14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse nr. 1111 af 01. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

I medfør af § 3, stk. 9, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017, som ændret ved lov nr. 375 af 1. maj 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

 • 1) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

 • 2) Filialer beliggende i Danmark af direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 3) Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

§2 Bidragspligt
Skadesforsikringsselskaberne har pligt til at yde bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden).

Stk. 2 For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 1, indtræder bidragspligten, når selskabet har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, indtræder bidragspligten, når Finanstilsynet har registreret selskabet som anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

Stk. 3 For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 1, ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor selskabet ophører med at drive virksomhed. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor selskabet ikke længere er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, eller på det tidspunkt, hvor Finanstilsynet forbyder selskabet at drive virksomhed i Danmark. Uanset 1. og 2. pkt. ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor Fondens formue udgør 300 mio. kr. fra indbetalte bidrag fra de forsikringstyper, som er nævnt i § 3, stk. 1, og 200 mio. kr. fra indbetalte bidrag fra arbejdsulykkesforsikringer, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 4 Et skadesforsikringsselskab betaler første gang bidrag til Fonden for det kvartal, der indtræder, efter Finanstilsynet enten har givet selskabet tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed eller registreret selskabet som anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

§3 Opgørelse af bidrag for forbrugerforsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed
Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale et fast beløb pr. police til Fonden for følgende forsikringstyper, som tegnes i Danmark for risici i Danmark:

 • 1) Motorforsikringer.

 • 2) Familieforsikringer.

 • 3) Husejerforsikringer.

 • 4) Sundhedsforsikringer.

 • 5) Ejerskifteforsikringer.

 • 6) Sælgeransvarsforsikringer.

 • 7) Byggeskadeforsikringer.

Stk. 2 Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale et fast beløb pr. police, uanset om der på samme police er indtegnet flere af de forsikringstyper, der er nævnt i stk. 1, eller om flere personer eller enheder er dækket af samme police.

Stk. 3 Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale et fast beløb pr. police, uanset om der sker nytegning eller fornyelse af en forsikring, der er nævnt i stk. 1.

§4 Finanstilsynet meddeler Fonden en gang om året størrelsen af det beløb pr. police, som skadesforsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet giver Fonden meddelelse senest seks måneder før, at skadesforsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.

Stk. 2 Skadesforsikringsselskaberne indbetaler bidraget til Fonden den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar for de forsikringer, jf. § 3, stk. 1, som skadesforsikringsselskabet har nytegnet eller fornyet i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal. Skadesforsikringsselskaberne skal betale første bidrag til Fonden på den dato, jf. 1. pkt., der først følger efter udløbet af de seks måneder fra Finanstilsynet har givet meddelelse efter stk. 1.

Stk. 3 Skadesforsikringsselskaberne kan opkræve det beløb pr. police, som skadesforsikringsselskaberne skal indbetale til Fonden, hos de forsikringstagere, der har tegnet eller fornyet en forsikring, der er nævnt i § 3, stk. 1.

Stk. 4 Beløb opkrævet i medfør af stk. 3 vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, uanset om forsikringen ophører før tid.

§5 Opgørelse af bidrag for arbejdsulykkesforsikringer
Skadesforsikringsselskaber med tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed skal indbetale et beløb til Fonden pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring.

Stk. 2 Bidragspligten efter stk. 1 gælder både fuldtidsforsikrede og sikrede med deltidsarbejde hos den forsikringstager, der har tegnet arbejdsulykkesforsikringen. Fuldtidsforsikret under en arbejdsulykkesforsikring er den, som er beskæftiget hos forsikringstageren mindst 1.665 timer pr. år. For sikrede under arbejdsulykkesforsikringer, der er beskæftiget hos forsikringstageren mindre end 1.665 timer pr. år, omregnes arbejdstiden til fuldtid som andelen af timer ud af 1.665 timer.

Stk. 3 Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale forskudsvist til Fonden i henhold til stk. 1 på baggrund af forsikringstagernes estimerede antal sikrede under arbejdsulykkesforsikringer, der er nytegnet eller fornyet i kvartalet. Bidraget til Fonden efterreguleres på baggrund af det reelle antal sikrede, der er opgjort ved arbejdsulykkesforsikringernes udløb. Efterregulering af bidrag indbetalt til Fonden sker kvartalsvis, således at hvert kvartal efterreguleres i det tilsvarende kvartal i det efterfølgende år.

Stk. 4 Fonden kan meddele skadesforsikringsselskaberne dispensation fra fristerne for efterregulering, jf. § 6, stk. 3, vedrørende enkelte arbejdsulykkesforsikringspolicer efter anmodning, og såfremt det ikke har været muligt for skadesforsikringsselskaberne at indhente de fornødne oplysninger om det reelle antal sikrede fra forsikringstageren inden fristens udløb.

§6 Finanstilsynet meddeler Fonden en gang om året størrelsen af det beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring, som skadesforsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet giver Fonden meddelelse senest seks måneder før, at skadesforsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.

Stk. 2 Skadesforsikringsselskaberne indbetaler bidraget til Fonden den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar for de arbejdsulykkesforsikringer, som skadesforsikringsselskabet har nytegnet eller fornyet i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal. Skadesforsikringsselskaberne skal betale første bidrag til Fonden på den dato, jf. 1. pkt., der først følger efter udløbet af de seks måneder fra Finanstilsynet har givet meddelelse efter stk. 1.

Stk. 3 Skadesforsikringsselskaberne skal årligt efterregulere den kvartalsvise forskudsindbetaling til Fonden, jf. § 5, stk. 3, 2. og 3. pkt. Efterreguleringen skal ske samtidig med tidspunktet for den forskudsvise indbetaling af bidragene for henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal, og uanset, om skadesforsikringsselskabet i det pågældende kvartal skal indbetale bidrag til Fonden.

Stk. 4 Skadesforsikringsselskaberne kan opkræve det beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring, som skadesforsikringsselskaberne skal indbetale til Fonden, hos de forsikringstagere, der har tegnet eller fornyet en arbejdsulykkesforsikring.

Stk. 5 Beløb opkrævet i medfør af stk. 4 vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, uanset om forsikringen ophører før tid, jf. dog § 5, stk. 3, 2. og 3. pkt., hvorefter de opkrævede beløb efterreguleres for det reelle antal sikrede på tidspunktet for forsikringens ophør.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1437 af 5. december 2018 om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber ophæves.

profile photo
Profilside