14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Aktieoptionsloven

Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

Lov nr. 309 af 05. maj 2004,
som ændret ved lov nr. 1524 af 18. december 2018

Denne konsoliderede version af aktieoptionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktieoptionsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til som led i ansættelsesforholdet at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt.

§2 Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

§3 Arbejdsgiveren skal i en særskilt skriftlig erklæring give lønmodtageren følgende oplysninger om ordninger eller aftaler omfattet af § 1:

 • 1)   Tidspunkt for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

 • 2)   Kriterier eller betingelser for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

 • 3)   Udnyttelsestidspunkt eller udnyttelsesperiode eller reglerne for fastsættelse heraf.

 • 4)   Den kurs eller reglerne for fastsættelse heraf, som tegningen eller købet af aktier eller anparter kan erhverves for på udnyttelsestidspunktet eller i udnyttelsesperioden.

 • 5)   Lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med fratræden.

 • 6)   De økonomiske aspekter af deltagelse i ordninger omfattet af § 1.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på dansk. Oplysningerne skal gives senest samtidig med, at oplysningen om ordningen eller aftalen skal indføres i ansættelsesbeviset efter bestemmelserne herom i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

§4 Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan ikke aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagerens fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter, der er erhvervet i henhold til en ordning eller aftale omfattet af § 1, til en lavere pris end markedsprisen.

§6 Rettigheder i henhold til ordninger eller aftaler omfattet af § 1 indgår ikke i beregningen af

 • 1)   feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler og

 • 2)   godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov, som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen.

§7 Overholder arbejdsgiveren ikke sin oplysningspligt i henhold til § 3, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis arbejdsgiveren er blevet pålagt at betale en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvis mangelen vedrører den samme ordning eller aftale om aktiekøbe- eller tegningsrettigheder.

§8 Loven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren.

Stk. 2 Loven er ikke til hinder for videregående rettigheder for en lønmodtager i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale.

§9 Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2 Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, for tildelinger, der sker efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3 I ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, og hvor der foretages tildelinger, efter lovens ikrafttræden, skal arbejdsgiveren senest på tildelingstidspunktet give lønmodtageren oplysningerne efter § 3, stk. 1.

§10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside