14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om mediestøtte

Lov nr. 1604 af 26. december 2013,
som ændret ved lov nr. 472 af 17. maj 2017

Denne konsoliderede version af lov om mediestøtte er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om mediestøtte

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Tilskudsordninger

§1 Tilskud til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier kan ydes som redaktionel produktionsstøtte, jf. §§ 3-5, som projektstøtte, jf. §§ 6-9, eller som saneringsstøtte, jf. § 10.

§2 Undtagelse
Tilskud efter denne lov kan ikke ydes til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvis af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber el.lign. Det gælder dog ikke nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.

§3 Redaktionel produktionsstøtte
Tilskud ydes til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof.

Stk. 2 Det er en betingelse for opnåelse af tilskud, jf. stk. 1, at nyhedsmediet

 • 1) er et selvstændigt medie med en ansvarshavende redaktør,

 • 2) på redaktionen har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør udgør minimum tre årsværk,

 • 3) henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.,

 • 4) ikke er ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer,

 • 5) leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængeligt for alle, eventuelt mod betaling, idet rabat dog kan ydes til udvalgte grupper i forbindelse med kampagner,

 • 6) har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof,

 • 7) i det redaktionelle stof primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer,

 • 8) har et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, og

 • 9) udkommer minimum ti gange om året.

Stk. 3 Der ydes tilskud i forhold til et nyhedsmedies redaktionelle omkostninger. Tilskuddet til et nyhedsmedie kan maksimalt udgøre 35 pct. af nyhedsmediets redaktionelle omkostninger i året forud for ansøgningen.

Stk. 4 Et nyhedsmedie kan maksimalt opnå redaktionel produktionsstøtte på 17,5 mio. kr. årligt.

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de redaktionelle årsværk, jf. stk. 2, nr. 2.

§4 Der ydes supplerende tilskud til:

 • 1) Trykte landsdækkende nyhedsmedier, der udkommer minimum 4 dage om ugen og har et samlet oplag på under 40.000 eksemplarer pr. udgivelse.

 • 2) Skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som ikke har samme ejer eller udgiver som et andet nyhedsmedie, der er omfattet af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller af bestemmelser om fritagelse for afgift i henhold til momsloven.

Stk. 2 Det er en betingelse for at opnå supplerende tilskud, at nyhedsmediet opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, nr. 1-5, 7 og 9, og at mindst 75 pct. af mediets indhold udgøres af redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof. Endvidere skal minimum en tredjedel af mediets samlede indhold være selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie.

Stk. 3 Til trykte nyhedsmedier, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, ydes supplerende tilskud, såfremt det årlige tilskud, der ydes i henhold til § 3, er mindre end det beløb, som mediet samlet modtog i tilskud i det senest afsluttede tilskudsår under distributionsstøtteordningen i henhold til lov om tilskud til distribution af dagblade. Tilskuddet udgør differencen.

Stk. 4 Til trykte nyhedsmedier, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, kan det samlede årlige tilskud efter § 3 og denne paragraf ikke udgøre mere end mediets samlede redaktionelle omkostninger i året forud for ansøgningen.

Stk. 5 Til skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, ydes supplerende tilskud i forhold til nyhedsmediets redaktionelle omkostninger. Det samlede årlige tilskud til et nyhedsmedie kan ikke overstige 17,5 mio. kr., jf. § 3, stk. 4, og det kan maksimalt udgøre 50 pct. af nyhedsmediets redaktionelle omkostninger i året forud for ansøgningen.

§5 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår et nyhedsmedie kan anses som selvstændigt, og om beregningsgrundlaget for de redaktionelle omkostninger og udformning af de tilskudsordninger, der er nævnt i §§ 3 og 4, ansøgningers indhold, ansøgningsfrister, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

§6 Projektstøtte
Projektstøtte til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier ydes i form af tilskud til etablering og udvikling af nyhedsmedier.

§7 Tilskud kan ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie, der

 • 1) formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof,

 • 2) senest 6 måneder efter tilsagn om tilskud har en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk, og

 • 3) senest 6 måneder efter tilsagn om tilskud opfylder kravene i § 3, stk. 2, nr. 1 og 3-9.

Stk. 2 Tilskud til etablering kan maksimalt ydes i 3 år.

Stk. 3 Det er en betingelse for opnåelse af tilskud til etablering, at der er rimelig grund til at antage, at det nyhedsmedie, der etableres, efter udløbet af støtteperioden vil kunne blive økonomisk selvbærende.

Stk. 4 I projektperioden kan der ikke samtidig opnås redaktionel produktionsstøtte, udviklingsstøtte eller saneringsstøtte til det nyhedsmedie, der etableres.

Stk. 5 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til etablering, ansøgningers indhold, ansøgningsfrister, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

§8 Tilskud til udvikling ydes til forundersøgelser og projekter om gennemførelse af omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie, der

 • 1) i hele projektperioden har en redaktion bestående af en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med de redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk, og

 • 2) opfylder betingelserne i § 3, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 3-9.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til udvikling, ansøgningens indhold, ansøgningsfrister, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

§9 Det er en betingelse for opnåelse af tilskud til etablering, jf. § 7, og tilskud til udvikling, jf. § 8, at der sker en egenfinansiering.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om kravene til egenfinansiering.

§10 Saneringsstøtte
Tilskud til sanering ydes til nyhedsmedier, som er kommet i likviditetsvanskeligheder, med henblik på at forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre mediets videreførelse.

Stk. 2 Tilskuddet ydes til nyhedsmedier, der opfylder betingelserne i § 3.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om saneringsstøtte, ansøgningens indhold, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Medienævnet

§11 Kulturministeren nedsætter et medienævn, som behandler ansøgninger om tilskud i henhold til denne lov.

Stk. 2 Nævnet fører tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven, bestemmelser fastsat i henhold til loven og vilkår for tilskud.

§12 Medienævnet består af 7 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen.

Stk. 2 Nævnets medlemmer skal samlet repræsentere ekspertise inden for nyhedsformidling, driftsøkonomi, mediemarkedet, journalistisk innovation og medieforbrug samt mediernes demokratiske funktion og teknologiske udvikling vedrørende de medietyper, der er omfattet af loven.

Stk. 3 Kulturministeren udpeger nævnets medlemmer, herunder nævnets formand, der skal være jurist.

Stk. 4 1 medlem udpeges efter indstilling fra foreningen Danske Medier, og 1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Journalistforbund.

§13 Kulturministeren fastsætter en forretningsorden for Medienævnet.

§14 Medienævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§15 Slots- og Kulturstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for nævnet.

§16 Medienævnet offentliggør årligt en rapport om sine aktiviteter.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Sanktioner

§17 Medienævnet kræver udbetalte tilskud helt eller delvis tilbagebetalt og tilbagekalder tilsagn om tilskud, i tilfælde af at tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse med ansøgninger eller dokumentation, og i tilfælde hvor tilskudsmodtageren ikke længere opfylder de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter.

Stk. 2 Medienævnet kan i umiddelbar forlængelse af en afgørelse efter stk. 1 fastsætte skærpede vilkår for tilskud til det pågældende nyhedsmedie, herunder om aflevering af redegørelser, dokumentation m.v., hvis dette er nødvendigt for at forebygge yderligere overtrædelser.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§18 Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2 Der etableres en 3-årig overgangsordning, for så vidt angår den redaktionelle produktionsstøtte, jf. §§ 2-5. Nyhedsmedier, der er omfattet af overgangsordningen, er nyhedsmedier, der efter denne lov opnår mindre støtte end den støtte, som nyhedsmediet fik i distributionsstøtte det senest afsluttede tilskudsår i de ordninger, der eksisterede før lovens ikrafttræden.

Stk. 3 Lov nr. 576 af 24. juni 2005 om Dagbladsnævnet og lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade ophæves.

Stk. 4 Tilsagn om tilskud og tilskud, der er givet efter de i stk. 3 nævnte love eller bestemmelser fastsat i medfør heraf, behandles af Medienævnet efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om den i stk. 2 nævnte overgangsordning.

§19 I lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer, som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006, foretages følgende ændringer:

 • 1. Lovens titel affattes således:
  »Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter«.

 • 2. § 1 a ophæves.

§20 I afskrivningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 1394 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

 • 1. § 44, stk. 1, nr. 1, affattes således:
  »1) Projekt- og saneringsstøtte, der er ydet af Medienævnet til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier.«.

§21 (Ophævet).

§22 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside