Lov om Den Danske Naturfond

Denne konsoliderede version af lov om Den Danske Naturfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1518 af 27. december 2014

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Loven finder anvendelse på Den Danske Naturfond som stiftet på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat, erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning.

§ 2

Den Danske Naturfond er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Miljøministeren kan udpege medlemmerne af Den Danske Naturfonds bestyrelse, herunder formanden for bestyrelsen.

§ 3

Kapitel 2 med undtagelse af §§ 11-14 og kapitel 4 og 5 med undtagelse af § 36, stk. 3 og 4, og §§ 37-39 i lov om offentlighed i forvaltningen samt regler fastsat i medfør af disse bestemmelser gælder for Den Danske Naturfond.

Stk. 2 Kapitel 2 med undtagelse af § 5 og kapitel 6 i forvaltningsloven gælder for Den Danske Naturfond ved behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af fonden. Forvaltningslovens kapitel 2 med undtagelse af § 5 gælder også for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende privatretlige dispositioner. Forvaltningslovens § 3 gælder ikke for fondens bestyrelses beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3 De almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og principper om lighed, magtfordrejning og proportionalitet gælder for Den Danske Naturfond.

§ 4

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger og regler fastsat i medfør heraf gælder for Den Danske Naturfond, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 4, stk. 6, og §§ 4 a og 4 b i lov om aktindsigt i miljøoplysninger gælder ikke for Den Danske Naturfond.

Stk. 3 Den Danske Naturfond har pligt til efter skriftlig anmodning fra en aktindsigtssøgende at revurdere afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger. En anmodning om revurdering skal behandles hurtigt. Fonden kan ikke opkræve betaling for behandling af anmodninger om revurdering.

§ 5

Lønniveauet for ansatte i Den Danske Naturfond må ikke overstige det til enhver tid gældende lønniveau for ansatte i tilsvarende stillinger i staten.

Stk. 2 Vederlag til medlemmer af bestyrelsen i Den Danske Naturfond skal fastsættes efter principper og retningslinjer, der svarer til de til enhver tid gældende regler om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Højere vederlag kan alene fastsættes helt undtagelsesvis og efter miljøministerens godkendelse.

Stk. 3 Besættelse af stillinger i Den Danske Naturfond skal ske efter principper og retningslinjer, der svarer til de til enhver tid gældende regler om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten.

Stk. 4 Merudgifter, der påføres ansatte og medlemmer af bestyrelsen i Den Danske Naturfond i forbindelse med rejser og ophold i fondsregi, skal godtgøres efter principper og retningslinjer, der svarer til de til enhver tid gældende regler om tjenesterejser i staten.

§ 6

Den Danske Naturfond skal give offentligheden adgang til sine arealer i et omfang, der svarer til den adgang, som gælder for offentligt ejede arealer, medmindre væsentlige naturbeskyttelsesmæssige hensyn taler imod, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for arealer, som Den Danske Naturfond midlertidigt har erhvervet med henblik på jordfordeling, mageskifte el.lign.

§ 7

Overdrager Den Danske Naturfond undtagelsesvis arealer med en værdifuld naturtilstand m.v., er overdragelsen betinget af, at der mellem fonden og erhververen indgås aftale om opretholdelse af denne naturtilstand m.v. og af den for offentligheden gældende adgang, og at aftalen herom tinglyses som byrde på ejendommen med fonden som påtaleberettiget. Dette gælder ikke, for så vidt angår arealer som omhandlet i § 6, stk. 2.

Stk. 2 Sker overdragelse af arealer som omhandlet i stk. 1 i forbindelse med Den Danske Naturfonds opløsning, skal overdragelsen godkendes af miljøministeren.

Stk. 3 I tilfælde af Den Danske Naturfonds opløsning indtræder miljøministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i fondens sted som påtaleberettiget, for så vidt angår de aftaler, der er nævnt i stk. 1. Delegationsbekendtgørelse

§ 8

§ 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. gælder ikke for Den Danske Naturfond. Fondens regnskaber revideres af en eller flere godkendte revisorer, som udpeges af fondens bestyrelse.

§ 9

Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

§ 10

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.