Delegationsbekendtgørelse

Denne konsoliderede version af delegationsbekendtgørelse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021

I medfør af § 80, stk. 1 og 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, § 59, stk. 1 og 2, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017, § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 25. november 2019, § 63, stk. 1 og 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, § 27, stk. 1 og 2, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2017, § 43, stk. 1 og 2, i lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 277 af 27. marts 2017, § 5, stk. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020, § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 26. januar 2017, § 70, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, § 38, stk. 1 og 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017, § 78, stk. 1 og 3, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, § 7a, § 45, stk. 1, og § 47 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, § 18, stk. 1 og 2, i lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017, § 43, stk. 1, og § 61 i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, § 50, stk. 1 og 2, i lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017, § 15, stk. 1 og 2, i lov om havstrategi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 25. november 2019, § 43, stk. 1 og 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020, § 14 a, stk. 1 og 2, i lov om okker (Okkerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015, § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 1225 af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ, § 32 i lov om vandplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017, § 9, stk. 1 og 2, i lov nr. 1375 af 23. december 2012 om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer, § 7, stk. 3, i lov nr. 1518 af 27. december 2014 om Den Danske Naturfond§ 110, stk. 3, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, § 1, stk. 1, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 6. februar 2020, og tekstanmærkning nr. 106, stk. 6, ad 24.52.31, til § 24 på finansloven for finansåret 2021 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen omhandler delegation af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser i følgende love til Miljøstyrelsen:

 • 1) Lov om miljøbeskyttelse.

 • 2) Lov om forurenet jord.

 • 3) Lov om beskyttelse af havmiljøet.

 • 4) Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

 • 5) Lov om miljø og genteknologi.

 • 6) Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven).

 • 7) Lov om vandforsyning m.v.

 • 8) Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken.

 • 9) Lov om naturbeskyttelse.

 • 10) Lov om råstoffer.

 • 11) Lov om vandløb.

 • 12) Lov om kemikalier.

 • 13) Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

 • 14) Lov om skove.

 • 15) Lov om jagt og vildtforvaltning.

 • 16) Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

 • 17) Lov om havstrategi.

 • 18) Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 • 19) Lov om okker (Okkerloven).

 • 20) Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.

 • 21) Lov om vandplanlægning.

 • 22) Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer.

 • 23) Lov om Den Danske Naturfond.

 • 24) Lov om Den Danske Klimaskovfond

 • 25) Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven).

 • 26) Finansloven 2021.

 • 27) Lov om Landdistriktsfonden.

 • 28) Beredskabsloven.

 • 29) Konkurrenceloven.

 • 30) Lov om en Cityring.

 • 31) Lov om planlægning.

Stk. 2 Miljøstyrelsen varetager efter miljøministerens beslutning opgaver i forbindelse med lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler, lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse, lov om udnyttelsen af vandkraften i offentlige vandløb ved anlæg af elektricitetsværker og lov om drift af landbrugsjorder (om kæmpebjørneklo).

Kapitel 2 Miljøstyrelsens administrative beføjelser og opgaver efter Miljøministeriets lovgivning
§ 2

Miljøstyrelsen varetager miljøministerens beføjelser til inden for styrelsens område at fastsætte regler af rent teknisk karakter efter de i § 1 nævnte love.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for regler, der har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for miljø- og fødevareministerens beføjelser til at fastsætte regler efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

§ 3

Miljøstyrelsen afgør inden for styrelsens område enkeltsager og udarbejder vejledninger. Styrelsen kan forberede generelle retsforskrifter og bidrage til forberedelse af enkeltsager m.v., der skal forelægges for miljøministeren.

Stk. 2 Miljøstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og medvirker ved forsøgs- og udredningsvirksomhed inden for de lovgivningsområder, der er nævnt i § 1.

§ 4

Miljøstyrelsen varetager sekretariatsfunktioner for Taksationskommissionen for naturbeskyttelse, dog ikke i relation til de arealer, der er nævnt i § 5 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet.

§ 5

Miljøstyrelsen varetager behandlingen af budget- og bevillingssager for Taksationskommissionen for naturbeskyttelse.

§ 6

Miljøstyrelsen yder efter anmodning teknisk bistand til fredningsnævnene, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Taksationskommissionen for naturbeskyttelse.

§ 7

Miljøstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand inden for styrelsens område til miljøministeren og andre centrale og lokale myndigheder.

§ 8

Miljøstyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

§ 9

Miljøstyrelsen deltager i behandlingen af EU-sager og internationale sager af teknisk karakter inden for styrelsens område.

§ 10

Miljøstyrelsen kan efter miljøministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

Lov om miljøbeskyttelse
§ 11

Miljøstyrelsen forbereder sagen i følgende tilfælde efter lov om miljøbeskyttelse, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

 • 1) Indgåelse af aftaler med virksomheder eller sammenslutninger heraf, jf. lovens § 10, stk. 2.

 • 2) Fastlæggelse af omfanget af kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 73, stk. 2.

 • 3) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, jf. lovens § 82, stk. 1.

 • 4) Beslutning i væsentlige sager om overtagelse af en kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende listevirksomhed efter ansøgning fra en virksomhed eller kommunalbestyrelse samt beslutning om overtagelse af godkendelses- og tilsynskompetencen vedrørende en kommunes egne listevirksomheder i tilfælde, hvor en kommune opfylder betingelserne i lovens § 40 a, jf. lovens § 82, stk. 2 og 3.

 • 5) Pålæg til kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning, jf. lovens § 84.

§ 12

Følgende beføjelser i lov om miljøbeskyttelse delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Forlods foretagelse af udlæg af midler til midlertidig dækning af autorisationsordningers administration, jf. lovens § 7 a, stk. 6.

 • 2) Udpegelse af formanden for bestyrelsen for organisationen, udpegelse af den øvrige bestyrelse samt godkendelse af vedtægter og retningslinjer for organisationens drift og administration, jf. lovens § 9 ø, stk. 2.

 • 3) Klageinstans for afgørelser truffet af en privat organisation i henhold til lovens § 9 ø, stk. 1, og i den forbindelse afgørelse om klagens eventuelle opsættende virkning, jf. lovens § 9 ø, stk. 3.

 • 4) Påbud med henblik på opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovens § 9 j, stk. 1, § 9 l, stk. 1§ 9 p, stk. 1§ 9 q, stk. 1, § 9 u, stk. 1, § 9 v, stk. 1, § 9 w, stk. 1, og § 9 x, stk. 2, jf. lovens § 9 å.

 • 5) Ændring af afgørelser truffet efter loven eller regler udstedt i medfør af denne, jf. lovens § 14, stk. 4.

 • 6) Tilladelse til at træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner i større sammenhængende byområder, hvor der er betydelig trafik med de i lovens § 15 b, stk. 1, nævnte køretøjer, jf. lovens § 15 a, stk. 1.

 • 7) Tilladelse til at træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner, hvor der er betydelig trafik med varebiler, jf. lovens § 15 a, stk. 2.

 • 8) Tilladelse til ophævelse af en etableret miljøzone, jf. lovens § 15 a, stk. 3.

 • 9) Dispensation fra partikelfilterkrav, jf. lovens § 15 c, stk. 1.

 • 10) Meddele tilladelse til opdræt af vilde rotter, jf. lovens § 17, stk. 4.

 • 11) Dispensation i helt særlige tilfælde fra forbuddet i lovens § 21 c, stk. 1 og afstandskravene i stk. 2 og 3, jf. lovens § 21 c, stk. 5.

 • 12) Træffe afgørelse efter lovens §§ 22-24, hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om vandindvinding efter vandforsyningsloven, jf. lovens § 25.

 • 13) Bestemme, at forurenende stoffer i særlige tilfælde kan tilføres vandløb, søer eller havet, og at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse herom, jf. § 27, stk. 3.

 • 14) Bestemme afgrænsningen i havet af den enkelte kommunes kompetence, jf. lovens § 27, stk. 3.

 • 15) Tilladelse til udledning af spildevand fra visse listevirksomheder, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 16) Træffe afgørelse om udførelse af fælles spildevandsanlæg i tilfælde af uenighed, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 17) Godkendelse af forslag til kollektiv sikkerhedsstillelse for virksomheder eller kategorier af disse og i den forbindelse afgørelse om ophævelse af vilkår om sikkerhedsstillelse fastsat af godkendelsesmyndigheden, jf. lovens § 39 a, stk. 6.

 • 18) Oprettelse af et register over personer og selskaber m.v., der er omfattet af lovens § 40 a, herunder bestemmelse om, at registret skal oprettes på edb, jf. lovens § 40 b, stk. 1.

 • 19) Modtagelse af indberetninger til registret og i den forbindelse meddelelse herom forinden registrering til pågældende person eller selskab m.v., jf. lovens § 40 b, stk. 2 og 3.

 • 20) Bestemmelse, herunder godkendelse, i de opregnede tilfælde med henblik på at fremme genanvendelse og renere teknologi og begrænse problemerne i forbindelse med affaldshåndtering, jf. lovens § 51, stk. 1, nr. 1-7.

 • 21) Nedlæggelse af forbud i særlige tilfælde mod markedsføring af et produkt eller en emballage, jf. lovens § 51, stk. 5.

 • 22) Bestemmelse om at reglerne i lovens kapitel 7 skal anvendes på materialer eller produkter, der eksporteres, eller der her i landet som forsyning føres til danske skibe og fly, jf. lovens § 52, stk. 1 og 3.

 • 23) Skønsmæssig ansættelse af gebyrtilsvar, når administrationen og opkrævningen ikke er henlagt til told- og skatteforvaltningen, jf. lovens § 53, stk. 3.

 • 24) Anvendelse af gebyr til tilskud til indsamling og håndtering af affald samt til dækning af udgifter til administration af disse gebyrer samt visse udgifter m.v. og i den forbindelse kvartalsvis forudbetaling til dækning af udgifter, jf. lovens § 53 a, stk. 1 og 2.

 • 25) Henlæggelse af administrationen af tilskud til private organisationer, foreninger og lignende, jf. lovens § 53 a, stk. 2.

 • 26) Kompetence til at anmode om og modtage oplysninger, jf. lovens § 53 b.

 • 27) Modtagelse af sager om overtrædelse af afgørelser og afgørelseskompetence, hvis Miljøstyrelsen er afgørelsesmyndighed, jf. lovens § 65, stk. 4.

 • 28) Overvågning af miljøtilstanden i omgivelserne, jf. lovens § 66, stk. 1.

 • 29) Tilsyn med bestående listevirksomheder, jf. lovens § 66, stk. 2.

