Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL

Denne konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - GAMMEL er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018.

Lov om forsikringsformidling

Lov nr. 41 af 19. maj 2004, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013,
som ændret ved lov nr. 599 af 12. juni 2013, lov nr. 639 af 12. juni 2013, lov nr. 268 af 25. marts 2014, lov nr. 403 af 28. april 2014, lov nr. 532 af 29. april 2015, lov nr. 1549 af 13. december 2016, lov nr. 664 af 08. juni 2017 og lov nr. 665 af 08. juni 2017

Der er 4 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 95 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Forsikringsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne lov finder anvendelse på erhvervsmæssig formidling af forsikringer, hvorved forstås den aktivitet, der består i mod vederlag at forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler eller genforsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelse af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde.

Stk. 2 Forsikringsformidling efter § 2, nr. 1 og 2, kan udøves af aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder.

§ 2

I denne lov forstås ved

 • 1) Forsikringsmæglervirksomhed:Den aktivitet, der består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom.

 • 2) Genforsikringsmæglervirksomhed:Den aktivitet, der består i at yde et forsikringsselskab rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere forsikringsselskabet for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med genforsikringsselskaberne herom.

 • 3) Forsikringsagentvirksomhed:Den aktivitet, der består i efter aftale med et eller flere forsikringsselskaber at formidle forsikringsselskabets forsikringsprodukter.

 • 4) Underagentvirksomhed:Den aktivitet, der består i efter aftale med en forsikringsagentvirksomhed at formidle et eller flere forsikringsselskabers forsikringsprodukter.

 • 5) Forsikringsdistributørvirksomhed:Den aktivitet, der består i efter aftale med et eller flere forsikringsselskaber at formidle forsikringsselskabets forsikringsprodukter omfattet af § 3, stk. 2.

§ 3

Loven finder ikke anvendelse

 • 1) på formidling af forsikringer, der udøves af forsikrings- og genforsikringsselskaber, eller på ansatte i disse selskaber,

 • 2) hvor en virksomhed lejlighedsvis rådgiver om forsikring i forbindelse med udøvelse af anden erhvervsvirksomhed, når hovedformålet med rådgivningen ikke er at bistå kunden med at forelægge, foreslå, indgå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale,

 • 3) hvor en virksomhed blot formidler generel information om forsikringsprodukter eller skaber kontakt til forsikringsselskaber, når formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale, eller

 • 4) hvor en virksomhed varetager administration af et forsikringsselskabs skadestilfælde, taksation, anmeldte erstatningskrav ved indtrufne skader eller andre lignende opgaver på forsikringsselskabets vegne.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på formidling af forsikringsprodukter, der opfylder alle følgende betingelser:

 • 1) Forsikringsaftalen forudsætter kun viden om den forsikringsdækning, der tilbydes.

 • 2) Forsikringsaftalen er ikke en livsforsikringsaftale.

 • 3) Forsikringsaftalen omfatter ingen ansvarsdækning.

 • 4) Den pågældende fysiske eller juridiske person udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv.

 • 5) Forsikringsaftalen udgør et supplement til det produkt eller den tjenesteydelse, som leveres af en given leverandør, såfremt forsikringsaftalen dækker

  • a) risiko for driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af varer leveret af den pågældende leverandør eller

  • b) tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, uanset om forsikringsaftalen omfatter livs- eller ansvarsforsikring, forudsat at dækningen er accessorisk i forhold til hoveddækningen vedrørende risici i tilknytning til denne rejse.

 • 6) Forsikringsaftalens årlige præmiebeløb overstiger ikke 500 euro.

 • 7) Forsikringsaftalens løbetid inklusive forlængelser overstiger ikke 5 år.

Stk. 3 Uanset stk. 2 skal forsikringsdistributører, der formidler de i stk. 2 omfattede forsikringsprodukter, dog give kunden de oplysninger om forsikringsproduktet, som er angivet i § 34 og § 35.

Kapitel 2 1 Tilladelse til og registrering af forsikringsmæglervirksomheder og ansatte forsikringsmæglere
§ 4

Virksomheder, der udøver forsikringsmæglervirksomhed, skal have Finanstilsynets tilladelse hertil.

Stk. 2 En person, der udøver forsikringsmægling som ansat i en virksomhed omfattet af stk. 1, skal have Finanstilsynets tilladelse til som ansat i virksomheden at udøve forsikringsmægling.

§ 5

Finanstilsynet giver tilladelse til, at en virksomhed kan udøve forsikringsmæglervirksomhed i selskabsform, når

 • 1) medlemmerne af ansøgers bestyrelse og direktion opfylder betingelserne i § 8,

 • 2) den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i virksomheden opfylder betingelserne i § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1,

 • 3) virksomheden har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, jf. § 20, og

 • 4) der i virksomheden er ansat personer, der har eller som samtidig ansøger om tilladelse til som ansatte at udøve forsikringsmægling, jf. § 7.

Stk. 2 En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysning

 • 1) om arten af den forsikringsmægling, som virksomheden har til hensigt at udøve, og virksomhedens selskabsform,

 • 2) om, i hvilke medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der ønskes udøvet forsikringsmæglervirksomhed,

 • 3) om navnene på virksomhedens kapitalejere samt om kapitalejernes andel af virksomhedens kapital eller stemmerettigheder og

 • 4) om virksomhedens andel af et eller flere forsikringsselskabers kapital eller stemmerettigheder samt navnene herpå.

§ 6

Finanstilsynet giver tilladelse til, at en person kan udøve forsikringsmægling i enkeltmandsvirksomhed, når

 • 1) ansøger opfylder betingelserne i § 8, stk. 2,

 • 2) ansøger opfylder de fastsatte krav til teoretisk uddannelse og praktisk kunnen vedrørende forsikringsmæglervirksomhed, jf. § 9, stk. 2, og

 • 3) virksomheden har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, jf. § 20.

Stk. 2 En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysning

 • 1) om arten af den forsikringsmægling, som virksomheden har til hensigt at udøve,

 • 2) om, i hvilke medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der ønskes udøvet forsikringsmæglervirksomhed, og

 • 3) om virksomhedens andel af et eller flere forsikringsselskabers kapital eller stemmerettigheder samt navnene herpå.

