LER-loven

Denne konsoliderede version af lER-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Ledningsejerregistret

Lov nr. 564 af 10. maj 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål, anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Loven har til formål gennem Ledningsejerregistret at

 • 1) reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium eller kontinentalsoklen,

 • 2) lette graveaktørers og andres undersøgelser forud for gravearbejder i jorden eller i havbunden inden for det danske søterritorium eller kontinentalsoklen,

 • 3) lette ledningsejeres udlevering af ledningsoplysninger til brug for planlægning og udførelse af gravearbejder,

 • 4) mindske gener for samfundet og lette graveaktørers gravearbejder,

 • 5) reducere de samlede omkostninger som følge af skader og

 • 6) bidrage til en forbedret forsyningssikkerhed.

§ 2

Ejere af ledninger nedgravet i jord og ejere af ledninger nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium eller kontinentalsoklen har pligt til at registrere sig efter § 5, jf. dog stk. 2-5 og § 3, hvis ledningen

 • 1) indgår i et forsyningsnet,

 • 2) er en stikledning, som ejes af et forsyningsselskab,

 • 3) er en offentlig myndigheds ledning, som er helt eller delvis beliggende i offentlige vejarealer eller privat fællesvej,

 • 4) er en vejafvandingsledning, som ejes af en offentlig vejmyndighed eller et forsyningsselskab,

 • 5) leverer adgang til privatejet digital infrastruktur til brugere,

 • 6) afleder spildevand til et vandløb, en sø eller et havområde eller

 • 7) er et føringsrør, der ejes af et forsyningsselskab eller en offentlig myndighed.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for drænledninger.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for ikkealmene vandforsyninger.

Stk. 4 Stk. 1 omfatter ikke en privatperson, der ejer en ledning.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at brugerdrevne antenneanlæg omfattet af stk. 1, nr. 5, kan undtages fra lovens anvendelsesområde under nærmere fastsatte betingelser. LER-bekendtgørelsen

§ 3

Ledninger ejet af forsvaret og ledninger beliggende på ejendomme, som forsvaret har rådighed over, er ikke omfattet af loven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren regler om ledninger ejet af forsvaret og om registrering af de i § 5 nævnte oplysninger for ledninger og ejendomme, som Forsvarsministeriet har rådighed over. LER-bekendtgørelsen

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren regler om stikledninger, som fører til ejendomme, som forsvaret ejer eller har rådighed over, når der knytter sig offentlige beskyttelseshensyn til ledningen. LER-bekendtgørelsen

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister regler om, at der for ledninger, som vedkommende ministerium har rådighed over, og hvortil der knytter sig offentlige beskyttelseshensyn, ikke skal ske registrering, eller at registrering af de i § 5, stk. 2, nævnte oplysninger skal ske på en bestemt måde. LER-bekendtgørelsen

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter efter forhandling med kommuner og regioner regler om, at der for ledninger, som kommunerne og regionerne har rådighed over, og hvortil der knytter sig offentlige beskyttelseshensyn, ikke skal ske registrering, eller at registrering af de i § 5, stk. 2, nævnte oplysninger skal ske på en bestemt måde. LER-bekendtgørelsen

§ 4

I denne lov forstås ved:

 • 1) Forsyningsnet: Ledningsnet, som har til formål at indvinde, behandle eller levere en forsyning til en ubestemt kreds af brugere af en bestemt forsyning eller aflede en forsyning fra en ubestemt kreds af brugere af en bestemt forsyning.

 • 2) Forsyningsselskab: Et selskab, som ejer et forsyningsnet, der leverer en forsyning til eller afleder en forsyning fra en bruger af en bestemt forsyning, eller som ejer et indvindings-, transmissions- eller distributionsnet.

 • 3) Føringsrør: Rør, hvori der kan føres en eller flere ledninger.

 • 4) Gravearbejde: Enhver form for fysisk arbejde, som kan beskadige ledninger med tilhørende anlæg nedgravet i jorden eller nedgravet i eller anbragt på havbunden, herunder gravning med maskiner, skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning eller nedramning af rør, pæle, pløkker eller spyd.

