Lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 574 af 4. maj 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 26. januar 2017

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Anvendelsesområde og administration af ordningen
§ 1

Der kan gives statstilskud til delvis dækning af virksomheders PSO-betaling til de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre offentlige forpligtelser omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1-5, i lov om elforsyning. Statstilskud kan gives, hvis

 • 1) virksomheden er registreret efter momsloven,

 • 2) virksomheden har produktionsenheder med hovedaktiviteter, der er omfattet af de NACE-koder, der er nævnt i bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020, eller virksomheden har produktionsenheder med hovedaktiviteter med en elektricitetsintensitet på mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan, og

 • 3) virksomheden indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer i disse produktionsenheder.

Stk. 2 Aftaler efter stk. 1 skal omhandle energiledelse, særlige undersøgelser, energieffektiviseringer og gennemførelse af disse.

Stk. 3 Aftaler efter stk. 1 kan indgås mellem Energistyrelsen og brancheorganisationer, grupper af virksomheder eller enkelte virksomheder. Aftaler indgået med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder skal tiltrædes af den enkelte virksomhed for at kunne udløse tilskud.

Stk. 4 Ved beregningen af elektricitetsintensiteten efter stk. 1, nr. 2, anvendes standardeffektivitetsbenchmarks for elforbruget for industrien, når der foreligger sådanne.

§ 2

Statstilskud efter denne lov må maksimalt udgøre 85 pct. af den del af PSO-betalingen, der ydes til støtte af elproduktion baseret på vedvarende energi.

Stk. 2 Det årlige tilskud opgjort efter stk. 1 udbetales med det beløb, der overstiger 20.000 kr. af støttebeløbet. Dette gælder dog ikke tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en aftale, der er indgået med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder.

§ 3

Ansøgning om tilskud behandles af Energistyrelsen. Ansøgningen skal indsendes med dokumentation for, at der er indgået aftale efter § 1, stk. 1, eller en underskrevet hensigtserklæring om, at virksomheden vil indgå en sådan aftale.

Stk. 2 Tilsagn om tilskud meddeles for en nærmere fastsat periode på maksimalt 3 år. På grundlag af tilsagnet udbetaler Energistyrelsen tilskuddet til virksomheden. Er der ikke indgået en aftale efter § 1, stk. 1, men er ansøgningen vedlagt en underskrevet hensigtserklæring, jf. stk. 1, kan der meddeles betinget tilsagn om tilskud.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om ansøgningens og hensigtserklæringens indhold og regler om, hvilken dokumentation virksomheden skal tilvejebringe for at dokumentere at være berettiget til at modtage tilskud efter denne lov.

Stk. 4 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler vedrørende elektricitets- og handelsintensitet, herunder om beregning og godkendelse af virksomhedernes dokumentation for, at de opfylder elektricitets- og handelsintensitetskriterierne, og regler om afgrænsning af produktionsenheder, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

§ 4

Ansøgning om tilskud og oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen skal indsendes digitalt. Skriftlig kommunikation mellem virksomheder m.v. omfattet af denne lov og den relevante myndighed vedrørende emner omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf skal ligeledes ske digitalt. Myndigheden kan afvise at behandle ansøgninger og henvendelser, der ikke indsendes digitalt.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. og regler om, at hvis der foreligger helt særlige forhold, kan en virksomhed tilbydes, at ansøgningen eller henvendelsen kan indgives på anden måde end digitalt.

Stk. 3 En digital meddelelse anses efter denne lov for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 5

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder om indgåelse af aftale, energiledelse, energieffektiviseringer og gennemførelse af disse, særlige undersøgelser af energiforbruget og tilsagn om betinget tilskud. Ministeren kan desuden fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om tilskudsordningen, herunder oplysninger om tilskudsmodtager og tilskudsbeløb.

Kapitel 2 1 Bortfald af aftale og tilbagebetaling af tilskud
§ 6

Energistyrelsen kan bestemme, at en aftale om energieffektivisering, jf. § 1, stk. 1, ophæves, hvis

 • 1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller udbetaling af tilskud,

 • 2) tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller udbetaling af tilskud,

 • 3) tilskudsmodtageren ikke efterkommer Energistyrelsens anmodning om at afgive oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn eller udbetaling af tilskud eller for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår i aftalen overholdes, eller

 • 4) betingelserne for at yde tilskud ikke længere er opfyldt, herunder ved at aftalen ikke overholdes.

Stk. 2 Opsiger virksomheden aftalen, eller ophæves aftalen efter stk. 1, bortfalder Energistyrelsens tilsagn om tilskud. Energistyrelsen kan bestemme, at allerede ydede tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales efter opsigelse eller ophævelse af aftalen.

Stk. 3 Er der ydet et for stort eller uberettiget tilskud, afkræver Energistyrelsen det skyldige beløb.

Stk. 4 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opsigelse eller ophævelse af aftaler, bortfald af afgivne tilsagn og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og forrentning heraf.

Kapitel 3 1 Tilsyn, delegation m.v.
§ 7

Energistyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør heraf overholdes.

Stk. 2 Energistyrelsen kan uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation til brug for udførelse af tilsyn

 • 1) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler, herunder adgang til at besigtige energimålere, procesanlæg og øvrigt energiforbrugende udstyr, og

 • 2) i virksomhedens eller sammenslutningens lokaler gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder korrespondance, regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.

Stk. 3 Indehavere og ansatte i virksomheden eller sammenslutningen skal yde fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med tilsynets udførelse.

Stk. 4 Leverandører af elektricitet skal på begæring meddele Energistyrelsen oplysning om lagrede data for måling og afregning af elektricitet. Energistyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt til brug for tilsynet, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til på stedet hos de pågældende virksomheder at gøre sig bekendt med og tage kopi af lagrede data for måling og afregning af elektricitet.

§ 8

Enhver, der modtager tilskud efter denne lov, skal efter anmodning fra Energistyrelsen afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

§ 9

Virksomheder, der modtager statstilskud efter denne lov, skal årligt dokumentere, at de overholder aftaleforpligtelserne, jf. § 1, stk. 2. Dokumentation skal udarbejdes af et certificerende organ, der er akkrediteret af DANAK – Den Danske Akkrediteringsfond eller tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om regnskaber, revision, tilsyn og kontrolforanstaltninger og regler om opkrævning af betaling til kontrol.

§ 10

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Energistyrelsen kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller offentlig virksomhed til at udøve de beføjelser, der i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf er tillagt Energistyrelsen.

§ 11

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheders energiledelse og indgåelse af aftale om energieffektivisering m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan indhentes.

Kapitel 4 1 Klage
§ 12

Energiklagenævnet behandler klager over

 • 1) afslag på tilskud, herunder afgørelser om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af § 1, stk. 1, og opgørelse af tilskudsgrundlaget efter § 1, stk. 1, og

 • 2) afgørelser efter § 6.

Stk. 2 Klage efter stk. 1 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt tilskudsansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 3 Ved behandling af en klage efter stk. 1 består Energiklagenævnet af de medlemmer, som fremgår af § 5 i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

Stk. 4 Energistyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan bortset fra klager efter stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5 Søgsmål til prøvelse af afgørelser i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 6 Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf.

Kapitel 5 1 Straf m.v.
§ 13

Den, der groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven, eller den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive oplysninger efter § 8 eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14

Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 6 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 15

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 16

(Udeladt af Redaktionen)

§ 17

(Udeladt af Redaktionen)

§ 18

(Udeladt af Redaktionen)

§ 19

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.