Spildevandsloven

Denne konsoliderede version af spildevandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse

Lov nr. 8 af 03. januar 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. december 2015

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 64 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Miljøret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Loven gælder for etablering og drift af fælles anlæg til bortskaffelse af spildevand, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fra områder på Sejerø, der i en spildevandsplan vedtaget af Kalundborg Kommunalbestyrelse er udlagt til spildevandsbortskaffelse ved fælles foranstaltning, jf. dog § 8.

Stk. 2 Såfremt områder på Sejerø, der ikke er omfattet af stk. 1, er eller bliver omfattet af obligatorisk, fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke eller spildevand fra samletanke, er spildevandsforsyningen omfattet af stk. 1, forpligtet til at modtage slam fra sådanne ordninger.

§ 2

I det område, der er omfattet af § 1, stk. 1, kan bolig- og grundejere ved en afstemning beslutte, at spildevandet bortskaffes ved privat etableret anlæg. Til vedtagelse af beslutningen kræves et flertal bestående af mindst 75 pct. af samtlige mulige stemmer.

Stk. 2 Forud for afstemningen afholder Kalundborg Kommunalbestyrelse et møde med de stemmeberettigede, hvor kommunen orienterer om lovens bestemmelser.

Stk. 3 Senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden afholder Kalundborg Kommunalbestyrelse den i stk. 1 nævnte afstemning. Afstemningen skal være hemmelig og skriftlig.

Stk. 4 Tildelingen af stemmer til den enkelte bolig- og grundejer, herunder erhvervsvirksomheder, sker efter det princip, at der tildeles een stemme for hvert tilslutningsbidrag, den enkelte forventes at blive opkrævet.

§ 3

Senest 2 uger før afstemningen efter § 2, stk. 1, fremsender Kalundborg Kommunalbestyrelse til grundejerne i områderne omfattet af § 1, stk. 1, status for de kloakfonde, der er oprettet i henhold til:

  • 1) Landvæsenskommissionskendelse afsagt den 16. december 1942.

  • 2) Kloakvedtægt for Sejerby af 27. juni 1945.

  • 3) Kloakvedtægt for Kongstrup by af 11. juli 1953.

§ 4

Bolig- og grundejere, der er omfattet af § 2, stk. 1, skal oprette et spildevandslav med en bestyrelse, der varetager anlæggets etablering og drift.

Stk. 2 Kalundborg Kommunalbestyrelse indkalder senest 1 måned efter afstemningen bolig- og grundejerne omfattet af stk. 1 til en stiftende generalforsamling, der vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder udkast til lavets vedtægter, der godkendes på en generalforsamling.

Stk. 4 Lavets vedtægter tinglyses på de omfattede ejendomme.

§ 5

Vestsjællands Amtsråd fastsætter en frist på ikke under 2 år for udførelse af et spildevandsanlæg, der besluttes udført ved privat foranstaltning.

Stk. 2 Såfremt fristen efter stk. 1 ikke overholdes, udfører Kalundborg Kommunalbestyrelse en spildevandsforsyning. Vestsjællands Amtskommune fastsætter en ny frist for kommunens færdiggørelse af anlægget.

§ 6

Udgifterne til etablering og drift af anlæg omfattet af en beslutning efter § 2, stk. 1, afholdes gennem bidrag fra bolig- og grundejerne. Udgifterne fordeles mellem ejerne efter bestemmelse herom i vedtægterne.

Stk. 2 Bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvorefter kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i tilfælde af uenighed om fordelingen af udgifterne til en spildevandsforsyning, finder ikke anvendelse.

§ 7

Kalundborg Kommunalbestyrelses beføjelser og forpligtelser efter de i § 3, nr. 1-3, nævnte landvæsensretsafgørelser og efter forlig af 15. september 1952 angående kloakering i Kongstrup by overføres til lavets bestyrelse, når valg har fundet sted. Bestyrelsen skal dog ikke stå i forskud med anlægs- og driftsudgifter. Kloakfondens formue overføres til lavet ved bestyrelsen.

§ 8

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte tilsvarende regler om etablering af spildevandsanlæg på småøer med ikke over 1.000 indbyggere og i områder med spredt bebyggelse. Den tidsfrist, som er nævnt i § 5, stk. 1, fastsættes af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, 2. pkt., finder ikke anvendelse.

Stk. 2 Ved spredt bebyggelse forstås områder, hvor der ikke findes samlet bebyggelse med over 200 indbyggere, og hvor spildevandsanlægget ikke forventes at skulle dimensioneres til at modtage mere spildevand end svarende til 1.000 personækvivalenter.

§ 9

Loven træder i kraft den 15. januar 1992.