 • 5) Graveområde: Det område, hvori der påtænkes gravet.

 • 6) Interesseområde: Et geografisk afgrænset område, som omfatter en ledningsejers ledninger, som er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden.

 • 7) Ledning: Kabler eller rør nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden, som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler eller energi af enhver art eller faste, flydende eller luftformige stoffer af enhver art.

 • 8) Ledningsejer: Den, der ejer en ledning omfattet af nr. 7.

 • 9) Privatejet digital infrastruktur: Privatejet infrastruktur, der leverer elektronisk kommunikation til en bestemt kreds af brugere.

 • 10) Privatperson: En fysisk person, som i ikkeerhvervsmæssig sammenhæng ejer en ledning eller udfører eller planlægger at udføre et gravearbejde på egen ejendom.

 • 11) Stikledning: Den sidste del af et forsyningsnet, som tilslutter en eller flere brugere af en bestemt forsyning til det pågældende net.

Kapitel 2 1 Registrering af ledningsejere i Ledningsejerregistret
§ 5

En ledningsejer omfattet af § 2 har pligt til at indberette oplysninger efter stk. 2 til Ledningsejerregistret.

Stk. 2 Der skal til Ledningsejerregistret indberettes oplysninger om

 • 1) ledningsejerens navn og eventuelt cvr-nummer,

 • 2) ledningsejerens kontaktoplysninger,

 • 3) ledningsejerens interesseområde og

 • 4) forsyningens art.

Stk. 3 Interesseområdet, jf. stk. 2, nr. 3, skal fastlægges, så det dækker ledningsoplysningernes eventuelle unøjagtigheder i forhold til ledningens placering.

Stk. 4 Konstaterer ledningsejeren, at der er sket ændringer i ledningsejerens oplysninger, skal ledningsejeren ajourføre oplysningerne.

Stk. 5 Enhver, der indberetter til Ledningsejerregistret, modtager en kvittering som dokumentation for, at der er foretaget en indberetning til registeret.

Stk. 6 Ledningsejere skal indberette oplysninger efter stk. 2 via den digitale selvbetjeningsløsning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stiller til rådighed på Ledningsejerregistrets hjemmeside.

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke kontaktoplysninger ledningsejere skal indberette. LER-bekendtgørelsen

§ 6

En ejer af ledninger eller infrastruktur, der ikke er omfattet af § 2, kan frivilligt registrere oplysningerne nævnt i § 5, stk. 2, for

 • 1) alle former for nedgravet infrastruktur,

 • 2) anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) og klimasikringsanlæg, som kan beskadiges ved gravearbejder i jorden, eller

 • 3) komponenter over jorden, som kan hjælpe med at lokalisere ledningens placering i jorden, eller hvis komponenten kan beskadiges ved et gravearbejde i jorden.

Stk. 2 Oplysninger, der registreres efter stk. 1 eller regler fastsat i medfør af stk. 3, skal indberettes og ajourføres efter § 5, stk. 3 og 4, og indberettes efter § 5, stk. 6.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at ledningsejere eller ejere af infrastruktur kan registrere oplysningerne nævnt i § 5, stk. 2, om andre ledninger, der ikke er omfattet af § 2. LER-bekendtgørelsen

Kapitel 3 1 Forespørgsel om ledningsoplysninger
§ 7

En graveaktør skal i Ledningsejerregistret forespørge om de nødvendige ledningsoplysninger, inden gravearbejdet påbegyndes, jf. dog stk. 2-6. En graveaktør kan forespørge om ledningsoplysninger til brug for ethvert andet lovligt formål.

Stk. 2 En graveaktør, som graver på egen ejendom, skal ikke forespørge om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret, hvis

 • 1) graveaktøren har kendskab til ledningernes placering på egen ejendom eller

 • 2) graveaktøren ikke graver dybere end 40 cm under terræn.

Stk. 3 Foretages gravearbejdet på en mark efter aftale med ejeren af marken, kan graveaktøren grave uden at forespørge om ledningsoplysninger, hvis

 • 1) graveaktøren har kendskab til ledningernes placering eller

 • 2) graveaktøren ikke graver dybere end 40 cm under terræn.

