14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

GEUS-loven

Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Lov nr. 536 af 06. juni 2007,
som ændret ved lov nr. 310 af 29. marts 2014 og lov nr. 384 af 26. april 2017

Denne konsoliderede version af gEUS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

GEUS-loven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Opgaver

§1 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Miljøministeriet.

§2 GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder.

Stk. 2 GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold.

Stk. 3 GEUS udfører sin forskning uafhængigt af miljøministeren og skal værne om videnskabsetikken.

§3 GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder i natur-, miljø-, energi- og råstofmæssige spørgsmål, og deltager i udførelsen af myndighedsopgaver inden for disse områder.

Stk. 2 GEUS er nationalt geologisk datacenter og stiller i denne egenskab data og viden til rådighed for myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private m.v.

Stk. 3 Ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter stk. 1 og 2 er GEUS undergivet miljøministerens instruktionsbeføjelse.

§4 Inden for sine kerneområder og på områder, hvor GEUS har særlig ekspertise, bidrager institutionen til bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelserne på universiteterne m.v. Det nærmere omfang og finansieringen heraf fastsættes i en aftale mellem GEUS og de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Styrelsesbestemmelser

§5 GEUS ledes af en bestyrelse og en direktør.

§6   Bestyrelsen består af en formand og indtil 10 medlemmer, der beskikkes for   op til 4 år ad gangen.

Stk. 2 Formanden og indtil 8 medlemmer udpeges af miljøministeren i deres personlige egenskab og skal være uafhængige af miljøministeren. De skal repræsentere forsknings- og erhvervsmæssig indsigt. 1 medlem indstilles af Grønlands hjemmestyre, 2 af Københavns Universitet og 1 af Aarhus Universitet. Mindst 2 medlemmer skal være anerkendte forskere inden for GEUS’ kerneområder. Mindst 2 medlemmer skal repræsentere væsentlige brugerinteresser. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og have indsigt i forskning.

Stk. 3 Derudover vælges 2 medlemmer af og blandt medarbejderne på GEUS. Medarbejdervalgte repræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

§7 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af GEUS. Bestyrelsen fastsætter de generelle retningslinjer for GEUS’ organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 2 Bestyrelsen godkender GEUS’ budget.

Stk. 3 Bestyrelsen indgår resultatkontrakt med miljøministeren.

§8  Miljøministeren ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Direktøren skal have ledelseserfaring og som minimum være forskningskyndig inden for GEUS’ fagområder.

Stk. 2 Direkt ør en varetager den daglige ledelse af GEUS, herunder personaleledelse, og repræsenterer institutionen udadtil. Direkt øren   skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

§9 Miljøministeren fastsætter regler om ansættelse og bedømmelse af institutionens videnskabelige medarbejdere.

§10 Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for GEUS, der indeholder nærmere regler for GEUS’ virksomhed og ledelse.

Stk. 2 Vedtægten og ændringer til vedtægten skal godkendes af miljøministeren. Inden godkendelsen skal Danmarks Frie Forskningsfond høres om de dele af vedtægten og ændringer til vedtægten, der vedrører GEUS’ forskningsområde.

Stk. 3 Miljøministeren bekendtgør vedtægten og ændringer til vedtægten.

§11 GEUS’ afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Offentliggørelse og evaluering

§12 GEUS skal offentliggøre sine forskningsresultater, medmindre særlige hensyn, herunder samfundsmæssige hensyn og hensyn til virksomheders muligheder for at udnytte forskningsresultater, medfører, at offentliggørelse ikke bør finde sted.

§13 GEUS’ forsknings- og formidlingsopgaver skal evalueres.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Finansiering m.v.

§14 Til gennemførelse af GEUS’ opgaver stilles der midler til rådighed over den årlige finanslov.

Stk. 2 GEUS kan modtage midler fra andre offentlige myndigheder og private.

Stk. 3 GEUS kan påtage sig opgaver mod hel eller delvis betaling for offentlige myndigheder og private i ind- og udland.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§15 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§16 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

profile photo
Profilside