Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 130 af 10. februar 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 900 af 21. juni 2022

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål
§ 1

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram skal fremme udvikling og anvendelse af miljøeffektive løsninger på prioriterede miljøudfordringer og understøtte vækst og beskæftigelse gennem

 • 1) tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter,

 • 2) etablering af innovationspartnerskaber, der aktivt fremmer samarbejde mellem relevante aktører,

 • 3) iværksættelse af projekter, der understøtter internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet, herunder aktivt forbedrer rammerne for dansk eksport af miljøteknologi, og

 • 4) opbygning og formidling af viden inden for og om den miljøteknologiske sektor.

Kapitel 2 1 Bestyrelse og sekretariat
§ 2

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram ledes af en uafhængig bestyrelse, der består af 1 formand og 7 andre medlemmer. Bestyrelsen skal have medlemmer med indsigt i miljø-, natur- og ressourceforhold, i erhvervsforhold og i forhold vedrørende miljøteknologi. Formanden skal have en erhvervsmæssig baggrund. Formanden og de øvrige medlemmer udpeges af miljøministeren i deres personlige egenskab.

Stk. 2 4 medlemmer af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra henholdsvis klima-, energi- og bygningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, erhvervs- og vækstministeren og fødevareministeren.

Stk. 3 Bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år med mulighed for genudpegning. Udtræder formanden eller et andet medlem af bestyrelsen før periodens udløb, kan afløseren udpeges for mindre end 4 år.

§ 3

Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3. Bestyrelsen træffer beslutning om den nærmere gennemførelse af aktiviteterne under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. §§ 1, 6, 7 og 12.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3. Bestyrelsen udarbejder forslag til en overordnet 4-årig strategi for gennemførelsen af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Bestyrelsens forslag til strategi skal godkendes af ministeren.

Stk. 3 Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3. Bestyrelsen udarbejder årligt forslag til en handlingsplan for programmets nærmere gennemførelse. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i miljøministerens prioriteringer af de miljømæssige udfordringer og bestyrelsens strategi for gennemførelsen af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. stk. 2. Bestyrelsens forslag til handlingsplan skal godkendes af ministeren.

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere fagpaneler på konkrete faglige indsatsområder, herunder økologisk byggeri, og indhente rådgivning om indsatsen fra fagpanelet eller fagpanelerne på panelernes respektive fagområder.

§ 4

Miljøministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen.

Stk. 2 Ministeren fastsætter bestyrelsens forretningsorden efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om bestyrelsens adgang til at henlægge sine kompetencer til formanden og sekretariatet, herunder om, at formanden og sekretariatet kan træffe afgørelser for bestyrelsen i mindre eller hastende sager.

§ 5

Bestyrelsen afgiver årligt en beretning til miljøministeren om sin virksomhed. Ministeren offentliggør bestyrelsens beretning elektronisk.

Kapitel 3 1 Tildeling af tilskud m.v.
Tildeling af tilskud
§ 6

Bestyrelsen træffer på grundlag af den godkendte handlingsplan, jf. § 3, stk. 3, beslutning om anvendelse af den tilskudsbevilling, der er fastsat på den årlige finanslov, og beslutning om indkaldelse af projektansøgninger, jf. dog § 22, stk. 3.

Stk. 2 Bestyrelsen offentliggør samtidig med indkaldelse af projektansøgninger de kriterier, som indgår i vurderingen af ansøgningerne.

§ 7

Bestyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om tilskud.

Stk. 2 Bestyrelsen kan træffe afgørelse om tilsagn om tilskud til:

 • 1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration, og projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov.

 • 2) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, der indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.

 • 3) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.

 • 4) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og anvendelse af miljøteknologi.

 • 5) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1, når disse projekter indgår i internationale programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en international udvælgelseskomité.

Stk. 3 Ved afgørelsen af, om der skal gives tilsagn om tilskud, foretager bestyrelsen en vurdering af, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og af projektets miljø- og ressourcemæssige potentiale, projektets erhvervsmæssige potentiale, projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet, og projektbeskrivelsens kvalitet og af, i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

§ 8

Tilsagn om tilskud efter § 7 kan gives til projekter, der gennemføres af

 • 1) private og offentlige virksomheder,

 • 2) private personer,

 • 3) selvejende institutioner,

 • 4) offentlige og private forskningsinstitutioner,

 • 5) brancheorganisationer og lignende organisationer,

 • 6) foreninger og

 • 7) grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt i nr. 1-6.

§ 9

Tilskud er betinget af, at projektet ikke er påbegyndt, inden der er meddelt tilsagn om tilskud.

§ 10

Miljøministeren fastsætter nærmere regler om betingelser og vilkår for tilskud, herunder regler om

 • 1) ansøgningernes form og indhold,

 • 2) ydelse af projekttilskud, herunder om maksimale tilskudssatser,

 • 3) regnskab og revision vedrørende projekter, hvortil der gives tilsagn om tilskud,

 • 4) offentliggørelse af resultaterne af de projekter, hvortil der gives tilsagn om tilskud, og

 • 5) udbetaling af tilskud efter denne lov.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om tildeling af tilskud til projekter, der opnår tilskud efter anden lovgivning, herunder at der ikke kan gives tilskud efter denne lov til sådanne projekter.

§ 11

Bestyrelsen kan ikke gøre krav på immaterielle rettigheder, som opnås på grundlag af aktiviteter, hvortil der er givet tilskud.

