GUDP-loven

Denne konsoliderede version af gUDP-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Lov nr. 1502 af 27. december 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og indhold
§ 1

Lovens formål søges varetaget gennem en forsknings- og innovationsindsats, der organiseres i et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Programmet benævnes GUDP.

Stk. 2 Under GUDP ydes tilskud til projekter, der bidrager til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfood produktion, herunder bidrager til udvikling af erhvervspotentialer, vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø og videreudvikling af en markedsdrevet økologisk sektor samtidig med, at et højt niveau sikres inden for følgende områder:

 • 1) Klima-, miljø- og naturbeskyttelse.

 • 2) Dyrevelfærd.

 • 3) Fødevaresikkerhed og sundhed.

Stk. 3 Tilskud, jf. stk. 2, ydes til

 • 1) udviklings- og demonstrationsprojekter samt til forskningsprojekter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter,

 • 2) fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører og

 • 3) styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Kapitel 2 1 Organisering og administration
§ 2

Miljø- og fødevareministeren udpeger en bestyrelse for GUDP. Bestyrelsen består af en formand og syv medlemmer.

Stk. 2 Fire medlemmer af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra henholdsvis økonomi- og erhvervsministeren, miljøministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling samt ministeren for klima og energi.

Stk. 3 Bestyrelsen udpeges for en periode af fire år med mulighed for genudpegning.

§ 3

Miljø- og fødevareministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen for GUDP.

Stk. 2 Ministeren fastsætter bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om bestyrelsens adgang til delegation til formand og sekretariat, herunder vedrørende sager af hastende karakter.

§ 4

Bestyrelsen udarbejder forslag til strategi for GUDP vedrørende udfordringer og udnyttelse af potentialer inden for udvikling af en konkurrence- og bæredygtig fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakultursektor. Bestyrelsen udarbejder endvidere forslag til en handlingsplan for konkrete indsatsområder under GUDP, herunder fastlægges kvantificerbare mål og indikatorer for indsatsen. Handlingsplanen danner grundlag for bestyrelsens indkaldelser af projektansøgninger inden for lovens formål.

Stk. 2 Bestyrelsen indhenter i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser, der skal skabe grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter på økologiområdet, indstilling om fokusområder m.v. fra bestyrelsen for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, der benævnes ICROFS.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren godkender bestyrelsens forslag til strategi og handlingsplan.

§ 5

Bestyrelsen indhenter forskningsfaglig rådgivning hos Danmarks Innovationsfond i henhold til lov om Danmarks Innovationsfond. Bestyrelsen kan desuden indhente forskningsfaglig rådgivning hos Danmarks Innovationsfond vedrørende andre projektansøgninger i henhold til lov om Danmarks Innovationsfond.

Stk. 2 Bestyrelsen indhenter faglig rådgivning vedrørende økologiområdet hos Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 4 i økologiloven.

Stk. 3 . Bestyrelsen for GUDP indhenter indstilling fra bestyrelsen for ICROFS vedrørende ansøgninger om tilskud til økologiske forskningsaktiviteter.

Stk. 4 Bestyrelsen indhenter inden udarbejdelse af forslag til strategi og handlingsplaner rådgivning fra relevante myndigheder og interessenter inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri-, akvakultur- og miljøsektoren.

§ 6

Bestyrelsen rådgiver inden for lovens formål miljø- og fødevareministeren om relevante initiativer, herunder vedrørende imødegåelse af barrierer for implementering af ny viden og konkurrence- og bæredygtig teknologi inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Stk. 2 Bestyrelsen kan inden for lovens formål rådgive om ordninger for tilskud, der kan ydes af ministeren i medfør af landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om bestyrelsens rådgivning i henhold til stk. 2.

§ 7

Bestyrelsen afgiver indstilling til miljø- og fødevareministeren vedrørende afholdelse af udgifter til analyser, evaluering og effektvurdering af indsatser m.v. inden for lovens område samt formidling af resultaterne af indsatsen.

§ 8

Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om lovens gennemførelse og om

 • 1) regnskaber og revision vedrørende projekter, hvortil der gives tilsagn om tilskud,

 • 2) offentliggørelse af resultaterne af de projekter, hvortil der gives tilsagn om tilskud,

 • 3) udbetaling af tilskud og bidrag, der er ydet under loven,

 • 4) evaluering af GUDP og

 • 5) udarbejdelse af årlig beretning.

Kapitel 3 1 Tildeling af tilskud m.v.
§ 9

Bestyrelsen træffer på grundlag af handlingsplanen, jf. § 4, stk. 1, beslutning om anvendelse af den bevilling, der er fastsat på de årlige finanslove, og beslutning om indkaldelse af projektansøgninger.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter bl.a. i overensstemmelse med EU´s statsstøtteregler regler om ydelse af projekttilskud, herunder om tilskudsbetingelser og maksimale tilskudssatser.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om tilskud til projekter, der kan opnå tilskud efter anden lovgivning, herunder om at der ikke kan gives tilskud i henhold til denne lov.

§ 10

Bestyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter.

Stk. 2 Ved afgørelse af, om der skal gives tilsagn om tilskud, foretager bestyrelsen en vurdering af opfyldelsen af lovens formål, projektforslagets nyhedsværdi, faglige kvalitet, effekt, relevans, samfunds- og erhvervsmæssige hensyn samt organisatoriske forhold.

Stk. 3 Bestyrelsen offentliggør i forbindelse med indkaldelser af projektansøgninger de maksimale tilskudssatser, der skal være gældende for de projekter, som indkaldelsen vedrører, jf. dog § 9, stk. 2. Bestyrelsen offentliggør endvidere de kriterier, der i henhold til stk. 2 indgår i vurderingen af de enkelte projektansøgninger om tilskud.

§ 11

Tilsagn om tilskud efter § 10 kan gives til projekter, der gennemføres af

 • 1) ejere, forpagtere og brugere af jordbrugsbedrifter, erhvervsfiskerfartøjer og akvakulturanlæg,

 • 2) private virksomheder og brancheorganisationer og lignende,

 • 3) foreninger,

 • 4) selvejende institutioner,

 • 5) offentlige og private forskningsinstitutioner og

 • 6) grupper eller sammenslutninger af de under nr. 1–5 nævnte parter.

§ 12

Bestyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter, der fremmer samarbejdet mellem offentlige og private aktører, samt til projekter, der styrker samspillet mellem GUDP og internationale programmer og aktiviteter, som vedrører lovens område.

Stk. 2 Bestyrelsen kan yde bidrag til internationale programmer for forskning, udvikling, innovation og demonstration, hvis bestyrelsen vurderer, at samarbejdet vil være til gavn for udvikling af den danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakultursektor samt har sikret sig, at midlerne vil blive fordelt i åben konkurrence og efter en faglig kvalitetsvurdering, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Bestyrelsens fordeling af midler til fora, der udmønter og administrerer internationale programmer, jf. stk. 2, godkendes af miljø- og fødevareministeren for så vidt angår størrelsen af midlerne, de retlige rammer for det internationale forums fordeling af midlerne, dets generelle bevillingsforudsætninger og dets regnskabsaflæggelse samt revision.

§ 13

Det er en betingelse for at opnå tilsagn om tilskud efter loven, at projektet eller aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn.

Kapitel 4 1 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud
§ 14

Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales i tilfælde, hvor tilskudsmodtager på baggrund af tilskuddet har opnået en kommerciel indtjening.

§ 15

Tilskud efter denne lov bortfalder, hvis

 • 1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

 • 2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes eller

 • 3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af udbetalte tilskud og træffe afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1.

Stk. 3 Tilskud, der skal tilbagebetales, jf. stk. 2, skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, til tilbagebetaling sker, og med den referencesats med tillæg, der er fastsat i renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 5 1 Oplysningspligt og kontrol m.v.
Oplysningspligt
§ 16

Tilskudsmodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter loven eller regler udstedt i medfør af loven skal opfyldes, underrette miljø- og fødevareministeren, hvis betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt.

Stk. 2 Tilskudsmodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter loven eller regler udstedt i medfør heraf skal opfyldes, på ministerens forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

Kontrol m.v.
§ 17

Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 2 Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal udleveres eller indsendes til ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, på dennes begæring.

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den kontrol, der er nævnt i stk. 1. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om kontrol af de projekter, hvortil der ydes tilskud efter loven.

§ 18

Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af loven og de regler, der er udstedt i medfør af loven, med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

§ 18a

Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 6 1 Delegation og klageadgang
§ 19

Henlægger miljø- og fødevareministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over myndighedens afgørelse, herunder om at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser Delegationsbekendtgørelse

Stk. 2 Afgørelser truffet af bestyrelsen for GUDP i henhold til loven eller i henhold til regler udstedt i medfør af loven kan alene påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kapitel 7 1 Straffebestemmelser m.v.
§ 20

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven, og i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til § 16 og § 17, stk. 2.

 • 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven,

 • 3) undlader at udlevere eller indsende den dokumentation eller afgive de oplysninger, herunder oplysninger og dokumentation m.v. opbevaret i elektronisk form, som den pågældende har pligt til at afgive eller indsende i henhold til § 16 og § 17, stk. 1,

 • 4) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjer, jordbrugsbedrifter, forskningsinstitutioner eller virksomheder m.fl., som har modtaget tilsagn om tilskud efter loven, jf. § 17, stk. 1, eller

 • 5) undlader at yde kontrolmyndigheden vejledning og bistand ved kontrollens gennemførelse efter § 17, stk. 2.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der fastsættes i henhold til reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8 1 Ikrafttræden m.v.
§ 21

Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden og kan herunder fastsætte, at dele af loven kan træde i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven).

Stk. 3 Ansøgninger indgivet inden tidspunktet for ophævelse af den lov, der er nævnt i stk. 2, vil blive behandlet efter de hidtidigt gældende regler.

§ 22

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.