§ 7

Finanstilsynet giver tilladelse til en person, der udøver forsikringsmægling som ansat i en forsikringsmæglervirksomhed, når

 • 1) ansøger opfylder betingelserne i § 8, stk. 2, og

 • 2) ansøger opfylder de fastsatte krav til teoretisk uddannelse og praktisk kunnen vedrørende forsikringsmæglervirksomhed, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2 En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysning om arten af den forsikringsmægling, personen har til hensigt at udøve.

§ 8

Et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed.

Stk. 2 Personer omfattet af §§ 5-7 skal opfylde følgende:

 • Formuleringen af denne bestemmelse er en anelse anderledes i den seneste Lovbekendtgørelse på Retsinformation, men den formulering vi har indsat er den rigtige, jf. §7, nr. 1 i LOV nr 579 af 01/06/2010. 1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.

 • 2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

 • 3) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af, om personer omfattet af §§ 5-7 udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

Stk. 3 Personer omfattet af §§ 5-7 meddeler Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 2 i forbindelse med deres indtræden i virksomheden, og hvis forholdene efterfølgende ændres.

§ 9

Den eller de personer i virksomheden, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen, skal besidde en generel viden om forsikringsformidling. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2 Personer, der ansøger om tilladelse til at være forsikringsmægler, skal besidde en teoretisk uddannelse og praktisk kunnen om forsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3 Finanstilsynet indhenter for den af §§ 6 og 7 omfattede personkreds en vurdering af en ansøgers udenlandske uddannelseskvalifikationer fra Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser.

Stk. 4 Finanstilsynet kan give tilladelse til personer, uanset at disse ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2.

§ 10

Når Finanstilsynet har meddelt en forsikringsmæglervirksomhed eller en ansat forsikringsmægler tilladelse efter § 4 til at udøve forsikringsmæglervirksomhed, registreres forsikringsmæglervirksomheden, den eller de for forsikringsmæglingen ansvarlige personer i virksomheden og den eller de ansatte forsikringsmæglere i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Registeret er offentligt tilgængeligt.

Stk. 2 Når Finanstilsynet har meddelt tilladelse efter § 4 til en forsikringsmæglervirksomhed, der udøves af aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter henholdsvis komplementarer er aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform, underrettes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der herefter kan foretage registrering.

§ 11

Forsikringsmæglervirksomheder, der har fået Finanstilsynets tilladelse, skal benytte betegnelsen »forsikringsmægler« i navnet. En person, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at være ansat forsikringsmægler, er forpligtet til ved udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed at benytte betegnelsen »forsikringsmægler«. Andre betegnelser som f.eks. »registreret«, »statsautoriseret« eller »godkendt« kan ikke samtidig tilføjes navnet. En forsikringsmæglervirksomhed kan uanset 1. pkt. i henvendelser til offentligheden særligt fremhæve virksomhedens specialer som for eksempel forsikringsrådgivning.

Stk. 2 Andre virksomheder og personer må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsmæglervirksomheder eller ansatte forsikringsmæglere.

Stk. 3 En forsikringsmæglervirksomhed eller en person, der er omfattet af § 43, kan dog her i landet benytte det samme navn, som virksomheden eller personen benytter i hjemlandet. Er der risiko for forveksling med et navn, der allerede anvendes her i landet, kan Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræve en forklarende tilføjelse til navnet.

§ 12

En forsikringsmæglervirksomhed kan udøve anden virksomhed. Denne aktivitet skal udøves i en anden virksomhed end forsikringsmæglervirksomheden. For denne aktivitet skal anvendes en betegnelse, der ikke kan forveksles med forsikringsmæglervirksomheden.

Stk. 2 Når en forsikringsmæglervirksomhed indgår aftale med et forsikringsselskab om at formidle forsikringsselskabets produkter, skal forsikringsmæglervirksomheden underrette Finanstilsynet herom. Kapitel 6 om forsikringsagentvirksomheders registrering og oplysningsforpligtelser finder anvendelse på forholdet.

Stk. 3 Når en forsikringsmæglervirksomhed indgår aftale med en erhvervsdrivende om at formidle de forsikringsprodukter, som forsikringsmæglervirksomheden efter stk. 2 har indgået aftale med et forsikringsselskab om at formidle, skal forsikringsmæglervirksomheden underrette Finanstilsynet herom. Reglerne i kapitel 7 om underagenter finder anvendelse på forholdet.

Stk. 4 Uanset stk. 1 kan en forsikringsmæglervirksomhed endvidere yde rådgivning om finansielle produkter til forbrugere i henhold til lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Kapitel 3 1 Forsikringsmæglervirksomheders oplysningsforpligtelser samt andre løbende indberetningsforpligtelser
§ 13

Inden en konkret forsikringsaftale indgås, skal en forsikringsmæglervirksomhed som minimum give kunden information

 • 1) om forsikringsmæglervirksomhedens navn og adresse,

 • 2) om, hvilket register forsikringsmæglervirksomheden og de ansatte forsikringsmæglere er optaget i, og hvorledes registreringen kan kontrolleres,

 • 3) om, hvorvidt forsikringsmæglervirksomheden yder rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, jf. § 2, nr. 1, 1. led,

 • 4) om, at forsikringsmæglervirksomheden har en direkte eller indirekte andel på over 10 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab, hvis dette er tilfældet,

 • 5) om, at et bestemt forsikringsselskab eller moderselskabet til et bestemt forsikringsselskab har en direkte eller indirekte andel på over 10 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i forsikringsmæglervirksomheden, hvis dette er tilfældet, og

 • 6) om, hvorledes kunder og andre berørte parter kan klage over forsikringsmæglervirksomheden, og om der i givet fald findes udenretslige klageprocedurer.

Stk. 2 Inden en konkret forsikringsaftale indgås, skal forsikringsmæglervirksomheden som et minimum skriftligt formulere kundens krav og behov, navnlig på basis af kundens egne oplysninger. Forsikringsmæglervirksomheden skal ligeledes skriftligt begrunde den rådgivning, kunden får vedrørende en bestemt forsikringsløsning. Denne rådgivning afpasses efter kompleksiteten af den forsikringsløsning, der forelægges.

