Gassikkerhedsloven

Denne konsoliderede version af gassikkerhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven)

Lov nr. 61 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 1533 af 18. december 2018 og lov nr. 799 af 09. juni 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Loven gælder for gasanlæg og gasinstallationer.

Stk. 2 Loven gælder endvidere for gas, der indgår ved brug af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel.

Stk. 3 Loven gælder ikke for gasinstallationer om bord på skibe, offshoregasanlæg og gasinstallationer til fremdrift af transportmidler eller opvarmning af køretøjer.

Stk. 4 Loven gælder ikke for distributionsledninger til forsyning af naturgas eller bionaturgas eller transmissionsledninger til naturgas. Loven gælder dog for kvaliteten af den gas, der føres i disse ledninger.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Gas: Flaskegas, naturgas, biogas, bygas og brint eller tilsvarende brændbare gasser i luftformig eller flydende tilstand, som indgår ved brug af gasanlæg, eller som er beregnet til anvendelse i gasinstallationer.

 • 2) Gasanlæg: Anlæg, der anvendes til produktion, forsyning, udvinding, opgradering, blanding eller påfyldning af gas. Til gasanlæg hører også stik- og distributionsledninger.

 • 3) Gasinstallation: Enhver form for installation, hvor der anvendes gas. Gasinstallationer regnes fra gasbeholderens tilslutning eller fra første indføring i en bygning og omfatter rørledninger frem til og med tilsluttet gasmateriel, herunder dettes ventilations- og aftrækssystemer.

 • 4) Gasmateriel: Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg eller gasinstallationer.

 • 5) Gasdistributionsselskab: En virksomhed, der ejer eller vedligeholder gasforsyningssystemet og distribuerer gas til gasinstallationer, og som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Virksomheder, der fylder gastanke og fylder og distribuerer gasflasker i henhold til denne lov, betragtes også som gasdistributionsselskaber.

Kapitel 2 1 Sikkerhedskrav m.v.
§ 3

Gasanlæg og gasinstallationer skal udføres og drives på en sådan måde, at de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom.

§ 4

(Ophævet)

§ 5

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer Bekendtgørelse om gaskvalitet

 • 1) udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg,

 • 2) udførelse, drift og vedligehold af gasinstallationer,

 • 3) godkendelse af og forpligtelser for gasdistributionsselskaber og

 • 4) gaskvalitet.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om dokumentation for udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel og om dokumentation for opfyldelse af regler for gasdistributionsselskaber og opfyldelse af regler om gaskvalitet, jf. stk. 1. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer Bekendtgørelse om gaskvalitet

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om særlige uddannelsesmæssige kompetencekrav for udførelse af visse typer af arbejder på gasanlæg og gasinstallationer, jf. stk. 1, nr. 1 og 2. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

§ 6

Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra krav i regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1-3. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvis forholdene gør det nødvendigt, stille sikkerhedskrav, som afviger fra krav i regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1-3.

Kapitel 3 1 Almindelige pligter m.v.
§ 7

Den, der udfører eller driver gasanlæg eller gasinstallationer, skal følge regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1. Er der i regler fastsat i medfør heraf henvist til anerkendte standarder, anses sikkerhedskravet i § 3 for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de anerkendte standarder, som reglerne henviser til, er fulgt.

Stk. 2 Anvendes anerkendte standarder som nævnt i stk. 1 ikke eller kun delvis, skal det dokumenteres, på hvilken måde sikkerhedskravet i § 3 er opfyldt. Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 2. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

§ 8

(Ophævet)

§ 9

Ejeren eller brugeren af et gasanlæg er ansvarlig for, at anlægget overholder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, og sikkerhedskravet i § 3.

Stk. 2 Ejeren eller brugeren af et gasanlæg er ansvarlig for, at anlægget drives og vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1. Ejeren eller brugeren af et gasanlæg skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt og hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare, jf. § 3.

Stk. 3 Ejeren eller brugeren af et gasanlæg skal udvise omhu med hensyn til at afværge, at anlægget udsættes for overlast.

§ 10

Ejeren eller brugeren af en gasinstallation er ansvarlig for, at installationen overholder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, og sikkerhedskravet i § 3.

Stk. 2 Ejeren eller brugeren af en gasinstallation er ansvarlig for, at installationen drives og vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2. Ejeren eller brugeren af en gasinstallation skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt og hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare, jf. § 3.

Stk. 3 Ejeren eller brugeren af en gasinstallation skal udvise omhu med hensyn til at afværge, at installationen udsættes for overlast.

§ 11

Den, der driver et gasanlæg til distribution af gas, må ikke som betingelse for levering af gas til forbrugerne stille strengere sikkerhedskrav end dem, der følger af regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1.

Kapitel 4 1 Kontrol
§ 12

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at denne lov og regler fastsat i medfør heraf overholdes.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af kontrollen. Gasdistributionsselskaber, der udfører kontrol efter § 24, kan ligeledes kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af kontrollen.

§ 13

Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed foretage registersamkøring af oplysninger fra egne registre og offentligt tilgængelige oplysninger, der er indhentet hos andre offentlige myndigheder.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan, i det omfang det er af væsentlig betydning for kontrollen efter § 12, stk. 1, indhente ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige myndigheder med henblik på registersamkøring i kontroløjemed.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan, i det omfang det er af væsentlig betydning for kontrollen efter § 12, stk. 1, indhente ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra godkendte gasdistributionsselskaber, som selskaberne har indhentet i forbindelse med den sikkerhedstekniske overvågning, jf. § 24, med henblik på registersamkøring i kontroløjemed.

§ 14

Sikkerhedsstyrelsen og gasdistributionsselskaber, jf. § 24, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at føre en effektiv kontrol efter denne lov.

Stk. 2 Politiet yder om fornødent Sikkerhedsstyrelsen og gasdistributionsselskaber bistand til gennemførelse af kontrol efter stk. 1.

§ 15

Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af et gasanlæg,

 • 1) at der foretages eftersyn af hele eller dele af anlægget af en relevant gasfaglig virksomhed,

 • 2) at der foretages ændring af anlægget, hvis der ved anvendelsen er en sikkerhedsmæssig risiko, og

 • 3) at der udbedres fejl og mangler ved anlægget.

Stk. 2 Omkostninger forbundet med efterkommelse af påbud efter stk. 1 er for ejers eller brugers egen regning.

§ 16

Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af en gasinstallation,

 • 1) at der foretages eftersyn af hele eller dele af installationen af en virksomhed med virksomhedsgodkendelse på gasområdet eller en autoriseret vvs-installatørvirksomhed,

 • 2) at der foretages ændring af installationen, hvis der ved anvendelsen er en sikkerhedsmæssig risiko, og

 • 3) at der udbedres fejl og mangler ved installationen.

Stk. 2 Omkostninger forbundet med efterkommelse af påbud efter stk. 1 er for ejerens eller brugerens egen regning.

§ 17

Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde ejeren eller brugeren at anvende gasanlæg og gasinstallationer, der ikke overholder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller sikkerhedskravet i § 3.

Stk. 2 Overtrædes et forbud efter stk. 1, kan Sikkerhedsstyrelsen lade gasforsyningen til anlægget eller installationen afbryde. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde, at anlægget nedlukkes, eller at gasdistributionsselskabet afbryder gasforsyningen, hvis forbud efter stk. 1 overtrædes.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve omkostninger til afbrydelse af gasforsyningen refunderet af den, der har fået meddelt forbud efter stk. 1.

§ 18

(Ophævet)

§ 19

(Ophævet)

§ 20

(Ophævet)

§ 21

Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde gasdistributionsselskaber at foretage undersøgelser af gasinstallationer eller gasmateriel inden for eget forsyningsområde, når det er påkrævet ud fra den samlede sikkerhedstekniske overvågning.

§ 22

Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den, der har fået meddelt en dispensation med vilkår efter § 6, stk. 1, at overholde disse.

§ 23

Sikkerhedsstyrelsen kan oplyse offentligheden om faren ved gasanlæg og gasinstallationer, når der er meddelt et påbud eller et forbud efter § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1.

Stk. 2 Ved oplysning efter stk. 1 kan Sikkerhedsstyrelsen kun videregive oplysninger, der har karakter af forretningshemmeligheder, når det findes nødvendigt for at beskytte forbrugernes sikkerhed.

§ 24

Gasdistributionsselskaber skal føre kontrol med gasinstallationer og visse gasanlæg efter regler udstedt i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2 Gasdistributionsselskaber kan udstede påbud eller forbud efter § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan i forbindelse med godkendelse af et gasdistributionsselskab stille krav om habilitet, om tekniske kvalifikationer og om ansvarsforsikring. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at påbud eller forbud indeholder oplysning om klageadgang, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 4 Ansatte hos gasdistributionsselskaber, jf. stk. 1, kan pålægges strafansvar efter straffelovens §§ 152-152 f.

Kapitel 5 1 Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
§ 25

Erhvervsministeren rådfører sig med Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed, der er nedsat i henhold til elsikkerhedslovens kapitel 5, om den sikkerhedstekniske udvikling på gasområdet.

Kapitel 6 1 Digital kommunikation m.v.
§ 26

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer Bekendtgørelse om gaskvalitet

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer Bekendtgørelse om gaskvalitet

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 27

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra gasdistributionsselskaber, jf. § 24, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. § 26, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Bekendtgørelse om gaskvalitet Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

§ 28

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at administrative forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder, gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende. Bekendtgørelse om gaskvalitet Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 7 1 Finansiering
§ 29

Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 2 Gasdistributionsselskabernes omkostninger ved kontrol og udførelse af det sikkerhedstekniske arbejde, der udføres i medfør af bestemmelser fastsat efter § 5, og de omkostninger, der er nævnt i stk. 1, skal refunderes af det selskab, der opkræver gasdistributionsafgiften hos forbrugeren.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af omkostninger forbundet med Sikkerhedsstyrelsens kontrol efter §§ 12-22.

Kapitel 8 1 Klageadgang
§ 30

Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klager over afgørelser truffet af et gasdistributionsselskab, jf. § 24, stk. 1, kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 3 Fristen for indgivelse af klage som nævnt i stk. 2 er 4 uger, fra afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 9 1 Straffebestemmelser
§ 31

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 I forskrifter, der er fastsat i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer Bekendtgørelse om gaskvalitet

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/426/EU af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10 1 Ikrafttrædelse, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed
Ikrafttrædelse
§ 32

Loven træder i kraft den 21. april 2018.

Stk. 2 Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014, ophæves.

Stk. 3 Regler udstedt i medfør af lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.

Ændringer i anden lovgivning
§ 33

(Udeladt)

§ 34

(Udeladt)

Territorial gyldighed
§ 35

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.