Ecodesignloven

Denne konsoliderede version af ecodesignloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter

Lov nr. 308 af 30. april 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v.
§ 1

Lovens formål er at fremme udvikling og anvendelse af energieffektive og miljøvenlige energirelaterede produkter med henblik på at begrænse energiforbruget og belastningen af miljøet i produkternes livscyklus.

Stk. 2 Loven omfatter alle former for energirelaterede produkter, der er bragt i omsætning, samt komponenter og delkomponenter hertil.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på ibrugtagne eksemplarer af et energirelateret produkt.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Bemyndiget repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU/EØS, og som har fået skriftlig fuldmagt fra producenten, herunder fabrikanten, til i dennes navn at opfylde alle eller en del af forpligtelserne efter loven, regler fastsat i medfør af loven, en gennemførelsesforanstaltning eller markedsovervågningsforordningen.

 • 2) Bringe i omsætning: Den første gang et energirelateret produkt, uanset salgsmetode, gøres tilgængeligt på EU/EØS’s marked med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse i EU/EØS som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.

 • 3) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden bortset fra producenten, herunder fabrikanten, eller importøren, som gør et produkt tilgængeligt på markedet.

 • 4) Erhvervsdrivende: Producenten, herunder fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren, distributøren, udbyderen af distributionstjenester eller enhver anden fysisk eller juridisk person, der har forpligtelser i forbindelse med fremstillingen, tilgængeliggørelsen på markedet eller ibrugtagningen af produkter, som er omfattet af loven eller regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning for produktet.

 • 5) Energirelateret produkt:

  • a) Ethvert produkt, der indvirker på energiforbruget under anvendelse, og som bringes i omsætning eller ibrugtages, og

  • b) dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, eller som ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, og hvis miljømæssige egenskaber kan vurderes selvstændigt.

 • 6) Erhvervsmæssig ibrugtagning: En virksomheds ibrugtagning med erhvervsmæssigt formål af et energirelateret produkt, som virksomheden har fremstillet eller erhvervet, og som virksomheden ikke bringer i omsætning.

 • 7) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et produkt eller får et produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette produkt under sit navn eller varemærke, og som er identisk med begrebet producent i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og i denne lovs forstand.

 • 8) Gennemførelsesforanstaltninger: Foranstaltninger vedtaget af unionsmyndighederne, hvori der fastlægges krav til energieffektivitet og miljøvenligt design af bestemte energirelaterede produkter eller krav til miljømæssige aspekter deraf.

 • 9) Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.

 • 10) Ibrugtagning: Slutbrugerens anvendelse i EU/EØS af et energirelateret produkt i overensstemmelse med dets formål.

 • 11) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person i EU/EØS, der som led i sin erhvervsudøvelse bringer et energirelateret produkt fra et tredjeland i omsætning.

 • 12) Komponenter og delkomponenter: Dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, og som ikke bringes i omsætning, eller som ikke ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, eller hvis miljømæssige egenskaber ikke kan vurderes selvstændigt.

 • 13) Livscyklus: Et energirelateret produkts fortløbende og indbyrdes forbundne faser fra dets anvendelse som råmateriale til endelig bortskaffelse.

 • 14) Onlinegrænseflade: Enhver form for software, herunder et websted, dele af et websted eller en applikation, der drives af eller på vegne af en erhvervsdrivende, og som giver slutbrugere adgang til den erhvervsdrivendes produkter.

 • 15) Producent: Den fysiske eller juridiske person, der producerer energirelaterede produkter, som er omfattet af loven eller regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning for produktet, med henblik på produkternes omsætning eller ibrugtagning, og som markedsfører dette produkt under producentens navn eller varemærke eller med henblik på producentens egen anvendelse, herunder en fabrikant som defineret i markedsovervågningsforordningens artikel 3, nr. 8, jf. § 2, nr. 7.

 • 16) Udbyder af distributionstjenester: Enhver fysisk eller juridisk person, der som led i erhvervsvirksomhed udbyder mindst to af følgende tjenester: oplagring, emballering, adressering og forsendelse uden at have ejerskab over de pågældende produkter undtagen posttjenester som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF om fælles regler for udvikling af Fælleskabets indre marked for posttjenester og disse tjenesters kvalitet, pakkeleveringstjenester som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 644/2018/EU om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og alle andre posttjenester eller godstransporttjenester.

 • 17) Udbyder af informationssamfundstjenester: En udbyder af en tjeneste som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

§ 3

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten inden for lovens område.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler eller træffe beslutninger med henblik på at gennemføre eller anvende EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver, afgørelser og beslutninger om miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om forbud og påbud samt sanktioner ved manglende overholdelse af forordninger, direktiver, afgørelser og beslutninger.

Kapitel 2 1 Krav til energirelaterede produkter m.v.
§ 4

Ansvaret for, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, påhviler den producent, herunder fabrikant, som bringer produktet i omsætning, eller dennes bemyndigede repræsentant.

Stk. 2 Er producenten, herunder fabrikanten, ikke etableret i EU/EØS, og findes der ingen bemyndiget repræsentant, påhviler ansvaret efter stk. 1 importøren.

Stk. 3 Er der ikke en importør, påhviler ansvaret efter stk. 1 en udbyder af distributionstjenester, og findes der ikke en udbyder af distributionstjenester, påhviler ansvaret efter stk. 1 enhver fysisk eller juridisk person, der bringer produktet i omsætning eller erhvervsmæssigt ibrugtager det.

§ 5

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne kategorier af energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, skal opfylde et eller flere af følgende krav:

 • 1) Krav til udnyttelsen af den anvendte energi.

 • 2) Miljøkrav.

 • 3) Krav om vurdering af produktets miljømæssige egenskaber og overvejelse af alternative designløsninger.

 • 4) Krav om, at den ansvarlige efter § 4 stiller energimæssige oplysninger om produktet til rådighed for forbrugere og andre, der håndterer, anvender eller genanvender det energirelaterede produkt.

 • 5) Krav om, at den ansvarlige efter § 4 stiller miljømæssige oplysninger om produktet til rådighed for forbrugere og andre, der håndterer, anvender eller genanvender det energirelaterede produkt.

Stk. 2 Regler fastsat efter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, fastsættes efter forhandling med miljøministeren.

§ 6

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at energirelaterede produkter skal mærkes på nærmere fastsat måde, til angivelse af at produktet overholder de krav, der er fastsat i medfør af § 5.

§ 7

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige efter § 4, inden et energirelateret produkt bringes i omsætning, skal sikre og erklære, at produktet er i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af §§ 5 og 6 eller en gennemførelsesforanstaltning (overensstemmelseserklæring). Endvidere kan ministeren fastsætte regler om, at den ansvarlige efter § 4 skal dokumentere, at produktet opfylder kravene.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige efter § 4 efter anmodning skal udføre måling og afprøvning af, om produktet overholder de fastsatte krav, når forholdene giver anledning hertil i forbindelse med, at produktet bringes i omsætning eller senere. Det kan herunder fastsættes,

 • 1) at den ansvarlige efter § 4 skal lade sit produkt udtage til måling og kontrol af en sagkyndig virksomhed eller en godkendt institution som nævnt i stk. 6, eller

 • 2) at de omhandlede produkter efter anmodning skal indleveres til et anvist prøvningssted eller afprøves på fremstillings-, installations- eller salgsstedet eller andet relevant sted.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at udtagelse af produkter til kontrol efter stk. 2 kan ske ved brug af skjult identitet.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige efter § 4 skal afholde udgifterne ved udtagelse, måling og kontrol, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om metoder og standarder, som skal være fulgt ved erklæringer, dokumentation, måling og afprøvning, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at erklæring, dokumentation, måling eller afprøvning som nævnt i stk. 1 og 2 i særlige tilfælde skal være verificeret af en sagkyndig institution eller virksomhed, som er godkendt af ministeren.

Stk. 7 Regler i medfør af stk. 5 og 6 fastsættes efter forhandling med miljøministeren.

§ 7a

Den ansvarlige efter § 4, som har bragt et energirelateret produkt i omsætning, eller den erhvervsdrivende, som har gjort et energirelateret produkt tilgængeligt på markedet, skal straks underrette kontrolmyndigheden og samarbejde med myndigheden, hvis vedkommende har grund til at tro, at det energirelaterede produkt udgør en risiko, og give nærmere oplysninger om produktets manglende overensstemmelse og de foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen. Den erhvervsdrivende skal ligeledes straks underrette den ansvarlige efter § 4 om risikoen og give nærmere oplysninger om produktets manglende overensstemmelse og de foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen.

Stk. 2 Udbydere af informationssamfundstjenester skal på anmodning af kontrolmyndigheden og i særlige tilfælde samarbejde med kontrolmyndigheden med henblik på at fremme ethvert tiltag, der træffes for at eliminere eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med et energirelateret produkt, der udbydes eller var udbudt til salg online gennem deres tjenester.

§ 8

Den ansvarlige efter § 4 skal opbevare dokumentation, herunder overensstemmelseserklæringen, som nævnt i § 7, stk. 1 og 2, i mindst 10 år efter, at det sidste eksemplar af det pågældende produkt er blevet fremstillet. Dokumentationen skal stilles til rådighed senest 10 dage efter modtagelse af en anmodning herom.

