagtsomhed lader arbejde, som kræver autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. §§ 2, 4, 5 og 7, udføre af en virksomhed eller en person, der ikke efter denne lov er berettiget dertil,

 • 3) overtræder § 13, stk. 1,

 • 4) undlader at give meddelelse efter § 19, stk. 1, 1. pkt.,

 • 5) overtræder påbud i henhold til § 24, stk. 1,

 • 6) overtræder § 25 eller

 • 7) tilsidesætter oplysningspligten i § 26, stk. 2.

Stk. 3 Ved udmåling af straffen efter stk. 1 og 2 skal der lægges særlig vægt på, om overtrædelsen har fremkaldt fare for sikkerhed, sundhed eller miljø, og om overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af reglerne.

§ 37

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13 1 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed
Ikrafttræden
§ 38

Loven træder i kraft den 2. juni 2014.

Stk. 2 Lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, ophæves.

§ 39

Regler udstedt i medfør af lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003 med senere ændringer, og i medfør af § 6, § 7, stk. 7 og 8, § 9, stk. 6, og § 24, stk. 3, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.

Overgangsbestemmelser
§ 40

Virksomhedsautorisationer meddelt før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden vedbliver at have gyldighed, indtil de bortfalder eller tilbagekaldes.

Stk. 2 Godkendelser som kompetente virksomheder meddelt før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden vedbliver at have gyldighed, indtil de eventuelt erstattes af en delautorisation eller en virksomhedsgodkendelse på gasområdet, bortfalder eller tilbagekaldes.

Stk. 3 Personligt autoriserede og teknisk ansvarlige personer, som er tilknyttet de autoriserede eller godkendte virksomheder ved lovens ikrafttræden, registreres som virksomhedernes fagligt ansvarlige.

Stk. 4 Lovens § 12, nr. 1, § 13, § 15, nr. 1, og §§ 17, 19-23, 26, 27, 31-33 og 35-37 finder tilsvarende anvendelse for autorisationer og godkendelser som nævnt i stk. 1 og 2.

§ 41

Personlige autorisationer og godkendelser som teknisk ansvarlige personer meddelt før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden vedbliver at have gyldighed, indtil de eventuelt erstattes af en godkendelse som fagligt ansvarlig eller bortfalder.

Stk. 2 Lovens § 22 finder tilsvarende anvendelse for autorisationer og godkendelser som nævnt i stk. 1.

§ 42

Virksomheder, som ved lovens ikrafttræden er tilsluttet en særlig tilsynsordning efter bestemmelsen i § 7, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer, eller tidligere gældende regler om den særlige tilsynsordning, skal inden den 2. juni 2016 opfylde kravet i lovens § 9, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2 Virksomheder, som ved lovens ikrafttræden er godkendt som kompetent virksomhed til at udføre og servicere særlige typer af F-gasinstallationer i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester, skal inden den 2. juni 2016 opfylde kravet i lovens § 9, stk. 1, nr. 2.

Ændringer i anden lovgivning
§ 43

(Udelades)

§ 44

(Udelades)

§ 45

(Udelades)

Færøerne og Grønland
§ 46

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.