Lov om overdragelse af naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 345 af 02. juni 1999

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Finansministeren bemyndiges til med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med overdragelsen af et regionalt naturgasselskabs virksomhed til Dansk Naturgas A/S at

  • 1) yde et særligt tilskud til de kommuner, der deltager i det regionale naturgasselskab,

  • 2) yde garanti over for det regionale naturgasselskab for betalinger i henhold til selskabets låne-, swap- og renteaftaler,

  • 3) yde garanti over for de kommuner, der deltager i det regionale naturgasselskab, mod ethvert krav, som kommunerne måtte blive pålagt at betale i anledning af deres deltagelse i og solidariske hæftelse for naturgasselskabet og

  • 4) yde et tilskud til det regionale naturgasselskab til nedbringelse af gælden i selskabet.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.