Lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Denne konsoliderede version af lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos erhvervsstyrelsen

Lov nr. 571 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013

Kapitel 1 1 Lovens område
§ 1

Loven finder anvendelse på anmeldelser, registreringer og offentliggørelser hos Erhvervsstyrelsen, når regler herom er fastsat i lovgivningen.

Kapitel 1 a Kommunikation
§ 1a

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Anmeldelsesbekendtgørelsen

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Anmeldelsesbekendtgørelsen

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til forskrifter, som er udstedt i medfør af stk. 1 eller 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 1b

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 1c

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 2 1 Anmeldelse, registrering og offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen
§ 2

Erhvervsstyrelsen kan af anmelderen og af den, som sagen angår, forlange at få de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om lovgivningens betingelser for anmeldelse, registrering og offentliggørelse er overholdt.

§ 3

Registrering skal nægtes, hvis det anmeldte ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2 Kan en anmeldelse ikke registreres på grund af en fejl eller mangel, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist til berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, nægtes registrering.

Stk. 3 Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelse af registrering.

§ 4

Enhver oplysning, som er anmeldt, registreret eller offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen, kan anvendes i styrelsens sagsbehandling inden for alle styrelsens kompetenceområder, herunder til intern registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 2 Fortrolige og følsomme oplysninger samt oplysninger om andre rent private forhold kan udelukkende anvendes inden for samme kompetenceområde, som oplysningerne er indhentet til brug for, medmindre andet følger af anden lovgivning.

§ 5

Når Erhvervsstyrelsen i henhold til lovgivningen modtager oplysninger om en person eller virksomhed, som er omfattet af denne lov, kan styrelsen anvende de modtagne oplysninger til opdatering af tilsvarende oplysninger, der i henhold til lovgivningen er registreret eller offentliggjort hos styrelsen om den pågældende person eller virksomhed.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om omfanget af opdateringer af oplysninger efter stk. 1 og om fritagelse for anmeldelsespligter som konsekvens af sådanne opdateringer af oplysninger.

§ 6

Erhvervsstyrelsen kan give samlet adgang til offentligt tilgængelige oplysninger og dokumenter om virksomheder og personer. Dette gælder uanset, om oplysningerne og dokumenterne er modtaget i styrelsen i henhold til flere love.

§ 7

Hvis ikke andet er fastsat i lovgivningen, kan en afgørelse truffet af Erhvervsstyrelsen indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2 Afgørelser begrundet i overskridelse af en frist, som er fastsat i medfør af § 3, stk. 2, kan dog ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3 1 Særlige regler om anmeldelse og registrering efter visse skatte- og afgiftslove
§ 8

Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om fremgangsmåden ved anmeldelse og registrering i henhold til regler udstedt i medfør af § 16 e i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven). Erhvervsstyrelsen kan herunder fastsætte krav til anmeldelsens indhold. Anmeldelsesbekendtgørelsen

§ 9

(Ophævet)

Kapitel 4 1 Straffebestemmelser
§ 10

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der ikke opfylder sin oplysningspligt efter § 2, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med anmeldelse eller registrering.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Anmeldelsesbekendtgørelsen

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 11

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 12

(Udeladt)

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3 Lovens §§ 2-7 og 10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.