Nordsøenhedsloven

Denne konsoliderede version af nordsøenhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

Lov nr. 527 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 02. februar 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Nordsøenhedens etablering, formål m.v.
§ 1

Nordsøenheden etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan ændre virksomhedens navn.

§ 2

Inden for rammerne af § 8 og § 23 y i lov om anvendelse af Danmarks undergrund har Nordsøenheden til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas samt involvering i enhver form for CO2-lagringsaktiviteter i Danmark.

Stk. 2 Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden, jf. kapitel 3.

Stk. 3 Nordsøenheden kan ikke være operatør for licenser tildelt i medfør af lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller være ansøger til licenser.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøenheden.

§ 3

Den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden overtager den hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver fra den statslige enhed Nordsøenheden og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Staten hæfter solidarisk med Nordsøenheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2 Nordsøenhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og enheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

Stk. 3 Staten afholder omkostningerne til drift af Nordsøenheden inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.

§ 4

Erhvervsministeren udøver i forhold til Nordsøenheden de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervsministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 I Nordsøenheden afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter vedtægter for Nordsøenheden.

Stk. 4 Nordsøenheden og dens vedtægter skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 i selskabsloven.

Kapitel 2 1 Ledelsesmæssige forhold
§ 5

Nordsøenheden ledes af en bestyrelse og en direktion.

Stk. 2 Erhvervsministeren udpeger bestyrelsen, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder formanden og næstformanden, for en periode på højst 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de udpegede medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer til at varetage Nordsøenhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

§ 6

Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering af erhvervsministeren en direktion til varetagelse af den daglige ledelse.

Kapitel 3 1 Nordsøfonden
§ 7

Nordsøfonden er en offentlig fond, der varetager den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og den statslige deltagelse i licenser vedrørende CO2-lagring og dertil relaterede aktiviteter.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøfonden.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter vedtægter for Nordsøfonden.

Stk. 4 Nordsøfonden kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet.

§ 8

Nordsøfonden oppebærer indtægter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen og tariffer og indtægter fra sin andel af CO2-lagringsaktiviteterne.

§ 9

Nordsøfondens indtægter anvendes først til at dække alle udgifter forbundet med statsdeltagelsen og administrationen heraf, herunder renter og afdrag på Nordsøfondens lån. Overskudslikviditet herudover skal overføres til statskassen som udbytte under hensyntagen til likviditetsbehov forbundet med fremtidige udgifter og investeringer.

§ 10

Finansministeren bemyndiges til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter.

§ 10a

Staten indtræder i Nordsøfondens og dennes datterselskabers rettigheder og forpligtelser i det omfang, deres respektive egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige. Erhvervsministeren kan i forbindelse med statens del­ta‍gelse i kulbrinteaktiviteter og CO2-lagringsaktiviteter stille garanti for Nordsøfondens aktiviteter.

Kapitel 4 1 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold
§ 11

Der udarbejdes og aflægges særskilte årsrapporter for Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Stk. 2 Nordsøenhedens og Nordsøfondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3 Nordsøenheden og Nordsøfonden aflægger årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporterne revideres i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4 De reviderede årsrapporter forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

Kapitel 5 1 Personalemæssige forhold
§ 12

Nordsøenheden kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i enheden.

Kapitel 6 1 Samarbejde og adgang til oplysninger
§ 13

Nordsøenheden kan anvende statslig ekspertise inden for olie- og gasområdet og CO2-lag­ringsaktiviteterne, herunder vederlagsfrit rekvirere eksisterende oplysninger om Danmarks undergrund hos Energistyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.

Kapitel 7 1 Tilsyn
§ 14

Erhvervsministeren fører tilsyn med Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed.

Stk. 2 Nordsøenheden skal efter anmodning stille enhver oplysning om statsdeltagelsen og varetagelsen heraf til rådighed for erhvervsministeren.

Kapitel 8 1 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 15

Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2 Nordsøenhedens overtagelse af den hidtil drevne virksomhed sker i regnskabsmæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2014.

Stk. 3 § 16 har virkning for indkomståret 2015 og senere indkomstår.

Kapitel 9 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 16

(Udeladt af Redaktionen).

§ 17

(Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 10 1 Territorial gyldighed
§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.