14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Klimaloven

Lov om klima

Lov nr. 965 af 26. juni 2020, jf.
lovbekendtgørelse nr. 2580 af 13. december 2021,
som ændret ved lov nr. 2387 af 14. december 2021

Denne konsoliderede version af klimaloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Klimaloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Formål

§1 Formålet med denne lov er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius for øje.

Stk. 2 Formålet med denne lov er endvidere, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2025 med 50-54 pct. i forhold til niveauet i 1990.

Stk. 3 Danmark skal arbejde aktivt for Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius.

Stk. 4 Klimaindsatsen skal ske under hensyntagen til en række guidende principper:

 • 1) Klimaudfordringerne er en global problemstilling. Derfor skal Danmark være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden. Danmark har derudover både et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest.

 • 2) Indfrielsen af Danmarks klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, samt at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles.

 • 3) Danmark skal vise, at der kan laves en grøn omstilling og samtidig bibeholdes et stærkt velfærdssamfund, hvor sammenhængskraften og den sociale balance sikres.

 • 4) De tiltag, der skal anvendes for at reducere udledningen af drivhusgasser, skal medføre reelle indenlandske reduktioner, men samtidig skal det sikres, at danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser.

§2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter mindst hvert femte år en national klimamålsætning med et 10-årigt perspektiv. En ny klimamålsætning må ikke være mindre ambitiøs end den senest fastsatte målsætning.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren offentliggør mindst hvert femte år og som minimum i forbindelse med fastsættelse af klimamålsætningerne, jf. stk. 1, en klimahandlingsplan med et 10-årigt perspektiv.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Klimarådets opgaver

§3 For at fremme uvildig rådgivning om klimaindsatsen bistås klima-, energi- og forsyningsministeren af Klimarådet.

Stk. 2 Klimarådet bistår klima-, energi- og forsyningsministeren ved fastsættelse af nationale klimamålsætninger, jf. § 2, stk. 1.

§4 Klimarådet skal årligt afgive anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren om klimaindsatsen. Klimarådet skal i anbefalingerne forholde sig til principperne nævnt i § 1, stk. 4.

Stk. 2 Klimarådet skal i anbefalingerne endvidere vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at klimamålene, jf. § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, nås.

Stk. 3 Klimarådet skal desuden i anbefalingerne vurdere status for opfyldelse af reduktionsmålet for 2025, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 4 Klimarådet skal i forbindelse med anbefalingerne give en status på Danmarks internationale målsætninger.

§5 Klimarådet skal kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning, jf. § 6, og klima-, energi- og forsyningsministerens årlige klimaprogram, jf. § 7, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Klimarådet skal udarbejde et katalog over mulige virkemidler.

Stk. 3 Klimarådet skal bidrage til den offentlige debat.

Stk. 4 Klimarådet kan udarbejde analyser af og anbefalinger til klimaindsatsen m.v.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Klimastatus og -fremskrivning

§6 Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder årligt en klimastatus og -fremskrivning, der som minimum skal indeholde følgende:

 • 1) Historiske drivhusgasudledninger samlet og fordelt på sektorer.

 • 2) Fremskrivninger for drivhusgasudledninger samlet og fordelt på sektorer.

 • 3) Global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Klimaprogram, redegørelse til Folketinget og handlepligt

§7 Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder årligt et klimaprogram til Folketinget.

Stk. 2 Klimaprogrammet skal indeholde følgende:

 • 1) En status på opfyldelse af de nationale klimamål, jf. § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1.

 • 2) De planlagte klimatiltag og virkemidler med effekt på kort og lang sigt og den forventede fremtidig effekt heraf.

 • 3) En redegørelse for Klimarådets anbefalinger, jf. § 4, og klima-, energi- og forsyningsministerens stillingtagen hertil.

 • 4) En status på forskning og udvikling af nye klimatiltag.

 • 5) En status på klimavidenskabelig udvikling, herunder de nyeste rapporter fra FN’s klimapanel.

 • 6) En beskrivelse af og status på opfyldelse af internationale klimamålsætninger.

 • 7) En global klimastrategi.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren skal i klimaprogrammet give sin vurdering af, om det kan anskueliggøres, at de nationale klimamål nævnt i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, nås.

Stk. 4 Kan det ikke anskueliggøres, at de nationale klimamål nås, skal klima-, energi- og forsyningsministeren i klimaprogrammet tillige fremlægge nye initiativer med reduktionseffekt på kortere sigt og initiativer med reduktionseffekt på længere sigt, som viser vejen mod opfyldelse af de nationale klimamål.

§8 Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder en årlig redegørelse til Folketinget om effekterne af den samlede klimapolitik, når klimaprogrammet er offentliggjort.

§9 Danmarks Meteorologiske Institut er regeringens rådgiver i relation til den klimavidenskabelige udvikling.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Klimarådets organisering

§10 Klimarådet er et uafhængigt rådgivende ekspertorgan.

Stk. 2 Klimarådet består af 1 formand og 8 øvrige medlemmer. Klimarådet vælger 1 kandidat til hver ledig post, som herefter udpeges af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Stk. 3 Klimarådet sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet.

Stk. 4 2 af Klimarådets øvrige medlemmer konstitueres som næstformænd.

Stk. 5 Formanden og næstformændene udtaler sig på vegne af Klimarådet.

Stk. 6 Medlemmerne af Klimarådet udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et af de øvrige medlemmer udtræder af rådet før periodens udløb, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år i overensstemmelse med proceduren nævnt i stk. 2.

Stk. 7 Klimarådet fastsætter en forretningsorden.

§11 Klimarådet bistås af et sekretariat.

Stk. 2 Sekretariatet ledes af en sekretariatschef, som ansættes af Klimarådets formand.

§12 Klimarådet etablerer et klimadialogforum, som skal bistå Klimarådet i deres arbejde.

Stk. 2 Medlemmerne af Klimarådets klimadialogforum udnævnes af Klimarådet for indtil 3 år ad gangen.

Stk. 3 Klimarådet og klimadialogforummet skal træde sammen mindst en gang årligt inden afgivelse af Klimarådets årlige rapport med anbefalinger, jf. § 4, stk. 1, og forud for øvrige væsentlige udgivelser fra Klimarådet. Drøftelserne ledes af formanden.

Stk. 4 Den årlige rapport med anbefalinger, jf. § 4, stk. 1, og øvrige væsentlige udgivelser fra Klimarådet suppleres af et referat af synspunkter fremført i forbindelse med drøftelserne som nævnt i stk. 3.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke organisationer og institutioner der indstiller medlemmer til klimadialogforummet.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§13 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Klimarådets nuværende formand og medlemmer fortsætter indtil udløbet af den periode, de er udpeget for, og kan efter udløbet af deres første periode genudpeges én gang for yderligere 4 år. Klimarådets formand kan beslutte, at 2 af de medlemmer, som er medlemmer af Klimarådet ved lovens ikrafttræden, efter udløbet af deres anden periode kan udpeges for yderligere 2 år.

Stk. 3 Lov nr. 716 af 25. juni 2014 om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger ophæves.

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside