Lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Lov nr. 457 af 10. juni 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2067 af 12. november 2021,
som ændret ved lov nr. 480 af 12. maj 2023, lov nr. 718 af 13. juni 2023 og lov nr. 1546 af 12. december 2023

Kapitel 1 1 Garantifondens status og formål og lovens anvendelsesområde
§ 1

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) er en selvejende institution.

Stk. 2 Fonden skal yde dækning til forsikringstagere og de sikrede i henhold til § 5, jf. dog stk. 3, for forsikringer i forsikringsselskaber omfattet af § 3, stk. 1 og 2, når

 • 1) erstatningskrav udspringer af en forsikringsaftale med et skadesforsikringsselskab, som bliver erklæret konkurs, eller

 • 2) et livs- eller skadesforsikringsselskab får tilbagekaldt sin tilladelse til at udøve arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed og Finanstilsynet har truffet beslutning om, at arbejdsulykkesforsikringsbestanden skal tages under administration af Fonden, jf. § 200, stk. 3, § 205 eller § 264, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed.

Stk. 3 Fonden skal yde dækning til skadelidte, der er bosat i Danmark, for tingsskade og personskade forvoldt af et køretøj, som er dækket af en motoransvarsforsikring i et forsikringsselskab, som har fået Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed, eller som har fået tilsvarende tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, fra det tidspunkt, hvor

 • 1) forsikringsselskabet bliver taget under konkursbehandling eller

 • 2) forsikringsselskabet træder i likvidation.

Stk. 4 Lov om offentlighed i forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og arkivloven finder ikke anvendelse for Fonden.

Stk. 5 Ved ophør af Fonden træffer erhvervsministeren med finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af Fondens formue. Beslutning om anvendelse af Fondens formue træffes efter høring af de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 3, stk. 1.

Stk. 6 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om Fondens administration.

§ 2

Fonden dækker den virksomhed, som de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 3, stk. 1 og 2, har i Danmark, for risici i Danmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fonden dækker skadelidte bosat i Danmark for skader forvoldt af et køretøj med en motoransvarsforsikring tegnet i et forsikringsselskab, som har fået Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed, eller som har fået tilsvarende tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 2a

(Ophævet)

Kapitel 2 1 Bidragspligt og fastsættelse af bidrag
§ 3

Følgende skadesforsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Fonden:

 • 1) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

 • 2) Filialer beliggende i Danmark af direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, jf. dog § 4 a, stk. 2.

 • 3) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, jf. dog § 4 a, stk. 2.

Stk. 2 Følgende livsforsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Fonden:

 • 1) Direkte tegnende livsforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed.

 • 2) Filialer beliggende i Danmark af direkte tegnende livsforsikringsselskaber, der har tilladelse til at udøve arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed, med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 3) Direkte tegnende livsforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er anmeldt til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed i Danmark via grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

Stk. 3 Fondens formue skal udgøre mindst 600 mio. kr., hvoraf

 • 1) mindst 300 mio. kr. af Fondens formue skal bestå af bidrag fra forsikringsselskaber, der tegner visse forsikringer, som ikke er omfattet af nr. 2 og 3, i Danmark for risici i Danmark,

 • 2) mindst 200 mio. kr. af Fondens formue skal bestå af bidrag fra forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikringer i Danmark for risici i Danmark, og

 • 3) mindst 100 mio. kr. af Fondens formue skal bestå af bidrag fra forsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed, som tegner motoransvarsforsikringer for risici i Danmark og i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 4 Hvert nyt medlem af Fonden skal yde et engangsbidrag til Fonden på 100.000 kr.

Stk. 5 Forsikringsselskaberne har ud over engangsbidraget, jf. stk. 4, pligt til løbende at yde bidrag til Fonden. Forsikringsselskabernes bidrag udgøres af summen af et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. police inden for visse forbrugerforsikringer og et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, jf. stk. 10.

Stk. 6 Finanstilsynet meddeler en gang om året størrelsen af det beløb pr. police for visse forbrugerforsikringer og det beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, som forsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet skal ved fastsættelse af beløbet tage højde for, at de forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikringer, i videst muligt omfang dækker de udgifter, som er forbundet med Fondens administration af arbejdsulykkesforsikringer. Finanstilsynet skal offentliggøre meddelelsen, senest 6 måneder før at forsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.

Stk. 7 Forsikringsselskaberne skal i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

Stk. 8 Overstiger det årlige bidrag til Fonden ikke 50.000 kr., kan forsikringsselskabet uanset stk. 7 indsende en erklæring fra selskabets ansvarlige ledelse til Fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

Stk. 9 Fonden kan optage lån med garanti fra staten.

Stk. 10 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabernes bidrag til Fonden og om, hvilke typer af forsikringer der er omfattet af bidragspligten. Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Stk. 11 Erhvervsministeren kan øge kravet til størrelsen af Fondens formue i henhold til stk. 3.

Stk. 12 Erhvervsministeren kan tillade, at Fonden i en periode ikke opfylder kravet i stk. 3 til størrelsen af Fondens formue, uden at Finanstilsynet samtidig meddeler, at der skal opkræves bidrag til Fonden, jf. stk. 6.

§ 3a

Fonden refunderer det forsikringsselskab, som Fonden indgår aftale med om håndtering af anmeldte krav efter § 5 a, de beløb, som forsikringsselskabet har udbetalt til forsikringstagere, forsikrede og tredjemænd, og afholdte udgifter til administration og dækning i forbindelse med opgørelse af skader.

Stk. 2 Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning i henhold til § 5 a, i forsikringstagers, forsikredes eller tredjemands krav mod Gable Insurance AG og eventuelle genforsikringsselskaber.

Stk. 3 Fonden afholder udgifterne til en advokatredegørelse om muligheden for at gøre ansvar gældende over for den tidligere ledelse i Gable Insurance AG, den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, deres samarbejdspartnere i distributionen af forsikringer og andre rådgivere.

§ 4

En forsikringstager kan, indtil Fondens formue udgør 600 mio. kr., ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en forhøjelse af præmien, som alene anvendes til betaling af bidrag til Fonden.

Stk. 2 Hvis erhvervsministeren udnytter hjemmelen til at stille krav om en større formue i Fonden end 600 mio. kr., finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 En forsikringstager kan med øjeblikkeligt varsel opsige en forsikringsaftale i et forsikringsselskab nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, og stk. 2, nr. 2 eller 3, hvis Finanstilsynet forbyder forsikringsselskabet at udøve virksomhed i Danmark, jf. § 14, stk. 3. Forsikringsselskabet må ved en opsigelse efter 1. pkt. ikke opkræve et gebyr hos forsikringstageren.

§ 4a

Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, skal betale bidrag pr. motoransvarsforsikring tegnet for forsikringstagere i Danmark og i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Skadesforsikringsselskaber nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, skal ikke være medlem af og yde bidrag til Fonden, hvis de alene tegner motoransvarsforsikringer i Danmark.

Stk. 3 Finanstilsynet meddeler en gang om året størrelsen af det beløb pr. motoransvarsforsikring tegnet i danske skadesforsikringsselskaber for forsikringstagere i Danmark eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som skadesforsikringsselskaber, som har fået Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed, skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet skal ved fastsættelse af beløbet tage højde for, at skadesforsikringsselskaber omfattet af stk. 1 i videst muligt omfang dækker de udgifter, som er forbundet med Fondens administration af motoransvarsforsikringer. Finanstilsynet skal offentliggøre meddelelsen, senest 6 måneder før skadesforsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.

Kapitel 3 1 Dækningsområde og anmeldelse af krav
§ 5

Fonden dækker erstatningskrav til følgende:

 • 1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer) og de sikrede,

 • 2) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,

 • 3) forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer,

 • 4) forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede,

 • 5) sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer og

 • 6) sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.

Stk. 2 Når Fonden tager et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand under administration, overtager Fonden de rettigheder og forpligtelser, som forsikringsselskabet har i henhold til lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Fonden dækker erstatningskrav i henhold til stk. 1, der er opstået, senest 4 uger efter at enten kurator eller Fonden har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne eller Finanstilsynet har offentliggjort en meddelelse om, at et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand tages under administration af Fonden.

Stk. 4 Uanset stk. 3 dækker Fonden erstatningskrav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid. Endvidere dækker Fonden erstatningskrav i henhold til en forsikring, der er tegnet hos et forsikringsselskab, som Finanstilsynet har meddelt forbud efter § 14, stk. 3, når forsikringen var i kraft på tidspunktet for Finanstilsynets afgørelse.

Stk. 5 Fonden dækker forsikringstagernes præmier, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Fondens formue til dækning af visse forbrugerforsikringer, jf. § 3, stk. 3, nr. 1, dækker forsikringstagernes præmie for motoransvarsforsikringer, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse, for risici i Danmark, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police, jf. dog stk. 7.

Stk. 7 Fondens dækning af præmie i henhold til stk. 6 til danske motoransvarsforsikringstagere i udenlandske forsikringsselskaber er begrænset til dækning, i tilfælde af at forsikringstagernes restpræmie ikke dækkes af en tilsvarende ordning i forsikringsselskabets hjemland.

Stk. 8 Forsikringstagere kan ikke gøre krav gældende mod et forsikringsselskabs konkursbo for selvrisikoen på 1.000 kr., jf. stk. 5 og 6.

Stk. 9 Fonden dækker ikke præmier på ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer sælgeransvarsforsikringer og arbejdsulykkesforsikringer, jf. stk. 4.

Stk. 10 Fonden dækker ikke erstatningskrav og præmier fra det pågældende forsikringsselskabs direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

§ 5a

Fonden dækker krav, der er udækkede som følge af forsikringsselskabet Gable Insurance AG’s konkurs, for forsikringstagere og forsikrede bosiddende i Danmark, der har tegnet en forsikring i Gable Insurance AG gennem Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS eller er omfattet heraf. Fonden dækker endvidere udækkede krav, der vedrører reparationer og udbedring af skader, som er foretaget af tredjemand efter aftale med Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS i henhold til en forsikring nævnt i 1. pkt.

Stk. 2 For ejerskifteforsikringer dækker Fonden de i stk. 1 nævnte krav, som var til stede, da forsikringstageren overtog eller på anden måde fik rådighed over ejendommen, og som konstateres efter overtagelsen af ejendommen og i øvrigt er dækningsberettiget efter vilkårene i forsikringsaftalen. Krav i henhold til en ejerskifteforsikring fratrækkes en selvrisiko på 20.000 kr., for så vidt angår den første dækningsberettigede skade i Fonden. For efterfølgende dækningsberettigede skader i Fonden fratrækkes krav den selvrisiko, der fremgår af vilkårene i forsikringsaftalen. Den fastsatte selvrisiko på 20.000 kr. indregnes kun med et beløb svarende til den i policen fastsatte selvrisiko i beregningen af, om forsikringstagerens samlede selvrisikobetaling holdes inden for et eventuelt loft for den samlede selvrisiko, der fremgår af forsikringsaftalen.

Stk. 3 For byggeskadeforsikringer dækker Fonden de i stk. 1 nævnte krav, der er opstået før Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, eller som opstår i forsikringens løbetid. Det er en forudsætning for dækning efter 1. pkt., at bygherren, der har tegnet en byggeskadeforsikring i Gable Insurance AG, er trådt i likvidation eller taget under konkursbehandling eller lignende procedurer før Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016 eller træder i likvidation eller tages under konkursbehandling eller lignende procedurer i forsikringens løbetid. I andre tilfælde dækker Fonden ikke skader i henhold til byggeskadeforsikringer tegnet i Gable Insurance AG.

Stk. 4 For andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer, jf. stk. 2 og 3, dækker Fonden de i stk. 1 nævnte krav, der er opstået, senest 4 uger efter at Fonden har givet meddelelse om Gable Insurance AG’s konkurs til fordringshaverne.

