14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 1375 af 23. december 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

Redaktionel note til loven

Loven blev sat i kraft den 12. oktober 2014, jf. BEK nr 1101 af 06/10/2014.

Naturstyrelsen er ansvarlig myndighed for administrationen af loven. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014 overholdes.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. august 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske ressourcer.

§2 I denne lov forstås ved:

  • 1) Genetiske ressourcer: Organismers funktionelle arveegenskaber samt naturligt forekommende biokemiske stoffer, der er et resultat af det genetiske udtryk eller stofomsætning i organismerne.

  • 2) Anvendelse: Forskning og udvikling vedrørende den genetiske og/eller biokemiske sammensætning af genetiske ressourcer, herunder gennem brug af bioteknologi. Ved anvendelse forstås endvidere udvikling og markedsføring af produkter, der er baseret på genetiske ressourcer.

  • 3) Nagoyaprotokollen: Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelse af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed.

§3 Genetiske ressourcer, der er erhvervet i strid med lovgivningen om adgang til genetiske ressourcer, jf. Nagoyaprotokollens artikel 6, i det land, de kommer fra, må ikke anvendes i Danmark.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på genetiske ressourcer fra lande, der som part i Nagoyaprotokollen har fastsat lovgivning herom i overensstemmelse med protokollens artikel 6.

§4 Traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige og lokale samfund, må ikke anvendes i Danmark, hvis denne viden er erhvervet i strid med lovgivningen herom, jf. Nagoyaprotokollens artikel 7, i det land, den anvendte traditionelle viden kommer fra.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på traditionel viden, der er erhvervet fra lande, der som part i Nagoyaprotokollen har fastsat lovgivning herom i overensstemmelse med protokollens artikel 7.

§5 Miljøministeren kan fastsætte regler om procedurer og standarder for at sikre, at §§ 3 og 4 overholdes, herunder regler om digitalisering af sådanne.

§6 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at indsamling af genetiske ressourcer fra vildtlevende organismer i Danmark skal anmeldes, herunder regler om oplysninger om den tilsigtede anvendelse. Miljøministeren kan bestemme, at anmeldelse skal ske digitalt.

§7 Miljøministeren fører tilsyn med, at loven og regler, der er udstedt i medfør af loven, overholdes.

§8 Miljøministeren eller personer, der af ministeren er bemyndiget hertil, har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i denne lov eller i regler udstedt i medfør af loven. Der skal så vidt muligt ske forudgående meddelelse til ejeren eller brugeren.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.

Stk. 3 Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal indehaveren og beskæftigede personer efter anmodning yde myndighederne fornøden vejledning og hjælp.

§9 Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Delegationsbekendtgørelse

Stk. 3 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bemyndiges til at udøve efter stk. 1.

§10 Regeringen kan indgå overenskomster med fremmede stater om fælles foranstaltninger til opfyldelse af lovens formål.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter regler til opfyldelse af internationale overenskomster, der indgås i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Den Europæiske Unions forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.

§11 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3 og 4.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2.

Stk. 6 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

§12 Lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren ved bekendtgørelse.

Stk. 2 Loven finder anvendelse på genetiske ressourcer og traditionel viden, der er opnået adgang til efter lovens ikrafttræden.

§13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside