Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 445 af 12. april 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
 • Bilag

 • Bilag 1 Fjernvarmenet, som er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 og nr. 5, litra b, og § 14, stk. 3
Kapitel 1 1 Definitioner
§ 1

I denne lov forstås ved:

 • 1) Bolig: En adresse, hvor en eller flere personer den 1. januar 2022 var registreret i Det Centrale Personregister (CPR), jf. § 6, stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge data i Det Centrale Personregister den 1. april 2022.

 • 2) Husstand: De personer, der den 1. januar 2022 var registreret på den samme adresse i Det Centrale Personregister, jf. § 6, stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge data i Det Centrale Personregister den 1. april 2022.

 • 3) Fjernvarmeforsyningsområde: Et område, der den 21. marts 2022 var registreret med »Fjernvarme« i attributten »Vaerdi1203« i GIS-laget »Forsyningsområde, vedtaget« på plandata.dk.

 • 4) Gasforsyningsområde: Et område, der den 21. marts 2022 var registreret med »Individuel naturgasforsyning« i attributten »Vaerdi1203« i GIS-laget »Forsyningsområde, vedtaget« på plandata.dk.

Kapitel 2 1 Engangstilskud
§ 2

Energistyrelsen yder et engangstilskud på 6.000 kr. til den person, der ifølge Det Centrale Personregister den 1. januar 2022 var den ældste person i de husstande, der opfylder betingelserne i §§ 3 og 4. Data i Det Centrale Personregister den 1. april 2022 lægges til grund.

Stk. 2 Er den ældste person i husstanden på udbetalingstidspunktet registreret som død i Det Centrale Personregister, udbetales engangstilskuddet til den ifølge Det Centrale Personregister på udbetalingstidspunktet ældste levende person i husstanden. Er alle personer i husstanden afgået ved døden på udbetalingstidspunktet, udbetales engangstilskuddet ikke.

Stk. 3 Opfylder flere personer i husstanden betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., udbetales engangstilskuddet til den person, der har det laveste løbenummer i sit personnummer.

Stk. 4 Engangstilskud efter stk. 1-3 udbetales til den berettigedes Nemkonto, jf. dog § 13, stk. 6. Det er en betingelse for udbetaling af engangstilskuddet, at den pågældende har en Nemkonto, jf. dog § 13, stk. 6.

§ 3

Det er en betingelse for engangstilskud efter § 2, at boligen opfylder mindst en af følgende betingelser, jf. dog § 5:

 • 1) Boligen var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligregistret (BBR) registreret med »Naturgas« som opvarmningsmiddel.

 • 2) Boligen var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligregistret registreret med »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varmeinstallation, og boligen er beliggende

  • a) i et gasforsyningsområde,

  • b) uden for fjernvarmeforsyningsområder og inden for 100 m fra et gasforsyningsområde,

  • c) uden for fjernvarmeforsyningsområder og inden for 50 m fra en gasdistributionsledning, som den 25. marts 2022 var registreret i Evidas systemer og fremgår af GIS-informationer fra Evida, eller

  • d) uden for fjernvarmeforsyningsområder, hvis boligen er registreret i Bygnings- og Boligregistret med samme BFE-nummer som mindst en bygning, der den 1. januar 2022 var registreret i Bygnings- og Boligregistret med »Naturgas« som opvarmningsmiddel.

 • 3) Boligen var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligregistret registreret med »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varmeinstallation og er beliggende inden for et område, der er tilknyttet et af de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 1, som afgrænset i GIS-informationer fra Energistyrelsen, jf. § 14, stk. 3.

 • 4) Boligen

  • a) var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligregistret registreret med »Elektricitet« som opvarmningsmiddel,

  • b) havde ifølge Energinets datahub et elektricitetsforbrug over 1.500 kWh i december 2021 og

  • c) var i december 2021 registreret for elvarme i Energinets datahub.

 • 5) Boligen var den 1. januar 2022 registreret i Bygnings- og Boligregistret med »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varmeinstallation, og den berettigede har dokumenteret, at den primære opvarmningsform i december 2021 var

  • a) gas,

  • b) fjernvarme fra et af de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 1, eller

  • c) elektricitet, hvor boligens andel af den forbrugte elektricitet til det fælles varmesystem tillagt boligens øvrige elektricitetsforbrug oversteg 1.500 kWh i december 2021.

Stk. 2 En bolig anses for registreret med en bestemt varmeinstallation eller et bestemt opvarmningsmiddel i Bygnings- og Boligregistret, hvis boligen eller den bygning, som boligen er beliggende i, er registreret med den pågældende varmeinstallation eller det pågældende opvarmningsmiddel.

Stk. 3 En boligs geografiske placering fastlægges som det adgangspunkt, der er registreret i Danmarks Adresseregister.

§ 4

Det er en betingelse for engangstilskud efter § 2, at husstanden havde en samlet indkomst i indkomståret 2020 på højst 650.000 kr., jf. dog § 5.

Stk. 2 Indkomsten opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag. Indkomsten opgøres på baggrund af den gældende årsopgørelse for 2020 pr. 1. april 2022. § 17 b, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler finder ikke anvendelse ved opgørelsen af indkomsten.

Stk. 3 For personer i husstanden, som ikke den 1. april 2022 havde en gældende årsopgørelse for 2020, anses indkomsten for at være:

 • 1) 140.000 kr. for personer, der den 1. januar 2022 var fyldt 30 år.

 • 2) 90.000 kr. for personer, der den 1. januar 2022 var fyldt 18 år, men endnu ikke var fyldt 30 år.

 • 3) 0 kr. for personer, der den 1. januar 2022 endnu ikke var fyldt 18 år.

§ 5

Engangstilskud efter § 2 ydes, selv om en eller flere af betingelserne i §§ 3 eller 4 ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse alene skyldes manglende eller fejlagtige oplysninger i de datakilder, som er nævnt i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, som ikke kan henføres til personer i den pågældende husstand.

§ 6

Engangstilskud efter § 2 er skattefrit.

Stk. 2 Engangstilskud efter § 2 indberettes ikke til indkomstregisteret.

§ 7

Engangstilskud efter § 2 indgår ikke i grundlaget for tildeling og beregning af og medfører ikke fradrag i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp samt ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2 Følgende ydelser, der er udbetalt til varmeudgifter, skal ikke tilbagebetales som følge af engangstilskud efter § 2:

§ 8

Engangstilskud efter § 2, som er udbetalt til en person, der ikke er berettiget til tilskuddet efter §§ 2-5, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 10, og det uberettigede beløb ikke overstiger 6.000 kr.

§ 9

Engangstilskud efter § 2 kan hverken overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning frem til udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Engangstilskud efter § 2 kan ikke anvendes til modregning med private eller offentlige krav.

Kapitel 3 1 Sagsbehandling m.v.
Automatisk udsøgning
§ 10

Engangstilskud efter § 2 udbetales uden ansøgning ved udsøgning af de berettigede efter § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4.

Stk. 2 Udsøgningen efter stk. 1 udføres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på vegne af Energistyrelsen.

Ansøgning
§ 11

Energistyrelsen kan efter ansøgning yde engangstilskud efter § 2 til en person, der opfylder betingelserne i §§ 2-5, hvis ingen person i husstanden har modtaget engangstilskud efter udsøgningen omhandlet i § 10, eller hvis den, som tilskuddet er udbetalt til, var afgået ved døden på udbetalingstidspunktet. Ansøgeren skal dokumentere, at betingelserne i §§ 2-5 er opfyldt, i det omfang dette ikke følger af de datakilder, der er nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4.

Stk. 2 Energistyrelsen fastsætter regler om, fra hvilken dato ansøgning efter stk. 1 kan indgives, og hvilken dato ansøgning efter stk. 1 senest skal være modtaget hos Energistyrelsen.

Stk. 3 Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indgivelse af ansøgning efter stk. 1, herunder om krav til dokumentation og om behandlingen af ansøgninger.

Digital kommunikation
§ 12

Energistyrelsen kan fastsætte regler om, at kommunikation om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, skal ske digitalt. Energistyrelsen kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af særlige digitale formater og om fritagelse fra digital kommunikation for visse personer.

