Lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1722 af 27. august 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

De overenskomster og aftaler, der er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd, og som er opsagt til den 1. april 2021, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, og de overenskomster og aftaler, der er indgået mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, og som er opsagt til den 1. april 2021, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, fornys til den 31. marts 2024 med de ændringer og på de vilkår vedrørende sygeplejersker, der er indeholdt i mæglingsforslag af 18. maj 2021 med de bilag, der knytter sig hertil, jf. bilag I.

§ 2

På de overenskomst- og aftaleområder, der er omfattet af § 1, genindtræder fredspligten ved lovens ikrafttræden, og de arbejdsstandsninger, der er iværksat som følge af uoverensstemmelser mellem parterne, skal ophøre.

Stk. 2 Fortrædigelser i anledning af udbrudte konflikter må ikke finde sted.

§ 3

Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af de ved loven fornyede overenskomster og aftaler afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler på området.

§ 4

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.