 • 30) Tilsyn i sager, omfattet af lovens § 65, stk. 4, om overtrædelser af afgørelser og ved forureninger eller risiko herfor, der er en følge af tidligere virksomhedsdrift, som Miljøstyrelsen eller Miljøministeriet havde tilsyn med, jf. lovens § 66, stk. 3.

 • 31) Tilsyn med spildevandsudledninger fra spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lovens § 66, stk. 4.

 • 32) Bestemme at tilsyn og overvågning af miljøtilstanden i visse tilfælde skal udføres af andre myndigheder, jf. lovens § 67.

 • 33) Modtagelse af indberetning om at en virksomhed ikke overholder miljøkrav, jf. lovens § 69, stk. 2.

 • 34) Kompetence til at anmode om alle oplysninger, meddele påbud om foretagelse af prøveudtagning, analyser og målinger samt klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening, og hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 72, stk. 1.

 • 35) Tilladelse til eksport, jf. lovens § 72 a, stk. 1.

 • 36) Modtagelse og videresendelse af underretning om eksport, jf. lovens § 72 a, stk. 2.

 • 37) Indhentelse af oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere husdyrbrugs overholdelse af loven og regler, der er udstedt i medfør heraf, og i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. lovens § 72 b.

 • 38) Modtagelse af afgørelse fra tilsynsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 73 h, stk. 1.

 • 39) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 3-5 og 9 a foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 76, stk. 1.

 • 40) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 3-5 og 9 a foreningen eller organisationen ønsker underretning om, og underretning af vedkommende kommunalbestyrelse herom, jf. lovens § 76, stk. 2.

 • 41) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om formen heraf, jf. lovens § 83, stk. 1.

 • 42) Tilsyn med overholdelse af forordninger, jf. lovens §§ 65 og 66, medmindre miljøministeren bestemmer, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder, jf. lovens § 89 a, stk. 3.

 • 43) Afgørelse om at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande, jf. lovens § 98, stk. 4.

 • 44) Tilkendegivelse om at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning m.v., jf. lovens § 110 a, stk. 1.

Lov om forurenet jord
§ 13

Miljøstyrelsen forbereder sagen i følgende tilfælde efter lov om forurenet jord, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

 • 1) Pålæg til et regionsråd om at gennemføre undersøgelses- og afværgeforanstaltninger på arealer, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. lovens § 61, stk. 2.

 • 2) Fastlæggelse af omfanget af en kommunalbestyrelses eller et regionsråds tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 69, stk. 3.

§ 14

Følgende beføjelser i lov om forurenet jord delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for jordforureningsområdet og i den forbindelse afholdelse af udgifter og ydelse af tilskud til projekter vedrørende afværgeforanstaltninger, udviklingsprojekter, kriteriefastsættelse, risikovurdering, information, erfaringsopsamling, udbud af projekter, administration, revision, evaluering og til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af opgaven, jf. lovens § 17, stk. 4 og 5.

 • 2) Afholdelse af udgifter, herunder ydelse af tilskud, som en del af værditabsordningen, til information, administration, revision, evaluering og resultatformidling m.v., jf. lovens § 36.

 • 3) Modtagelse af afgørelse fra påbudsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 38 h, stk. 1.

 • 4) Afgørelse om påbud vedrørende forureninger, jf. lovens § 39, stk. 2.

 • 5) Modtagelse af underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 4 a og 4 b foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 56 a, stk. 1.

 • 6) Modtagelse af underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 4 a og 4 b foreningen eller organisationen ønsker underretning om, og underretning af vedkommende kommunalbestyrelse eller regionsråd, jf. lovens § 56 a, stk. 2.

 • 7) Pålæg til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende jordforurening op til behandling og afgørelse, jf. lovens § 61, stk. 1.

 • 8) Pålæg til regionsråd og kommunalbestyrelser om at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der reguleres efter loven, inden for den enkelte kommunes eller den enkelte regions område, herunder om at oplysningerne skal afgives i en bestemt form, jf. lovens § 61, stk. 3.

 • 9) Modtagelse af regionsrådets årlige indberetning om gennemførte aktiviteter efter loven, afholdte udgifter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for det kommende år, jf. lovens § 61, stk. 5.

 • 10) Meddelelse som tilsynsmyndighed efter anmodning fra regionsrådet af alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes område, jf. lovens § 62.

 • 11) Modtagelse af sager fra kommunalbestyrelsen om manglende efterkommelse af påbud, jf. lovens § 65, stk. 2.

 • 12) Tilsyn med at påbud efterkommes, jf. lovens § 66 a, stk. 1.

 • 13) Underretning af den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, jf. lovens § 66 a, stk. 2.

 • 14) Underretning af den stedlige byggemyndighed, jf. lovens § 66 a, stk. 3.

 • 15) Underretning af de berørte vandforsyninger, jf. lovens § 66 a, stk. 4.

 • 16) Modtagelse af underretning fra kommunalbestyrelsen om en jordforurening, jf. lovens § 70, stk. 1.

 • 17) Kompetence til at anmode enhver ejer eller bruger om at give alle oplysninger til brug for udførelsen af Miljøstyrelsens opgaver efter loven, eller de regler der fastsættes med hjemmel i loven, jf. lovens § 72, stk. 1.

 • 18) Krav om dækning af udgifter, jf. lovens § 73, stk. 1.

Lov om beskyttelse af havmiljøet
§ 15

Følgende beføjelser i lov om beskyttelse af havmiljøet delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Træffe bestemmelse om transport af stoffer og materialer i emballeret form, containere m.v. til opfyldelse af internationale aftaler, jf. lovens § 18.

 • 2) Typegodkende anlæg til behandling af ballastvand, for så vidt angår anlæggets evne til at overholde behandlingskrav fastsat i medført af § 19 b, stk. 2, og indhente fra erhvervs- og vækstministeren den del af typegodkendelsen, der vedrører søfartsforhold, herunder sikkerhed i medfør af lov om sikkerhed til søs, jf. lovens § 19 c, stk. 1.

 • 3) Bestemmelse om oprettelse og indretning af modtageanlæg og pålæg om etablering af særlige modtageanlæg, jf. lovens § 24, stk. 1.

 • 4) Tilladelse til og tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale, jf. lovens § 26, stk. 1.

 • 5) Krav om foretagelse af analyser af havbundsmaterialet, herunder om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering, jf. lovens § 26, stk. 4.

 • 6) Høring af den i medfør af konventionen til beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet nedsatte kommission i sager vedrørende dumpning af optaget havbundsmateriale uden for dansk søterritorium, jf. lovens § 26, stk. 5.

 • 7) Påbud om iværksættelse af bekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening af havet fra platforme, jf. lovens § 34 a, stk. 2.

 • 8) Påbud om beredskabet i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening af havet fra platforme, herunder om hvilket mandskab eller materiel ejeren, eller den der er ansvarlig for driften af platformen, skal have til rådighed, jf. lovens § 34 a, stk. 3.

 • 9) Udarbejdelse af beredskabsplan efter forhandling med forsvarsministeren og under inddragelse af den ansvarlige for driften og, hvis det er relevant, rettighedshaveren, jf. lovens § 34 b, stk. 1.

 • 10) Modtagelse af underretning fra kommunalbestyrelsen om indholdet af kommunale beredskabsplaner og ændringer og tillæg til disse, jf. lovens § 35, stk. 4.

 • 11) Samordning af de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner, og på grundlag heraf opstilling af et samlet beredskab, jf. lovens § 35, stk. 5.

 • 12) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger til brug for en vurdering af ansøgninger om refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, herunder krav om kommunal revisionspåtegning af ansøgningerne, jf. lovens § 35 a, stk. 2.

 • 13) Udarbejdelse efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) af retningslinjer for indholdet af beredskabsplanerne, og bestemmelse om på hvilket tidspunkt planerne skal foreligge, jf. lovens § 36, stk. 1.

 • 14) Adgang til under visse betingelser at foretage de undersøgelser m.v. uden retskendelse på en platform, som i de opregnede situationer i lovens bestemmelse er nødvendige for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet fra platformen, og kompetence til at bemyndige en anden myndighed til at foretage disse undersøgelser, jf. lovens § 42, stk. 2.

 • 15) Nedlæggelse af forbud eller påbud om foranstaltninger i tilfælde af udtømning eller udledning, eller fare herfor fra skibe, platforme eller rørledninger, jf. lovens § 42 a, stk. 1, 2 og 3.

 • 16) Offentliggørelse af oplysninger om et skibs tilbageholdelse, herunder om navnet på skibets klassifikationsselskab og årsagen til tilbageholdelsen, jf. lovens § 42 a, stk. 5.

 • 17) Pålæg til ejeren af et skib, rørledning eller en platform om at stille sikkerhed, og bestemmelse om at skibet eller platformen skal tilbageholdes indtil sikkerhed er stillet, jf. lovens § 44, stk. 3.

 • 18) Tilsyn med overholdelse af loven og forskrifter udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 45, stk. 1.

 • 19) Træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for, jf. lovens § 46.

 • 20) Påse, at pligterne efter lovens § 47 c, stk. 1 og stk. 3-5, opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter § 47 h, jf. lovens § 47 c, stk. 6.

 • 21) Påbud om at give de oplysninger, der har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, herunder om for egen regning at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge hændelsesforløbet samt omfanget og virkningerne af en tilførsel eller anden påvirkning, jf. lovens § 47 e.

 • 22) Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, forårsaget af en aktivitet som nævnt i lovens § 47 c, stk. 1, 3 eller 4, som skal behandles efter miljøskadeloven, og offentliggørelse af afgørelsen, jf. lovens § 47 h, stk. 1 og 4.

 • 23) Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 47 h kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for skaden, jf. lovens § 47 i.

 • 24) Afgørelse efter lovens § 47 h eller § 47 i på anmodning fra en klageberettiget i sager vedrørende modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, jf. lovens § 47 k, stk. 1.

 • 25) Afvisning af at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger som nævnt i lovens § 47 k, stk. 2, jf. lovens § 47 k, stk. 3.

 • 26) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om afgørelser i sager om dumpning af optaget havbundsmateriale efter lovens § 26, afgørelser om miljøskade efter lovens kapitel 14 a og afgørelser i sager om hurtigfærger, jf. lovens § 49, stk. 3.

 • 27) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser i sager om dumpning af optaget havbundsmateriale efter lovens § 26, afgørelser om miljøskade efter lovens kapitel 14 a og afgørelser i sager om hurtigfærger, jf. lovens § 49, stk. 4.

 • 28) Tilladelse til udledning af stoffer eller materialer til havet med henblik på videnskabelig forskning i forureningsbekæmpelse eller på at bekæmpe forurening af havet, jf. lovens § 54, stk. 1.

 • 29) Tilsyn med overholdelse af forordninger, jf. lovens § 45, stk. 1, medmindre miljøministeren bestemmer, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder, jf. lovens § 58 a, stk. 3.

 • 30) Etablering af en ordning for fortrolig indberetning om miljøproblemer, jf. lovens § 58 c, stk. 1.

 • 31) Ransagning i sager om ulovlig olieudtømning fra platforme, ulovlig bortskaffelse af stoffer eller materialer fra platforme efter bestemmelser udstedt i medfør af lovens § 30, eller ulovlig udledning til luften fra skibe og platforme, jf. regler fastsat i medfør af lovens § 32, og kompetence til bemyndigelse af andre hertil, jf. lovens § 63, stk. 1.

 • 32) Tilkendegivelse i et bødeforlæg om at de opregnede sager efter bestemmelsen kan afgøres uden retssag samt tilkendegivelse om at krav om konfiskation kan afgøres uden retssag, jf. lovens § 63 a, stk. 2.

 • 33) Tilbageholdelse af skibe, dokumenter, papirer og andre beviser af lignende karakter i sager om brug af ikke funktionsdygtigt anlæg til behandling af ballastvand eller udtømning af ballastvand, herunder fare for udtømning, og i sager om udledning til luften, herunder fare for udledning til luften, i strid med loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven, jf. lovens § 63 c, stk. 1 og 3.

 • 34) Tilbageholdelse af skibe, dokumenter, papirer og andre beviser af lignende karakter i sager om manglende eller ugyldige certifikater i strid med EU-forordningen om ophugning af skibe, jf. lovens § 63 d, stk. 1 og 3.

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
§ 16

Miljøstyrelsen forbereder sagen i følgende tilfælde efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

 • 1) Fastlæggelse af omfanget af tilsynsmyndighedens tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 54, stk. 2.

 • 2) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, jf. lovens § 65, stk. 1.

 • 3) Beslutning om overtagelse af en kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence efter loven i væsentlige sager efter ansøgning fra et husdyrbrug eller en kommunalbestyrelse, jf. lovens § 65, stk. 2.

 • 4) Pålæg til kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning, jf. lovens § 67.

 • 5) Påklagelse af kommunalbestyrelsens afgørelse, jf. lovens § 84, stk. 1, nr. 2.

§ 17

Følgende beføjelser i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Modtagelse af sager om overtrædelse af afgørelse og afgørelseskompetence, jf. lovens § 44, stk. 5.

 • 2) Modtagelse af afgørelse fra tilsynsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 54 h, stk. 1.

 • 3) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet med hjemmel i bestemmelserne i lovens kapitel 3, 4 og 5 a, og underretning af vedkommende kommunalbestyrelse, jf. lovens § 62.

 • 4) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om formen heraf, jf. lovens § 66.

 • 5) Indhentelse af oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør af loven, og i forbindelse hermed sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. lovens § 70.

Lov om miljø og genteknologi
§ 18

Følgende beføjelser i lov om miljø og genteknologi delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Bestemmelse om udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer fra laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg, herunder om forbud og forebyggende foranstaltninger, jf. lovens § 7, stk. 3.

 • 2) Bestemmelse om, at udstilling eller anden informationsformidling m.v. og bestemte forsøg i undervisningsøjemed med genetisk modificerede organismer kan gennemføres uden for laboratorier og laboratorieområder, jf. lovens § 7, stk. 4.

 • 3) Afgørelse i konkrete sager om godkendelse af produktion, hvor der anvendes genetisk modificerede organismer, jf. lovens § 8, stk. 1.

 • 4) Godkendelse af import, transport og salg af genetisk modificerede organismer samt stoffer og produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, og som ikke er godkendt efter lovens § 9, stk. 2, nr. 2, eller omfattet af lovens § 9, stk. 3-5, jf. lovens § 10, stk. 1.

 • 5) Anmodning om alle oplysninger, som har betydning for administrationen af loven, jf. lovens § 18, stk. 1, for så vidt angår forskning, produktion, import, transport og salg omfattet af lovens §§ 7-8 eller § 10.

 • 6) Påbud om foretagelse af prøveudtagning, analyser og målinger samt klarlægning af årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden udledning eller overførsel, og hvordan følgerne af udledningen eller overførslen afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 18, stk. 2, for så vidt angår forskning, produktion, import, transport og salg omfattet af lovens §§ 7-8 eller § 10.

 • 7) Tilsyn med overholdelse og efterkommelse af loven, regler fastsat med hjemmel i loven, påbud, forbud og vilkår i godkendelser, jf. lovens § 20, stk. 1, for så vidt angår forskning, produktion, import, transport og salg omfattet af lovens §§ 7-8 eller § 10.

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
§ 19

Følgende beføjelser i lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Modtagelse af sikkerhedsstillelse til dækning af Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og håndhævelse, jf. lovens § 19, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse og andre vilkår for sikkerhedsstillelsen, jf. lovens § 19, stk. 2.

 • 3) Påbud om oplysninger og undersøgelser m.v., som har betydning for vurderingen af, hvordan følgerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 20.

 • 4) Fremsendelse af nye oplysninger til den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. lovens § 21, stk. 1.

 • 5) Påbud om nødvendige forebyggende foranstaltninger eller praktisk gennemførlige tiltag, jf. lovens § 22, stk. 1.

 • 6) Påbud om afhjælpende foranstaltninger, jf. lovens § 23, stk. 1 og 2.

 • 7) Afgørelse om, hvilken miljøskade der skal afhjælpes først, hvis der er indtruffet flere miljøskader på en sådan måde, at afhjælpende foranstaltninger efter lovens § 23 ikke kan iværksættes samtidig, jf. lovens § 24.

 • 8) Påbud om at tåle, at undersøgelser og forebyggende og afhjælpende foranstaltninger gennemføres af den ansvarlige for miljøskaden eller den overhængende fare for en miljøskade, jf. lovens § 25, stk. 2.

 • 9) Modtagelse af erstatningskrav og indtræden i skadelidtes erstatningskrav, jf. lovens § 25, stk. 3.

 • 10) Udførelse af de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje, jf. lovens § 25, stk. 4.

 • 11) Tinglysning og aflysning af oplysninger om forvarslede og meddelte påbud, jf. lovens § 27, stk. 1 og 4.

 • 12) Modtagelse af underretning fra den ansvarlige om alle relevante aspekter af situationen, hvis en allerede indtrådt miljøskade forværres eller en overhængende fare for en miljøskade forøges eller udvikler sig til en miljøskade, jf. lovens § 28.

 • 13) Tilsyn med overholdelse af loven og regler fastsat i medfør af loven og efterkommelse af afgørelser, jf. lovens § 31.

 • 14) Foranledige lovliggørelse af et ulovligt forhold, jf. lovens § 32.

 • 15) Meddelelse om at ulovlige forhold skal bringes til ophør, jf. lovens § 33, stk. 1.

 • 16) Udførelse af påbudte foranstaltninger for påbudsadressatens regning, jf. lovens § 33, stk. 2.

 • 17) Adgang uden retskendelse til ejendomme, lokaliteter og transportmidler, herunder adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og andre genstande, samt modtagelse af hjælp og vejledning fra indehavere og ansatte, jf. lovens § 34, stk. 1 og 3.

 • 18) Udførelse af nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som den ansvarlige ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om, jf. lovens § 35.

 • 19) Modtagelse af anmodning om at træffe foranstaltninger efter lovens kapitel 3 og 5, jf. lovens § 36, stk. 1.

 • 20) Underretning af klageberettigede og fravigelse af frist, jf. lovens § 38, stk. 1.

 • 21) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter loven foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 42, stk. 1.

 • 22) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter loven foreningen eller organisationen ønsker underretning om, jf. lovens § 42, stk. 2.

 • 23) Afgørelse om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal tilvejebringe oplysninger til brug for vurderingen af forhold, der er omfattet af loven, inden for den enkelte kommunes eller regions område, jf. lovens § 44, stk. 1.

 • 24) Bestemmelse om at klager over påbud eller afgørelser om sikkerhedsstillelse ikke skal have opsættende virkning, jf. lovens § 51.

 • 25) Modtagelse og videresendelse af klager, jf. lovens § 52, stk. 1.

Lov om vandforsyning m.v.
§ 20

Følgende beføjelser i lov om vandforsyning m.v. delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Afgørelse i sager vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug, hvor der er uenighed mellem de kommunalbestyrelser, hvis vandforsyningsforhold er berørt af sagen, jf. lovens § 4, dog undtaget uenighed om sager efter lovens § 52 a, § 52 b, § 53, § 53 a og § 55.

 • 2) Beslutning om, at en konkret sag er af vidtrækkende betydning, og træffe afgørelse i sagen, jf. lovens § 7, dog undtaget sager af vidtrækkende betydning efter lovens § 52 a, § 52 b, § 53, § 53 a og § 55.

 • 3) Kortlægge områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, jf. lovens § 11.

 • 4) Modtage og træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed mellem de berørte kommunalbestyrelser om udkast til en indsatsplan, jf. lovens § 13 b, stk. 5.

 • 5) Pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde delplaner, ændringer og tillæg til planer og fastsætte frister herfor samt fastsætte frister for udarbejdelse af planer for tilrettelæggelse af vandforsyningen, jf. lovens § 14, stk. 3 og 4.

 • 6) Udarbejde landsplaner for vandindvinding, beskyttelse af vandressourcerne og vandforsyning, som skal lægges til grund ved behandling af sager efter loven, jf. lovens § 15, stk. 1.

 • 7) Bestemme, at kortlægning og planlægning skal foretages af flere kommunalbestyrelser i fællesskab, jf. lovens § 15, stk. 2.

 • 8) Bestemme, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægning i henhold til lovens § 14, jf. lovens § 16, stk. 2.

 • 9) Træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed om fordelingen af udgifter ved kommunalbestyrelsens planlægningsvirksomhed, jf. lovens § 16, stk. 4.

 • 10) Meddele tilladelse til indvinding af vand til drikkevandsforsyning gennem afsaltning af havvand og til levering af drikkevand fra udlandet, jf. lovens § 25, stk. 1.

 • 11) Meddele tilladelse til levering af grundvand og overfladevand til udlandet, jf. lovens § 25, stk. 3.

 • 12) Træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed mellem kommunalbestyrelsen og en statslig bygge- og anlægsmyndighed om valg af foranstaltninger af hensyn til vandforsyningsforholdene, jf. lovens § 27.

