Lov om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2584 af 28. december 2021

Kapitel 1 1 Formål, anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte i Danmark fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond efter denne lov og EU-retsgrundlaget for fonden, som er følgende:

 • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1139/2021/EU af 7. juli 2021 om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004 (EHFAF) samt gennemførelsesretsakter hertil.

 • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1060/2021/EU af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (forordningen om fælles bestemmelser) samt gennemførelsesretsakter hertil.

 • 3) Øvrige EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 2 Ministeren kan i henhold til stk. 1 yde støtte til initiativer vedrørende følgende:

 • 1) Fremme af bæredygtigt fiskeri og genopretning og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer i henhold til afsnit II, kapitel II, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

 • 2) Fremme af bæredygtige akvakulturaktiviteter og forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, som bidrager til fødevaresikkerheden i Unionen, i henhold til afsnit II, kapitel III, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

 • 3) Muliggørelse af en bæredygtig blå økonomi i kyst-, ø- og indlandsområder og støtte til udvikling af fiskeri- og akvakulturafhængige lokalsamfund i henhold til afsnit II, kapitel IV, i den stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

 • 4) Styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have i henhold til afsnit II, kapitel V, i den stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

 • 5) Finansielle instrumenter i henhold til afsnit V, kapitel II, i den stk. 1, nr. 2, nævnte forordning.

§ 2

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe afgørelser vedrørende de initiativer, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, herunder regler om vilkår i tilsagn og meddelelser, som er nødvendige for at etablere og administrere støtteordninger, om betingelser for ansøgning om støtte, om betingelser for støtteniveau, om beregning af og udbetaling af støtte, om kriterier for prioritering af initiativer og om ansøgeres revision og regnskab, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan endvidere fastsætte regler om reduktion af ansøgt støtte samt bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af denne lovs bestemmelser, de i medfør af denne lov fastsatte bestemmelser og vilkår fastsat i tilsagn samt ved manglende overholdelse af EU-retsgrundlaget for denne lov, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4 Miljøministeren kan fastsætte regler om støtte til kommunale projekter om vandløbsrestaurering og om det vandløbsfaglige indhold i og kriterier for den vandløbsfaglige vurdering af ansøgninger om støtte til initiativer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, herunder om prioritering af og indstilling til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri vedrørende disse ansøgninger.

§ 3

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter ikke finder anvendelse for private udbydere af bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte efter denne lov, i det omfang størrelsen af den offentlige støtte er fastsat på baggrund af standardomkostninger.

Kapitel 2 1 Administrative bestemmelser
§ 4

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan indgå aftaler og iværksætte foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse med administration af støtteordninger omfattet af denne lov.

§ 5

Kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder, offentligretlige organer og offentlige fonde kan deltage i finansieringen af initiativer, som er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om finansieringen nævnt i stk. 1.

Kapitel 3 1 Rentekrav og forældelse
§ 6

Støtte, der skal tilbagebetales i henhold til regler fastsat i medfør af § 2, stk. 3, skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget fastsættes i henhold til renteloven. Rentekrav, der udgør under 50 kr., tillægges dog ikke.

Kapitel 4 1 Obligatorisk digital kommunikation
§ 7

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra ministeriet om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses efter denne lov for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf er et krav, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 5. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med underskrift.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om opfyldelse af underskriftskrav, jf. stk. 4.

Kapitel 5 1 Udvalg og rådgivning
§ 8

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et overvågningsudvalg med repræsentanter for berørte myndigheder, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter, foreninger og partnerskaber til at varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner ved administrationen af støtteordninger efter denne lov.

Stk. 2 Ministeren kan nedsætte rådgivende udvalg for støtteordninger efter denne lov.

Stk. 3 Ministeren kan indhente rådgivning hos andre udvalg, som er nedsat i medfør af anden lovgivning.

Kapitel 6 1 Oplysningspligt
§ 9

En modtager af støtte efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte skal være opfyldt, på forlangende af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtte er opfyldt.

Stk. 2 Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte skal være opfyldt, underrette ministeren, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt.

Kapitel 7 1 Kontrol m.v.
§ 10

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, køretøjer og fartøjer, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der er støttemodtager efter denne lov, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for kontrol i henhold til denne lov, regler fastsat i medfør heraf eller EU-retsgrundlaget, jf. § 1, stk. 1. På tilsvarende måde har ministeren adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for kontrol i henhold til denne lov, regler fastsat i medfør heraf eller EU-retsgrundlaget, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Den, der er støttemodtager i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal efter anmodning fra ministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, og vederlagsfrit yde ministeren fornøden vejledning og hjælp ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, som opbevares i elektronisk form. Ministeren kan udtage prøver m.v. til undersøgelse uden at skulle erlægge betaling herfor.

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af kontrol, som er nævnt i stk. 1. Ministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol af de initiativer, hvortil der ydes støtte efter denne lov.

§ 11

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af denne lov, de regler, der er udstedt i medfør heraf, og EU-retsgrundlaget, jf. § 1, stk. 1, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 2 Ministeren kan til brug for behandling af en ansøgning om støtte til fremme af bæredygtige akvakulturaktiviteter i henhold til § 1, stk. 2, nr. 2, i denne lov og § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om Hav- og Fiskerifonden om bæredygtig udvikling af akvakultur indhente oplysninger om ansøgeres tidligere strafbare forhold fra Rigspolitichefen, som har betydning for behandlingen af ansøgningen. Indhentelse af oplysninger om strafbare forhold kræver skriftligt samtykke fra ansøgeren.

Kapitel 8 1 Klage og delegation
§ 12

Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§ 13

Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter denne lov til en underliggende myndighed, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser truffet i henhold til denne lov, regler udstedt i medfør heraf eller EU-retsgrundlaget, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klager.

Stk. 2 Ministeren kan efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommune helt eller delvis henlægge beføjelser efter denne lov til andre offentlige myndigheder eller institutioner. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser truffet i henhold til denne lov, regler udstedt i medfør heraf eller EU-retsgrundlaget, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klager. Ministeren kan ændre afgørelserne, uden at der foreligger klage. Ministeren har fuld instruktionsbeføjelse over for en kommune.

Stk. 3 Ministeren kan henlægge sine beføjelser vedrørende støtteordninger etableret efter denne lov til en privat organisation. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over den private organisations afgørelser truffet i henhold til denne lov, regler udstedt i medfør heraf eller EU-retsgrundlaget, herunder om den private organisations adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan ændre afgørelserne, uden at der foreligger klage. Ministeren har fuld instruktionsbeføjelse over for en privat organisation.

Kapitel 9 1 Straf
§ 14

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf,

 • 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf,

 • 3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf,

 • 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf,

 • 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter § 10, stk. 1, eller

 • 6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller yde kontrolmyndigheden bistand efter § 10, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10 1 Ikrafttræden m.v.
§ 15

Loven træder i kraft den 1. januar 2022.

§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.