Angivelses- og betalingsfristudskydelsesloven

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19

Lov nr. 211 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 211 af 17. marts 2020,
som ændret ved lov nr. 572 af 05. maj 2020, lov nr. 871 af 14. juni 2020, lov nr. 1620 af 17. november 2020, lov nr. 248 af 23. februar 2021, lov nr. 779 af 04. maj 2021, lov nr. 1956 af 19. oktober 2021 og lov nr. 832 af 14. juni 2022

Kapitel 1 1 Betaling af A-skat, B-skat og arbejdsmarkedsbidrag
§ 1

For indeholdelsespligtige, der omfattes af opkrævningslovens § 2, stk. 5, er den sidste rettidige betalingsdag for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2020 den 10. september 2020, for maj 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 12. oktober 2020, for juni 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 10. november 2020, for august 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 29. januar 2021, for september 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 31. marts 2021, for oktober 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 31. maj 2021, for april 2021 er den sidste rettidige betalingsdag den 27. september 2021, og for maj 2021 er den sidste rettidige betalingsdag den 31. januar 2022.

§ 2

For indeholdelsespligtige, der omfattes af opkrævningslovens § 2, stk. 6, er den sidste rettidige betalingsdag for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2020 den 31. august 2020, for maj 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 30. september 2020, for juni 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 30. oktober 2020, for august 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 15. januar 2021, for september 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 16. marts 2021, for oktober 2020 er den sidste rettidige betalingsdag den 17. maj 2021, for maj 2021 er den sidste rettidige betalingsdag den 15. oktober 2021, og for juni 2021 er den sidste rettidige betalingsdag den 17. januar 2022.

§ 3

For indeholdelsespligtige, for hvem skatteministeren i medfør af kildeskattelovens § 56 har fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, finder §§ 1 og 2 ikke anvendelse.

§ 4

B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for april 2020 forfalder til betaling den 1. juni 2020 og skal betales senest den 20. juni 2020, mens B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for maj 2020 forfalder til betaling den 1. december 2020 og skal betales senest den 20. december 2020.

Kapitel 2 1 Angivelse og betaling samt forlængelse af afgiftsperioder for moms
§ 5

Fristen for angivelse af moms i henhold til momslovens § 57, stk. 2, udskydes for månederne marts 2020 til og med maj 2020 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb, for juli 2020 udskydes fristen til den 9. september 2020, og for august 2020 udskydes fristen til den 2. oktober 2020.

§ 6

Beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, ikke tilbageholdes, som følge af at en angivelse for en afsluttet afregningsperiode ikke er indgivet, når

  • 1) angivelsen for afregningsperioden er omfattet af de udskudte angivelsesfrister i § 5 og

  • 2) den udskudte angivelsesfrist for afregningsperioden ikke er udløbet.

§ 7

For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 3, anvender kvartalet som afgiftsperiode i første og andet kvartal i kalenderåret 2020, sammenlægges første kvartal med andet kvartal, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2020, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første kvartal 2020 senest den 1. juni 2020.

Stk. 2 For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 3, anvender kvartalet som afgiftsperiode i tredje og fjerde kvartal i kalenderåret 2020, sammenlægges tredje kvartal med fjerde kvartal, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. marts 2021, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for tredje kvartal 2020 senest den 1. december 2020.

§ 8

For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode i første og andet halvår af 2020, sammenlægges første halvdel af kalenderåret 2020 med anden halvdel af kalenderåret 2020, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. marts 2021, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første halvår 2020 senest den 1. september 2020.

Kapitel 2 a Angivelse og betaling af lønsumsafgift
§ 8a

Fristen for angivelse af lønsumsafgift i henhold til § 6 a i lov om afgift af lønsum m.v. udskydes for andet kvartal 2020 til den 1. september 2020, og fristen for tredje kvartal 2020 udskydes til den 16. november 2020.

Kapitel 3 1 Beløbsgrænse og betalingsordninger for skattekontoen
§ 9

(Ophævet)

§ 9a

En betalingsordning, der som følge af en anmodning, der er indgivet af virksomheden i perioden fra og med den 15. marts 2022 til og med den 15. april 2022, er indgået med told- og skatteforvaltningen vedrørende fordringer, der opkræves via skattekontoen, kan have en varighed på indtil 24 måneder.

Kapitel 4 1 Ikrafttræden m.v.
§ 10

Loven træder i kraft den ved bekendtgørelsen i Lovtidende den 17. marts 2020.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.