Danpilotloven

Denne konsoliderede version af danpilotloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danpilot

Lov nr. 600 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 1347 af 03. december 2013 og lov nr. 725 af 25. juni 2014

Kapitel 1 1 Etablering, formål m.v.
§ 1

Danpilot etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

§ 2

Virksomhedens formål er at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven. Virksomheden kan desuden levere ydelser, som er nævnt i lodslovens § 20, stk. 1 og 2, og andre maritime tjenesteydelser.

Stk. 2 Virksomheden kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet.

Stk. 3 Virksomheden skal drives på forretningsmæssigt grundlag under overholdelse af formålet, der er nævnt i stk. 1.

§ 3

Virksomheden overtager det statslige lodsvæsens hidtidige virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Overtagelsen sker i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2013. Staten hæfter solidarisk med virksomheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2 Virksomhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og virksomheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

Stk. 3 Tinglysning og anden registrering af virksomhedens rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov og udløser ikke tinglysnings- og registreringsafgift.

§ 4

Erhvervs- og vækstministeren udøver i forhold til virksomheden de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for virksomheden.

Stk. 3 I virksomheden afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

§ 5

Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for virksomheden og virksomhedens eventuelle datterselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

Kapitel 2 1 Danpilots ledelse
§ 6

Virksomheden ledes af en bestyrelse og en direktion.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren udpeger 4 eller 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand, næstformand og suppleanter for disse for en periode på højst 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de ministerudpegede personer.

Stk. 3 Medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

§ 7

Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af virksomhedens daglige ledelse.

Kapitel 3 1 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring
§ 8

Årsregnskabslovens regler for aktieselskaber om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for virksomheden med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2 Virksomheden skal udarbejde og aflægge særskilt regnskab for henholdsvis gennemsejlingslodsninger, regionallodsninger og andre maritime tjenesteydelser.

Stk. 3 Virksomhedens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges af erhvervs- og vækstministeren på et virksomhedsmøde for 1 år ad gangen og kan genvælges.

Stk. 4 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

§ 9

Virksomheden kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue.

§ 10

Virksomheden skal tegne de for virksomheden nødvendige forsikringer. Bestyrelsen kan herunder tegne en sædvanlig ansvarsforsikring, der kan omfatte bestyrelsen og direktionen for virksomheden.

Kapitel 4 1 Personalemæssige forhold
§ 11

Virksomheden kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i virksomheden.

Kapitel 5 1 Tilsyn
§ 12

Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Danpilots virksomhed, herunder at Danpilot efterlever denne lov.

Stk. 2 Danpilot skal efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for erhvervs- og vækstministeren.

Kapitel 6 1 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 13

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 §§ 17-20 har virkning fra og med indkomståret 2013.

§ 14

Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 6, stk. 3, skal finde sted senest 6 måneder efter etableringen af virksomheden.

Stk. 2 3-årsreglen for selskabs- og koncernrepræsentation i selskabslovens §§ 140 og 141 finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1.

§ 15

Erhvervs- og vækstministeren udpeger straks efter lovens ikrafttræden en statsautoriseret revisor, som vil skulle fungere som medrevisor, jf. § 8, stk. 3. Den statsautoriserede revisor udpeges for perioden indtil første ordinære virksomhedsmøde i 2014.

Kapitel 7 1 Ændringer i anden lovgivning
§§ 16-20

(Udeladt af Redaktionen)

Kapitel 8 1 Territorial gyldighed
§ 21

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.