Stk. 4 Foretages gravearbejdet som led i udnyttelsen af en råstoftilladelse på et areal, der er udlagt til råstofefterforskning og råstofindvinding, skal graveaktøren forespørge om ledningsoplysninger, inden arealet tages i brug. Der skal forespørges for hele arealet, der er udlagt til formålet. Foretages forespørgslen om ledningsoplysninger ikke for hele arealet ved første gravearbejde, skal forespørgslen senest foretages, når et nyt område af det udlagte areal tages i brug til råstofindvinding.

Stk. 5 Ved gravearbejder på begravelsespladser, der ejes af graveaktøren selv, skal der forespørges om ledningsoplysninger, inden arealet tages i brug. Der skal forespørges for hele arealet, der er udlagt til begravelsesplads. Foretages forespørgslen om ledningsoplysninger ikke for hele arealet ved første gravearbejde, skal forespørgslen senest foretages, når et nyt område af det udlagte areal tages i brug som begravelsesplads.

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter efter forhandling med transportministeren regler om forespørgselspligten efter stk. 1 i forbindelse med uopsætteligt reparationsarbejde. LER-bekendtgørelsen

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om ledningsoplysningernes anvendelse, herunder hvad der er et lovligt formål, jf. stk. 1, 2. pkt. LER-bekendtgørelsen

§ 8

En graveaktørs forespørgsel til Ledningsejerregistret i henhold til § 7 skal omfatte hele graveområdet.

Stk. 2 Graveaktøren skal tilrettelægge og udføre gravearbejdet under hensyntagen til de modtagne ledningsoplysninger, og ledningsoplysningerne skal være tilgængelige på graveområdet, når der graves.

Stk. 3 Når Ledningsejerregistret har modtaget ledningsoplysninger fra ledningsejerne, jf. § 16, stk. 1, gøres disse tilgængelige for graveaktøren. Ledningsoplysningerne er kommet frem til graveaktøren, når de er tilgængelige i den digitale selvbetjeningsløsning eller de webservicer, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stiller til rådighed.

Stk. 4 Har ledningsejeren meddelt, at ledningen skal påvises efter § 11, stk. 1, må gravearbejdet ikke påbegyndes, før påvisningen har fundet sted.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at ledningsoplysningerne skal være digitalt tilgængelige på graveområdet. LER-bekendtgørelsen

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvor stort et område en forespørgsel om ledningsoplysninger kan omfatte, og hvor mange polygoner en forespørgsel kan bestå af. LER-bekendtgørelsen

§ 9

En graveaktør skal forud for forespørgslen om ledningsoplysninger identificere sig og give oplysninger om gravearbejdet, herunder om den påtænkte geografiske udstrækning og graveperiode. Graveaktøren skal forespørge via den digitale selvbetjeningsløsning eller de webservicer, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stiller til rådighed.

Stk. 2 Enhver, der forespørger i Ledningsejerregistret, modtager en kvittering for forespørgslen.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan forespørgslen skal ske i den digitale selvbetjeningsløsning eller webservicerne, og hvordan graveaktøren skal identificere sig selv. LER-bekendtgørelsen

Kapitel 4 1 Udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret og påvisning af ledninger m.m.
§ 10

Modtager en ledningsejer en forespørgsel om ledningsoplysninger på en hverdag mellem kl. 7 og 16, skal ledningsejeren snarest muligt, og senest inden for 2 timer efter at forespørgslen er modtaget, udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret eller meddele, at ledningen skal påvises, jf. § 11, stk. 1. 2-timersfristen løber mellem kl. 7 og 16 på hverdage. Modtages forespørgslen uden for dette tidsrum, skal ledningsejeren udlevere de nødvendige ledningsoplysninger snarest muligt og senest kl. 9 den næstkommende hverdag. En graveforespørgsel er kommet frem til ledningsejeren, når den er tilgængelig for ledningsejeren i de webservicer, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stiller til rådighed.

Stk. 2 Udtager en ledningsejer en forespørgsel til manuel behandling, fordi forespørgslen kræver særlig behandling, skal de nødvendige ledningsoplysninger udleveres til Ledningsejerregistret snarest muligt, og senest inden for 2 hverdage efter at forespørgslen er modtaget.

Stk. 3 De nødvendige ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal udleveres som en del af de nødvendige ledningsoplysninger, herunder oplysninger om forsyningsart, antal ledninger eller tracéer i graveområdet, ledningers eller tracéers placering i graveområdet og ledningers fareklasse. For ledninger, der er nedgravet i jorden eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium eller kontinentalsoklen inden den 1. juli 2023, kan ministeren endvidere fastsætte regler om, at en ledningsejer alene skal opfylde kravene til nødvendige ledningsoplysninger, hvis ledningsejeren har disse oplysninger. LER-bekendtgørelsen

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om ledningsejeres udlevering af ledningsoplysninger, herunder om, at ledningsoplysningerne skal udleveres i et bestemt digitalt format, og at udlevering af ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret skal foregå via Ledningsejerregistrets webservicer. LER-bekendtgørelsen

§ 11

En ledningsejer kan i stedet for at udlevere de nødvendige ledningsoplysninger eller som supplement til disse meddele graveaktøren, at ledningen skal påvises på stedet.

Stk. 2 Kan en graveaktør ikke finde ledningerne der, hvor ledningerne skulle være nedgravet i jorden ifølge de modtagne ledningsoplysninger, kan graveaktøren anmode ledningsejeren om påvisning. Påvisning skal finde sted inden for rimelig tid.

Udlevering af oplysninger om ledninger, der ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde
§ 12

En ledningsejer kan udlevere ledningsoplysninger om andre ledningsejeres ledninger, der ikke er omfattet af § 2, hvis det må formodes, at ejeren af ledningen ikke selv udleverer ledningsoplysninger om ledningen.

Stk. 2 En ledningsejer kan udlevere ledningsoplysninger om ledninger uden ejer. En ledning uden ejer er en ledning, der ejes af et selskab, som er lukket, og hvor ejerskabet til ledningen ikke er overdraget til en anden ledningsejer, eller hvor ledningsejeren er ukendt.

Stk. 3 Udleveres ledningsoplysninger efter stk. 1 eller 2, er den, der har udleveret ledningsoplysningerne, ikke ansvarlig for ledningsoplysningernes rigtighed. Ledningsoplysningerne skal påsættes en advarsel om, at oplysningerne vedrører en ledning, der ejes af en anden ledningsejer, som ikke selv er forpligtet til at udlevere ledningsoplysningerne, eller at ledningen er uden ejer. Advarslen skal ligeledes indeholde oplysninger om, at der kan være usikkerhed om ledningsoplysningernes nøjagtighed.

Stk. 4 Bliver en ledningsejer, der udleverer ledningsoplysninger efter stk. 1 eller 2, opmærksom på, at ledningsoplysningerne ikke er korrekte, må ledningsejeren ikke udlevere disse oplysninger, medmindre ledningsejeren ajourfører ledningsoplysningerne.

Stk. 5 Udlevering af ledningsoplysninger skal foregå efter reglerne i § 10.

Stk. 6 Udleveres ledningsoplysninger, der er omfattet af stk. 1, efter aftale med den, der ejer ledningen, finder denne paragraf ikke anvendelse.

§ 13

En ledningsejer eller ejer af infrastruktur, der er registreret i Ledningsejerregistret i henhold til § 6, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 6, stk. 3, skal udlevere de nødvendige ledningsoplysninger eller oplysninger om infrastrukturen efter § 10, jf. dog stk. 2. Ledningsejeren skal opfylde kravene til ledningsoplysningerne fastsat i medfør af § 10, stk. 4 og 5.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan under særlige omstændigheder efter ansøgning fra en ledningsejer tillade ledningsejeren at udlevere de nødvendige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget, eller indgå en aftale om påvisning.

Stk. 3 En ledningsejer, der har fået dispensation efter stk. 2, skal ikke opfylde kravene til ledningsoplysninger fastsat i medfør af § 10, stk. 4 og 5, men skal udlevere de nødvendige ledningsoplysninger, jf. § 10, stk. 3. En forespørgsel om ledningsoplysninger anses for kommet frem til ledningsejeren, når Ledningsejerregistret har gjort forespørgslen tilgængelig for ledningsejeren.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan ledningsejeren skal ansøge om tilladelse til at udlevere oplysninger efter stk. 2 og 3, herunder om, at ledningsejeren skal ansøge via den digitale selvbetjeningsløsning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stiller til rådighed på Ledningsejerregistrets hjemmeside. LER-bekendtgørelsen

Betaling for udlevering af ledningsoplysninger og påvisning
§ 14

En ledningsejer skal uden beregning udlevere de nødvendige ledningsoplysninger efter §§ 10 og 12 og § 13, stk. 2.

Stk. 2 En ledningsejer kan opkræve betaling for ekstra ydelser, som graveaktøren har anmodet om.

§ 15

Påvisning efter § 11 skal gennemføres af ledningsejeren uden beregning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Har en graveaktør anmodet om påvisning efter § 11, stk. 2, fordi graveaktøren ikke kan finde ledningen, afholder graveaktøren udgifterne til påvisningen, hvis ledningen i det væsentlige ligger, som det fremgår af ledningsoplysningerne.

Sammenstilling og videreformidling af ledningsoplysninger
§ 16

Ledningsejerregistret modtager og sammenstiller ledningsoplysningerne fra ledningsejerne og gør de sammenstillede ledningsoplysninger tilgængelige for graveaktører og andre brugere, efterhånden som Ledningsejerregistret modtager ledningsoplysningerne fra ledningsejerne.

Stk. 2 Ledningsejerregistret kan ikke gøres erstatningsansvarlig for fejl i de ledningsoplysninger, som sendes til Ledningsejerregistret. Ledningsejerregistret kan dog gøres erstatningsansvarlig for fejl i sammenstillingen af ledningsoplysninger efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

Stk. 3 Ledningsejerregistret kan ikke gøres erstatningsansvarlig for sammenstilling af ledningsoplysninger, der ligger uden for det forespurgte graveområde.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan Ledningsejerregistret skal gøre de sammenstillede ledningsoplysninger tilgængelige.

Kapitel 5 1 Koordinering af gravearbejder og samføring i Ledningsejerregistret
§ 17

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan annoncering af et gravearbejde eller en forespørgsel til brug for koordinering af gravearbejder skal foregå i Ledningsejerregistret. LER-bekendtgørelsen

§ 18

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan indberetning af føringsrør til brug for samføring skal foregå. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at en ledningsejer kan udlevere oplysninger om føringsrør gennem Ledningsejerregistret, herunder om, hvilke oplysninger ledningsejeren skal udlevere. LER-bekendtgørelsen

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan forespørgsel i Ledningsejerregistret til brug for samføring skal foregå. LER-bekendtgørelsen

Kapitel 6 1 Indberetninger af fejl i ledningsoplysninger eller graveskader til Ledningsejerregistret
§ 19

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indberetning af afvigelser eller fejl i ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret, herunder afvigelser eller fejl i ledningernes placering i forhold til udleverede ledningsoplysninger, og om, hvordan indberetningen skal foregå.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indberetning til Ledningsejerregistret af oplysninger om ledninger, som graveaktøren finder i graveområdet, som kan være uden ejer, og som ingen ledningsejer har udleveret ledningsoplysninger om.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan Ledningsejerregistret gør de efter stk. 1 og 2 indberettede oplysninger tilgængelige for ledningsejere og graveaktører, og om, hvordan ledningsejere og graveaktører skal forholde sig til disse oplysninger.

§ 20

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan ledningsejere skal indberette graveskader til Ledningsejerregistret.

