Aktieoptionsloven § 3

Denne konsoliderede version af aktieoptionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

Lov nr. 309 af 05. maj 2004,
som ændret ved lov nr. 1524 af 18. december 2018

§ 3

Arbejdsgiveren skal i en særskilt skriftlig erklæring give lønmodtageren følgende oplysninger om ordninger eller aftaler omfattet af § 1:

  • 1)   Tidspunkt for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

  • 2)   Kriterier eller betingelser for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

  • 3)   Udnyttelsestidspunkt eller udnyttelsesperiode eller reglerne for fastsættelse heraf.

  • 4)   Den kurs eller reglerne for fastsættelse heraf, som tegningen eller købet af aktier eller anparter kan erhverves for på udnyttelsestidspunktet eller i udnyttelsesperioden.

  • 5)   Lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med fratræden.

  • 6)   De økonomiske aspekter af deltagelse i ordninger omfattet af § 1.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på dansk. Oplysningerne skal gives senest samtidig med, at oplysningen om ordningen eller aftalen skal indføres i ansættelsesbeviset efter bestemmelserne herom i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.