14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Okkerloven

Lov om okker

Denne konsoliderede version af okkerloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Okkerloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. juni 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Formål
Denne lov har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, søer eller havet.

§2 Godkendelse til udgrøftning og dræning
Udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere afgrænsede områder, der fastsættes af miljø- og fødevareministeren, ikke påbegyndes uden godkendelse efter § 3.

Stk. 2 Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet påbegyndt efter lovens ikrafttræden, hvorved grundvandsstanden sænkes i de i stk. 1 nævnte områder.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang ændringer og reparationer omfattes af stk. 1.

§3 Ansøgningen om godkendelse skal indgives til kommunalbestyrelsen og være ledsaget af fornødne jordbundsundersøgelser.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse i sager, hvor der ikke fastsættes vilkår om etablering af okkerrensningsanlæg.

Stk. 3 Finder kommunalbestyrelsen, at der i en godkendelse bør fastsættes vilkår om etablering af et okkerrensningsanlæg, eller at godkendelse bør nægtes efter § 4, videresendes sagen med en udtalelse til afgørelse i miljø- og fødevareministeren. Finder miljø- og fødevareministeren, at godkendelse bør meddeles uden vilkår om etablering af okkerrensningsanlæg, tilbagesendes sagen til kommunalbestyrelsen, der meddeler godkendelse efter stk. 2.

§4 Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde meddele afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning.

Stk. 2 Når der efter stk. 1 meddeles afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning af et areal, der tidligere har været udgrøftet eller drænet, ydes der erstatning for den nedgang i salgsværdi, som afslaget påfører den pågældende del af ejendommen.

Stk. 3 I mangel af enighed fastsættes erstatningen af taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens fastsættelse og udbetaling finder bestemmelserne i §§ 103, 104 og 107-122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Der ydes ikke erstatning vedrørende arealer, hvor der tidligere er ydet erstatning efter stk. 1.

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren kan stille som vilkår for ændring af et tidligere meddelt afslag, at udbetalt erstatning tilbagebetales helt eller delvis.

§5 Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at drive og vedligeholde de okkerrensningsanlæg, der er nævnt i § 3, stk. 3, på de vilkår, der er anført i godkendelsen.

Stk. 2 Pligten efter stk. 1 tinglyses på ejendommen.

§6 Støttemuligheder m.v.
Inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, kan miljø- og fødevareministeren:

 • 1) yde støtte til projektering, etablering og drift af okkerrensningsanlæg i forbindelse med jordbrugserhvervets udgrøftning og dræning,

 • 2) yde støtte til okkerrensningsforanstaltninger, der fremmer forbedringen af vandkvaliteten i okkerbelastede vandløb m.v.,

 • 3) yde støtte til dambrugere, hvor dræning eller udgrøftning efter denne lovs ikrafttræden har medført øgede udgifter til okkerrensningsforanstaltninger,

 • 4) afholde udgifter til undersøgelser over jernudvaskningsforløbet og til afprøvning af nye metoder til forebyggelse eller bekæmpelse af okkergener,

 • 5) yde støtte til drift af okkerrensningsforanstaltninger, der er etableret efter lov nr. 57 af 18. februar 1981 om tilskud til nedbringelse af okkergener i vandløb med senere ændringer, og

 • 6) yde erstatning efter § 4.

Stk. 2 Støtte efter stk. 1, nr. 1, gives ikke til vedvarende græsarealer, der ikke regelmæssigt har været omlagt.

Stk. 3 Den del af en beløbsramme, der ikke udnyttes i et finansår, kan overføres til et følgende finansår.

§7 Støtte efter § 6, stk. 1, nr. 1, fastsættes således, at den står i rimeligt forhold til den direkte værdiforøgelse, jorden påføres ved dræning og jordens salgsværdi i drænet tilstand.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte vilkår for ydelsen af støtte efter denne lov.

Stk. 3 Støtte efter denne lov kan nedsættes eller bortfalde, såfremt der ydes støtte til okkerrensningsforanstaltningerne efter anden lovgivning.

§8 Bortfald af godkendelse m.v.
Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at en meddelt godkendelse bortfalder, at tilsagn om støtte bortfalder helt eller delvis, og at udbetalt støtte skal tilbagebetales, såfremt:

 • 1) ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for henholdsvis godkendelsen eller tildelingen af støtte, eller

 • 2) vilkårene for godkendelsen henholdsvis tildelingen af støtte ikke opfyldes.

§9 Tilsyn m.v.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og beslutninger truffet i medfør af loven.

