14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om digital kommunikation

Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2011

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om digital kommunikation

I medfør af § 6 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, § 45 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, § 218 i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., § 36 a i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. november 2010, § 5, stk. 3, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, § 9 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, § 3 a i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011, og § 101 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, fastsættes: Anvendelsesområde

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsen omfatter anvendelse af digital kommunikation mellem borgere og virksomheder på den ene side og Finanstilsynet på den anden side.

§2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på udveksling af dokumenter omfattet af lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om investeringsforeninger m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love.

§3 Definitioner
Ved digital kommunikation forstås afsendelse og modtagelse af digitale dokumenter.

Stk. 2 Ved digitale dokumenter forstås digitale meddelelser, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn.

§4 Digital kommunikation
Dokumenter kan indsendes i såvel digital som papirbaseret form til Finanstilsynet, jf. dog § 5.

Stk. 2 Dokumenter, der indsendes digitalt til Finanstilsynet, skal være forsynet med en digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer.

Stk. 3 Finanstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selvom dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur i overensstemmelse med stk. 2.

§5 Dokumenter, der skal indsendes digitalt til Finanstilsynet i medfør af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om investeringsforeninger m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge eller administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love, skal uagtet § 4, stk. 1, indsendes digitalt.

§6 Opbevaring
Dokumenter, som Finanstilsynet modtager digitalt eller afsender digitalt, skal af Finanstilsynet opbevares således, at informationerne er læsbare i papirbaseret form eller på et andet varigt medium.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 977 af 20. oktober 2009 om digital kommunikation.

profile photo
Profilside