§ 14

Inden en konkret forsikringsaftale indgås, skal forsikringsmæglervirksomheden indgå en skriftlig samarbejdsaftale med kunden med angivelse af, hvilke ydelser forsikringsmæglervirksomheden skal levere. I samarbejdsaftalen skal de to parter aftale størrelsen af det beløb, som kunden eller ejere af en forsikringsordning hos kunden skal betale forsikringsmæglervirksomheden for etablering af en forsikringsordning eller en rammeaftale og for eventuelle øvrige ydelser i det første år af forsikringens løbetid.

Stk. 2 Forsikringsmæglervirksomheden skal skriftligt en gang årligt meddele kunden

 • 1) størrelsen af de samlede omkostninger, der har været forbundet med at anvende forsikringsmæglervirksomheden i det pågældende år, samt

 • 2) størrelsen af ethvert vederlag, som forsikringsmæglervirksomheden har modtaget fra tredjemand i forbindelse med kundeforholdet.

§ 14a

Når en forsikringsmæglervirksomhed indhenter tilbud på forsikringsaftaler for kunden hos et eller flere forsikringsselskaber, skal forsikringsmæglervirksomheden samtidig give de informationer til forsikringsselskabet, der er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan fastsætte prisen på forsikringen. I pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I skal forsikringsmæglervirksomheden oplyse forsikringsselskabet om størrelsen af det honorar, der er aftalt mellem kunden og forsikringsmæglervirksomheden. Forsikringsmæglervirksomheden skal samtidig oplyse forsikringsselskabet om længden af den periode, hvori kunden og forsikringsmæglervirksomheden har aftalt, at honoraret skal indregnes i forsikringspræmien. Perioden må ikke overstige 3 år. Forsikringsselskabet skal indregne dette honorar i forsikringspræmien og betale honoraret til forsikringsmæglervirksomheden.

Stk. 2 En forsikringsmæglervirksomhed må ikke modtage provision eller andet vederlag fra forsikringsselskabet i tilknytning til det konkrete kundeforhold.

Stk. 3 Et forsikringsselskab kan dog på kundens vegne varetage formidlingen af de i § 14, stk. 1, nævnte beløb til forsikringsmæglervirksomheden. Kunden og forsikringsselskabet kan endvidere indgå aftale om finansiering af kundens betaling til forsikringsmæglervirksomheden.

Stk. 4 Uanset stk. 2 må en forsikringsmæglervirksomhed modtage provision fra et forsikringsselskab, der ikke har hjemsted eller er etableret ved en filial her i landet. Forsikringsmæglervirksomheden er dog forpligtet til at videresende en modtaget provision til kunden.

§ 14b

Finanstilsynet kan fastsætte regler om de procedurer, som forsikringsmæglervirksomheden skal iagttage, når en kundes forsikringsordninger sendes i udbud hos et eller flere forsikringsselskaber.

§ 15

Når en forsikringsmæglervirksomhed udelukkende benytter et eller flere bestemte forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom, skal kunden gøres bekendt hermed, inden en konkret forsikringsaftale indgås. Endvidere skal kunden gøres bekendt med adgangen til at få oplyst navnene på de forsikringsselskaber, forsikringsmægler-virksomheden benytter.

§ 16

De i §§ 13, 14 og 15 angivne oplysninger skal gives på en tydelig og nøjagtig måde, der er forståelig for kunden og på dansk, medmindre andet sprog er aftalt mellem parterne. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvorledes de i §§ 13, 14 og 15 angivne oplysninger skal meddeles kunden.

§ 17

En forsikringsmæglervirksomhed repræsenterer alene kunden.

Stk. 2 En forsikringsmæglervirksomhed må ikke direkte eller indirekte have sådanne forbindelser til et forsikringsselskab, der er egnet til at skabe tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser, som ikke er en følge af virksomhedernes indbyrdes ejerforhold.

Stk. 3 En ansat forsikringsmægler må ikke gennem ansættelse eller anden form for tilknytning til forsikringsselskaber eller dertil knyttede koncernselskaber være afhængig af forsikringsselskabsinteresser.

§ 18

En forsikringsmæglervirksomhed og dennes ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som forsikringsmæglervirksomheden under udøvelse af sit hverv har fået kendskab til.

§ 18a

En forsikringsmæglervirksomhed skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af forsikringsmæglervirksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i forsikringsmæglervirksomheden. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.

Stk. 2 Ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst.

Stk. 3 Stk. 1 finder alene anvendelse for forsikringsmæglervirksomheder, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret, senest 3 måneder efter virksomheden har ansat den sjette ansatte.

Stk. 4 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere fra kravet i stk. 1.

§ 18b

En forsikringsmæglervirksomhed må ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte har indberettet virksomhedens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering til Finanstilsynet eller til en ordning i forsikringsmæglervirksomheden.

Stk. 2 Ansatte, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af stk. 1, kan tilkendes en godtgørelse i overensstemmelse med principperne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til den ansattes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den ansatte.

§ 19

Forsikringsmæglervirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis.

§ 20

En forsikringsmæglervirksomhed skal være forsikret mod ethvert økonomisk krav, som måtte følge af hvervet.

Stk. 2 En forsikringsmæglervirksomhed skal uden ophold indsætte betroede midler på en særlig klientkonto og skal etablere behørig sikkerhed for disse midler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Pligten efter stk. 2 til at indsætte betroede midler på en klientkonto gælder ikke for de midler, der vedrører et forsikringsselskab, der har udstedt frigørelsesattest til forsikringsmæglervirksomheden.

Stk. 4 Erstatningskrav mod forsikringsmæglervirksomheden kan rettes direkte til det forsikringsselskab, hvor forsikringsmæglervirksomheden er forsikret.

Stk. 5 Finanstilsynet fastsætter regler om erhvervsansvarsforsikringens og sikkerhedens omfang og art samt dens tidsmæssige udstrækning.

§ 21

Forsikringsmæglervirksomheden skal til Finanstilsynet indberette kalenderårets indtjening med specifikation af indtægternes fordeling på forsikringsselskaber eller forsikringsmæglervirksomheder og kunder.

Stk. 2 Forsikringsmæglervirksomheden skal samtidig med indsendelse af den i stk. 1 omhandlede specifikation indsende erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om revision af den i § 20, stk. 2, nævnte klientkonto.

Stk. 3 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om indberetningen efter stk. 1.

