14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler

Lov nr. 146 af 07. maj 1937, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1501 af 08. december 2015

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Miljø- og fødevareministeren kan efter indstilling fra vandløbsmyndigheden efter lov om vandløb beslutte under de for ferske vande gældende retsregler at inddrage dele af søterritoriet, der som følge af naturkræfternes indvirken, kunstige anlæg eller på anden måde er gået over til at have karakter af ferske vande.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministerens beslutning er betinget af, at vandløbsmyndigheden i forbindelse med indstillingen har udtalt, at de faktiske forhold har forandret sig som nævnt i stk. 1, og at anvendelsen af de for ferske vande gældende retsregler på det omhandlede vandområde er rimelig og naturlig.

Stk. 3 Beslutninger efter stk. 1 bekendtgøres i Lovtidende.

§2 Anmodning om inddragelse af dele af søterritoriet under de for ferske vande gældende retsregler kan fremsættes for vandløbsmyndigheden af de i sagen interesserede lodsejere samt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2 Vandløbsmyndigheden afholder et offentligt møde om sagen, inden der træffes beslutning om indstilling til miljø- og fødevareministeren. Til mødet indkaldes særskilt de i stk. 1 nævnte lodsejere. Ved offentlig bekendtgørelse én gang i Statstidende og de vigtigste stedlige blade indkaldes alle i vandområdet i øvrigt interesserede fiskere, jægere og andre. Vandløbsmyndigheden indhenter tillige en udtalelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og fra Kystdirektoratet.

Stk. 3 Vandløbsmyndighedens beslutning meddeles skriftligt til de i stk. 1 nævnte lodsejere og ved offentlig bekendtgørelse i overensstemmelse med stk. 2, 3. pkt.

§3 Vandløbsmyndighedens beslutning kan påklages til Naturstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren samt enhver, der har påviselig interesse i det pågældende område.

§§4-6 (Ophævet)

§7 § 1, 8de stykke, i lov nr. 94 af 31. marts 1931 om ferskvandsfiskeri såvel som beføjelsen til at meddele bevillinger til inddæmning eller opfyldelse m.v. berøres ikke af denne lov.

§8 Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft straks.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

profile photo
Profilside