§ 5b

Fonden dækker erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S i hele forsikringens løbetid. Det er en forudsætning for dækning efter 1. pkt., at bygherren, der har tegnet en byggeskadeforsikring i Qudos Insurance A/S, er taget under konkursbehandling i forsikringens løbetid, og at sikrede ikke er dækket af en anden byggeskadeforsikring. I andre tilfælde dækker Fonden alene erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring i Qudos Insurance A/S, der er anmeldt til Fonden inden for den frist, der følger af § 6, stk. 1, 1. pkt.

§ 5c

Fonden overtager de rettigheder og forpligtelser, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget fra forsikringsselskaber i forbindelse med Finanstilsynets inddragelse af forsikringsselskabers tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed, og som et selskab havde inden inddragelsen af tilladelsen til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2 Fonden indtræder i de rettigheder, forpligtelser, aftaler og krav, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har over for de konkursboer, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har varetaget administrationen af selskabets arbejdsulykkesforsikringsbestand. Fonden indtræder på samme vis i og overtager udeståender, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har med konkursboet eller øvrige parter som følge af varetagelse af administrationen af et selskab.

Stk. 3 Fonden anvender den dividende, som Fonden modtager fra konkursboerne, jf. stk. 2, til at refundere de beløb, som forsikringsselskaber har betalt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen for administrationen af arbejdsulykkesforsikringsbestandene. Er dividenden ikke tilstrækkelig til at dække forsikringsselskabernes fulde krav, fordeler Fonden dividenden forholdsmæssigt år for år, så de beløb, der er betalt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen det tidligste år inden bestandens overdragelse, dækkes først, indtil dividenden er fordelt.

Stk. 4 Uanset stk. 3 kan Fonden indgå aftale om fuld og endelig afgørelse af mellemværender mellem Fonden og den enkelte kreditor om refusion af beløb efter stk. 3 forud for tidspunktet for Fondens modtagelse af dividende fra konkursboet, under forudsætning af at samtlige øvrige kreditorer, der kan være berettigede til refusion efter stk. 3, samtykker til aftalens indgåelse.

§ 5d

Fonden dækker erstatningskrav til skadelidte, der er bosat i Danmark, for tingsskade eller personskade forvoldt af et køretøj, som er dækket af en motoransvarsforsikring. Den skadelidte kan anmode om erstatning direkte hos Fonden.

§ 6

Erstatningskrav i henhold til § 5, der ønskes dækket af Fonden, og som ikke er anmeldt til det forsikringsselskab, der er erklæret konkurs, skal anmeldes til Fonden snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Erstatningskrav i henhold til § 5, stk. 4, eller § 5 b skal dog anmeldes til Fonden senest 6 måneder efter forsikringens ophør. Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Fonden.

Stk. 2 For anmeldelse af erstatningskrav efter en arbejdsulykke finder kapitel 7 i lov om arbejdsskadesikring anvendelse.

Stk. 3 Fonden kan ikke under henvisning til de frister, der er nævnt i stk. 1 og 2, afslå at foretage udbetalinger til en berettiget, jf. § 5, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig sin ret til at få erstatningsbeløb udbetalt.

§ 6a

Krav, der ønskes dækket af Fonden i medfør af § 5 a, stk. 2 og 4, skal anmeldes til Fonden senest den 31. marts 2017. Krav i medfør af § 5 a, stk. 3, skal anmeldes til Fonden senest den dag, hvor forsikringen udløber. § 6, stk. 3, finder ikke anvendelse for anmeldelser i henhold til 1. og 2. pkt.

Stk. 2 Krav, der følger af en klage over en afgørelse truffet af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden. Tilsvarende anses klager over krav, der er blevet afvist af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS inden for de seneste 4 uger inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og som er indbragt for Ankenævnet for Forsikring senest 4 uger efter lovens ikrafttræden, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, som rettidigt anmeldt til Fonden.

Stk. 3 Klager over Fondens afgørelser om udbetalinger, der indbringes for Ankenævnet for Forsikring i medfør af § 17, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden.

§ 6b

Erstatningskrav i henhold til § 5 d skal anmeldes til Fonden snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse eller skadesforsikringsselskabets indtræden i likvidation.