Kapitel 4 1 Inddragelse og bortfald af tilladelser
§ 22

Finanstilsynet inddrager en forsikringsmæglervirksomheds tilladelse, hvis

 • 1) virksomheden anmoder herom,

 • 2) der ikke længere er tegnet ansvarsforsikring,

 • 3) forsikringsmæglervirksomheden gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,

 • 4) et medlem af forsikringsmæglervirksomhedens bestyrelse, direktion eller den for forsikringsformidlingen ansvarlige person ikke længere kan bestride sit hverv eller sin stilling, jf. § 8, stk. 2,

 • 5) virksomheden ikke længere har ansat mindst en person med Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsmægling i overensstemmelse med virksomhedens tilladelse,

 • 6) forsikringsmæglervirksomhed ikke er påbegyndt senest 12 måneder efter, at Finanstilsynet har meddelt tilladelse, eller

 • 7) der ikke udøves forsikringsmæglervirksomhed i en periode på over 6 måneder.

Stk. 2 Finanstilsynet inddrager en ansat forsikringsmæglers tilladelse, hvis

 • 1) forsikringsmægleren anmoder herom,

 • 2) forsikringsmægleren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven, eller

 • 3) forsikringsmægleren ikke længere kan bestride sin stilling, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 3 En afgørelse om inddragelse af tilladelse i henhold til stk. 1, nr. 3, eller stk. 2, nr. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring om domstolsprøvelse skal være modtaget i Finanstilsynet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Finanstilsynet anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om indbringelse af en inddragelse har opsættende virkning, medmindre retten træffer anden afgørelse.

Stk. 4 Afgørelse af sager omfattet af stk. 1, nr. 4, og stk. 2, nr. 3, træffes af domstolene. Øvrige afgørelser om inddragelse af tilladelse træffes af Finanstilsynet.

Stk. 5 Inddragelse af tilladelse efter stk. 2 kan ske i en periode på 1 til 5 år eller indtil videre. Tilladelse kan herefter opnås på ny, såfremt den ansatte forsikringsmægler opfylder betingelserne i § 8, stk. 2.

§ 22a

Finanstilsynet kan påbyde en forsikringsmæglervirksomhed at afsætte en direktør eller den for forsikringsformidlingen ansvarlige person inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 8, stk. 2, ikke kan bestride stillingen.

Stk. 2 Finanstilsynet kan påbyde et medlem af bestyrelsen i en forsikringsmæglervirksomhed at nedlægge sit hverv inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 8, stk. 2, ikke kan bestride hvervet.

Stk. 3 Finanstilsynet kan påbyde en forsikringsmæglervirksomhed at afsætte en direktør eller den for forsikringsformidlingen ansvarlige person, når der er rejst tiltale mod den pågældende i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, lov om forsikringsformidling eller anden finansiel lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis en domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 8, stk. 2, nr. 1. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet kan under samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af bestyrelsen i en forsikringsmæglervirksomhed at nedlægge sit hverv. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet.

Stk. 4 Varigheden af påbud meddelt efter stk. 2 på baggrund af § 8, stk. 2, nr. 2 eller 3, skal fremgå af påbuddet.

Stk. 5 Påbud meddelt i henhold til stk. 1-3 kan af forsikringsmæglervirksomheden og af den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Anmodningen har ikke opsættende virkning for påbuddet, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende direktør, det pågældende bestyrelsesmedlem eller den for forsikringsformidlingen ansvarlige person under sagens behandling kan opretholde sit hverv eller sin stilling. Finanstilsynet indbringer inden 4 uger sagen for domstolene. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 6 Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøgning tilbagekalde et påbud meddelt i medfør af stk. 2 og stk. 3, 3. pkt. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse, kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, såfremt påbuddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år fra datoen for udstedelsen af påbuddet, eller mindst 2 år efter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet ved dom.

Stk. 7 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på en forsikringsmægler, der er meddelt tilladelse af Finanstilsynet til at udøve forsikringsmægling i en enkeltmandsvirksomhed eller som ansat i en forsikringsmæglervirksomhed, jf. § 6 og § 7.

Stk. 8 Har forsikringsmæglervirksomheden ikke afsat direktøren eller den for forsikringsformidlingen ansvarlige person inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse, jf. § 22, stk. 1, nr. 4. Finanstilsynet kan endvidere inddrage virksomhedens tilladelse, jf. § 22, stk. 1, nr. 4, hvis et bestyrelsesmedlem ikke efterkommer et påbud meddelt i medfør af stk. 2 og 3.

§ 23

En forsikringsmæglervirksomheds tilladelse bortfalder, når forsikringsmæglervirksomheden erklæres konkurs eller ophører på anden måde.

Stk. 2 En ansat forsikringsmæglers tilladelse bortfalder, når forsikringsmægleren dør.

§ 24

Såfremt Finanstilsynet har inddraget en forsikringsmæglervirksomheds tilladelse eller tilladelsen er bortfaldet, bortfalder samtidig den ansatte forsikringsmæglers tilladelse, medmindre den pågældende straks har fået anden ansættelse som forsikringsmægler eller har begæret tilladelsen deponeret efter stk. 2.

Stk. 2 En forsikringsmægler kan begære sin tilladelse som ansat forsikringsmægler deponeret. Tilladelsen kan opnås på ny, såfremt forsikringsmægleren opfylder betingelserne i § 6 eller den ansatte forsikringsmægler opfylder betingelserne i § 7.

§ 25

Når tilladelsen til en forsikringsmæglervirksomhed er inddraget eller bortfaldet, skal forsikringsmæglervirksomheden ophøre. Anden virksomhed må ikke påbegyndes, før afviklingen er afsluttet.

Stk. 2 Ved inddragelse eller bortfald af en tilladelse til en forsikringsmæglervirksomhed eller en ansat forsikringsmægler slettes den pågældende forsikringsmæglervirksomhed eller ansatte forsikringsmægler af Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underrettes om inddragelse eller bortfald af tilladelser til forsikringsmæglervirksomheder omfattet af § 10, stk. 2.

Kapitel 5 1 Genforsikringsmæglervirksomhed
§ 26

For udøvelse af genforsikringsmæglervirksomhed finder reglerne i kapitel 2, §§ 18, 20 og 21 samt kapitel 4 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte særlige regler eller afvigelser fra stk. 1 under hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til genforsikringsmæglervirksomhed.

Kapitel 6 1 Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskabers registrering og oplysningsforpligtelser
§ 27

Virksomheder og administrationsselskaber, der udøver forsikringsagentvirksomhed, skal registreres, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Har virksomheden eller administrationsselskabet indgået aftale om formidling af forsikringsprodukter for et dansk forsikringsselskab, for en filial af et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller for et forsikringsselskab, der har fået tilladelse af Finanstilsynet, påhviler pligten til at registrere virksomheden eller administrationsselskabet forsikringsselskabet eller filialen. Forsikringsselskabet eller filialen skal offentliggøre registreringen i sit register over forsikringsagenter.

Stk. 3 I andre tilfælde end de i stk. 2 nævnte påhviler pligten til at registrere Finanstilsynet. Finanstilsynet skal offentliggøre registreringen i sit register over forsikringsformidlere.

Stk. 4 Pligten til registrering omfatter

 • 1) forsikringsagentvirksomheden og den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i virksomheden eller

 • 2) et administrationsselskab, der handler på vegne af flere forsikringsagentvirksomheder, og den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i administrationsselskabet.

Stk. 5 Forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet må ikke formidle forsikringsselskabets produkter, før forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet er registreret.

Stk. 6 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabets eller filialens pligter som registerfører efter stk. 2.

§ 28

Til brug for Finanstilsynets registrering efter § 27, stk. 3, skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet indsende erklæring om, at

 • 1) forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet er dækket af en forsikring eller en garanti til sikring mod ethvert økonomisk krav, der måtte følge af forsikringsformidlingen,

 • 2) der findes en eller flere for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i forsikringsagentvirksomheden eller i administrationsselskabet, der besidder den fornødne generelle viden om forsikringsformidling,

 • 3) de personer, der som ansatte i forsikringsagentvirksomheden er direkte beskæftiget med forsikringsformidlingen, besidder en passende viden om de forsikringsprodukter, der formidles, og

 • 4) de personer, der er omfattet af nr. 2 og 3, ikke er under konkurs og over for arbejdsgiveren har fremvist en straffeattest uden indførsel om ubetingede frihedsstraffe i 4 måneder eller derover for overtrædelse af straffelovens § 171 om dokumentfalsk eller §§ 276-290 om formueforbrydelser.

Stk. 2 Til brug for forsikringsselskabets eller filialens registrering efter § 27, stk. 2, skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet indsende de i stk. 1, nr. 2-4, nævnte erklæringer.

Stk. 3 I tilfælde, hvor forsikringsselskabet eller forsikringsagentvirksomheden er i tvivl om, hvorvidt en forsikringsformidlingsaftale medfører registreringspligt, forelægges spørgsmålet af forsikringsselskabet eller forsikringsagentvirksomheden for Finanstilsynet, der træffer afgørelsen.

Stk. 4 Forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet er forpligtet til på anmodning fra Finanstilsynet at redegøre for de procedurer, som forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet anvender til opfyldelse af kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 5 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om ansvarsforsikringens omfang og tidsmæssige udstrækning, jf. § 20, stk. 5.

§ 29

Når forsikringsformidlingsaftalen ophører, skal forsikringsselskabet eller filialen, der har registreret forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet i medfør af § 27, stk. 2, slette forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet af sit register over forsikringsagenter.

Stk. 2 Når forsikringsformidlingsaftalen ophører, skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet underrette Finanstilsynet, når Finanstilsynet har registreret forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet i medfør af § 27, stk. 3. Finanstilsynet sletter herefter forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet af sit register over forsikringsformidlere.

§ 30

Forsikringsselskabet skal årligt afgive en erklæring til Finanstilsynet om, at forretningsgange og administrative procedurer vedrørende behandling af de i medfør af § 28, stk. 2, modtagne erklæringer er forsvarlige.

§ 31

Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilken viden personkredsen omfattet af § 28, stk. 1, nr. 2 og 3, skal besidde.

§ 32

Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber er omfattet af de regler, der er udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed, i det omfang disse regler regulerer god skik på forsikringsområdet.

§ 32a

Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber skal i forbindelse med markedsføring til forbrugere af en skadesforsikringsaftale tegnet i et skadesforsikringsselskab oplyse,

 • 1) i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes,

 • 2) forsikringsselskabets hjemland, og

 • 3) om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning.

Stk. 2 Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber skal på deres hjemmesider oplyse på dansk,

 • 1) om en skadesforsikringsaftale til forbrugere tegnet i et skadesforsikringsselskab er omfattet af en garantiordning, og indholdet af denne garantiordning, jf. stk. 1, nr. 3, og

 • 2) forsikringsselskabets navn og adresse.

Stk. 3 Har en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab ikke en hjemmeside, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, gives i forbindelse med markedsføring af en skadesforsikringsaftale, jf. stk. 1.

§ 33

Senest samtidig med at en konkret forsikringsaftale indgås, skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet som minimum give kunden information

 • 1) om forsikringsagentvirksomhedens eller administrationsselskabets navn og adresse,

 • 2) om, hvilket register forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet er optaget i, og hvorledes registreringen kan kontrolleres,

 • 3) om, at forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet har en direkte eller indirekte andel på over 10 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab, hvis dette er tilfældet,

 • 4) om, at et bestemt forsikringsselskab eller moderselskabet til et bestemt forsikringsselskab har en direkte eller indirekte andel på over 10 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet, hvis dette er tilfældet, og

 • 5) om, at forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet har indgået en aftale med et eller flere bestemte forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter, og at kunden på anmodning herom kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber.

§ 34

Senest samtidig med at en konkret forsikringsaftale indgås, skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet give kunden information om forsikringsaftalens primære indhold. Der skal som minimum gives information

 • 1) om relevante rettigheder i henhold til købeloven,

 • 2) om mulige andre forsikringsdækninger,

 • 3) om navn og adresse på det forsikringsselskab, hvori forsikringen tegnes,

 • 4) om, hvorvidt skadesforsikringsselskabet, når der er tale om en skadesforsikringsaftale til forbrugere, er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af selskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning,

 • 5) om forsikringsaftalens dækningsomfang,

 • 6) om forsikringsaftalens løbetid,

 • 7) om betingelser for opsigelse af forsikringsaftalen og

 • 8) om, hvilke bestemmelser der gælder for behandling af klager fra kunden vedrørende aftalen, herunder om der findes en klageinstans.

