Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 246 af 23. marts 2010

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

De dele af matr.nr. 148 m og 90 a Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, matr.nr. 61 b, 90 u og 92 c Hune By, Hune, og matr.nr. 1 a og 7 a Nr. Bratbjerg, Tranum, der fremgår af lovens bilag 1, kan ved udstykning opdeles i individuelle ejendomme eller i større ejendomme. Der vil dog maksimalt kunne udstykkes en ejendom for hvert sommerhus, der var opført ved lovens ikrafttræden.

§ 2

Udstykning efter loven er ikke omfattet af udstykningsforbuddene i § 8 i lov om naturbeskyttelse og i § 12 i lov om skove.

Stk. 2 Udstykning efter loven kan gennemføres, uden at der skal tilvejebringes en lokalplan efter reglerne i lov om planlægning. Bestemmelser i eksisterende lokalplaner, der forbyder udstykning af statsligt ejede arealer, ophæves, for så vidt angår udstykning efter loven.

Stk. 3 Udstykning efter loven foretages i øvrigt efter reglerne i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

§ 3

Miljøministeren kan sælge de ejendomme, der er udstykket efter loven, til ejerne af de sommerhuse, der er opført herpå, eller en juridisk person ejet af disse, uden offentligt udbud.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.