 • 13) Træffe afgørelse om gennemførelse af et vandforsyningsanlæg i et område, hvor vandforsyningen ud fra en samlet vurdering ikke findes tilfredsstillende, herunder om omfanget af bestående og fremtidig vandforsyning fra anlægget inden for området, vilkår for tilslutning til anlægget og gennemførelse som kommunalt anlæg, andelsselskab eller interessentskab, jf. lovens § 29, stk. 2.

 • 14) Rejse spørgsmål om gennemførelse af fælles vandforsyning og i den forbindelse pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde planer og overslag, jf. lovens § 29, stk. 4.

 • 15) Under særlige omstændigheder helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et privat alment vandforsyningsanlæg og i den forbindelse træffe afgørelse om den fremtidige vandforsyning af de pågældende forbrugere, herunder om vilkårene for forsyningen, jf. lovens § 32, stk. 1.

 • 16) Helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et vandforsyningsanlæg for at imødekomme en ny ansøgning fra et offentligt alment anlæg, herunder beslutte indgreb i sager om indvinding af overfladevand i andre rettigheder til benyttelse af overfladevand, jf. lovens § 32, stk. 2.

 • 17) Helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelser, når væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt, jf. lovens § 32, stk. 3.

 • 18) Efter forhandling med de berørte kommunalbestyrelser beslutte at overtage en kommunalbestyrelses afgørelse om ekspropriation, jf. lovens § 40, stk. 2.

 • 19) Bestemme, at ekspropriation skal ske efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, når der til fordel for samme anlæg skal ske samtidig ekspropriation i flere kommuner, jf. lovens § 41.

 • 20) Træffe afgørelse i sager om uoverensstemmelser om omfanget og vilkårene for forsyningspligten, jf. lovens § 45, stk. 2.

 • 21) Foretage ændringer i eller sammenlægning af forsyningsområder for almene forsyningsanlæg, jf. lovens § 45, stk. 3.

 • 22) Pålægge vandforsyningsanlæg, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, leveringspligt til bestemte områder, jf. lovens § 46, stk. 1.

 • 23) Afgøre sager om uenighed vedrørende prisen for levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg til et andet alment vandforsyningsanlæg, som begge er omfattet af § 2 i, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lovens § 46, stk. 3.

 • 24) Pålægge vandforsyningsanlæg, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, midlertidigt at overtage driften af et andet vandforsyningsanlæg omfattet af § 2 i, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, såfremt sidstnævnte tages under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling, jf. lovens § 46 a.

 • 25) Fastsætte vilkår, hvis der ikke kan opnås enighed herom mellem et lokalt alment vandforsyningsanlæg, der er omfattet § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og et anlæg, som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, der har krævet sig overtaget af kommunen, jf. lovens § 47, stk. 2.

 • 26) Efter forhandling med de berørte kommuner og vandforsyningsanlæg give påbud til kommunalt samarbejde om vandforsyningen og påbyde samarbejde mellem almene vandforsyningsanlæg og ved manglende enighed fastsætte vilkår for samarbejdet efter forhandling med de berørte parter, jf. lovens § 48.

 • 27) Modtagelse af underretning om kommunalbestyrelsens tilsyn og foretagne foranstaltninger i forbindelse hermed, jf. lovens § 63, stk. 1.

 • 28) Pålæg til kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål vedrørende tilsyn med vandforsyning op til behandling og beslutning, jf. lovens § 63, stk. 2.

 • 29) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger og kompetence til at bemyndige personer til at foretage undersøgelser, jf. lovens § 64, stk. 1.

 • 30) Påbud om at give alle oplysninger, som har betydning for vandforsyningen eller for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, herunder om for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en stedfunden påvirkning af vandmiljøet eller naturen, jf. lovens § 67, stk. 1-3.

 • 31) Modtagelse af afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 68 g, stk. 1.

 • 32) Undersøgelse og afgørelse på eget initiativ af en kommunalbestyrelses afgørelse, jf. lovens § 74 b, dog undtaget en afgørelse efter lovens § 52 a, § 52 b, § 53, § 53 a og § 55.

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken
§ 21

Følgende opgaver og beføjelser i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Afholde de udgifter, digelaget påføres ved de i lovens § 24, stk. 1, og § 25 nævnte forpligtelser, jf. lovens § 26, stk. 1.

 • 2) Efter indstilling fra kommunalbestyrelsen godkende budget og regnskab for de i lovens § 26, stk. 1, nævnte udgifter, jf. lovens § 26, stk. 2.

 • 3) Afholde udgifterne til vedligeholdelse og drift af de i lovens § 31 nævnte anlæg, jf. lovens § 35.

 • 4) Modtagelse af afgørelse fra kommunalbestyrelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 37 h, stk. 1.

 • 5) Forestå vejlednings- og informationsvirksomhed om de natur- og kulturhistoriske forhold i samarbejde med kommunerne og øvrige berørte myndigheder, jf. lovens § 46.

Lov om naturbeskyttelse
§ 22

Følgende opgaver og beføjelser i lov om naturbeskyttelse delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Træffe afgørelse i sager om dispensation i særlige tilfælde fra forbuddet i lovens § 4, stk. 1, jf. lovens § 4, stk. 3.

 • 2) Tilsidesætte forbud mod cykling i andre statsejede skove, end skove ejet af Naturstyrelsen, jf. lovens § 23, stk. 8.

 • 3) Tilsidesætte forbud mod ridning ad private fællesveje, der fører gennem andre statsejede skove, end skove ejet af Naturstyrelsen, jf. lovens § 23, stk. 9.

 • 4) Bestemme, at andre statsejede arealer, end arealer ejet af Naturstyrelsen, helt eller delvis lukkes for offentlighedens adgang, jf. lovens § 27, stk. 1.

 • 5) Forbyde offentlighedens adgang på andre klitfredede arealer, end arealer ejet af Naturstyrelsen, hvor der er fare for sandflugt, jf. lovens § 27, stk. 2.

 • 6) Udfærdige udkast til forvaltningsplaner og iværksætte andre tiltag, herunder yde tilskud, med henblik på bevaring af de arter eller bestande af disse, der er nævnt i bilag 3 til loven, jf. lovens § 29 b.

 • 7) Iværksætte bevaringsforanstaltninger for de arter, som er nævnt i bilag 3 til loven, jf. lovens § 30, stk. 2.

 • 8) Iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at indsamling i naturen af enheder af de vilde dyr- og plantearter, som er nævnt i bilag 4 til loven, og udnyttelsen heraf er forenelig med hensynet til at bevare disse arter, jf. lovens § 30, stk. 3.

 • 9) Tillade, at dyr, der ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark, udsættes i naturen, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 10) Undersøge hensigtsmæssigheden af at genindføre de dyre- og plantearter, der er nævnt i bilag 3 og 5 til loven, jf. lovens § 31, stk. 3.

 • 11) Give tilladelse til rørskær, jf. lovens § 32.

 • 12) Rejse fredningssager ved fredningsnævn, jf. lovens § 33, stk. 3.

 • 13) Nedlægge forbud mod anvendelse af en ejendom eller mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod en påtænkt fredning, jf. lovens § 34, stk. 1.

 • 14) Tillade, at et fredningsnævn afslutter behandlingen af en verserende sag, jf. lovens § 35, stk. 6.

 • 15) Henvise en fredningssag til et af fredningsnævnene i tilfælde, hvor sagen angår et område, der hører under flere fredningsnævn, jf. lovens § 35, stk. 7.

 • 16) Bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af suppleanten for formanden, jf. lovens § 35, stk. 8.

 • 17) Bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af formanden for et andet fredningsnævn i regionen eller dennes suppleant, jf. lovens § 35, stk. 9.

 • 18) Udtale sig om de budgetoverslag, der ledsager fredningsforslag, jf. lovens § 36, stk. 6.

 • 19) Tage stilling til anbefaling af en fredning, der indebærer gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt, jf. lovens § 38 a.

 • 20) Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over fredningsnævnets afgørelser, herunder spørgsmål om erstatning og godtgørelse, jf. lovens § 43, stk. 2.

 • 21) Klage til Taksationskommissionen for naturbeskyttelse over Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om erstatning, jf. lovens § 45, stk. 2.

 • 22) Foranledige, at tilkendte erstatninger bliver udbetalt, og drage omsorg for den delvise refusion, jf. lovens § 49, stk. 1.

 • 23) Yde lån til erhvervelse af fast ejendom samt yde lån og tilskud til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet, jf. lovens § 55, stk. 1, nr. 2 og 3.

 • 24) Afgøre sager om erstatning for skader som følge af en aftalt offentlig adgang til privat ejendom samt udbetale evt. erstatning, jf. lovens § 55, stk. 4.

 • 25) Yde tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder, jf. lovens § 55, stk. 5, § 70, stk. 1 og 2, § 73, stk. 3, og § 89, stk. 3.

 • 26) Modtage gaver til opfyldelse af lovens formål, jf. lovens § 56, stk. 2.

 • 27) Træffe afgørelse i sager om fuldstændig erstatning for tabet, i tilfælde hvor forbuddet i lovens § 4, stk. 1, udgør ekspropriation, jf. lovens § 59 a, stk. 1.

 • 28) Modtage og videresende klager over afgørelser om erstatningsfastsættelse efter lovens § 59 a, stk. 1, jf. lovens § 59 a, stk. 2.

 • 29) Beslutte ekspropriation af fast ejendom, dog ikke for så vidt angår Naturstyrelsens projekter, jf. lovens § 60, stk. 1.

 • 30) Varetage funktioner ved ekspropriation af fast ejendom, jf. lovens § 60, stk. 4.

 • 31) Overvåge i samarbejde med de berørte offentlige myndigheder og institutioner naturens tilstand, jf. lovens § 62, stk. 1.

 • 32) Forestå rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed, jf. lovens § 63, stk. 1.

 • 33) Meddele dispensation fra forbuddet i § 29 a, jf. lovens § 65, stk. 3.

 • 34) Udarbejde landsdækkende oversigter over fredningsinteresserne, jf. lovens § 68, stk. 2.

 • 35) Bestemme, at lovens §§ 16-18 ikke skal gælde i nærmere angivne områder, samt ændre grænserne for beskyttelsen efter § 18, såfremt det beskyttede areal ikke derved forøges, jf. lovens § 69, stk. 1 og 4.

 • 36) Træffe passende foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for vilde fuglearter, jf. lovens § 71, stk. 6.

 • 37) Påse, i form af håndhævelse, at reglerne i lovens kapitel 5 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. overholdes, jf. lovens § 73, stk. 2.

 • 38) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af naturbeskyttelseslovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt, jf. lovens § 76.

 • 39) Modtagelse af afgørelse i sager, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, om at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 77 g, stk. 1.

 • 40) Bestemme, hvorledes der skal forholdes med dyr og planter, herunder dele og produkter heraf, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven, jf. lovens § 90.

 • 41) Give påkrav om afholdelse af udgifter til opbevaring m.v. og til transport tilbage til oprindelses- eller afsenderlandet af vilde dyr eller planter eller produkter heraf, der er indført i strid med regler udstedt efter lovens § 30, jf. lovens § 91.

 • 42) Udøve de beføjelser, der tilkommer Naturfredningsrådet i henhold til lovgivningen, fredningskendelser m.v., medmindre andet besluttes, jf. lovens § 103, stk. 2.

Stk. 2 Miljøstyrelsen udøver de beføjelser, som måtte være tillagt ministeriet i henhold til servitutter, aftaler, fundatser m.v., og som er udfærdiget i medfør af naturbeskyttelsesloven eller i tilknytning til denne lov.

Lov om råstoffer
§ 23

Følgende beføjelser i lov om råstoffer delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Fremsætte indsigelser mod forslag til råstofplan til varetagelse af statslige interesser, jf. lovens § 6 a, stk. 4.

 • 2) Afgive udtalelse ved væsentlige ændringer i et forslag til råstofplan, jf. lovens § 6 a, stk. 5.

 • 3) Modtage den vedtagne råstofplan, jf. lovens § 6 a, stk. 6.

 • 4) Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over regionsrådets afgørelser, jf. lovens § 15.

 • 5) Forestå kortlægning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens § 18, stk. 1.

 • 6) Udarbejde planer for råstofindvinding på søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens § 18, stk. 2.

 • 7) Meddele tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens §§ 20 og 21.

 • 8) Nedlægge forbud mod og meddele påbud vedrørende efterforskning, der ikke kræver tilladelse, jf. samt fastsætte vilkår herfor, lovens § 20, stk. 7.

 • 9) Gøre undtagelse fra forbuddet mod at give tilladelse til indvinding i områder med en vanddybde på mindre end 6 m, jf. lovens § 20 a, stk. 3.

 • 10) Meddele tilladelse til nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer samt fastsætte vilkår herfor, jf. lovens §§ 20 b og 21.

 • 11) Modtage bod for manglende efterforskning, jf. lovens § 22 a, stk. 5.

 • 12) Træffe foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for. Herunder meddele påbud eller forbud, fastsætte nye vilkår og ændre eller tilbagekalde tilladelser og godkendelser, jf. lovens § 24, stk. 1.

 • 13) Ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse efter lovens §§ 20 og 20 b, jf. lovens § 24, stk. 2.

 • 14) Modtage underretninger om boringer, prøver af de forefundne jordlag og indberetninger af resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 15) Lade foretage de boringer, geofysiske undersøgelser og andre tekniske forarbejder og undersøgelser på fremmed grund, som skønnes nødvendige i forbindelse med opgaver efter loven, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 16) Føre tilsyn for så vidt angår efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 17) Bestemme, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder, jf. lovens § 31, stk. 5.

 • 18) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme og lokaliteter samt skibe eller andet indvindingsmateriel for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af råstoflovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål, jf. lovens § 32, stk. 1.

 • 19) Anmode om oplysninger og give påbud om tilvejebringelse af oplysninger, jf. lovens § 32 a, stk. 1.

 • 20) Revidere vilkårene i en tilladelse for at forbedre egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. lovens § 32 a, stk. 2.

 • 21) Udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning, jf. lovens § 32 b.

 • 22) Overtage en virksomheds egenkontrol og fastsætte de nødvendige krav i den forbindelse, jf. lovens § 32 c.

 • 23) Modtage afgørelse i sager, hvor regionsrådet er tilsynsmyndighed, om at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 33 i, stk. 1.

 • 24) Pålægge regionsrådene og kommunalbestyrelserne at tilvejebringe oplysninger, jf. lovens § 37.

Lov om vandløb
§ 24

Følgende beføjelser i lov om vandløb delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Bestemme, at loven finder anvendelse på andre vandløb, jf. lovens § 2, stk. 2.

 • 2) Afgøre uenighed mellem vandløbsmyndighederne, jf. lovens § 7, stk. 2.

 • 3) Meddele tilladelse til at optage vandløb, der er udført som led i en landvinding, hvortil der er ydet statsstøtte, som offentligt vandløb, jf. lovens § 9, stk. 4.

 • 4) Yde tilskud til vandløbsrestaurering og fastsætte vilkår, jf. lovens § 37.

 • 5) Bestemme, at ejere af opstemningsanlæg til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen til elproduktion har pligt til at udsætte fisk i Gudenåsystemet i henhold til planer udarbejdet i medfør af fiskeriloven, jf. lovens § 37 a.

 • 6) Meddele tilladelse til, at vandløbsmyndigheden kan godkende ændring eller omlægning af udpumpningsanlæg, jf. lovens § 46 a.

 • 7) Pålægge vandløbsmyndigheden at udføre arbejder eller afhjælpe konstaterede mangler samt afgøre, at arbejdet udføres for vandløbsmyndighedens regning, jf. lovens § 56.

 • 8) Adgang uden retskendelse til færdsel langs vandløb, jf. lovens § 57, stk. 1.

 • 9) Anmode om oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, jf. lovens § 58.

 • 10) Pålægge vandløbsmyndigheden at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende vandløb op til behandling og afgørelse, jf. lovens § 59.

 • 11) Modtagelse af afgørelse fra vandløbsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade, eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 60 i, stk. 1.

 • 12) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at lade foretage opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser, som er nødvendige for udarbejdelse af planer for arbejder omfattet af loven, jf. lovens § 61, stk. 1.

Lov om kemikalier
§ 25

Følgende beføjelser i lov om kemikalier delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Adgang til at træffe bestemmelse om adgangen til at besidde stoffer og blandinger og varer, som er reguleret i medfør af lovens kapitel 6, eller som ikke er godkendt til anvendelse i Danmark, jf. lovens kapitel 7, jf. lovens § 4 a.

 • 2) Adgang til at bestemme, at nærmere angivne stoffer og blandinger delvis skal være undtaget fra lovens bestemmelser, jf. lovens § 6.

 • 3) Modtagelse af eksportanmeldelser, indgivet af eksportører i medfør af lovens § 15 a, stk. 1, og § 15 b, stk. 1.

 • 4) Modtagelse af meddelelser fra virksomheder, som sælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger til videre forhandling eller til de i lovens § 25, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, nævnte virksomheder, institutioner og personer, jf. lovens § 25, stk. 1, nr. 3.

 • 5) Behandling af ansøgninger om tilladelse til forhandlere til at sælge meget giftige og giftige stoffer og blandinger til andre virksomheder, institutioner og personer end de i lovens § 25, stk. 1, nævnte, jf. lovens § 25, stk. 3.

 • 6) Adgang til at træffe bestemmelse om begrænsning i eller forbud mod salg, import og anvendelse af bestemte stoffer eller blandinger samt stoffer og blandinger med nærmere angivne egenskaber, for at sikre, at stoffet eller blandingen ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet. Miljøstyrelsen kan herunder stille krav til stoffernes renhed og til koncentrationen af de stoffer, der indgår i en blanding, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 7) Adgang til at træffe bestemmelse om en vares indhold eller afgivelse af et bestemt stof eller en bestemt blanding samt træffe bestemmelse om en vares indhold eller afgivelse af stoffer eller blandinger med nærmere angivne egenskaber, for at sikre at varen ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, jf. lovens § 30, stk. 2.

 • 8) Adgang til at bestemme, at en vare, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger, ikke må sælges eller anvendes til nærmere bestemte formål, jf. lovens § 30, stk. 3.

 • 9) Adgang til at bestemme, at stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af lovens § 30, ved salg skal være ledsaget af en brugsanvisning, herunder adgang til at stille krav til udformning og indhold af brugsanvisningen samt at bestemme, at brugsanvisningen skal være godkendt af Miljøstyrelsen, jf. lovens § 30 a, stk. 1.

 • 10) Adgang til i forbindelse med salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter lovens § 30 at bestemme, at bestemte stoffer eller blandinger kun må sælges mod rekvisition til nærmere angivne erhvervsmæssige formål eller til en nærmere angiven kreds af erhvervsmæssige brugere, når hensynet til at forebygge sundhedsfare eller miljøskade gør dette særligt begrundet, jf. lovens § 30 b, stk. 1.

 • 11) Adgang til, uden at betingelserne efter lovens § 30 er opfyldt, at træffe bestemmelse om begrænsning i eller forbud mod salg eller anvendelse af de i lovens § 30 nævnte stoffer, blandinger eller varer, når hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler herfor, jf. lovens § 30 c, stk. 1.

 • 12) Behandling af ansøgninger om tilskud til forsknings- og udredningsprojekter til undersøgelse af de sundheds- og miljømæssige virkninger af stoffer og blandinger eller varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger, jf. lovens § 30 d, stk. 1.

 • 13) Behandling af ansøgninger om tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter vedrørende alternative stoffer, blandinger, varer og metoder til at fremme de i lovens § 30 c nævnte hensyn, jf. lovens § 30 d, stk. 2.

 • 14) Adgang til at træffe bestemmelse om sammensætningen af en blanding for at sikre, at blandingen ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, herunder stille krav til i hvilket omfang og på hvilken måde bestemte stoffer, eller stoffer med nærmere angivne egenskaber, må forekomme i blandingen. Under samme betingelser kan Miljøstyrelsen stille krav til, i hvilket omfang urenheder må forekomme i blandingen, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 15) Adgang til at træffe bestemmelse om blandingens mikrobiologiske renhed, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 16) Adgang til i forbindelse med et forbud mod salg eller anvendelse efter lovens § 30 at påbyde en producent eller importør for egen regning at tilbagekalde stoffet, blandingen eller varen fra forhandlere eller brugere, når det findes nødvendigt for at sikre, at stoffet, blandingen eller varen ikke medfører alvorlig fare for sundheden eller alvorlig skade på miljøet, jf. lovens § 32 a, stk. 1.

 • 17) Adgang til at yde tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter og til gebyrbetaling i forbindelse med ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler, aktivstoffer og basisstoffer efter regler i EU-forordninger, kemikalieloven eller regler udstedt i medfør heraf, jf. lovens § 37 a, stk. 1.

 • 18) Behandling af sager om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler efter lovens § 34.

 • 19) Udførelse af opgaver i relation til drift og administration af det offentligt tilgængelige elektroniske register over autoriserede personer, jf. lovens § 38 b, stk. 5.

