Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 372 af 2. juni 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 177 af 24. februar 2015 og lov nr. 150 af 7. februar 2017

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 65 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Miljøret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Formål m.v.
§ 1

Loven har til formål at sikre finansieringsgrundlaget for udbetaling af en godtgørelse ved aflevering af affald i form af motorkøretøjer til affaldshåndtering.

§ 2

Loven omfatter følgende motorkøretøjer:

  • 1) Biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet (personbil M1), og

  • 2) biler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg (varebil N1).

Stk. 2 Ved forsikringsselskaber forstås i denne lov de forsikringsselskaber eller disses repræsentanter, jf. § 2, stk. 1, i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Stk. 3 Loven gælder ikke for motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselslovens bestemmelser om selvforsikrede køretøjer og som følge heraf ikke er dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab.

Kapitel 2 1 Miljøbidrag
§ 3

Ejeren af en bil, der er omfattet af § 2 og indregistreret i Danmark, skal årligt betale et miljøbidrag på 84 kr.

§ 4

Forsikringsselskaberne skal opkræve det i § 3 nævnte miljøbidrag samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring.

§ 5

Forsikringsselskaberne skal samtidig med den i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. opgjorte størrelse af den afgiftspligtige præmieindtægt angive summen af de pligtige miljøbidrag til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Miljøbidraget indbetales af forsikringsselskaberne til told- og skatteforvaltningen samtidig med afgiftsindbetalingen i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Stk. 3 Indbetaler forsikringsselskaberne ikke miljøbidraget rettidigt, skal der betales rente herfor samt gebyr for erindringsskrivelse efter reglerne i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Stk. 4 Præmien for ansvarsforsikringen kan af forsikringsselskaberne forhøjes med miljøbidraget, hvis størrelse i givet fald skal fremgå af præmieopkrævningen.

Stk. 5 Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 4.

Stk. 6 Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med told- og skatteforvaltningen fastsætte nærmere bestemmelser for administration af miljøbidraget, herunder for opkrævning og indbetaling af bidraget, regnskabsførelse, angivelse og kontrol samt om adgangen til at klage over afgørelser truffet i henhold til bestemmelserne, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 3 1 Godtgørelse
§ 6

Der ydes efter anmodning en godtgørelse til ejeren af et motorkøretøj, jf. § 2, i forbindelse med indlevering af dette til affaldshåndtering.

Stk. 2 Der ydes endvidere efter anmodning en godtgørelse til politi og kommuner, som efter retmæssig fjernelse eller konfiskation indleverer motorkøretøjer omfattet af § 2 til affaldshåndtering. Dette gælder, uanset om betingelserne i stk. 5, nr. 2 og 3, er opfyldt.

Stk. 3 Ejeren af en bil har i op til 1 år fra udbetalingen af godtgørelsen til kommunen, jf. stk. 2, krav på, at kommunen udbetaler godtgørelsen med fradrag af udgifter til opbevaring, transport og affaldsbehandling. Dette gælder kun, hvis samtlige betingelser i stk. 5 er opfyldt.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren fastsætter størrelsen af godtgørelsen.

Stk. 5 Det er en betingelse for, at der kan ydes godtgørelse, at

  • 1) køretøjet er afmeldt i Køretøjsregisteret efter lovens ikrafttræden,

  • 2) der ikke er opnået godtgørelse af registreringsafgiften hos SKAT, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b,

  • 3) køretøjet efter afmeldingen fra Køretøjsregisteret ikke har været indregistreret i et andet land og

  • 4) køretøjet er indleveret til en virksomhed, der håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

§ 7

Anmodning om udbetaling af godtgørelse indsendes til den af miljø- og fødevareministeren udpegede administrator, der udbetaler godtgørelsen, når betingelserne i § 6, stk. 5, er opfyldt.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godtgørelsesordningen, herunder om ordningens administration, krav til dokumentation for, at § 6, stk. 5, er opfyldt og eventuel tilbagebetaling af godtgørelse og renter heraf.

§ 7a

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at anmodning om godtgørelse skal indsendes digitalt, og at kommunikation mellem administrator og ansøger skal foregå digitalt. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og skemaer samt digital signatur.

Stk. 2 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 7b

Administrator kan fra andre myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen, herunder om, hvem der er registreret som ejer af det køretøj, for hvilket der ansøges om godtgørelse, og om køretøjet er afmeldt, jf. § 6, stk. 5, nr. 1. Administrator kan herunder foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.

Kapitel 3 a Skrotningsbidrag
(Ophævet)
§ 7c

(Ophævet)

Kapitel 4 1 Administrative bestemmelser
§ 8

Administrationen af godtgørelsesordningen udøves af en administrator, der udpeges af miljø- og fødevareministeren. Miljø- og fødevareministeren fastsætter revisionsinstruks for administrator.

Stk. 2 Afgørelser truffet af administrator i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen retter sig imod, påklages til miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagen indgives skriftligt til miljøministeren.

§ 8a

Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der er tillagt ministeren.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 8b

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om tilsyn med, at regler udstedt i medfør af § 7, stk. 2, overholdes hos de virksomheder, der håndterer motorkøretøjer, der er afleveret til affaldsbehandling.

§ 8c

Tilsynsmyndigheden eller personer, der af tilsynsmyndigheden er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at udføre tilsyn i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 8 b.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.

Kapitel 5 1 Straf
§ 9

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at give oplysninger i henhold til § 5, stk. 1.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 1 Ikrafttræden m.v.
§ 10

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.