Bekendtgørelse om digital kommunikation

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2011

I medfør af § 6 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, § 45 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, § 218 i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., § 36 a i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. november 2010, § 5, stk. 3, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, § 9 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, § 3 a i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011, og § 101 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, fastsættes: Anvendelsesområde

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen omfatter anvendelse af digital kommunikation mellem borgere og virksomheder på den ene side og Finanstilsynet på den anden side.

§ 2

Bekendtgørelsen finder anvendelse på udveksling af dokumenter omfattet af lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om investeringsforeninger m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love.

Definitioner
§ 3

Ved digital kommunikation forstås afsendelse og modtagelse af digitale dokumenter.

Stk. 2 Ved digitale dokumenter forstås digitale meddelelser, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn.

Digital kommunikation
§ 4

Dokumenter kan indsendes i såvel digital som papirbaseret form til Finanstilsynet, jf. dog § 5.

Stk. 2 Dokumenter, der indsendes digitalt til Finanstilsynet, skal være forsynet med en digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer.

Stk. 3 Finanstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selvom dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur i overensstemmelse med stk. 2.

§ 5

Dokumenter, der skal indsendes digitalt til Finanstilsynet i medfør af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om investeringsforeninger m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge eller administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love, skal uagtet § 4, stk. 1, indsendes digitalt.

Opbevaring
§ 6

Dokumenter, som Finanstilsynet modtager digitalt eller afsender digitalt, skal af Finanstilsynet opbevares således, at informationerne er læsbare i papirbaseret form eller på et andet varigt medium.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 977 af 20. oktober 2009 om digital kommunikation.