Stk. 2 Modtager forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet provision eller andet vederlag som følge af forsikringsformidlingen, skal kunden gøres bekendt hermed. Endvidere skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet gøre kunden bekendt med adgangen til at få oplyst provisionens eller vederlagets størrelse og på forespørgsel oplyse denne.

§ 35

De i §§ 33 og 34 angivne oplysninger skal gives kunden på en tydelig og nøjagtig måde, der er forståelig for kunden og på dansk, medmindre andet sprog er aftalt mellem parterne. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvorledes de i §§ 33 og 34 angivne oplysninger skal meddeles kunden.

Kapitel 7 1 Underagentvirksomheders og administrationsselskabers registrering og oplysningsforpligtelser
§ 36

Efter at en forsikringsagentvirksomhed har indgået aftale med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab om på forsikringsagentvirksomhedens vegne at formidle produkter, som forsikringsagentvirksomheden har indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber om at formidle, skal underagentvirksomheden eller administrationsselskabet registreres i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Registeret er offentligt tilgængeligt.

Stk. 2 Pligten til registrering omfatter

 • 1) underagentvirksomheden og den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i virksomheden eller

 • 2) et administrationsselskab, der handler på vegne af flere underagentvirksomheder, og den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i administrationsselskabet.

§ 37

Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet må ikke formidle de forsikringsprodukter, som forsikringsagentvirksomheden har indgået aftale med et forsikringsselskab om at formidle, før underagentvirksomheden eller administrationsselskabet er registreret i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Til brug for Finanstilsynets registrering efter § 36 af underagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet over for Finanstilsynet erklære, at forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet har tegnet en forsikring eller er dækket af en garanti til sikring mod ethvert økonomisk krav, der måtte følge af underagentvirksomhedens eller administrationsselskabets hverv som formidler af forsikringsprodukter på vegne af forsikringsagentvirksomheden.

Stk. 2 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal over for forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet erklære, at

 • 1) den eller de personer i underagentvirksomheden eller i administrationsselskabet, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen, besidder den fornødne generelle viden om forsikringsformidling,

 • 2) de personer, der som ansatte i underagentvirksomheden er direkte beskæftiget med forsikringsformidlingen, besidder en passende viden om de forsikringsprodukter, der formidles, og

 • 3) personkredsen omfattet af nr. 1 og 2 ikke er under konkurs og over for arbejdsgiveren har fremvist straffeattest uden indførsel om ubetingede frihedsstraffe i 4 måneder eller derover for overtrædelse af straffelovens § 171 om dokumentfalsk eller §§ 276-290 om formueforbrydelser.

Stk. 3 I tilfælde, hvor forsikringsagentvirksomheden eller underagentvirksomheden er i tvivl om, hvorvidt en forsikringsformidlingsaftale medfører registreringspligt, forelægges spørgsmålet af forsikringsagent- eller underagentvirksomheden for Finanstilsynet, der træffer afgørelsen.

Stk. 4 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet er forpligtet til på anmodning fra Finanstilsynet at redegøre for de procedurer, som underagentvirksomheden anvender til opfyldelse af kravene i stk. 2.

Stk. 5 Forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal årligt afgive en erklæring til Finanstilsynet om, at forretningsgange og administrative procedurer vedrørende behandling af de i stk. 2 angivne erklæringer er forsvarlige.

Stk. 6 Finanstilsynet fastsætter regler om ansvarsforsikringens omfang og tidsmæssige udstrækning, jf. § 20, stk. 5.

Stk. 7 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, i hvilken form erklæringer omfattet af stk. 1 og 2 skal afgives, herunder om underagentvirksomhedens eller administrationsselskabets mulighed for på vegne af forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet at indsende disse erklæringer.

§ 38

Når aftalen mellem forsikringsagentvirksomheden og underagentvirksomheden eller administrationsselskabet ophører, skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet underrette Finanstilsynet herom. Finanstilsynet sletter underagentvirksomheden eller administrationsselskabet af Finanstilsynets register over forsikringsformidlere.

§ 39

Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilken viden og kunnen personkredsen omfattet af § 37, stk. 2, nr. 1 og 2, skal besidde.

§ 40

Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet er omfattet af oplysningsforpligtelserne i § 32 a§ 33, nr. 1 og 2, og § 34 om information til kunden.

Stk. 2 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal endvidere oplyse kunden om, at der er indgået aftale med en eller flere forsikringsagentvirksomheder om formidling af bestemte forsikringsselskabers produkter, og at kunden på anmodning herom kan få oplyst navnene på disse virksomheder.

Kapitel 8 1 Forsikringsdistributørvirksomhed
§ 41

§§ 32 a og 34 finder tilsvarende anvendelse på forsikringsformidling, der udøves af forsikringsdistributørvirksomheder.

Kapitel 9 1 Grænseoverskridende virksomhed
§ 42

En forsikrings- eller genforsikringsmæglervirksomhed eller en forsikringsagent- eller underagentvirksomhed, der ønsker at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område efter bestemmelserne om fri udveksling af tjenesteydelser eller bestemmelserne om etableringsfrihed, skal meddele dette til Finanstilsynet med oplysning om,

 • 1) i hvilket land en filial ønskes etableret, og filialens adresse, eller

 • 2) i hvilket land grænseoverskridende tjenesteydelser ønskes udbudt.

Stk. 2 Finanstilsynet videresender senest 1 måned efter meddelelsen oplysningerne til de kompetente myndigheder i værtslandet, der måtte ønske det. Forsikringsmægler-, genforsikringsmægler-, forsikringsagent- eller underagentvirksomheden kan påbegynde sin virksomhed 1 måned efter den dato, hvor virksomheden af Finanstilsynet er blevet underrettet om videresendelse af den i 1. pkt. omhandlede meddelelse. Forsikringsmægler-, genforsikringsmægler-, forsikringsagent- eller underagentvirksomheden kan dog påbegynde sin virksomhed straks, hvis værtslandet ikke ønsker at blive underrettet.

§ 43

En forsikringsmægler- eller genforsikringsmæglervirksomhed eller en forsikringsagent- eller underagentvirksomhed, der er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan påbegynde virksomhed her i landet gennem en filial 1 måned efter, at Finanstilsynet fra den kompetente myndighed i hjemlandet er underrettet om virksomhedens hensigt.

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for filial- og tjenesteydelsesvirksomhed fra forsikringsformidlere, der er meddelt tilladelse eller registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område. Finanstilsynet fastsætter reglerne med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i henhold til international aftale.

Kapitel 10 1 Tilsyn, anke og straffebestemmelser
Tilsyn
§ 44

Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 18 b.

Stk. 2 Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 med den kompetence, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med § 19, stk. 1.

Stk. 4 Finanstilsynet kan give et forsikringsselskab eller en filial påbud om løbende at ajourføre sit register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber, jf. § 27, stk. 2, og § 29, stk. 1.

§ 45

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet og til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 45a

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 45b

Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§ 46

Finanstilsynet kan foretage undersøgelser, der er egnede til at fremme gennemsigtigheden på forsikringsformidlingsområdet. Finanstilsynet kan selvstændigt eller i samarbejde med andre offentlige myndigheder offentliggøre resultaterne af sådanne undersøgelser.

Stk. 2 Virksomheder og personer, der er omfattet af en undersøgelse, skal gøres bekendt med resultaterne.

Stk. 3 De i stk. 2 nævnte virksomheder og personer har krav på at få optaget kortfattede bemærkninger til undersøgelsens konklusioner i forbindelse med offentliggørelse af disse, hvis bemærkningerne er modtaget i Finanstilsynet senest 1 måned efter de pågældendes modtagelse af undersøgelsens resultater.

§ 47

Forsikrings- og genforsikringsmæglervirksomheder, en ansat forsikringsmægler, forsikringsagent- og underagentvirksomheder, herunder administrationsselskaber samt forsikringsdistributørvirksomheder skal efter anmodning give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.

Stk. 2 Finanstilsynet har endvidere adgang til at afkræve fysiske og juridiske personer alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynets bedømmelse af, om deres aktiviteter er omfattet af lovens bestemmelser.

§ 48

Ved beregning af frister efter denne lov eller i regler, der er udstedt i medfør af loven, finder lov om finansiel virksomhed § 357 tilsvarende anvendelse.

§ 49

For de ansatte i Finanstilsynet finder §§ 354, 354 g og 356 i lov om finansiel virksomhed anvendelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på oplysninger i sager om

 • 1) god skik, jf. § 19 og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf,

 • 2) forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter før indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 13,

 • 3) forsikringsmæglervirksomheders pligt til indgåelse af en samarbejdsaftale, jf. § 14,

 • 4) forsikringsmæglervirksomheders honorar, jf. § 14 a, stk. 1, 5. pkt., stk. 2 og stk. 4, 2. pkt.,

 • 5) forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligt om, hvilke forsikringsselskaber der benyttes, jf. § 15,

 • 6) forsikringsagentvirksomheders og administrationsselskabers oplysningspligter ved indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 33 og § 34,

 • 7) underagentvirksomheders eller administrationsselskabers oplysningspligter ved indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 40, og

 • 8) oplysningspligter, jf. bekendtgørelser om information udstedt i medfør af § 16 og § 35.

§ 49a

Reaktioner givet i henhold til denne lovs § 44, stk. 2, jf. § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en virksomhed under tilsyn skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 4. Virksomheden skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver direkte adgang til reaktionen, på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en reaktion fra Finanstilsynet. Hvis virksomheden kommenterer reaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra reaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Reaktioner givet i henhold til § 44, stk. 2, jf. § 345, stk. 7, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Reaktioner i henhold til denne lovs § 44, stk. 2, jf. lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 7, nr. 4 og 6, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en virksomhed, der ikke er under tilsyn, skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Hvis en sag er overgivet til politimæssig efterforskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 4. Hvis dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virksomhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Hvis virksomheden kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksomheden skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Offentliggørelse efter 1. og 2. pkt., som vedrører virksomheder, der ikke er under tilsyn, skal alene ske på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 4 Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 30 i lov om offentlighed i forvaltningen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, medmindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.

Stk. 5 Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 4, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1-3, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter datoen for reaktionen.

Stk. 6 I sager, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1, 8. pkt., og stk. 2 og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindende dom, skal Finanstilsynet efter anmodning fra den virksomhed, som sagen vedrører, offentliggøre oplysninger herom. Virksomheden skal indsende en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af dommen til Finanstilsynet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Finanstilsynet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse eller endeligt tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende dom, skal Finanstilsynet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Finanstilsynets hjemmeside.

§ 49b

Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af følgende bestemmelser:

 • 1) God skik, jf. § 19 og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf,

 • 2) forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter før indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 13,

 • 3) forsikringsmæglervirksomheders pligt til indgåelse af en samarbejdsaftale, jf. § 14,

 • 4) forsikringsmæglervirksomheders honorar, jf. § 14 a, stk. 1, 5. pkt., og stk. 4, 2. pkt.,

 • 5) forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligt om, hvilke forsikringsselskaber der benyttes, jf. § 15,

 • 6) forsikringsagentvirksomheders eller administrationsselskabers oplysningspligter ved indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 33 og § 34,

 • 7) underagentvirksomheders eller administrationsselskabers oplysningspligter ved indgåelse af forsikringsaftaler, jf. § 40, og

 • 8) oplysningspligter, jf. bekendtgørelser om information udstedt i medfør af § 16 og § 35.

Stk. 2 Finanstilsynet skal endvidere orientere offentligheden om navnet på en virksomhed, der overtræder forbuddet mod at udøve forsikringsformidlingsvirksomhed uden tilladelse, jf. § 4 og § 26. Tilsvarende gælder for overtrædelser af kravet om registrering i § 27 og § 36.

§ 49c

Videregiver en virksomhed omfattet af loven oplysninger om virksomheden, og er oplysningerne kommet offentligheden til kendskab, kan Finanstilsynet påbyde virksomheden at offentliggøre berigtigende oplysninger inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis

 • 1) oplysningerne efter Finanstilsynets vurdering er misvisende og

 • 2) Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne kan have skadevirkning for virksomhedens kunder, øvrige kreditorer, de finansielle markeder, hvorpå aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles, eller den finansielle stabilitet generelt.

