Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2185 af 29. december 2020,
jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 06. januar 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Midlertidigt forbud mod hold af mink
§ 1

Hold af mink er ikke tilladt til og med den 31. december 2022.

Stk. 2 Det er til og med den 31. december 2022 forbudt at

 • 1) ind- og udføre levende mink til og fra Danmark,

 • 2) til- og fraføre levende mink mellem besætninger i Danmark og

 • 3) tilføre mink til de i stk. 3 og 4 nævnte dyrehold.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 omfatter ikke

 • 1) hold af mink i zoologiske haver, dyreparker og lign.,

 • 2) hold af mink i cirkus, forlystelsesparker og lignende virksomheder og

 • 3) privates hold af domesticerede former af mink, dog maksimalt fem mink.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter ansøgning give tilladelse til at fravige stk. 1 og 2 med henblik på tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet. Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ændring af undtagelserne nævnt i stk. 3 og 4, herunder at de i stk. 3 nævnte hold af mink omfattes af forbuddet i stk. 1 og 2.

Aflivning af mink
§ 2

Fysiske og juridiske personer, der i strid med § 1, stk. 1, holder mink, skal lade dyrene aflive.

Stk. 2 Mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, og som ikke er omfattet af restriktioner i medfør af lov om hold af dyr, må pelses.

Tempobonus
§ 3

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om udbetaling af tempobonus til minkavlere, der har medvirket til gennemførelsen af aflivningen af mink. Ministeren kan herunder fastsætte regler om yderligere bonus for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Læsø Kommuner. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Oplag, nedgravning og bortskaffelse
§ 4

Vedkommende minister kan til og med den 31. december 2021 træffe foranstaltninger og fastsætte regler om oplag, nedgravning og bortskaffelse af aflivede mink, når det findes nødvendigt. Foranstaltningerne kan træffes uanset bestemmelser i anden lovgivning, og reglerne kan fravige anden lovgivning. Foranstaltninger og regler som nævnt i 2. pkt. må ikke være irreversible.

Stk. 2 Foranstaltninger og regler efter stk. 1 må ikke udstrækkes i længere tid end nødvendigt.

Dispensation fra reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser
§ 5

Miljøministeren kan, for så vidt angår mink, træffe foranstaltninger og fastsætte regler om dispensation fra reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser efter § 59 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og §§ 78 a og 78 b i lov om miljøbeskyttelse samt regler fastsat i medfør heraf.

Kontrol, påbud m.v.
§ 6

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fører kontrol med, at loven overholdes.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for at sikre lovens overholdelse.

Stk. 3 Hvis et påbud ikke efterkommes inden for en nærmere fastsat frist, kan ministeren lade arbejdet udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 4 Klage over forbud og påbud meddelt efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven, herunder opgaver vedrørende nedrivning, fjernelse og bortskaffelse af aktiver som nævnt i §§ 8 a og 8 b og § 8 e, stk. 2.

Adgang til offentlige og private ejendomme m.v.
§ 7

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller andre, der efter regler udstedt i medfør af § 6, stk. 5, medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og efter indhentet retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, med henblik på varetagelse af opgaver efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til adgang i medfør af stk. 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand efter 1. pkt.

Erstatning og kompensation
§ 8

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at staten ved aflivning af mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, yder erstatning og kompensation, der svarer til minkenes værdi, og erstatning og kompensation til dækning af det herved opståede driftstab. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, i hvilket omfang omkostninger i forbindelse med aflivning efter § 2, stk. 1, afholdes af staten.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om fuldstændig erstatning og kompensation som følge af forbuddet mod hold af mink, jf. § 1, stk. 1, herunder fuldstændig kompensation til visse følgeerhverv. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter herudover regler om, at der kan ydes fuldstændig kompensation til følgeerhverv, som udlejer stald- og burkapacitet til minkproduktion i Danmark, og pelserier, som betjener minkproduktion i Danmark.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at tilladelser eller godkendelser efter anden lovgivning er en betingelse for tildeling og udbetaling af erstatning og kompensation efter regler fastsat i medfør af stk. 3 og § 8 e, stk. 1. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om behandlingen af sager omfattet af stk. 1-3, § 8 d og § 8 e, stk. 1, herunder regler om ansøgning, frister, oplysnings- og dokumentationskrav og krav om erklæring fra en godkendt revisor. Ministeren kan herunder fastsætte regler om oprettelse af myndigheder, der skal behandle sagerne, og om deres virksomhed og sekretariatsbistand og efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om, at sagerne helt eller delvis skal behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 6 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at oplysninger, der afkræves til brug for behandlingen af sager efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal afgives på tro og love.

Stk. 7 Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. videregiver efter anmodning fra Fødevarestyrelsen visse nærmere angivne oplysninger om minkavleres salg og afregning hos Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. til brug for behandling af sager efter regler fastsat i medfør af stk. 1 og 3.

Stk. 8 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fordelingen og udbetalingen af erstatning og kompensation som fastsat efter regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 8 e, stk. 1, herunder om erstatningens og kompensationens fordeling mellem rettighedshavere, om samtykke fra rettighedshavere og om det tidspunkt, som skal danne grundlag for værdiansættelsen af rettigheder.

Stk. 9 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om statens betaling af renter af krav på erstatning eller kompensation fastsat efter regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 8 e, stk. 1, herunder om rentens fastsættelse.

§ 8a

Ved fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, for minkavl, opdræt af mink med henblik på videresalg af levende dyr, pelseri, som har været drevet i tilknytning til en minkvirksomhed, eller udlejning af stald- og burkapacitet er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret som nævnt i stk. 2 og 3 over de aktiver, der er ydet erstatning eller kompensation for.

Stk. 2 Ved erstatning eller kompensation for fast ejendom er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret til bortskaffelse af bygninger, bygningsinstallationer m.v., der er en del af den faste ejendom. Retten til bortskaffelse omfatter ret til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. og ejendomsret til de bortskaffede aktiver. Staten afholder udgifterne til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. Staten afholder ikke andre omkostninger, herunder omkostninger til anden oprydning eller forureningsbekæmpelse. Staten oppebærer eventuelle indtægter i forbindelse med de bortskaffede aktiver.

Stk. 3 Ved erstatning eller kompensation for løsøre, herunder driftsmateriel og driftsinventar, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ejendomsret til aktiverne.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1-3, herunder om, at det er et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1-3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at staten ikke erhverver ret til visse aktiver som nævnt i stk. 2 og 3, herunder efter anmodning fra den enkelte minkavler eller følgeerhvervsvirksomhed, og om fradrag i opgørelsen af erstatningen eller kompensationen som følge heraf.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at der som vilkår for, at staten ikke erhverver ret til visse aktiver, jf. stk. 4, 2. pkt., vedtages en deklaration på ejendommen eller dele af denne, hvorfra virksomheden har været drevet, hvorefter der for fremtiden ikke kan drives minkproduktion og pelseri på ejendommen.

§ 8b

For følgeerhverv, som ikke er omfattet af § 8 a, er det et vilkår for kompensationen, at staten ved fastsættelsen af kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, erhverver ejendomsret til den faste ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver, som ejes af og blev anvendt i den minkrelaterede virksomhed uanset graden af anvendelse i den minkrelaterede virksomhed, og som der ydes kompensation for.

Stk. 2 Vilkår fastsat efter stk. 1 kan dog ikke omfatte fast ejendom, hvorpå der er en ejerbolig, medmindre ejeren fremsætter begæring herom.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om, at det er et vilkår for kompensationen, at modtagere af kompensation aktivt skal medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 1, herunder efter anmodning fra følgeerhvervsvirksomheden, ikke overtages og dermed heller ikke kompenseres.

§ 8c

Det kan fastsættes som et vilkår for erstatningen og kompensationen efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, og § 8 e, stk. 1, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal medvirke til at give de involverede myndigheder og deres repræsentanter adgang til de erstattede eller kompenserede aktiver og den ejendom, hvorpå de befinder sig, med henblik på besigtigelse, nedrivning, bortskaffelse eller overtagelse eller anden hermed forbunden aktivitet.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om krav til oprydning, friholdelse af adgangsveje og passende varsel før påbegyndelse af nedrivningsarbejde m.v.

§ 8d

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kompensation for rimelige omkostninger afholdt af minkavlere og følgeerhverv i perioden frem til fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, og § 8 e, stk. 1.

§ 8e

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at staten på begæring fra den enkelte minkavler eller følgeerhvervsvirksomhed ud over erstatning og kompensation, der fastsættes efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 3, kan yde erstatning og kompensation for virksomhed, som ikke på rimelig måde kan omstilles eller videreføres som selvstændig virksomhed.

Stk. 2 Ved fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af stk. 1 er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ejendomsret til de aktiver, der har været anvendt i virksomheden, og som der ydes erstatning eller kompensation for.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 2, herunder om, at det er et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at modtagere af erstatningen eller kompensationen aktivt skal medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 2.

Modregning
§ 9

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at krav, der omfattes af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, ikke kan modregnes i krav på udbetaling efter denne lov. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Statens udgifter i forbindelse med aflivning af mink
§ 10

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan afholde udgifter i forbindelse med aflivning af mink som følge af SARS-CoV-2 (covid-19), eksempelvis til destruktion, bortskaffelse, rengøring, desinfektion, administration m.v.

Klage og delegation
§ 10a

Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller miljøministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under det pågældende ministerium, kan vedkommende minister fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Vedkommende minister kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 2 Fastsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven, jf. § 6, stk. 5, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 3 Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§ 10b

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om efterprøvelse af de i § 8, stk. 5, 2. pkt., omtalte myndigheders afgørelser, herunder regler om

 • 1) adgangen til at påklage myndighedernes afgørelser,

 • 2) at afgørelser ikke kan indbringes for domstolene, før en mulighed for administrativ rekurs har været udnyttet, og

 • 3) at afgørelser skal indbringes for domstolene inden for nærmere fastsatte frister.

Obligatorisk digital kommunikation
§ 10c

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller til og fra myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, 2. pkt., om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 10d

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, 2. pkt., skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav, herunder om, at personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Straf
§ 11

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der

Stk. 2 I forskrifter fastsat i medfør af loven kan der fastsættes straf i form af bøde og fængsel indtil 6 måneder for overtrædelse af forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 12

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 3 og 8. Ministeren kan fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3 § 11, stk. 1, nr. 1 og 3, finder, for så vidt angår mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, først anvendelse fra den 15. januar 2021.

Stk. 4 Ansøgning om tilladelse efter § 1, stk. 4, skal, for så vidt angår tekniske og videnskabelige undersøgelser, der er iværksat før lovens ikrafttræden, indgives senest den 15. januar 2021. Giver ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri afslag på ansøgningen, fastsættes der samtidig en frist for, hvornår minkene skal være aflivet. Indtil udløbet af fristen i 2. pkt. finder § 1, stk. 1 og 2, ikke anvendelse.

Ændring af anden lovgivning
§ 13

(Udeladt)

Færøerne og Grønland
§ 14

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.