Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 348 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 02. april 2020

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Loven finder anvendelse på feriedage, som er optjent efter lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, til brug i ferieåret 2019-20 og det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Stk. 2 Loven finder også anvendelse for andre lønmodtagere, som ikke er omfattet af stk. 1.

§ 2

Loven gælder uanset individuelle aftaler, kollektive overenskomster og aftaler samt regler fastsat i medfør af § 3 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, samt anden lovgivning og kan ikke fraviges ved aftale, jf. dog § 4.

§ 3

Gør væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn det nødvendigt i forbindelse med covid-19, kan ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelse af ferie kan enten ske ved aftale mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver eller efter arbejdsgiverens pålæg.

Stk. 2 En lønmodtagers eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelsen skal erstattes af arbejdsgiveren.

Stk. 3 Hvis der er optjent feriegodtgørelse til brug i ferieåret 2019-20, skal arbejdsgiveren give Feriepengeinfo besked om, at ferien udskydes.

§ 4

Der kan indgås kollektiv overenskomst eller aftale om, i hvilke andre særlige situationer i forbindelse med covid-19 der kan ske udskydelse af ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode.

§ 5

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.