 • 20) Modtagelse af underretning om oplysninger som nævnt i lovens § 38 f, stk. 1-3, jf. lovens § 38 f, stk. 4.

 • 21) Adgang til at anmode om oplysninger om et stof, en blanding eller en vare, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for myndighedernes administration og kontrol af loven, af regler, fastsat i medfør af loven, og af EU-forordninger, jf. lovens § 39.

 • 22) Adgang til at anmode om oplysninger om et stof, en blanding eller en vare, hvor en udenlandsk myndighed anmoder om oplysninger, til brug for administration og kontrol af det pågældende lands lovgivning, jf. lovens § 39 a.

 • 23) Adgang til at anmode en producent eller importør af et stof eller en blanding om at foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser til belysning af sundhedsmæssige eller miljømæssige virkninger, såfremt der er grund til at antage, at et stof eller en blanding har sundhedsfarlige eller miljøskadelige virkninger, eller der mangler viden til at kunne bedømme sådanne virkninger, jf. lovens § 40, stk. 1.

 • 24) Adgang til at træffe beslutning om at foretage eller lade foretage undersøgelser for producentens eller importørens regning, hvis producenten eller importøren ikke inden for den fastsatte frist foretager de undersøgelser, hvorom der efter lovens § 40, stk. 1, er stillet krav, jf. lovens § 40, stk. 2.

 • 25) Adgang til at anmode en producent eller importør om at foretage eller lade foretage yderligere undersøgelser af et stof eller en blanding, hvorom ansøgning om godkendelse er indgivet efter regler udstedt i medfør af lovens § 35, jf. lovens § 41.

 • 26) Adgang til at bestemme, at analyser og undersøgelse skal udføres efter bestemte metoder, stille krav til de udførende laboratoriers organisation og til dokumentation for kvaliteten af undersøgelsesarbejdet samt krav om inspektion og kontrol af laboratorierne, samt stille krav om, at analyser og undersøgelser skal foretages på akkrediterede eller på anden måde godkendte laboratorier, jf. lovens § 43, stk. 1.

 • 27) Adgang til at bestemme, at analyser og undersøgelser, foretaget i udlandet, kan ligestilles med tilsvarende undersøgelser foretaget her i landet, når krav fastsat i medfør af lovens § 43, stk. 1, må anses for opfyldt i forbindelse med de udenlandske undersøgelser, jf. lovens § 43, stk. 2.

 • 28) Adgang til at udføre tilsyn med overholdelse af loven og regler fastsat med hjemmel i loven, samt påbud, forbud og vilkår i godkendelser i det omfang, bemyndigelse ikke er givet til andre myndigheder, jf. lovens § 45, stk. 1.

 • 29) Adgang til at træffe aftale med andre bemyndigede myndigheder om tilrettelæggelse af tilsyn efter loven og regler fastsat med hjemmel i loven, jf. lovens § 45, stk. 2.

 • 30) Adgang til at opkræve den lovpligtige afgift for udstedelse af eksportcertifikat til stoffer eller blandinger, jf. lovens § 51 a.

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
§ 26

Følgende beføjelser i lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Elektronisk offentliggørelse af bestyrelsens beretning, jf. lovens § 5, 2. pkt.

 • 2) Modtagelse af underretning fra tilskudsmodtager, hvis betingelserne for tildeling af tilskud ikke længere er opfyldt, jf. lovens § 15, stk. 1.

 • 3) Pålæg om, at tilskudsmodtager skal afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tildeling af tilskud fortsat er opfyldt, jf. lovens § 15, stk. 2.

 • 4) Tilsyn med overholdelse af loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 16.

Lov om skove
§ 27

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om skove delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Beslutte, om et areal er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, jf. lovens § 3, stk. 2.

 • 2) Modtage oplysning om at stat, kommuner og folkekirke har erhvervet eller etableret skov, eller skov har indfundet sig på arealer, som ejes af disse, jf. lovens § 3, stk. 6.

 • 3) Beslutte, at et areal bliver fredskovspligtigt, jf. lovens § 4.

 • 4) Beslutte, at fredskovspligt ophæves, jf. lovens § 6.

 • 5) Beslutte, at majoratsbåndet ophæves, at arealet herefter noteres som fredskovspligtigt i matriklen, og at sammenhængende arealer herefter skal udgøre en fast samlet ejendom i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovens § 7, stk. 2.

 • 6) Godkende udseende og beliggenhed af arbejdsskure nævnt i § 11, stk. 2, nr. 1, jf. lovens § 11, stk. 3.

 • 7) Beslutte, at der i de første 10 år efter et ejerskifte kun på nærmere angivne vilkår må foretages erhvervsmæssig hugst, jf. lovens § 13.

 • 8) Udarbejde Natura 2000-skovplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 14.

 • 9) Foretage kortlægning af beliggenhed og bevaringsstatus for naturtyper og levesteder for arter, jf. § 15, stk. 1.

 • 10) Fastsætte de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne, i Natura 2000-skovplanerne, jf. lovens § 15, stk. 2.

 • 11) Revidere Natura 2000-skovplaner, jf. lovens § 16, stk. 2.

 • 12) Ændre en Natura 2000-skovplan, hvis det viser sig nødvendigt for at opfylde forpligtelserne efter EF-habitatdirektivet, jf. lovens § 16, stk. 3.

 • 13) Modtage meddelelse efter lovens § 17, stk. 1, inden iværksættelse af aktiviteter omfattet af bilag 1, og vurdere virkningen på området, jf. lovens § 17, stk. 1.

 • 14) Træffe afgørelse om at foretage en nærmere vurdering af meddelelser modtaget efter § 17, stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 3.

 • 15) Indgå aftale med ejeren eller brugeren af en ejendom i et internationalt naturbeskyttelsesområde om driften eller andre foranstaltninger med henblik på at realisere Natura 2000-skovplanens bevaringsmålsætninger samt om at ændre aftalen, jf. lovens § 18.

 • 16) Pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder en bestemt drift, jf. lovens §§ 19-21.

 • 17) Ekspropriere ejendom, jf. lovens § 23.

 • 18) Træffe afgørelse om erstatning og fastsætte erstatningen efter reglerne i naturbeskyttelsesloven, jf. lovens § 24.

 • 19) Registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15, jf. lovens § 25, stk. 1.

 • 20) Indgå aftaler med ejere på grundlag af registreringen efter § 25, stk. 1, eller kortlægningen efter § 15, jf. lovens § 25, stk. 2.

 • 21) Registrere bevaringsværdige egekrat og indgå aftaler med ejeren om at sikre deres bevaring, jf. lovens § 26.

 • 22) Yde tilskud på skovområdet, jf. lovens § 29, stk. 1.

 • 23) Give tilsagn om tilskud ud over finansåret og bestemme om tilskud skal udbetales forskudsvis eller a conto; jf. § 29, stk. 3.

 • 24) Forestå overvågning af skovenes tilstand og skovbrugets udvikling og drage omsorg for, at der løbende indsamles landsdækkende statistiske data og udarbejdes rapporter om de danske skoves tilstand og udvikling, jf. lovens § 35, stk. 1 og 2.

 • 25) Forestå rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed, jf. lovens § 36, stk. 1 og 2.

 • 26) Iværksætte forskning og udvikling om skovbrugsfaglige spørgsmål af betydning for lovens administration, jf. lovens § 36, stk. 3.

 • 27) Justere grænserne for arealer, der er noteret som fredskovspligtige, jf. lovens § 37.

 • 28) Dispensere fra bestemmelserne i § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, og §§ 12 og 26-28, jf. lovens § 38.

 • 29) Fastsætte vilkår for afgørelser efter §§ 4 og 6, § 7, stk. 2, og §§ 19-21, 29 og 38, jf. lovens § 39, stk. 1.

 • 30) Træffe afgørelse om vilkår om, at et andet areal bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov), herunder om vilkår til erstatningsskoven, i sager om tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger omfattet af § 3, stk. 8, jf. § 3 a, og § 5, stk. 5, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovens § 39 a.

 • 31) Lade vilkår af varig karakter tinglyse på ejendommen for ejers regning, jf. lovens § 40, stk. 1.

 • 32) Lade aftaler, der indgås efter §§ 18, 25 og 26, og afgørelser, der træffes efter §§ 19-21, tinglyse på ejendommen, jf. lovens § 40, stk. 3.

 • 33) Drage omsorg for, at fredskovspligt og ændringer heraf registreres i matriklen, jf. lovens § 41, stk. 1.

 • 34) Indhente oplysninger fra offentlige registre om ejerskifte af skov og fredskovspligtige arealer, jf. lovens § 44.

 • 35) Udøve tilsynsmyndighed, jf. lovens § 48.

 • 36) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendommes arealer for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål, jf. lovens § 49, stk. 1.

 • 37) Adgang uden retskendelse til bygninger, der helt eller delvis udnyttes erhvervsmæssigt for at udøve tilsyn på ejendomme, hvortil der er ydet tilskud, jf. lovens § 49, stk. 2.

 • 38) Indhente oplysninger om skovejendomme, jf. lovens § 50, nr. 1.

 • 39) Drage omsorg for, at ulovlige forhold lovliggøres, give påbud samt tinglyse og aflyse påbud, jf. lovens § 51, stk. 1-4.

 • 40) Lade det nødvendige arbejde udføre for at berigtige forhold påbudt ved dom, jf. lovens § 52, stk. 2.

 • 41) Lade det nødvendige arbejde udføre for at berigtige et ulovligt forhold, der bringer beskyttede områder eller dyr og planter i fare, jf. lovens § 53.

 • 42) Udpege de træer, der må fældes, og tage privat skov i drift, hvis det bestemmes ved dom som følge af manglende opfyldelse af påbud, jf. lovens § 54, stk. 1, nr. 1 og 2.

 • 43) Udøve tilsynsmyndighed i forbindelse med udbetaling af tilskud og modtage underretning, hvis vilkårene for at modtage tilskud ikke opfyldes, jf. lovens § 56, stk. 1 og 2.

 • 44) Bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, eller at udbetalte beløb skal tilbagebetales, jf. § 57, stk. 1.

 • 45) Bestemme, at op til 20 pct. af det udbetalte tilskudsbeløb eller hele tilskudsbeløbet kan anvendes til modregning af modtagerens eventuelle restancer til det offentlige, jf. lovens § 57, stk. 2.

 • 46) Påse, at pligterne efter lovens § 59 c, stk. 1 og 2, opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter lovens § 59 f, jf. lovens § 59 c, stk. 3.

 • 47) Meddele den ansvarlige for driften påbud om at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Herunder påbyde den ansvarlige for driften for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet, jf. lovens § 59 d.