Stk. 2 Fonden kan ikke under henvisning til de frister, der er nævnt i stk. 1, afslå at foretage udbetalinger til en berettiget, jf. § 5 d, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig sin ret til at få erstatningsbeløb udbetalt.

Kapitel 4 1 Udbetalinger fra Fonden
§ 7

Udbetalinger fra Fonden skal finde sted snarest muligt og senest 3 måneder efter anmeldelse af kravet, jf. dog stk. 2 og § 7 a. Har Fonden ikke været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af kravet og fastsættelse af udbetalingens størrelse, skal Fonden inden for den i 1. pkt. nævnte frist meddele den sikrede, hvilke oplysninger Fonden skal indhente.

Stk. 2 Udbetalinger fra Fonden vedrørende arbejdsulykkesforsikringer sker efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1 nævnte frist.

§ 7a

Fonden skal efter anmeldelse af et krav i henhold til § 5 d give skadelidte et begrundet erstatningstilbud med helt eller delvis opgjort erstatning eller et begrundet svar med angivelse af, om erstatningspligten afvises eller ikke er fuldt opgjort. Erstatningstilbuddet skal gives senest 3 måneder efter anmeldelse af kravet.

Stk. 2 Fonden skal udbetale erstatning, jf. stk. 1, til skadelidte uden unødigt ophold og senest 3 måneder efter skadelidtes accept af erstatningstilbuddet, jf. stk. 1. Er skaden ikke fuldt opgjort, finder kravene vedrørende udbetaling anvendelse på denne delvis opgjorte skade fra det tidspunkt, hvor erstatningstilbuddet accepteres.

Kapitel 5 1 Offentliggørelse
§ 8

Finanstilsynet skal straks efter afsigelse af konkursdekret indrykke meddelelse om følgende i dagspressen:

 • 1) Forsikringsselskabets konkurs,

 • 2) forsikringsdækningens ophør, jf. dog § 5, stk. 4,

 • 3) nytegning af lovpligtige forsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, samt

 • 4) anmeldelse af erstatningskrav til Fonden, jf. § 6, stk. 1 og 2, og hvortil anmeldelse kan ske.

Stk. 2 Finanstilsynet skal på sin hjemmeside offentliggøre, hvis et skadesforsikringsselskab træder i likvidation.

Stk. 3 Kurator skal i den meddelelse, som sendes til fordringshaverne i henhold til konkurslovens § 124, stk. 1, oplyse forsikringstagere og skadelidte om følgende:

 • § 3, nr. 20, i lov nr. 1546 af 12. december 2023 indsætter i § 8, stk. 3, nr. 1, den følgende ændring: "I § 8, stk. 2, nr. 1, der bliver stk. 3, nr. 1, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«."
  Den tekst i § 8, stk. 3, nr. 1, lyder imidlertid som følger: "Fonden vil tilbagebetale præmie, jf. dog § 5, stk. 7,".
  § 3, nr. 13, i lov nr. 1546 af 12. december 2023 indsætter i § 5 to nye stykker -  stk. 6 og 7. § 5, stk. 6-8, bliver herefter § 5, stk. 8-10.
  Da § 5, stk. 7, nu er § 5, stk. 9, på grund af ovennævnte ændring (§ 3, nr. 13, i lov nr. 1546 af 12. decemer 2023), og teksten i § 8, stk. 3, nr. 1, ikke indeholder ordene "stk. 6", har vi lavet vores krydshenvisning pege til § 5, stk. 9.
  1) Fonden vil tilbagebetale præmie, jf. dog § 5, stk. 8,

 • 2) Fonden vil udbetale erstatninger for erstatningskrav anmeldt inden konkursdekretets afsigelse, jf. § 6, stk. 1, 3. pkt.,

 • 3) anmeldelse af erstatningskrav skal ske i overensstemmelse med § 6, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, og

 • 4) Fondens adresse, hvortil anmeldelse af erstatningskrav skal ske.

Stk. 4 Fonden giver meddelelse til fordringshaverne, der indeholder de oplysninger, som fremgår af stk. 3, når meddelelsen vedrører et forsikringsselskab nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3.

Stk. 5 Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse ved beslutning om, at et forsikringsselskabs arbejdsulykkeforsikringsbestand skal tages under administration af Fonden.

Stk. 6 Fonden skal straks underrette organer svarende til Fonden, der er oprettet i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når der afgives kendelse eller træffes afgørelse om at indlede konkursbehandling eller likvidation over for et forsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed.

Stk. 7 Fonden skal ved modtagelse af et krav om erstatning i henhold til § 5 d fra en skadelidt bosat i Danmark, hvor skadevolder har tegnet motoransvarsforsikring i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, underrette det tilsvarende organ i forsikringsselskabets hjemland og det pågældende forsikringsselskab eller dets kurator eller likvidator om modtagelsen af kravet.

§ 8a

Er et forsikringsselskab under konkursbehandling eller likvidation, skal forsikringsselskabet eller dets kurator eller likvidator underrette Fonden, når selskabet yder erstatning eller afviser ansvar for et krav, som Fonden også har modtaget.

Kapitel 6 1 Regres
§ 9

Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i forsikringstagerens eller den sikredes krav mod det forsikringsselskab, der er gået konkurs.

Stk. 2 Beløb, der indgår i boet fra dækning ved genforsikring, anvendes forlods til dækning af krav fra Fonden, når denne har betalt erstatninger, som udløser betaling fra genforsikringsselskaber. Kravet viger dog for de i konkurslovens §§ 93 og 94 nævnte fordringer, i det omfang disse fordringer ikke kan dækkes af boets øvrige midler.

§ 9a

Fonden kan kræve fuld refusion for en udbetalt erstatning til en skadelidt bosat i Danmark, jf. § 5 d, hvis skadesforsikringsselskabet under enten konkurs eller likvidation, der har udstedt motoransvarsforsikringspolicen, er beliggende i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Fonden kræver refusion fra det organ, der på området for motoransvarsforsikringer er oprettet eller godkendt til samme formål som Fonden i hjemlandet for skadesforsikringsselskabet.

Stk. 2 I det omfang et organ, der svarer til Fonden i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har udbetalt erstatning under en motoransvarsforsikring tegnet i et dansk forsikringsselskab, der er gået konkurs eller er under likvidation, og krævet refusion af Fonden, skal Fonden refundere den udbetalte erstatning til det pågældende erstatningsorgan.

Stk. 3 Fonden skal betale refusion i henhold til stk. 2 inden for 6 måneder, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem de to organer.

Stk. 4 Har Fonden ydet erstatning til en skadelidt bosat i Danmark, jf. § 5 d, hvor Fonden kan kræve fuld refusion i henhold til stk. 1, indtræder Fonden i skadelidtes rettigheder overfor skadevolderen eller dennes forsikringsselskab med undtagelse af tilfælde, hvor skadevolderen er forsikringstageren eller en anden forsikret person, som det insolvente forsikringsselskab ville have dækket efter national ret.

Kapitel 7 1 Fondens ledelse og administration
§ 10

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Medlemmerne og stedfortræderne for disse udnævnes for 3 år.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden.

Stk. 3 Som formand eller næstformand kan ikke vælges personer, der deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en sådan tilknytning til et forsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dette og Fonden.

Stk. 4 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 11

Fondens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2 Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om aflæggelse af regnskab samt revision.

§ 11a

Fondens formue skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og forvaltes af Danmarks Nationalbank efter nærmere aftale med Fonden.

§ 12

Bestyrelsen antager fornøden medhjælp og afgiver senest 4 måneder efter et kalenderårs udløb regnskab for det forløbne år med beretning om Fondens virksomhed til Finanstilsynet. Fonden skal i regnskabet redegøre særskilt for administrationen af eventuelle arbejdsulykkesforsikringsbestande.

Stk. 2 Bestyrelsen sikrer, at Fonden kan få udleveret de oplysninger fra et forsikringsselskabs konkursbo, der er nødvendige, for at Fonden kan opfylde sine forpligtelser i henhold til loven. Ethvert medlem af Fonden er forpligtet til at medvirke til, at Fonden kan få udleveret sådanne oplysninger, hvis det pågældende medlem går konkurs.

Stk. 3 Fonden kan til behandling af sager omfattet af § 5 d indgå aftale om skadesbehandling med et dansk erstatningsorgan udpeget i medfør af § 115 a i færdselsloven.

§ 13

Udgifterne ved Fondens administration afholdes af Fonden.

Stk. 2 Fonden betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 14

Fonden skal underrette Finanstilsynet, hvis et forsikringsselskab undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler forsikringsselskabet som medlem af Fonden.

Stk. 2 Finanstilsynet kan tilbagekalde et forsikringsselskabs tilladelse til at drive virksomhed, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter.

Stk. 3 Finanstilsynet kan forbyde et forsikringsselskab nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, og stk. 2, nr. 2 eller 3, at drive virksomhed i Danmark i medfør af § 264 i lov om forsikringsvirksomhed, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter. Forsikringsselskabet skal straks efter modtagelsen af en afgørelse efter 1. pkt. give hver enkelt forsikringstager i Danmark, der har tegnet en forsikring i det pågældende forsikringsselskab, skriftlige oplysninger om, hvilke konsekvenser afgørelsen har for forsikringstageren og de sikrede. Oplysningerne efter 2. pkt. skal være let forståelige og skal affattes på dansk.

Stk. 4 Fonden tilbagebetaler ikke bidrag, som et forsikringsselskab har indbetalt til Fonden, hvis Finanstilsynet i henhold til stk. 3 forbyder forsikringsselskabet at drive virksomhed i Danmark.

§ 14a

Fonden kan indgå aftale om forpligtelser, funktioner og procedurer for refusion med

 • 1) erstatningsorganer med hjemland i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der har til opgave at yde erstatning til skadelidte for tingsskade eller personskade forvoldt af et køretøj, som er forsikret af et forsikringsselskab, eller

 • 2) andre enheder med hjemland i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er bemyndiget til at forhandle og indgå en aftale om forpligtelser, funktioner og procedurer for refusion, som det pågældende lands erstatningsorgan bliver part i, når organet er oprettet eller godkendt.

Stk. 2 Fonden skal skriftligt orientere Finanstilsynet om aftaler indgået i henhold til stk. 1.

§ 14b

Fonden skal samarbejde med organer, der har til opgave at yde erstatning til skadelidte for tingsskade eller personskade forvoldt af et køretøj, som er forsikret af et forsikringsselskab beliggende i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, med andre berørte parter, herunder et forsikringsselskab, der er under konkursbehandling eller likvidation, dets administrator eller likvidator og de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Stk. 2 Fonden skal sikre, at skadelidte, der ikke er dækket efter denne lov, men som kan være dækket af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), får de nødvendige oplysninger om mulighederne for at ansøge om erstatning hos DFIM.

Kapitel 8 1 Tilsyn
§ 15

Finanstilsynet fører tilsyn med Fonden. Finanstilsynet og Fonden kan af de omfattede forsikringsselskaber forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at sikre, at lovens regler, regler udstedt i medfør af loven og bestemmelser i Fondens vedtægter overholdes.

Stk. 2 §§ 285-290 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov. Som part i forhold til Finanstilsynet anses alene Fonden.

Kapitel 8 a Kommunikation
§ 15a

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

§ 15b

En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 15c

Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 9 1 Videregivelse af oplysninger
§ 16

Medlemmer af Fondens bestyrelse, revisorer, direktører og øvrige ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

Kapitel 10 1 Klageadgang
§ 17

Afgørelser om udbetalinger truffet af Fonden kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 17a

(Ophævet)

Kapitel 11 1 Straffebestemmelser
§ 18

For så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger ved anmeldelsen, opgørelsen eller udbetalingen af erstatningskrav,

 • 2) undlader at give Finanstilsynet eller Fonden de i henhold til § 15 krævede oplysninger eller i øvrigt afgiver vildledende oplysninger til brug for kontrollen med Fonden eller

 • 3) uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger i strid med § 16.

Stk. 2 På samme måde straffes et forsikringsselskab, der undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler det som medlem af Fonden.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 19

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 20

(Ophævet).

§ 21

Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.