14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 2185 af 29. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 28. februar 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Midlertidigt forbud mod hold af mink
Hold af mink er ikke tilladt til og med den 31. december 2021.

Stk. 2 Det er til og med den 31. december 2021 forbudt at

  • 1) ind- og udføre levende mink til og fra Danmark,

  • 2) til- og fraføre levende mink mellem besætninger i Danmark og

  • 3) tilføre mink til de i stk. 3 og 4 nævnte dyrehold.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 omfatter ikke

  • 1) hold af mink i zoologiske haver, dyreparker og lign.,

  • 2) hold af mink i cirkus, forlystelsesparker og lignende virksomheder og

  • 3) privates hold af domesticerede former af mink, dog maksimalt fem mink.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter ansøgning give tilladelse til at fravige stk. 1 og 2 med henblik på tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet. Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ændring af undtagelserne nævnt i stk. 3 og 4, herunder at de i stk. 3 nævnte hold af mink omfattes af forbuddet i stk. 1 og 2.

§2 Aflivning af mink
Fysiske og juridiske personer, der i strid med § 1, stk. 1, holder mink, skal lade dyrene aflive.

Stk. 2 Mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, og som ikke er omfattet af restriktioner i medfør af lov om hold af dyr, må pelses.

§3 Tempobonus
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om udbetaling af tempobonus til minkavlere, der har medvirket til gennemførelsen af aflivningen af mink. Ministeren kan herunder fastsætte regler om yderligere bonus for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Læsø Kommuner.

§4 Oplag, nedgravning og bortskaffelse
Vedkommende minister kan til og med den 31. december 2021 træffe foranstaltninger og fastsætte regler om oplag, nedgravning og bortskaffelse af aflivede mink, når det findes nødvendigt. Foranstaltningerne kan træffes uanset bestemmelser i anden lovgivning, og reglerne kan fravige anden lovgivning. Foranstaltninger og regler som nævnt i 2. pkt. må ikke være irreversible.

Stk. 2 Foranstaltninger og regler efter stk. 1 må ikke udstrækkes i længere tid end nødvendigt.

§5 Dispensation fra reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser
Miljøministeren kan, for så vidt angår mink, træffe foranstaltninger og fastsætte regler om dispensation fra reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser efter § 59 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og §§ 78 a og 78 b i lov om miljøbeskyttelse samt regler fastsat i medfør heraf.

§6 Kontrol, påbud m.v.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fører kontrol med, at loven overholdes.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for at sikre lovens overholdelse.

Stk. 3 Hvis et påbud ikke efterkommes inden for en nærmere fastsat frist, kan ministeren lade arbejdet udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 4 Klage over forbud og påbud meddelt efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven.

§7 Adgang til offentlige og private ejendomme m.v.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller andre, der efter regler udstedt i medfør af § 6, stk. 5, medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og efter indhentet retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, med henblik på varetagelse af opgaver efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til adgang i medfør af stk. 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand efter 1. pkt.

§8 Erstatning og kompensation
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at staten ved aflivning af mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, yder erstatning og kompensation, der svarer til minkenes værdi, og erstatning og kompensation til dækning af det herved opståede driftstab.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, i hvilket omfang omkostninger i forbindelse med aflivning efter § 2, stk. 1, afholdes af staten.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om erstatning og kompensation som følge af forbuddet mod hold af mink, jf. § 1, stk. 1, herunder erstatning og kompensation til visse følgeerhverv.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om behandlingen af sager omfattet af stk. 1-3. Ministeren kan herunder fastsætte regler om oprettelse af myndigheder, der skal behandle sagerne, og efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om, at sagerne helt eller delvis skal behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§9 Modregning
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at krav, der omfattes af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, ikke kan modregnes i krav på udbetaling efter denne lov.

§10 Statens udgifter i forbindelse med aflivning af mink
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan afholde udgifter i forbindelse med aflivning af mink som følge af SARS-CoV-2 (covid-19), eksempelvis til destruktion, bortskaffelse, rengøring, desinfektion, administration m.v.

§11 Straf
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der

Stk. 2 I forskrifter fastsat i medfør af loven kan der fastsættes straf i form af bøde og fængsel indtil 6 måneder for overtrædelse af forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 3 og 8. Ministeren kan fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3 § 11, stk. 1, nr. 1 og 3, finder, for så vidt angår mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, først anvendelse fra den 15. januar 2021.

Stk. 4 Ansøgning om tilladelse efter § 1, stk. 4, skal, for så vidt angår tekniske og videnskabelige undersøgelser, der er iværksat før lovens ikrafttræden, indgives senest den 15. januar 2021. Giver ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri afslag på ansøgningen, fastsættes der samtidig en frist for, hvornår minkene skal være aflivet. Indtil udløbet af fristen i 2. pkt. finder § 1, stk. 1 og 2, ikke anvendelse.

§13 Ændring af anden lovgivning
(Udeladt)

§14 Færøerne og Grønland
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside