Lov 14. April 1865 ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 9999 af 14. april 1865

§ 1

Regeringen bemyndiges til, under Forudsætning af Gensidighed at indrømme fremmede, i Henseende til deres Handelsforhold til Danmark privilegerede Staters Skibe, uden Hensyn til disses Lastedrægtighed, at gaa i Fragtfart fra Sted til Sted i Kongeriget, under Iagttagelse af de almindelige for saadan Fart gældende bestemmelser.