Stk. 2 Opstår der fare for okkergener ved driften af de okkerrensningsanlæg, der er nævnt i § 3, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren inden en fastsat frist at udbedre anlægget og om nødvendigt straks at standse afledningen.

Stk. 3 Når et pålæg efter stk. 2 ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på ejerens bekostning.

Stk. 4 Opstår der fare for okkergener ved en udgrøftning eller dræning, der i strid med § 2 er påbegyndt uden godkendelse efter § 3, eller hvor godkendelsen er bortfaldet efter § 8, kan kommunalbestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på ejerens bekostning, når et pålæg til ejeren om at standse afledningen ikke efterkommes.

Stk. 5 Er faren betydelig, kan kommunalbestyrelsen om nødvendigt træffe foranstaltninger efter stk. 3 og 4 uden forudgående pålæg.

§10 Kommunalbestyrelsen, miljø- og fødevareministeren eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger efter loven eller efter de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt for at udføre foranstaltninger som nævnt i § 9. Legitimation skal forevises på forlangende.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.

Stk. 3 Politiet kan yde bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljø- og fødevareministeren og justitsministeren.

§11 Forskellige administrative bestemmelser
Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om: Analysekvalitetsbekendtgørelsen

 • 1) Hvilke oplysninger der af ansøgeren skal tilvejebringes i sager om godkendelse af udgrøftning og dræning efter § 3, stk. 2 og 3, om erstatning efter § 4 og om støtte efter § 6.

 • 2) Udbetaling af erstatning og støtte efter denne lov.

 • 3) Kommunalbestyrelsernes behandling af sagerne. .

 • 4) Kommunalbestyrelsernes tilsyn efter § 9.

Stk. 2 Ministeren kan bestemme, at afgørelser efter denne lov skal træffes af kommunalbestyrelsen i stedet for af miljø- og fødevareministeren.

§12 Støtte efter § 6 medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Den del af udgifterne til okkerrensningsforanstaltninger, som dækkes af støtten, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.

§13 Afgørelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jfr. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens godkendelser efter § 3, stk. 2, kan dog inden 4 uger efter afgørelsens meddelelse påklages til miljø- og fødevareministeren af:

 • 1) den, til hvem afgørelsen er rettet,

 • 2) Danmarks Naturfredningsforening,

 • 3) Danmarks Sportsfiskerforbund,

 • 4) Dansk Landbrug,

 • 5) Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og

 • 6) enhver dambruger, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Stk. 3 Udgrøftning eller dræning, der er knyttet til kommunalbestyrelsens godkendelser efter § 3, stk. 2, må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet, eller, hvis godkendelsen rettidigt er påklaget, før miljø- og fødevareministerens afgørelse foreligger.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal underrette de i stk. 2 nævnte klageberettigede om godkendelser efter § 3, stk. 2.

Stk. 5 Klagen indgives til kommunalbestyrelsen, der videresender denne til miljø- og fødevareministeren ledsaget af en udtalelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Kommunalbestyrelsen skal straks give ansøgeren underretning om, at afgørelsen er påklaget, jfr. stk. 3.

§14 Loven finder ikke anvendelse på udgrøftning og dræning, der reguleres i henhold til vandforsyningslovens kapitel 5, vandløbslovens kapitel 6, bortset fra § 21, og kapitel 9 og miljøbeskyttelseslovens § 17 og kapitel 5. Der kan dog i disse tilfælde ydes støtte efter § 6, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.

Stk. 2 Udførelsen af okkerrensningsforanstaltninger i medfør af denne lov bevirker ikke, at der skal indhentes godkendelse i henhold til vandløbslovens kapitel 9.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at loven også finder anvendelse på andre udgrøftninger og dræninger, der reguleres af vandløbslovens kapitel 6 og 9, end § 21.

§14a Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 3 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§14b Miljø- og fødevareministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår godkendelse efter §§ 2 og 3 kan meddeles. Habitatbekendtgørelsen

§15 Straf
Med bøde straffes den, der

 • 1) i strid med § 2 påbegynder udgrøftning eller dræning uden godkendelse efter § 3,

 • 2) foretager afledning fra en udgrøftning eller dræning, der i strid med § 2 er påbegyndt uden godkendelse efter § 3,

 • 3) foretager afledning fra en udgrøftning eller dræning, hvor godkendelsen er bortfaldet efter § 8,

 • 4) overtræder vilkår, der er knyttet til en godkendelse efter § 3.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§16 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 1. juli 1985.

§17 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside