CVR-bekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af cVR-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk

Bekendtgørelse nr. 1243 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1287 af 09. november 2023

I medfør af § 4 a, stk. 1 og 2, § 11, stk. 4, 5 og 8, § 11 a, stk. 3, § 16, stk. 2, § 16 a, § 18, stk. 5, § 20, stk. 2, og § 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 642 af 19. maj 2020, § 12, stk. 2-4, og § 16, stk. 5, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021, § 13, stk. 2-4, og § 15 b, stk. 5, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 1. februar 2021, § 18, stk. 3, og § 19, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 1. juli 2019, § 17, stk. 2 og 5, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. juli 2019, og § 15, stk. 2, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 1. juli 2019, og efter bemyndigelse fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Registrets indhold
§ 1

Det Centrale Virksomhedsregister indeholder grunddata om følgende:

§ 2

Det Centrale Virksomhedsregister indeholder følgende grunddata om juridiske enheder, der er omfattet af en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. dog stk. 2 og 3:

 • 1) Enhedens CVR-nummer.

 • 2) Virksomhedsform.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Virksomhedsnavn.

 • 6) Virksomhedsadresse.

 • 7) Navn, adresse, bopælsland, statsborgerskab, stilling og CPR- eller CVR-nummer for deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer i den udstrækning, disse oplysninger registreres i henhold til lovgivningen.

 • 8) Navn, adresse, bopælsland, statsborgerskab, stilling og CPR-nummer for foreningsrepræsentanter.

 • 9) Markering af personer nævnt i nr. 7 og 8 med eventuel adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister, så længe beskyttelsen er gældende i dette register, medmindre personen har anmodet om, at adressebeskyttelsen ikke skal gælde i Det Centrale Virksomhedsregister. Tilsvarende markering gælder for en person uden CPR-nummer, der ved registreringen har tilkendegivet, at vedkommende ønsker adressebeskyttelse.

 • 10) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 11) Telefonnummer.

 • 12) Telefaxnummer.

 • 13) E-mailadresse.

 • 14) Antal ansatte, hvis enheden har ansatte.

 • 15) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

 • 16) Oplysning om eventuel konkurs.

 • 17) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 8 og 11-13, nævnte oplysninger kan undlades.

Stk. 3 Det Centrale Virksomhedsregister kan alene indeholde de i stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger for frivillige foreninger, jf. stk. 5, og for foreninger, der er omfattet af en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 4 For personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er), som ikke er registreringspligtige, men som frivilligt har ladet sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 6, indeholder registret de i stk. 1, nr. 1-7, 9-13 og 15-17, nævnte oplysninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 5 For foreninger, som ikke er registreringspligtige, men som frivilligt har ladet sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister (frivillige foreninger), jf. § 8, indeholder registret de i stk. 1, nr. 1-6, 8-13, 15 og 17, nævnte oplysninger, jf. dog stk. 2.

§ 3

For produktionsenheder, som er omfattet af en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 5, stk. 1, optages følgende grunddata i registret, jf. dog stk. 2:

 • 1) Enhedens P-nummer.

 • 2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Navn.

 • 6) Adresse.

 • 7) Telefonnummer.

 • 8) Telefaxnummer.

 • 9) E-mailadresse.

 • 10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

 • 11) Antal ansatte, hvis produktionsenheden har ansatte.

 • 12) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 7-9, nævnte oplysninger kan undlades.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på produktionsenheder, som ikke er registreringspligtige, men som frivilligt har ladet sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 5, stk. 2.

Kapitel 2 Levering af oplysninger til registret m.v.
§ 4

Oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister overføres til registret fra Erhvervsstyrelsen, Skatteforvaltningen og Danmarks Statistik i den udstrækning, oplysningerne ikke registreres af enheden selv ved brug af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 For fysiske personer overføres navn, adresse, bopælsland, statsborgerskab samt eventuel markering af navne- og adressebeskyttelse, svarende til de pågældendes CPR-numre, fra Det Centrale Personregister.

Stk. 3 Antal ansatte beregnes på baggrund af enhedernes månedlige indberetninger til Skattestyrelsens indkomstregister. Oplysninger om en enheds antal ansatte kan ikke ændres ved anmodning.

Stk. 4 Oplysning om konkurs overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra Statstidende og Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5 For juridiske enheder og produktionsenheder, der skriftligt frabeder sig, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata anvendes til direkte markedsføring, optages markering heraf i registret.

§ 5

Juridiske enheder, der er omfattet af lov om et indkomstregister, og som har ansatte fordelt på flere produktionsenheder, skal registrere oplysninger om oprettelse, ændring eller ophør af produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, jf. § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Juridiske enheder, der ikke er omfattet af lov om et indkomstregister, kan frivilligt registrere oplysninger om produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 3, stk. 3. Hvis der sker ændringer i de registrerede forhold, skal ændringerne registreres.

Stk. 3 Registrering efter stk. 1 og 2 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk. Ved registreringen anvendes brugerens digitale signatur. Registreringen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvbetjeningsløsningen.

Kapitel 3 Registrering af personligt ejede mindre virksomheder, som ikke er registreringspligtige (PMV’er)
§ 6

En personligt ejet mindre virksomhed (PMV), der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, kan frivilligt lade sig registrere i registret. Ved registreringen skal der som minimum afgives de i § 2, stk. 1, nr. 2, 3, 5-7, 10 og 17, nævnte oplysninger.

Stk. 2 Virksomheden skal ændre de registrerede oplysninger, hvis der sker ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 3 Registreringen ophører automatisk 3 år efter datoen for registreringen. Hvis virksomheden har foretaget ændringer i de registrerede oplysninger, ophører registreringen automatisk 3 år efter den senest registrerede ændring. Virksomheden kan bringe registreringen til ophør inden udløbet af den treårige registreringsperiode ved at registrere dette i registret.

Stk. 4 Inden udløbet af den treårige registreringsperiode sender Erhvervsstyrelsen en meddelelse til virksomheden om, at registreringen automatisk vil ophøre, medmindre den fornyes inden en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen. Meddelelsen sendes til virksomhedens digitale postkasse, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, i Digital Post.

Stk. 5 Ved fornyelse af registreringen skal virksomheden bekræfte, at de registrerede oplysninger fortsat er korrekte, eller ændre de registrerede oplysninger, hvis der er sket ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 6 Når en registrering er ophørt, jf. stk. 3, arkiveres de registrerede oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister, og de arkiverede oplysninger vil fortsat være tilgængelige for offentlige myndigheder og institutioner samt for private efter reglerne i kapitel 6, uanset at der er tale om oplysninger, som virksomheden frivilligt har ladet registrere i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 7 En virksomhed, der er ophørt med at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 3, kan lade sig genregistrere i registret. Ved genregistrering tildeles virksomheden det samme CVR-nummer, som virksomheden tidligere var registreret under i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 8 Registrering efter stk. 1-3, 5 og 7 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk. Ved registreringen anvendes brugerens digitale signatur. Registreringen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvbetjeningsløsningen.

§ 7

Hvis en virksomhed, som frivilligt er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 6, bliver omfattet af registreringspligt i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen eller anden lovgivning, skal virksomhedens driftsform omregistreres til enkeltmandsvirksomhed. Omregistreringen skal foretages efter reglerne i kapitel 11 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Ved omregistrering bevarer virksomheden sit CVR-nummer.

Stk. 2 En virksomhed, der er ophørt med at være registreringspligtig i henhold til lovgivningen, kan omregistreres til en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), jf. § 6. Ved omregistrering bevarer virksomheden sit CVR-nummer.

Kapitel 4 Registrering af foreninger, som ikke er registreringspligtige (frivillige foreninger)
§ 8

Foreninger, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, kan frivilligt lade sig registrere i registret. Sådanne foreninger betegnes frivillige foreninger i denne bekendtgørelse. Ved registreringen skal der som minimum afgives de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, 3, 5, 6 og 17, og foreningen kan frivilligt registrere en foreningsrepræsentant, jf. § 2, stk. 1, nr. 8.

Stk. 2 Frivillige foreninger skal ændre de registrerede oplysninger, hvis der sker ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 3 Bliver Erhvervsstyrelsen bekendt med ændringer i de registrerede forhold, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for forholdets berigtigelse. Berigtiges forholdet ikke inden fristens udløb, kan Erhvervsstyrelsen ophøre den frivillige forenings registrering.

Stk. 4 Registreringen ophører automatisk 3 år efter datoen for registreringen. Hvis den frivillige forening har foretaget ændringer i de registrerede oplysninger, ophører registreringen automatisk 3 år efter den senest registrerede ændring. Den frivillige forening kan dog bringe registreringen til ophør inden udløbet af den treårige registreringsperiode ved at registrere dette i registret.

Stk. 5 Inden udløbet af den treårige registreringsperiode sender Erhvervsstyrelsen en meddelelse til den frivillige forening om, at registreringen automatisk vil ophøre, medmindre den fornyes inden en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen. Meddelelsen sendes til den frivillige forenings e-mailadresse eller til den frivillige forenings digitale postkasse, tilknyttet foreningens CVR-nummer, i Digital Post.

Stk. 6 Ved fornyelse af registreringen skal den frivillige forening bekræfte, at de registrerede oplysninger fortsat er korrekte, eller ændre de registrerede oplysninger, hvis der er sket ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 7 Når en registrering er ophørt, jf. stk. 4, arkiveres de registrerede oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister, og de arkiverede oplysninger vil fortsat være tilgængelige for offentlige myndigheder og institutioner samt for private efter reglerne i kapitel 6, uanset at der er tale om oplysninger, som den frivillige forening frivilligt har ladet registrere i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 8 En frivillig forening, der er ophørt med at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 4, kan lade sig genregistrere i registret. Ved genregistrering skal den frivillige forening bekræfte, at de tidligere registrerede oplysninger fortsat er korrekte, eller ændre de registrerede oplysninger, hvis der er sket ændringer i de registrerede forhold. Ved genregistrering tildeles den frivillige forening det samme CVR-nummer, som den frivillige forening tidligere var registreret under i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 9 Registrering efter stk. 1-4, 6 og 8 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk. Ved registreringen anvendes brugerens digitale signatur. Registreringen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvbetjeningsløsningen.

§ 9

Hvis en frivillig forening bliver omfattet af registreringspligt i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen eller anden lovgivning, skal den frivillige forening omregistreres til en forening med pligt til at lade sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister. Omregistreringen skal foretages efter reglerne i kapitel 11 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Ved omregistrering bevarer foreningen sit CVR-nummer.

Stk. 2 En forening, der er ophørt med at være registreringspligtig i henhold til lovgivningen, kan omregistreres til en frivillig forening. Ved omregistrering bevarer foreningen sit CVR-nummer.

Kapitel 5 Genregistrering af registreringspligtige foreninger, som er ophørt med at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
§ 10

En registreringspligtig forening, jf. § 1, nr. 1, der er ophørt med at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, kan lade sig genregistrere i registret, jf. dog stk. 2. § 8, stk. 8 og 9, finder tilsvarende anvendelse ved genregistreringen.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Kapitel 6 Adgang til og brug af oplysninger fra registret
§ 11

Offentlige myndigheder og institutioner kan få adgang til alle de i §§ 2 og 3 nævnte oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 2 Offentlige myndigheder og institutioner, der har fået adgang til grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, må ikke videregive data til private i videre omfang end fastsat i §§ 12 og 16.

§ 12

Enhver kan få adgang til følgende oplysninger om juridiske enheder i Det Centrale Virksomhedsregister i den udstrækning, oplysningerne findes i registret:

 • 1) Enhedens CVR-nummer.

 • 2) Virksomhedsform.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Virksomhedsnavn.

 • 6) Virksomhedsadresse.

 • 7) Navn, adresse, bopælsland, statsborgerskab, stilling og CPR- eller CVR-nummer for deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer, medmindre der er markeret adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 2, stk. 1, nr. 9. Private kan dog ikke få adgang til CPR-numre.

 • 8) Navn, adresse, bopælsland, statsborgerskab, stilling og CPR-nummer for foreningsrepræsentanter, medmindre der er markeret adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 2, stk. 1, nr. 9. Private kan dog ikke få adgang til CPR-numre.

 • 9) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 10) Telefonnummer.

 • 11) Telefaxnummer.

 • 12) E-mailadresse.

 • 13) Antal ansatte, hvis enheden har ansatte.

 • 14) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

 • 15) Oplysning om eventuel konkurs.

 • 16) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2 Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få adgang til følgende oplysninger om produktionsenheder i den udstrækning, oplysningerne findes i registret:

 • 1) Enhedens P-nummer.

 • 2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Navn.

 • 6) Adresse.

 • 7) Telefonnummer.

 • 8) Telefaxnummer.

 • 9) E-mailadresse.

 • 10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

 • 11) Antal ansatte, hvis produktionsenheden har ansatte.

 • 12) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

§ 13

Oplysningerne om antallet af ansatte og antal årsværk i Det Centrale Virksomhedsregister og i Erhvervsstyrelsens øvrige distributionsløsninger, som kan tilgås via data.virk.dk, er opgjort månedsvis. Med antal årsværk menes antallet af ansatte opgjort som fuldtidsbeskæftigede i enheden i den givne periode.

§ 14

For en person uden CPR-nummer, der ved registreringen har tilkendegivet, at vedkommende ønsker adressebeskyttelse, kan videregivelse af den registreredes adresseoplysninger til private juridiske enheder kun ske, når den pågældende over for Erhvervsstyrelsen godtgør at have en retlig interesse i sådanne oplysninger.

§ 15

Enhver kan få adgang til oplysninger om enkelte enheder, om grupper af enheder og om samtlige enheder optaget i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 12, med de begrænsninger, der følger af anvendelsen af Erhvervsstyrelsens IT-system. Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, hvorledes oplysningerne kan tilgås, og hvilke produkter der stilles til rådighed.

Stk. 2 Oplysninger fra registret leveres digitalt.

Stk. 3 Ved tilladelse til online-adgang til registrets oplysninger tildeles den enkelte bruger en personlig, fortrolig adgangskode, og det fastlægges, hvilke oplysninger den pågældende bruger kan få adgang til.

§ 16

Enhver, der har fået adgang til oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister, kan anvende og videregive oplysningerne med de undtagelser og på de betingelser, der følger af § 18 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister samt stk. 2 og 3.

Stk. 2 Reklamebeskyttelse efter § 19 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister medfører, at grunddata, som juridiske enheder og produktionsenheder har registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, ikke må benyttes af private juridiske enheder med henblik på direkte markedsføring.

Stk. 3 For juridiske enheder og produktionsenheder, der har registreret, at de ønsker reklamebeskyttelse, jf. § 19, stk. 1, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, må grunddata, som har karakter af kontaktoplysninger, alene videregives til tredjemand, hvis det i forbindelse med videregivelsen klart markeres over for modtageren, at enheden er beskyttet.

§ 17

I Det Centrale Virksomhedsregister er der adgang til gratis at foretage enkeltopslag. Opslag kan alene ske for én enhed ad gangen. Det er ikke tilladt at crawle digitale offentliggørelser i Det Centrale Virksomhedsregister eller anvende andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

Stk. 2 Oversigt over gebyrbelagte ydelser, som leveres fra Erhvervsstyrelsens it-system samt de til enhver tid gebyrbelagte registreringer og gældende takster fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk.

Stk. 3 Af www.erhvervsstyrelsen.dk fremgår endvidere de til enhver tid gældende gebyrer ved manglende betaling for enhver oplysning eller ethvert dokument, som er pålagt gebyr i regler fastsat af Erhvervsstyrelsen i medfør af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om finansiel virksomhed, lov om firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger m.v., lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, lov om det europæiske selskab, lov om det europæiske andelsselskab, lov om DSB, lov om Energinet, lov om Naviair, lov om Danpilot, lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden, lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, lov om EKF Danmarks Eksportkredit, lov om Vækstfonden og lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at adgang til gebyrbelagte oplysninger, jf. stk. 2 og 3, via Det Centrale Virksomhedsregister forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 7 Straf
§ 18

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 16, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8 Ikrafttræden
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. september 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2086 af 10. december 2020 om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk ophæves.