Kapitel 7 1 Udstilling af forespørgsler om ledningsoplysninger
§ 21

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan udstille forespørgsler om ledningsoplysninger på Ledningsejerregistrets hjemmeside og webservicer.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at en udstilling af en forespørgsel om ledningsoplysninger fra en privatperson skal ske i anonymiseret form, hvis særlige forhold taler for dette. LER-bekendtgørelsen

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvor lang tid en forespørgsel om ledningsoplysninger kan være offentligt tilgængelig. LER-bekendtgørelsen

Kapitel 8 1 Betaling for forespørgsel om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret og for ydelser, som Ledningsejerregistret yder brugere
§ 22

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om betaling for brugernes adgang til Ledningsejerregistret, herunder til dækning af omkostningerne ved Ledningsejerregistrets etablering, drift og vedligeholdelse, videreudvikling og administration. Betaling kan opkræves forud for forespørgslens oprettelse. LER-bekendtgørelsen

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om, at en graveaktør kan gensende den oprindelige graveforespørgsel inden for 6 måneder fra graveforespørgslens oprettelsesdato, og inden graveperioden udløber, uden yderligere beregning. LER-bekendtgørelsen

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om, at fakturering for brug af Ledningsejerregistret skal ske digitalt. LER-bekendtgørelsen

Stk. 4 Der kan opkræves rykkergebyr efter renteloven.

§ 23

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling for ydelser, herunder udtræk, som brugere rekvirerer fra Ledningsejerregistret, herunder om, at fakturering skal ske digitalt. LER-bekendtgørelsen

Kapitel 9 1 Ledningsejerregistret
§ 24

Klima-, energi- og forsyningsministeren etablerer, driver, vedligeholder, videreudvikler og administrerer Ledningsejerregistret.

Stk. 2 Ledningsejerregistret opbevarer de ledningsoplysninger, som Ledningsejerregistret har sammenstillet og gjort tilgængelige for graveaktører efter § 16. Klima- energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan og hvor længe Ledningsejerregistret opbevarer disse ledningsoplysninger. LER-bekendtgørelsen

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren er dataansvarlig myndighed.

§ 25

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om vilkår for adgang til Ledningsejerregistret, herunder om, hvordan brugere skal få adgang til og anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stiller til rådighed på Ledningsejerregistrets hjemmeside, eller de webservicer, som stilles til rådighed. LER-bekendtgørelsen

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at adgang til Ledningsejerregistret skal foregå via løsninger for elektronisk id (eID). LER-bekendtgørelsen

Kapitel 10 1 Delegation
§ 26

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan henlægge sine bemyndigelser efter denne lov til en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Stk. 2 Henlægger klima-, energi- og forsyningsministeren sine bemyndigelser efter loven, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. LER-bekendtgørelsen

Kapitel 11 1 Straf
§ 27

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt LER-bekendtgørelsen

 • 1) undlader at registrere sig som ledningsejer i Ledningsejerregistret eller undlader at ajourføre oplysningerne, der er registreret i Ledningsejerregistret, jf. § 5, stk. 1, 3 og 4,

 • 2) undlader at forespørge om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret, jf. § 8, stk. 1, eller

 • 3) undlader at udlevere ledningsoplysninger, jf. § 10.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 I forskrifter udstedt i medfør af loven kan der fastsættes straf af bøde for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af forskrifterne.

Kapitel 12 1 Ikrafttræden og overgangsregler
§ 28

Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 23. januar 2020, ophæves.

Stk. 3 Regler, der er fastsat i henhold til lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 23. januar 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 4 Indtil den 30. juni 2023 kan en ledningsejer tilslutte et eller flere af sine interesseområder til udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Stk. 5 Indtil den 30. juni 2023 kan en ledningsejer udlevere de nødvendige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør efter fristen i stk. 6. De nødvendige ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet. Ledningsejeren skal dog ikke opfylde de efter § 10 fastsatte regler for ledningsoplysninger.

Stk. 6 Indtil den 30. juni 2023 skal de nødvendige ledningsoplysninger uanset § 10, stk. 1 og 2, udleveres snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at forespørgslen er modtaget.

Stk. 7 Indtil den 30. juni 2023 skal en graveaktør kunne modtage ledningsoplysninger både direkte fra ledningsejere, jf. stk. 5, og gennem Ledningsejerregistret.

Stk. 8 Indtil den 31. december 2029 er det frivilligt for en ledningsejer, der ejer en vejafvandingsledning, som er nedgravet i jorden senest den 30. juni 2023, at udlevere ledningsoplysninger om ledningen.

§ 29

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.