14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Nordsøenhedsloven

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

Lov nr. 527 af 28. maj 2014

Denne konsoliderede version af nordsøenhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Nordsøenhedsloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 29. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Nordsøenhedens etablering, formål m.v.

§1 Nordsøenheden etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan ændre virksomhedens navn.

§2 Inden for rammerne af § 8 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund har Nordsøenheden til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

Stk. 2 Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden, jf. kapitel 3.

Stk. 3 Nordsøenheden kan ikke være operatør for licenser tildelt i medfør af lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller være ansøger til licenser.

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøenheden.

§3 Den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden overtager den hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver fra den statslige enhed Nordsøenheden og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Staten hæfter solidarisk med Nordsøenheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2 Nordsøenhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og enheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

Stk. 3 Staten afholder omkostningerne til drift af Nordsøenheden inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.

§4 Erhvervs- og vækstministeren udøver i forhold til Nordsøenheden de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 I Nordsøenheden afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for Nordsøenheden.

Stk. 4 Nordsøenheden og dens vedtægter skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 i selskabsloven. Anmeldelsesbekendtgørelsen CVR-bekendtgørelsen

Kapitel 2
1
Forarbejder

Ledelsesmæssige forhold

§5 Nordsøenheden ledes af en bestyrelse og en direktion.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren udpeger bestyrelsen, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder formanden og næstformanden, for en periode på højst 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de udpegede medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer til at varetage Nordsøenhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

§6 Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering af erhvervs- og vækstministeren en direktion til varetagelse af den daglige ledelse.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Nordsøfonden

§7 Nordsøfonden er en offentlig fond, der varetager den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af kulbrinter.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøfonden.

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for Nordsøfonden.

§8 Nordsøfonden oppebærer indtægter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen og tariffer.

§9 Nordsøfondens indtægter anvendes først til at dække alle udgifter forbundet med statsdeltagelsen og administrationen heraf, herunder renter og afdrag på Nordsøfondens lån. Overskudslikviditet herudover skal overføres til statskassen som udbytte under hensyntagen til likviditetsbehov forbundet med fremtidige udgifter og investeringer.

§10 Finansministeren bemyndiges til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Regnskabs- og revisionsmæssige forhold

§11 Der udarbejdes og aflægges særskilte årsrapporter for Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Stk. 2 Nordsøenhedens og Nordsøfondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3 Nordsøenheden og Nordsøfonden aflægger årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporterne revideres i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4 De reviderede årsrapporter forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Personalemæssige forhold

§12 Nordsøenheden kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i enheden.

Stk. 2 Tjenestemænd i Nordsøenheden er omfattet af tjenestemandslovgivningen, og virksomheden betaler de af finansministeren fastsatte bidrag til dækning af statens pensionsudgifter.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Samarbejde og adgang til oplysninger

§13 Nordsøenheden kan anvende statslig ekspertise inden for olie- og gasområdet, herunder vederlagsfrit rekvirere eksisterende oplysninger om Danmarks undergrund hos Energistyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Tilsyn

§14 Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed.

Stk. 2 Nordsøenheden skal efter anmodning stille enhver oplysning om statsdeltagelsen og varetagelsen heraf til rådighed for erhvervs- og vækstministeren.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§15 Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2 Nordsøenhedens overtagelse af den hidtil drevne virksomhed sker i regnskabsmæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2014.

Stk. 3 § 16 har virkning for indkomståret 2015 og senere indkomstår.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Ændringer i anden lovgivning

§16 (Udeladt af Redaktionen).

§17 (Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 10
1
Forarbejder

Territorial gyldighed

§18 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside