Aktieoptionsloven

Denne konsoliderede version af aktieoptionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

Lov nr. 309 af 05. maj 2004,
som ændret ved lov nr. 1524 af 18. december 2018

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 26 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1687 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Arbejdsret
 • Selskabsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til som led i ansættelsesforholdet at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt.

§ 2

Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

§ 3

Arbejdsgiveren skal i en særskilt skriftlig erklæring give lønmodtageren følgende oplysninger om ordninger eller aftaler omfattet af § 1:

 • 1)   Tidspunkt for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

 • 2)   Kriterier eller betingelser for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

 • 3)   Udnyttelsestidspunkt eller udnyttelsesperiode eller reglerne for fastsættelse heraf.

 • 4)   Den kurs eller reglerne for fastsættelse heraf, som tegningen eller købet af aktier eller anparter kan erhverves for på udnyttelsestidspunktet eller i udnyttelsesperioden.

 • 5)   Lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med fratræden.

 • 6)   De økonomiske aspekter af deltagelse i ordninger omfattet af § 1.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på dansk. Oplysningerne skal gives senest samtidig med, at oplysningen om ordningen eller aftalen skal indføres i ansættelsesbeviset efter bestemmelserne herom i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

§ 4

Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan ikke aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagerens fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter, der er erhvervet i henhold til en ordning eller aftale omfattet af § 1, til en lavere pris end markedsprisen.

§ 5

(Ophævet)

§ 6

Rettigheder i henhold til ordninger eller aftaler omfattet af § 1 indgår ikke i beregningen af

 • 1)   feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler og

 • 2)   godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov, som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen.

§ 7

Overholder arbejdsgiveren ikke sin oplysningspligt i henhold til § 3, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis arbejdsgiveren er blevet pålagt at betale en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvis mangelen vedrører den samme ordning eller aftale om aktiekøbe- eller tegningsrettigheder.

§ 8

Loven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren.

Stk. 2 Loven er ikke til hinder for videregående rettigheder for en lønmodtager i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale.

§ 9

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2 Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, for tildelinger, der sker efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3 I ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, og hvor der foretages tildelinger, efter lovens ikrafttræden, skal arbejdsgiveren senest på tildelingstidspunktet give lønmodtageren oplysningerne efter § 3, stk. 1.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.