Lov om krigsforsikring af skibe

Denne konsoliderede version af lov om krigsforsikring af skibe er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 387 af 10. juni 1997,
som ændret ved lov nr. 1174 af 19. december 2003 og lov nr. 1432 af 21. december 2005

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Efter erhvervsministerens beslutning oprettes et krigsforsikringsinstitut for skibe med en bruttoregistertonnage på 20 t eller derover eller med en bruttotonnage på over 20, der anvendes til erhvervsmæssig brug og er registreringspligtige under dansk flag.

Stk. 2 Loven omfatter ikke:

§ 2

Danske skibe under bygning for danske rederier ved danske værfter kan af Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse optages i instituttet efter skriftlig begæring fra ejeren.

Stk. 2 Skibe, der er hjemmehørende på Færøerne, kan af Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse optages i instituttet efter skriftlig begæring fra Færøernes landsstyre.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter aftale med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bestemme, at fiskerfartøjer skal være omfattet af loven, med de afvigelser, som måtte findes nødvendige. De pågældende fiskerfartøjer danner i så tilfælde en særlig afdeling under Krigsforsikringsinstituttet med en selvstændig bestyrelse, hvis sammensætning fastsættes af erhvervsministeren. Afdelingen har et særligt regnskab, for hvis eventuelle underskud det samlede Krigsforsikringsinstitut ikke hæfter.

§ 3

Ethvert rederi er forpligtet til at lade skibe, der er omfattet af § 1, forsikre mod krigsskade i Krigsforsikringsinstituttet i forsikringstiden.

Stk. 2 Ved krigsskade forstås skade opstået som følge af krig eller krigslignende handlinger mellem Danmark og en fremmed magt eller som følge af stormagtskrig, hvorved forstås indbyrdes krig mellem to eller flere stormagter (Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA ), samt oprør eller borgerlige uroligheder under eller i forbindelse med sådanne krige, uanset hvor de måtte finde sted.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter, fra hvilket tidspunkt Krigsforsikringsinstituttets forsikringsmæssige ansvar skal anses for at være indtrådt, og hvornår det skal ophøre (forsikringstiden).

§ 4

Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse kan efter skriftlig begæring undtage et skib fra forsikringspligt i henhold til denne lov, i det omfang skibet allerede er dækket mod krigsskade, dog kun så længe denne dækning varer.

§ 5

Krigsforsikringsinstituttet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formanden og næstformanden samt 2 medlemmer udpeges af erhvervsministeren. 3 medlemmer udpeges af rederierne.

Stk. 2 Krigsforsikringsinstituttet kan optage lån til udredning af erstatninger og afholdelse af administrationsudgifter.

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder policevilkår og vedtægter om bl.a. præmieindbetalinger, opgørelser af skader, erstatning m.v., som godkendes af erhvervsministeren.

Stk. 4 Bestyrelsen kan udpeges og udarbejde vedtægter og policevilkår, uanset at der ikke er truffet beslutning om oprettelse af Krigsforsikringsinstituttet, jf. § 1.

§ 6

Medmindre andet er aftalt, forsikres skibe for den værdi, der er fastsat som skibets kaskotakst, med tillæg af forsikret kaskointeresse. Denne samlede værdi anses for at være takseret kaskoforsikringsværdi.

Stk. 2 For skibe, der ikke er kaskoforsikret, fastsættes værdien med udgangspunkt i den kaskotakst, et tilsvarende fartøj ville have været kaskoforsikret til, med tillæg af forsikret kaskointeresse.

Stk. 3 Såfremt Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse finder det nødvendigt, kan instituttet med henblik på tilvejebringelse af betryggende søforsikringsdækning for danske skibe overtage i genforsikring sådanne almindelige kaskoforsikringer af danske skibe, som ikke kan dækkes gennem andre forsikringsselskaber.

§ 7

Indtrufne skader og Krigsforsikringsinstituttets administrationsudgifter dækkes således:

  • 1) Staten dækker 2/3 inden for et beløb på 2 mia. kr. Beløbet reguleres årligt i overensstemmelse med nettoprisindekset, første gang den 1. januar 1999.

  • 2) Resten dækkes af bidrag fra rederne efter reglerne i § 8.

Stk. 2 Sker der alene forholdsmæssig dækning af skaderne efter § 8, stk. 4, er statens forpligtelse begrænset til 2/3 af den forholdsmæssige dækning.

§ 8

Ved forsikringstidens indtræden indbetaler rederne foreløbige forsikringsbidrag til Krigsforsikringsinstituttet, der fastsættes af bestyrelsen for hver enkelt rejse eller for et bestemt tidsrum. Bidraget reguleres løbende af bestyrelsen under hensyntagen til de indkomne erstatningskrav eller forventningerne herom. En eventuel reassurancepræmie indgår også i det samlede bidrag.

Stk. 2 Forsikringsbidrag justeres af bestyrelsen, når dette under hensyn til forandrede forhold må anses for påkrævet. Præmieforhøjelse kan foretages med et rimeligt varsel.

Stk. 3 Dækkes redernes andel af de i § 7, stk. 1, nævnte udgifter ikke fuldt ud af de foreløbige bidrag, pålignes der endelige forsikringsbidrag ved forsikringstidens ophør. De endelige forsikringsbidrag pålignes de skibe, der har været forsikret i forsikringstiden, i forhold til det tidsrum, i hvilket de har været forsikret, og i forhold til de betalte forsikringsbidrag, og uanset om skibene er gået tabt eller er blevet beskadiget. De endelige forsikringsbidrag opkræves med mellemrum på ikke mindre end et halvt år og pr. gang med højst 0,5 pct. af den forsikringssum, efter hvilket det pågældende skibs bidragspligt er fastsat. Det endelige forsikringsbidrag kan dog ikke overstige 2,5 pct. af skibets forsikringssum.

Stk. 4 Dækkes de indtrufne skader ikke fuldt ud, jf. stk. 3, dækkes skaderne alene forholdsmæssigt.

Stk. 5 Forfaldne bidragsbeløb, der ikke er betalt inden 14 dage efter første påkrav, forrentes med 1 pct. pr. påbegyndt måned. Forfaldne bidrag kan inddrives ved udpantning.

§ 9

Dokumenter vedrørende Krigsforsikringsinstituttet, der er oprettet i medfør af denne lov, er stempelfrie.

§ 10

Anmeldelse af krigsskade skal ske uden ugrundet ophold og senest 1 måned efter, at skadelidte er blevet vidende om skadens opståen og har haft mulighed for at foretage anmeldelse.

Stk. 2 Erstatningskrav bortfalder, hvis en skade ikke er anmeldt til Krigsforsikringsinstituttet inden for den i stk. 1 nævnte frist. Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse kan i særlige tilfælde forlænge fristen.

Stk. 3 Tidligst 2 måneder efter forsikringstidens ophør kan Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse ved offentliggørelse i Statstidende og i et passende antal dagblade/aviser opfordre dem, der har fordringer mod instituttet, til inden et nærmere fastsat tidspunkt skriftligt at anmelde fordringerne til Krigsforsikringsinstituttet. Fordringer, der anmeldes efter det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt, bortfalder.

Stk. 4 § 18, stk. 1 og 3, § 19, stk. 3, § 37, § 38, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2, og §§ 39-42, 44 og 45 i lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre med senere ændringer finder anvendelse på erstatningskrav omfattet af denne lov med de tilpasninger, der følger af Krigsforsikringsinstituttets særlige karakter.

§ 11

Rederier omfattet af denne lov skal efterleve Krigsforsikringsinstituttets bestyrelses instruktioner og alle bestemmelser, som måtte blive truffet i medfør af vedtægterne.

§ 12

Ervervsministeren bestemmer, hvornår Krigsforsikringsinstituttet skal indstille sin virksomhed.

Stk. 2 Ved Krigsforsikringsinstituttets ophør tilfalder et eventuelt overskud de rederier, hvis skibe har været forsikret i Krigsforsikringsinstituttet i forsikringstiden, i forhold til de indbetalte forsikringsbidrag.

§ 13

Overtrædelse af § 3, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 15

Erhvervsministeren kan fastsætte, at lov om danske skibes forsikring mod krigsfare, jf. lovbekendtgørelse nr. 245 af 14. maj 1986, som ændret ved lov nr. 901 af 29. november 1995, eller dele heraf, ophæves.

§ 16

(Udeladt af redaktionen)

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.