 • 48) Meddele den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle, at undersøgelser m.v. gennemføres ved den ansvarlige for driften, hvis den ansvarlige for driften ikke har rådighed over ejendommen, jf. lovens § 59 e, stk. 2.

 • 49) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven og offentliggøre afgørelsen, jf. lovens § 59 f, stk. 1 og 2.

 • 50) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 59 f kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for miljøskaden, jf. lovens § 59 g.

 • 51) Træffe afgørelse efter lovens § 59 f eller § 59 g på anmodning fra en klageberettiget efter lovens § 62, stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, nr. 1 og 2, jf. lovens § 59 i, stk. 1.

 • 52) Afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger, som nævnt i § 59 i, stk. 2, jf. lovens § 59 i, stk. 3.

 • 53) Bestemme, at klage over en afgørelse efter §§ 19-21 eller et påbud efter § 51, stk. 2 eller 3, ikke har opsættende virkning, jf. lovens § 63, stk. 9.

 • 54) Træffe afgørelse om tinglyste deklarationer om fredning af enkelte træer og partier af skov, jf. lovens § 70, stk. 3.

 • 55) Beslutte, om et areal er omfattet af § 72, stk. 1, om egekrat, der eksisterede den 1. juli 1989, jf. lovens § 72, stk. 2.

 • 56) Miljøstyrelsen udøver de beføjelser, som måtte være tillagt ministeriet i henhold til servitutter, aftaler, fundatser m.v., og som er udfærdiget i medfør af lov om skove eller i tilknytning til denne lov.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan ikke anvende beføjelserne i stk. 1, nr. 23, 36, 37, 43 og 44, når tilskud medfinansieres af EU. Det samme gælder nr. 22 for så vidt angår fremme af bæredygtig skovdrift i eksisterende skove, og tilplantning af landbrugsarealer med skov, pleje af disse nykulturer og kompensation for tabt indkomst under forudsætning af, at arealerne bliver fredskovspligtige efter lovens § 4, og nr. 29 for så vidt angår beføjelser til at fastsætte vilkår for afgørelser efter lovens § 29, herunder om at tilskud efter § 29 kan gøres betinget af, at arealet bliver fredskovspligtigt efter § 4, eller at der indgås en aftale efter § 18 eller §§ 25 og 26 og nr. 35 for så vidt angår tilskud til privat skovrejsning.

Lov om jagt og vildtforvaltning
§ 28

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Tillade mærkning af vildt, jf. lovens § 9.

 • 2) Iværksætte bevaringsforanstaltninger for de pattedyr, som er nævnt i bilag 1 til loven, jf. lovens § 9 a, stk. 1.

 • 3) Iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at indsamling i naturen af enheder af de pattedyr, som er nævnt i bilag 2 til loven, og udnyttelsen heraf er forenelig med hensynet til at bevare disse arter, jf. lovens § 9 a, stk. 2.

 • 4) Etablere en rådgivningsordning, der rådgiver om beskyttelse af de pattedyr, der er nævnt i lovens bilag 1, jf. lovens § 9 a, stk. 4.

 • 5) Yde tilskud til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, dog ikke for så vidt angår tilskud til etablering af mindre vådområder og tilskud i henhold til ordningen "Plant for vildtet", jf. lovens § 12.

 • 6) Drage omsorg for, at reglerne for vildtreservater sendes til ejerne og brugerne af de ejendomme, som reglerne omfatter, og tinglysning af reglerne på de pågældende ejendomme, jf. lovens § 33, stk. 3.

 • 7) Fastsætte erstatning til ejere og brugere af ejendomme, der er omfattet af et vildtreservat, samt foranledige, at tilkendte erstatninger udbetales, jf. lovens § 34.

 • 8) Bestemme, om der i forbindelse med nedlæggelse af et vildtreservat skal betales et beløb til staten, samt fastsætte beløbets størrelse, jf. lovens § 36, stk. 2.

 • 9) Pålægge en grundejer at foretage foranstaltninger til varetagelse af de hensyn, der er nævnt i lovens § 37, samt i givet fald udføre foranstaltningen, dog kun for så vidt angår vildt, der ikke er fastsat jagttid for, jf. lovens § 38.

 • 10) Inddrage jagttegn, hvis det skønnes, at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne efter lovens § 40, stk. 1, nr. 3, jf. lovens § 42, stk. 1.

 • 11) Bestemme, om generhvervelse af jagttegn skal betinges af ny jagt-, hagl-, riffel- eller bueprøve, jf. lovens § 42, stk. 2.

 • 12) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 4, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23, stk. 1 og 3, § 24, § 26, § 28, stk. 1 og § 30, stk. 1, jf. lovens § 46, stk. 1.

 • 13) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 6 a, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1 og 2, §§ 8 og 25, jf. lovens § 46, stk. 2.

 • 14) I ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra lovens § 25 af andre årsager end nævnt i lovens § 46, stk. 2, jf. lovens § 46, stk. 4.

 • 15) Foranledige ulovlige forhold lovliggjort, jf. lovens § 47, stk. 3.

 • 16) Foranledige påbud om berigtigelse af ulovlige forhold tinglyst samt, når forholdet er berigtiget, aflyse påbuddet af tingbogen, jf. lovens § 48, stk. 2.

 • 17) Foretage nødvendige foranstaltninger for at berigtige forhold påbudt ved dom, jf. lovens § 48, stk. 3.

 • 18) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af jagt- og vildtforvaltningslovgivningen, jf. lovens § 50.

 • 19) Træffe passende foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for vilde fuglearter, jf. lovens § 52, stk. 5.

 • 20) Påse, at pligterne efter lovens § 53 c, stk. 1 og 2, opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter lovens § 53 f, jf. lovens § 53 c, stk. 3.

 • 21) Påbyde den ansvarlige for driften at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Herunder påbyde den ansvarlige for driften for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet, jf. lovens § 53 d.

 • 22) Meddele den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle, at undersøgelser m.v. gennemføres ved den ansvarlige for driften, hvis den ansvarlige for driften ikke har rådighed over ejendommen, jf. lovens § 53 e, stk. 2.

 • 23) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven og offentliggøre afgørelsen, jf. lovens § 53 f, stk. 1 og 2.

 • 24) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 53 f kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for miljøskaden, jf. lovens § 53 g.

 • 25) Træffe afgørelse efter lovens § 53 f eller § 53 g på anmodning fra en klageberettiget efter lovens § 53 k, stk. 1, nr. 2-5, jf. lovens § 53 i, stk. 1.

 • 26) Afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger som nævnt i lovens § 53 i, stk. 2, jf. lovens § 53 i, stk. 3.

Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
§ 29

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til miljømålsloven delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Udarbejde Natura 2000-planen for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 37, stk. 1.

 • 2) Udarbejde Natura 2000-plan for det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde, som en del af den samlede plan, jf. lovens 37, stk. 1.

 • 3) Udarbejde basisanalyse for det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde, jf. lovens § 40.

 • 4) Fastsætte mål for naturtilstanden i de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 41, stk. 1.

 • 5) Udarbejde indsatsprogram for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 42.

 • 6) Forestå drøftelse med de berørte statslige, kommunale og regionale myndigheder samt inddrage nationalparkbestyrelser, foreninger, organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i Natura 2000-planen, jf. lovens § 42 a.

 • 7) Foretage offentlig annoncering af den vedtagne Natura 2000-plan, jf. lovens § 45, stk. 3.

 • 8) Revidere Natura 2000-planen hvert 6. år, jf. lovens § 46, stk. 1.

 • 9) Ændre indsatsprogrammet i planperioden, jf. lovens § 46, stk. 2.

Lov om havstrategi
§ 30

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om havstrategi delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
§ 31

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Træffe afgørelse efter lovens §§ 21 og 25 om projekter om etablering af havbrug, jf. lovens § 17, stk. 3.

 • 2) Modtage, koordinere og besvare henvendelser som berørt myndighed for Miljøministeriet, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 3) Modtage underretning om planer, programmer og projekter, som forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, jf. lovens § 38, stk. 1.

 • 4) Give samtykke til godkendelse eller endelig vedtagelse af plan eller program eller give samtykke til, at der træffes afgørelse om tilladelse, jf. lovens § 38, stk. 1.

 • 5) Modtage henvendelse fra en anden stats myndigheder om, at der i Danmark er igangsat udarbejdelsen af en plan eller et program eller anmeldt et projekt, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet i denne anden stat, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 6) Give samtykke til godkendelse eller endelig vedtagelse af plan eller program eller give samtykke til, at der træffes afgørelse om tilladelse, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 7) Foranledige, at en berørt stat informeres tidligt i beslutningsprocessen, og senest så snart oplysningerne om de grænseoverskridende miljøpåvirkninger med rimelighed kan gives, jf. lovens § 38, stk. 4.

 • 8) Med henblik på høring af berørt stat over udkast til plan eller program fremsende de i lovens § 32, stk. 2 og 4, nævnte oplysninger, oplysninger om planens eller programmets mulige grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på menneskers sundhed, og oplysninger om beslutningsproceduren med angivelse af en passende frist for at afgive bemærkninger, jf. lovens § 38, stk. 5.

 • 9) Med henblik på høring af berørt stat over et ansøgt projekt fremsende de i § 35, stk. 2 og 4, nævnte oplysninger, oplysninger om projektets mulige grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på menneskers sundhed, og oplysninger om beslutningsproceduren med angivelse af de tidsfrister, som fremgår af lovens § 38, stk. 6, jf. § 35, jf. lovens § 38, stk. 6.

 • 10) Modtage oplysninger fra en anden stats myndigheder om, at der i denne stat er igangsat udarbejdelsen af en plan eller et program eller ansøgt om et konkret projekt, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet i Danmark, jf. lovens § 38, stk. 7.

 • 11) Fremsende de modtagne oplysninger, jf. nr. 13, til berørte myndigheder og offentligheden, jf. lovens § 38, stk. 7.

 • 12) Gennemføre de fornødne høringer i Danmark over de modtagne oplysninger om planen, programmet eller det konkrete projekt, jf. lovens § 38, stk. 7.

 • 13) Indhente oplysninger, der er nødvendige for, at Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse vedrørende et konkret projekt for sager, hvor kompetencen til at træffe afgørelse er henlagt til Miljøstyrensen, jf. lovens § 45.

 • 14) Føre tilsyn med overholdelsen af loven og regler fastsat i medfør af loven, hvor kompetencen til at træffe afgørelse og føre tilsyn er henlagt til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 46.

 • 15) Træffe afgørelse om delegation af tilsynskompetencen til kommunalbestyrelsen for konkrete vilkår, som Miljøstyrelsen ellers er tilsynsmyndighed for, såfremt kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod delegationen, jf. lovens § 46, stk. 5.

 • 16) Klage over afgørelser efter lovens § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, jf. lovens § 50.

Lov om okker
§ 32

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om okker delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Afgøre sager i hvilke kommunalbestyrelsen finder, at der bør fastsættes vilkår om okkerrensningsanlæg, eller at godkendelse bør nægtes, samt returnere sager til kommunalbestyrelsen med henblik på, at denne meddeler godkendelse, såfremt styrelsen finder, at godkendelse bør meddeles uden etablering af okkerrensningsanlæg, jf. lovens § 3, stk. 3.

 • 2) I særlige tilfælde meddele afslag på godkendelse til udgrøftning eller dræning, jf. lovens § 4, stk. 1.

 • 3) Stille vilkår om hel eller delvis tilbagebetaling af erstatning såfremt et tidligere meddelt afslag ændres, jf. lovens § 4, stk. 5.

 • 4) Yde støtte og afholde udgifter til etablering og drift af okkerrensningsanlæg og -tiltag, undersøgelser m.v. vedrørende okkerforurening og erstatning efter lovens § 4, jf. lovens § 6.

 • 5) Fastsætte vilkår for ydelse af støtte, jf. lovens § 7, stk. 2.

 • 6) I visse tilfælde bestemme, at en meddelt godkendelse bortfalder, at et meddelt tilsagn helt eller delvis bortfalder, og at udbetalt støtte skal tilbagebetales, jf. lovens § 8.

 • 7) Behandle klager over kommunalbestyrelsens godkendelser efter lovens § 3, stk. 2, jf. lovens § 13, stk. 2.

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ
§ 33

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

Lov om vandplanlægning
§ 34

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om vandplanlægning delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Udarbejde basisanalyse for hvert vandområdedistrikt, jf. lovens § 6, stk. 1.

 • 2) Oprette og ajourføre registre over beskyttede områder, jf. lovens § 16, stk. 1 og 2.

 • 3) Undersøge årsagerne til, at miljømål ikke kan forventes opfyldt, jf. lovens § 21, stk. 1.

 • 4) Årligt gennemgå virkninger af omstændigheder omfattet af lovens § 21, stk. 2, som har været årsag til, at miljømål ikke kan forventes opfyldt, jf. lovens § 21, stk. 3.

 • 5) Levere teknisk bistand, herunder data og tabeller, til brug for udarbejdelsen af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lovens § 7, og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, jf. lovens § 22, stk. 3.

 • 6) Levere fagligt grundlag, herunder teknisk bistand, data og tabeller til brug for udarbejdelsen af vandområdeplanerne og udarbejde tilstandsvurderinger, belastningsopgørelser, opgørelser af indsatsbehov og baseline samt MiljøGIS til brug for vandområdeplanerne, jf. lovens § 26, stk. 1 og 2.

 • 7) Foretage interessentinddragelse i konkrete faglige spørgsmål, herunder faglige projekter, i forbindelse med udarbejdelse af vandområdeplanerne, jf. lovens § 26, stk. 3.

 • 8) Offentliggøre basisanalyse, jf. lovens § 27, stk. 3.

 • 9) Offentliggøre en foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver samt offentliggøre endelig oversigt over disse opgaver, jf. lovens § 27, stk. 4.

 • 10) Udarbejde statusrapport, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 11) Anmode kommunalbestyrelsen om oplysninger til brug for udarbejdelse af statusrapport, jf. lovens § 30, stk. 2.

 • 12) Overvåge overfladevandets og grundvandets tilstand og de beskyttede områder, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 13) Udarbejde programmer for overvågning af overfladevandets og grundvandets tilstand og overvågning af beskyttede områder samt udarbejde et sammenhængende og overordnet overvågningsnet inden for hvert vandområdedistrikt, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 14) Beslutte ekspropriation af fast ejendom og varetage funktioner ved ekspropriation, jf. lovens § 34.

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer
§ 35

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Påse, at loven og regler udstedt i medfør af loven overholdes, jf. lovens § 7.

 • 2) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i loven eller i regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 8.

Lov om Den Danske Naturfond
§ 36

I henhold til lov om Den Danske Naturfond delegeres indtrædelsen som påtaleberettiget i de aftaler, der er nævnt i lovens § 7, stk. 1, i tilfælde af Den Danske Naturfonds opløsning, jf. lovens § 7, stk. 3, til Miljøstyrelsen.

Lov om Den Danske Klimaskovfond
§ 37

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om Den Danske Klimaskovfond delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Føre tilsyn med fonden, jf. lovens § 18, stk. 1.

 • 2) Afkræve fonden enhver oplysning, som Miljøstyrelsen anser for nødvendig for at kunne udøve tilsyn, jf. stk. 1. Miljøstyrelsen skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt, jf. lovens § 18, stk. 2.

 • 3) Bestyrelsesformanden holder Miljøstyrelsen orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende fonden, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi eller aktiviteter, jf. lovens § 18, stk. 3.

Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
§ 38

Følgende beføjelser i lov om fiskeri og fiskeopdræt delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Den Europæiske Unions forordninger inden for fiskeopdræt, jf. lovens § 10, stk. 1.

 • 2) Træffe bestemmelse om fravigelse af reglerne i Den Europæiske Unions forordninger inden for fiskeopdræt, i det omfang disse indeholder adgang hertil, jf. lovens § 10, stk. 2.

 • 3) Træffe passende foranstaltninger over for fiskeopdrætsaktiviteter for at undgå forringelse af naturtyper og levesteder for arterne i internationale beskyttelsesområder samt forstyrrelse af de arter, som områderne er udpeget for, hvis disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for målsætningerne i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, jf. lovens § 10 d, stk. 2.

 • 4) Foretage miljøkonsekvensvurdering af fiskeopdrætsaktiviteter, jf. lovens § 10 e, stk. 2.

 • 5) Afvise at foretage miljøkonsekvensvurdering af fiskeopdrætsaktiviteter, jf. lovens § 10 e, stk. 2.

 • 6) Vurdere om miljøkonsekvensvurderingen af fiskeopdrætsaktiviteter skal gøres til genstand for høring af offentligheden, myndigheder og organisationer, før det besluttes, om der kan meddeles tilladelse jf. lovens § 10 e, stk. 3.

 • 7) Fastsætte vilkår om passende nødvendige kompensationsforanstaltninger for fiskeopdrætsaktiviteter, jf. lovens § 10 g.

 • 8) For så vidt angår fiskeopdrætsaktiviteter iværksætte de foranstaltninger, som på baggrund af miljøministerens overvågning af bevaringsstatus for vilde dyrearter, der er nævnt i lovens bilag 2, anses for nødvendige for at sikre, at indsamling i naturen af de pågældende vilde dyrearter og udnyttelsen heraf er forenelig med opretholdelsen af en tilfredsstillende bevaringsstatus for disse arter, jf. lovens § 10 j, stk. 1.

 • 9) Træffe afgørelse med henblik på at gøre undtagelse fra regler fastsat i medfør af § 10 j, stk. 1, jf. lovens § 10 j, stk. 2.

 • 10) Udstede tilladelse til opdræt af fisk på dansk fiskeriterritorium, jf. lovens § 66, stk. 1.

 • 11) Fastsætte vilkår for en tilladelse til opdræt af fisk, jf. lovens § 66, stk. 2.

 • 12) Efter anmodning fra de berørte fiskere eller den, der gennemfører foranstaltningen eller indgrebet, henvise spørgsmål om eventuel erstatning til endelig administrativ afgørelse ved et nævn, jf. lovens § 79, stk. 1.

 • 13) Sørge for nedsættelse af et nævn, jf. lovens § 79, stk. 1.

 • 14) Fremsætte krav om sikkerhedsstillelse for sagsomkostningerne, jf. lovens § 79, stk. 2.

 • 15) Udpege medlem til nævnet, jf. lovens § 80, stk. 2.

 • 16) Kontrol med overholdelse af loven, regler fastsat i medfør af loven samt de i lovens § 10 nævnte EU-retsakter i relation til fiskeopdrætsaktiviteter, jf. lovens § 117, stk. 1.

 • 17) Tilkendegive at en sag om overtrædelse af regler inden for fiskeopdræt (akvakultur) kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde, jf. lovens § 133, stk. 1.

Finansloven 2021
§ 39

I henhold til tekstanmærkning nr. 106, stk. 6, ad 24.52.31, til § 24 delegeres administration af bekæmpelsesmiddelforskningsprogram til Miljøstyrelsen.

Kapitel 3 Miljøstyrelsens administrative beføjelser og opgaver efter andre ministeriers lovgivning
Lov om Landdistriktsfonden
§ 40

I henhold til lov om Landdistriktsfonden delegeres foretagelsen af vurdering af projekters overensstemmelse med natur- og miljøfaglige støttekriterier i forbindelse med Landbrugsstyrelsens afgørelse om kommunernes og Naturstyrelsens ansøgninger om tilsagn til tilskud til vådområde- og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder, herunder vurdering af ændringer og det endelige projekt efter lov om Landdistriktsfonden, jf. lovens § 1, stk. 1, til Miljøstyrelsen.

Beredskabsloven
§ 41

Følgende opgaver og beføjelser inden for Miljøministeriets område i beredskabsloven delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen, for så vidt angår områder, der er omfattet af Miljøstyrelsens ressort:

 • 1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejdelse af beredskabsplaner, jf. lovens § 24, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for kommunernes og regionernes beredskabsplanlægning, jf. lovens § 27.

 • 3) Udstedelse af pålæg til offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 4) Udstedelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg, jf. lovens § 28, stk. 3 og 5.

 • 6) Iværksættelse af eller tilladelse til ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for beredskabet, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 7) Udstedelse af pålæg til enhver om at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af den civile sektors beredskab, jf. lovens § 45.

Konkurrenceloven
§ 42

Følgende opgaver og beføjelser inden for Miljøministeriets område i konkurrenceloven delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

Lov om en Cityring
§ 43

Følgende opgaver og beføjelser i lov om en Cityring delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

Lov om planlægning
§ 44

I henhold til lov om planlægning delegeres fremsættelsen af indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager, jf. lovens § 29, stk. 3, til Miljøstyrelsen.

Kapitel 4 Klage, ikrafttræden m.v.
Call in
§ 45

Miljøministeren kan bestemme, at en opgave eller beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen er delegeret til Miljøstyrelsen, udøves af ministeren.

Instruktionsbeføjelse
§ 46

Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

Klage
§ 47

Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen efter §§ 11-38 kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2 Afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i det omfang, dette er fastsat i lovgivningen.

Ikrafttræden
§ 48

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen ophæves.