Stk. 2 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Udbetaling
§ 13

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering videregiver på vegne af Energistyrelsen personnumre på de personer, der er berettiget til at modtage engangstilskud efter § 2, til Arbejdsmarkedets Tillægspension med henblik på udbetaling.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension foretager udbetaling af engangstilskud efter § 2 til de berettigedes Nemkonto på vegne af Energistyrelsen, jf. dog stk. 6.

Stk. 3 Inden udbetaling foretages, kontrollerer Arbejdsmarkedets Tillægspension i Det Centrale Personregister, om den berettigede er afgået ved døden. Er den berettigede afgået ved døden, giver Arbejdsmarkedets Tillægspension meddelelse herom til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udsøger personnummer på en eventuel person, der herefter er berettiget til engangstilskud efter § 2, og videregiver personnummer på vedkommende til Arbejdsmarkedets Tillægspension med henblik på udbetaling af engangstilskud.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension giver meddelelse til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om personnumre, hvor udbetaling ikke kan gennemføres.

Stk. 5 Berettigede, der modtager engangstilskud efter § 2 på baggrund af udsøgningen omhandlet i § 10, får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor borgeren har anvist en konto som Nemkonto.

Stk. 6 Energistyrelsen fastsætter regler om, at krav om udbetaling af engangstilskud efter § 2 til Nemkonto, jf. § 2, stk. 4, kan fraviges i forbindelse med udbetaling af engangstilskud efter ansøgning, jf. § 11, og om, at udbetaling kan foretages af andre end Arbejdsmarkedets Tillægspension. Energistyrelsen fastsætter regler om, hvordan udbetaling kan ske i de tilfælde, hvor § 2, stk. 4, fraviges, jf. 1. pkt.

Data og databehandling
§ 14

Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indsamler følgende oplysninger:

 • 1) Oplysninger fra Det Centrale Personregister.

 • 2) Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret om adresse, BFE-nummer, opvarmningsmiddel og varmeinstallation, som det var registreret den 1. januar 2022.

 • 3) Oplysninger fra plandata.dk om fjernvarmeforsyningsområder og gasforsyningsområder, som det var registreret den 21. marts 2022.

 • 4) Oplysning om indkomst for personer i indkomståret 2020 fra den skattemæssige årsopgørelse fra Skatteforvaltningen.

 • 5) Oplysninger fra Danmarks Adresseregister, herunder om adresse og dennes geografiske placering.

Stk. 2 Evida skal til Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering afgive GIS-information om gasdistributionsledninger, som den 25. marts 2022 var registreret i Evidas systemer. Energinet skal til Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering afgive oplysninger om elektricitetsforbrug på adresser i december 2021 for udvalgte adresser udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering eller Energistyrelsen.

Stk. 3 Energistyrelsen leverer GIS-information om afgrænsning af de områder, der er tilknyttet et af de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 1, til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og offentliggør GIS-informationerne på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler oplysninger fra Det Centrale Personregister.

Stk. 5 Energistyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Arbejdsmarkedets Tillægspension kan til brug for udsøgning i medfør af § 10, behandling af ansøgninger efter § 11, udbetaling af tilskud efter § 13 og eventuel tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb behandle oplysninger som angivet i stk. 1-4 og § 10, 11 og 13.

Stk. 6 Energistyrelsen fastsætter en frist for fremsendelse af oplysninger efter stk. 2.

§ 15

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering stiller udsøgningsdata som nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4 og de data, der er nævnt i §§ 13 og 14, til rådighed for Energistyrelsen.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension stiller data om udbetaling af engangstilskud efter § 13 til rådighed for Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

§ 16

Energistyrelsen kan fastsætte regler om yderligere behandling, herunder indhentning og videregivelse, af data til brug for udsøgning efter § 10, behandling af ansøgninger efter § 11, udbetaling af engangstilskud efter § 13 og tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb.

Kapitel 4 1 Finansiering
§ 17

Staten afholder alle udgifter til Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af opgaver efter denne lov.

Kapitel 5 1 Klageadgang
§ 18

Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6 1 Ikrafttræden
§ 19

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Kapitel 7 1 Territorialbestemmelser
§ 20

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.