Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 464 af 17. juni 2008

§ 1

Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) konvention af 26. september 1986 om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde (bistandskonventionen), jf. bilag 1 til denne lov, gælder her i landet.

§ 2

Forsvarsministeren kan fastsætte regler om modtagelse af international katastrofebistand i Danmark i henhold til konventionens bestemmelser i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

§ 3

Artikel 8, stk. 2, litra a, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor den bistandsydende stats personel og det personel, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

§ 4

Den bistandsydende stats personel og det personel, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, fritages for pligten til at betale skat i Danmark af indkomst i forbindelse med udøvelsen af deres bistandsopgaver, medmindre de pågældende er omfattet af kildeskattelovens § 1.

§ 5

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af konventionens artikel 8, stk. 2, litra b.

§ 6

Forvolder den bistandsydende stat eller andre juridiske personer eller personer, der handler på vegne af denne, under udførelsen af bistand i Danmark skader eller dødsfald, som efter dansk ret medfører erstatningsansvar, udbetales erstatning af forsvarsministeren.

Stk. 2 Ved dødsfald eller personskade på den bistandsydende stats personel eller personer, der handler på vegne af den bistandsydende stat, og ved tab eller skade på udstyr eller materialer, der ikke er til forbrug, og som anvendes til brug for bistanden, udbetales erstatning af forsvarsministeren, hvis der efter dansk ret er erstatningsansvar.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved dødsfald eller skade forvoldt ved grov uagtsomhed.

§ 7

Loven træder i kraft den 15. juli 2008.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.