Stk. 2 Berigtiger virksomheden ikke oplysningerne i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud og inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, kan Finanstilsynet offentliggøre påbuddet meddelt efter stk. 1.

§ 50

Som part i forhold til Finanstilsynet anses alene de af §§ 4 og 26, § 27, stk. 4, § 28, stk. 3, § 36, stk. 2, § 37, stk. 3, og § 41 omfattede virksomheder og personer, som Finanstilsynets afgørelse truffet i medfør af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven retter sig mod, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Som part i forhold til Finanstilsynet, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende, anses desuden

 • 1) den, der driver forsikringsmæglervirksomhed uden tilladelse, jf. § 4,

 • 2) en virksomhed eller en person, som ansøger om tilladelse til at udøve forsikrings- eller genforsikringsmæglervirksomhed, jf. §§ 5-7 og 26,

 • 3) et medlem af en virksomheds bestyrelse eller direktion eller den eller de personer i virksomheden, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen, når tilsynet nægter en virksomhed tilladelse til at udøve forsikrings- og genforsikringsmæglervirksomhed eller inddrager en sådan tilladelse, jf. § 5, stk. 1, og § 22, stk. 1, nr. 4,

 • 4) den, som overtræder lovens forbud mod i en virksomheds navn eller betegnelse at benytte ord, der er omfattet af forsikrings- eller genforsikringsmæglervirksomheders eneret til navn, jf. §§ 11 og 26, og

 • 5) en fysisk eller juridisk person, som Finanstilsynet kræver oplysninger af til bedømmelse af, om denne er omfattet af bestemmelserne i denne lov, jf. § 47, stk. 2.

Stk. 3 (Ophæves)

§ 51

(Ophævet)

§ 52

Forsikrings- og genforsikringsmæglervirksomheder under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

Anke
§ 53

Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig imod, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straffebestemmelser
§ 54

Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, § 8, stk. 3§ 11, stk. 1 og 2, § 13, § 14, § 14 a, stk. 1, 5. pkt., stk. 2 og stk. 4, 2. pkt., § 15, § 17, § 18, § 18 a, stk. 1§ 20, stk. 1-3, § 21, stk. 1 og 2§ 27, stk. 2 og 5, § 28, stk. 1, 2 og 4, § 29, stk. 2, 1. pkt., § 33, § 34, § 36, § 37, stk. 1, 2, 4 og 5§ 40 og §41 og § 49 a, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 3, 1.-7. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Med bøde straffes

 • 1) den, som ikke efterkommer et påbud efter § 22 a, stk. 1 og 2,

 • 2) en forsikringsmæglervirksomhed, der ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af § 44, stk. 3,

 • 3) et forsikringsselskab eller en filial, der ikke efterkommer et påbud, der er givet efter § 44, stk. 4.

Stk. 2 I regler udstedt i medfør af loven kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11 1 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.
§ 55

Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2. Samtidig ophæves lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 5. december 2003.

Stk. 2 Uanset stk. 1, 2. pkt., forbliver Finanstilsynets tilladelse til en forsikringsmæglervirksomhed eller ansat forsikringsmægler i medfør af § 3, stk. 1, eller § 3, stk. 1, jf. § 4, stk. 7, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 5. december 2003, i kraft.

Stk. 3 Uanset stk. 1, 2. pkt., forbliver Finanstilsynets tilladelse til en forsikringsmæglervirksomhed eller ansat forsikringsmægler i medfør af § 34, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 5. december 2003, i kraft indtil den 1. april 2005.

Stk. 4 Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af den i stk. 1, 2. pkt., nævnte lov, opretholdes, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 56

En virksomhed eller person, der den 1. januar 2005 udøver genforsikringsmæglervirksomhed og har indsendt ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest den 1. juli 2005, kan fortsætte hermed, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse, uanset at

 • 1) den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i virksomheden ikke opfylder betingelserne i § 9, stk. 1, eller

 • 2) de ansatte forsikringsmæglere ikke opfylder betingelserne i § 9, stk. 2.

Stk. 2 En forsikringsagent- og underagentvirksomhed eller et administrationsselskab, der den 1. januar 2005 udøver forsikringsformidling, og den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i virksomheden samt de personer, der som ansatte i forsikringsagent- og underagentvirksomheden er direkte beskæftiget med forsikringsformidling, kan fortsætte hermed, uanset at betingelserne i § 28, stk. 1, og § 37, stk. 2, ikke opfyldes, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 3 Forsikringsselskaber skal inden den 1. juli 2005 registrere de forsikringsagentvirksomheder, der er indgået aftale med om salg af forsikringsprodukter, i deres register over forsikringsformidlere.

Stk. 4 Forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal senest den 1. april 2005 til Finanstilsynet oplyse navn, cvr-nr. og adresse på de underagentvirksomheder eller administrationsselskaber, der er indgået aftale med om formidling af de forsikringsselskabers produkter, som forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet har indgået aftale med et forsikringsselskab om at formidle. Desuden skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet oplyse navn på den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i underagentvirksomheden eller administrationsselskabet. Finanstilsynet skal inden den 1. juli 2005 registrere de pågældende underagentvirksomheder og administrationsselskaber i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere.

§ 56a

En virksomhed eller en person, der over for Finanstilsynet kan dokumentere, at den pågældende før den 1. januar 2005 har udøvet forsikringsrådgivning, kan fortsætte denne virksomhed, hvis virksomheden eller personen senest den 1. oktober 2006 ansøger Finanstilsynet om tilladelse efter § 4. Dette gælder, uanset at

 • 1) den eller de for forsikringsrådgivningen ansvarlige personer i virksomheden ikke opfylder betingelserne i § 9, stk. 1, eller

 • 2) de ansatte forsikringsrådgivere ikke opfylder betingelserne i § 9, stk. 2.

Stk. 2 Retten til at udøve forsikringsrådgivning efter stk. 1 bortfalder den 1. januar 2011, medmindre den pågældende inden da indsender bevis for, at vedkommende opfylder kravene til teoretisk uddannelse efter § 9, stk. 1 eller 2.

§ 57

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.