Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 146 af 07. maj 1937,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1501 af 08. december 2015

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Miljø- og fødevareministeren kan efter indstilling fra vandløbsmyndigheden efter lov om vandløb beslutte under de for ferske vande gældende retsregler at inddrage dele af søterritoriet, der som følge af naturkræfternes indvirken, kunstige anlæg eller på anden måde er gået over til at have karakter af ferske vande.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministerens beslutning er betinget af, at vandløbsmyndigheden i forbindelse med indstillingen har udtalt, at de faktiske forhold har forandret sig som nævnt i stk. 1, og at anvendelsen af de for ferske vande gældende retsregler på det omhandlede vandområde er rimelig og naturlig.

Stk. 3 Beslutninger efter stk. 1 bekendtgøres i Lovtidende.

§ 2

Anmodning om inddragelse af dele af søterritoriet under de for ferske vande gældende retsregler kan fremsættes for vandløbsmyndigheden af de i sagen interesserede lodsejere samt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2 Vandløbsmyndigheden afholder et offentligt møde om sagen, inden der træffes beslutning om indstilling til miljø- og fødevareministeren. Til mødet indkaldes særskilt de i stk. 1 nævnte lodsejere. Ved offentlig bekendtgørelse én gang i Statstidende og de vigtigste stedlige blade indkaldes alle i vandområdet i øvrigt interesserede fiskere, jægere og andre. Vandløbsmyndigheden indhenter tillige en udtalelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og fra Kystdirektoratet.

Stk. 3 Vandløbsmyndighedens beslutning meddeles skriftligt til de i stk. 1 nævnte lodsejere og ved offentlig bekendtgørelse i overensstemmelse med stk. 2, 3. pkt.

§ 3

Vandløbsmyndighedens beslutning kan påklages til Naturstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren samt enhver, der har påviselig interesse i det pågældende område.

§§ 4-6

(Ophævet)

§ 7

§ 1, 8de stykke, i lov nr. 94 af 31. marts 1931 om ferskvandsfiskeri såvel som beføjelsen til at meddele bevillinger til inddæmning eller opfyldelse m.v. berøres ikke af denne lov.

§ 8

Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft straks.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.