Etablering af partnerskaber m.v.
§ 12

Bestyrelsen træffer på grundlag af den godkendte handlingsplan, jf. § 3, stk. 3, jf. dog § 22, stk. 4, og inden for rammerne af den bevilling, der er fastsat hertil på den årlige finanslov, beslutning om

 • 1) etablering af innovationspartnerskaber, jf. § 1, nr. 2,

 • 2) understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet, jf. § 1, nr. 3, og

 • 3) vidensopbygning, jf. § 1, nr. 4.

Stk. 2 Bestyrelsen kan som led i administrationen og udviklingen af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram afholde udgifter til evaluering af programmet og dets resultater og til formidling af programmets resultater.

Kapitel 4 1 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud
§ 13

Tilskud i henhold til denne lov bortfalder helt eller delvis, hvis

 • 1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud eller under projektforløbet,

 • 2) vilkår for tilskud ikke overholdes eller

 • 3) tilskudsmodtager ikke overholder sine pligter efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Miljøministeren afgør spørgsmål om bortfald af tilskud efter stk. 1 og kan i den forbindelse bestemme, at udbetalte tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales.

Stk. 3 Skal et udbetalt tilskud helt eller delvis tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage senere. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen med den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For rykkerskrivelser efter første påkrav betales 100 kr.

Kapitel 5 1 Digital kommunikation
§ 14

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og ministeren om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om skriftlig digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til de statslige myndigheder, som ministeren efter § 18 har henlagt sine beføjelser eller opgaver til, om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt.

Kapitel 6 1 Oplysningspligt, kontrol m.v.
Oplysningspligt
§ 15

Tilskudsmodtager skal under hele projektforløbet underrette miljøministeren, hvis betingelserne for tildeling af tilskud ikke længere er opfyldt.

Stk. 2 Tilskudsmodtager skal under hele projektforløbet på ministerens forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tildeling af tilskud fortsat er opfyldt.

Tilsyn m.v.
§ 16

Miljøministeren fører tilsyn med overholdelse af denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

§ 17

Tilsynsmyndigheden eller personer, tilsynsmyndigheden bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har tilsynsmyndigheden adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver efter denne lov eller regler, der er fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden yde den fornødne vejledning og bistand ved tilsynets gennemførelse, og det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal udleveres eller indsendes til tilsynsmyndigheden efter tilsynsmyndighedens anmodning.

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af det tilsyn, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4 Miljøministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om den i stk. 3 nævnte bistand.

Stk. 5 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsyn med de projekter, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

Kapitel 7 1 Administrative bestemmelser
§ 18

Miljøministeren kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til en under ministeriet oprettet statslig myndighed. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, ikke skal kunne påklages. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 3 Ministeren kan henlægge sine beføjelser til at træffe afgørelse om bortfald eller tilbagebetaling af tilskud efter § 13 til bestyrelsen.

Kapitel 8 1 Klage og søgsmål
§ 19

Bestyrelsens afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Klage over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser efter denne lovs §§ 7-9 og § 13, stk. 1 og 2, eller efter regler fastsat i medfør heraf kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 10, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 3 Afgørelser som nævnt i stk. 2 kan påklages af adressaten for afgørelsen.

Stk. 4 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Stk. 5 Når myndigheden videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til adressaten for afgørelsen med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Stk. 6 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter stk. 4 skal indgives ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Stk. 7

Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø-
og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.

Stk. 8 Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 4, 2. og 3. pkt., og stk. 5 ikke anvendelse.

Stk. 9 Klage efter stk. 2 skal være indgivet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen.

§ 20

Søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.

Stk. 2 Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Kapitel 9 1 Straf
§ 21

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelser, der træffes efter denne lov, eller i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til § 15,

 • 2) anvender tilskud efter denne lov i strid med vilkår for tilskuddets anvendelse,

 • 3) undlader at udlevere eller indsende den dokumentation eller afgive de oplysninger, som den pågældende har pligt til at udlevere eller indsende i henhold til § 17,

 • 4) undlader at give tilsynsmyndigheden adgang til virksomheder m.v., som har modtaget tilsagn om tilskud efter loven, jf. § 17, eller

 • 5) undlader at yde tilsynsmyndigheden vejledning og bistand ved tilsynets gennemførelse efter § 17, stk. 2.

Stk. 2 I regler, som fastsættes efter § 10 og § 17, stk. 5, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne eller vilkår fastsat efter reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10 1 Ikrafttræden m.v.
§ 22

Loven træder i kraft den 15. februar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3, og § 19, stk. 6, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne skal træde i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer i 2015 beslutning om anvendelse af den tilskudsbevilling, der er fastsat på den årlige finanslov, alene på grundlag af miljøministerens prioriteringer af miljømæssige udfordringer og indkaldelsen af projektansøgninger i 2015.

Stk. 4 Bestyrelsen træffer i 2015 beslutning om anvendelse af den på årets finanslov fastsatte bevilling til aktiviteter som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 1-3, alene på grundlag af miljøministerens prioriteringer af miljømæssige udfordringer.

Stk. 5 Loven finder ikke anvendelse på indkaldelse af projektansøgninger og annoncering af indkaldelse af ansøgninger i 2015. For indkaldelse af projektansøgninger og annoncering af indkaldelse af ansøgninger i 2015 finder reglerne i miljøministerens bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi anvendelse.

Stk. 6 Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger om tilskud modtaget før den 1. januar 2015 og på tilsagn om tilskud meddelt efter reglerne i miljøministerens bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi. For disse ansøgninger og tilsagn om tilskud finder reglerne i miljøministerens bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi anvendelse.

§ 23

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.