Okkerloven § 4

Denne konsoliderede version af okkerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om okker

Lov nr. 180 af 08. maj 1985,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015

§ 4

Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde meddele afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning.

Stk. 2 Når der efter stk. 1 meddeles afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning af et areal, der tidligere har været udgrøftet eller drænet, ydes der erstatning for den nedgang i salgsværdi, som afslaget påfører den pågældende del af ejendommen.

Stk. 3 I mangel af enighed fastsættes erstatningen af taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens fastsættelse og udbetaling finder bestemmelserne i §§ 103, 104 og 107-122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Der ydes ikke erstatning vedrørende arealer, hvor der tidligere er ydet erstatning efter stk. 1.

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren kan stille som vilkår for ændring af et tidligere meddelt afslag, at udbetalt erstatning tilbagebetales helt eller delvis.