Lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Lov nr. 457 af 10. juni 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2067 af 12. november 2021,
som ændret ved lov nr. 480 af 12. maj 2023

§ 5

Fonden dækker erstatningskrav til følgende:

  • 1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer) og de sikrede, 

  • 2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,

  • 3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,

  • 4) forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer,

  • 5) forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede,

  • 6) sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer og

  • 7) sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.

Stk. 2 Når Fonden tager et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand under administration, overtager Fonden de rettigheder og forpligtelser, som forsikringsselskabet har i henhold til lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Fonden dækker erstatningskrav, der er opstået, senest 4 uger efter at enten kurator eller Fonden har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne eller Finanstilsynet har offentliggjort en meddelelse om, at et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand tages under administration af Fonden.

Stk. 4 Uanset stk. 3 dækker Fonden erstatningskrav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid. Endvidere dækker Fonden erstatningskrav i henhold til en forsikring, der er tegnet hos et forsikringsselskab, som Finanstilsynet har meddelt forbud efter § 14, stk. 3, når forsikringen var i kraft på tidspunktet for Finanstilsynets afgørelse.

Stk. 5 Fonden dækker forsikringstagernes præmier, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police.

Stk. 6 Forsikringstagere kan ikke gøre krav gældende mod et forsikringsselskabs konkursbo for selvrisikoen på 1.000 kr., jf. stk. 5.

Stk. 7 Fonden dækker ikke præmier på ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer sælgeransvarsforsikringer og arbejdsulykkesforsikringer, jf. stk. 4.

Stk. 8 Fonden dækker ikke erstatningskrav og præmier fra det pågældende forsikringsselskabs direktører eller bestyrelsesmedlemmer.