Stk. 2 Den ansvarlige efter § 4 skal angive sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, på det energirelaterede produkt, som den ansvarlige bringer i omsætning, eller på dets emballage, pakken eller et ledsagedokument.

Stk. 3 Den ansvarlige producent, herunder fabrikant, efter § 4, stk. 1, skal have en bemyndiget repræsentant, hvor dette er krævet, og skal give den bemyndigede repræsentant de fornødne beføjelser eller midler til at udføre opgaven.

§ 8a

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger og produkter m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysninger om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

§ 9

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige efter § 4, der bringer komponenter eller delkomponenter i omsætning, stiller relevante oplysninger til rådighed for producenten af et energirelateret produkt, der er omfattet af regler i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning. Reglerne kan omfatte komponenternes eller delkomponenternes materialesammensætning samt energi-, materiale- eller ressourceforbrug.

Stk. 2 Regler i medfør af stk. 1 om miljøkrav fastsættes efter forhandling med miljøministeren.

Kapitel 3 1 Kontrol m.v.
Kontrolmyndighed, oplysningspligt m.v.
§ 10

Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører kontrol med overholdelse af loven, regler fastsat i medfør af loven og gennemførelsesforanstaltninger. Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører endvidere kontrol med, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i loven, regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, og påser, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med overensstemmelseserklæringen efter § 7, stk. 1.

Stk. 2 Hvis kontrolmyndigheden i forbindelse med kontrol efter stk. 1 får begrundet mistanke om, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med regler i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, underrettes den ansvarlige efter § 4 hurtigst muligt herom.

Stk. 3 Den ansvarlige efter § 4, som bringer et energirelateret produkt i omsætning, skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af kontrolmyndighedens opgaver efter stk. 1, på et sprog, der er letforståeligt, herunder relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data, oplysninger om overensstemmelse og tekniske aspekter ved produktet, herunder ligeledes adgang til indlejret software, oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastslå ejerskabet af en onlinegrænseflade, eller relevante oplysninger om forsyningskæden, nærmere detaljer for distributionsnettet, mængder af produkter på markedet og andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt.

Stk. 4 Enhver, som markedsfører eller erhvervsmæssigt ibrugtager et energirelateret produkt, skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne afgøre, hvem der er ansvarlig for produktet, jf. § 4, herunder relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data, oplysninger om overensstemmelse og tekniske aspekter ved produktet, herunder ligeledes adgang til indlejret software, oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastslå ejerskabet af en onlinegrænseflade, eller relevante oplysninger om forsyningskæden, nærmere detaljer for distributionsnettet, mængder af produkter på markedet og andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt.

§ 10a

Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed behandle, herunder samkøre, oplysninger, som myndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, er i besiddelse af.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, ikkeoffentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.

Adgang til lokaliteter og transportmidler
§ 10b

Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes energirelaterede produkter, med henblik på at kunne udtage energirelaterede produkter til måling og kontrol af, at disse er i overensstemmelse med krav i regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et energirelateret produkt på stedet.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere og optage video og medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan være bistået af en eller flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen efter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2.

Stk. 5 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af kontrol som nævnt i stk. 1. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Forbud, påbud m.v.
§ 11

Hvis et produkt ikke er i overensstemmelse med eller en erhvervsdrivende ikke lever op til regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller gennemførelsesforanstaltninger, kan kontrolmyndigheden træffe følgende afgørelser over for enhver, der har bragt et produkt i omsætning efter § 4, har været et led i afsætningen af et produkt eller erhvervsmæssigt ibrugtager produktet:

 • 1) Påbud om at bringe det energirelaterede produkt i overensstemmelse med kravene.

 • 2) Påbud om at sikre, at det energirelaterede produkt ikke udgør en risiko.

 • 3) Påbud om at overholde visse betingelser, inden det energirelaterede produkt bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

 • 4) Påbud om at advare brugerne om de risici, der er ved produktet, eller at anbringe advarsler på produktet.

 • 5) Påbud om at standse markedsføring, der kan vildlede brugerne.

 • 6) Forbud mod at bringe produktet i omsætning eller gøre det tilgængeligt på markedet eller forbud mod markedsføring eller erhvervsmæssig ibrugtagning af et energirelateret produkt.

 • 7) Påbud om at tilbagetrække produktet fra markedet.

 • 8) Påbud om at tilbagekalde produktet fra brugerne.

 • 9) Påbud om at destruere produktet på en forsvarlig måde eller på anden vis gøre det ubrugeligt.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden underretter Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver afgørelse i medfør af stk. 1 med angivelse af årsagerne hertil.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan lægge undersøgelser af energirelaterede produkter, som er gennemført i en anden EU-medlemsstat, og afgørelser, som er truffet i en anden EU-medlemsstat, til grund og træffe afgørelse i medfør af stk. 1 eller § 11 b over for erhvervsdrivende, som bringer et tilsvarende energirelateret produkt i omsætning eller gør det tilgængeligt på markedet, medmindre kontrolmyndigheden er nået til den modsatte konklusion på grundlag af sin egen kontrol.

§ 11a

Kontrolmyndigheden kan over for den ansvarlige efter § 4, der har bragt et energirelateret produkt i omsætning, den erhvervsdrivende, der har gjort det energirelaterede produkt tilgængeligt på markedet, og enhver anden erhvervsdrivende, der har en tilknytning til produktet, end den, der har bragt produktet i omsætning eller gjort det tilgængeligt på markedet, træffe afgørelse om på en relevant måde at bidrage til at begrænse og forhindre risici i at opstå.

Indhold på onlinegrænseflader
§ 11b

Kontrolmyndigheden kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade at ændre eller fjerne indhold, der henviser til et energirelateret produkt, der ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller en gennemførelsesforanstaltning.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade udtrykkeligt at vise en advarsel til slutbrugerne i forbindelse med indhold, der henviser til et energirelateret produkt, der ikke er i overensstemmelse med denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, når slutbrugerne får adgang til onlinegrænsefladen.

§ 11c

Kontrolmyndigheden kan foranledige blokering af en onlinegrænseflade, hvis et påbud efter § 11 b ikke er efterkommet eller onlinegrænsefladen gentagne gange har solgt eller formidlet salg af energirelaterede produkter, der udgør en alvorlig risiko.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 om blokering af en onlinegrænseflade træffes af retten ved kendelse efter kontrolmyndighedens begæring. Inden retten træffer afgørelse, skal den så vidt muligt give parten, som indgrebet retter sig mod, adgang til at udtale sig. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt.

Stk. 3 Det påhviler udbydere af informationssamfundstjenester at bistå kontrolmyndigheden ved gennemførelsen af kendelser efter stk. 2.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden skal påse, at et indgreb efter stk. 1 ikke opretholdes ud over det tidsrum, hvor grundlaget for blokeringen er til stede. Kontrolmyndigheden skal af egen drift eller på foranledning af den, som indgrebet retter sig mod, træffe afgørelse om ophævelse af blokeringen.

Stk. 5 Fremsætter den, som indgrebet efter stk. 1 retter sig mod, anmodning om, at blokeringen ophæves, og støttes denne anmodning på, at der er sket væsentlige ændringer i indholdet af onlinegrænsefladen, skal kontrolmyndigheden, hvis blokeringen ikke ophæves i medfør af stk. 4, snarest muligt indbringe spørgsmålet for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal opretholdes. Tages en anmodning ikke til følge, kan en ny anmodning ikke fremsættes, før der er forløbet 3 måneder fra kendelsens afsigelse.

Offentliggørelse
§ 12

Kontrolmyndigheden offentliggør resultater af kontrol og afgørelser truffet efter §§ 11-11 c.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af kontrolresultater og afgørelser som nævnt i stk. 1. Ministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer, hvis produkter er kontrolleret, og af afgørelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk.

Kapitel 4 1 Delegation til andre statslige myndigheder, organer m.v.
§ 13

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte regler om, at miljøministeren fører kontrol efter kapitel 3 med overholdelsen af miljøkrav. Miljøministeren udøver i så fald de beføjelser, som i stk. 2 er henlagt til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan efter forhandling med vedkommende minister bemyndige andre statslige myndigheder til at udøve nærmere angivne beføjelser, der i loven er tillagt klima-, energi- og forsyningsministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 3 Erhvervsministeren kan bemyndige en sagkyndig institution, en organisation eller en virksomhed til at udøve nærmere angivne beføjelser vedrørende kontrol, udtagning, måling og afprøvning af energirelaterede produkter, akkrediteret certificering samt sekretariatsbistand til ministeren. Institutionen m.v. kan ikke træffe bestemmelse om adgang som nævnt i § 10 b eller træffe afgørelse efter §§ 11-11 c.

Stk. 4 Erhvervsministeren fører kontrol med varetagelsen af opgaver, som er henlagt til en institution m.v. som nævnt i stk. 3.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om videregivelse af oplysninger om resultater af tilsyn til andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner m.v. som nævnt i stk. 4, som varetager opgaver i tilknytning til lovens formål.

Kapitel 5 1 Klager
§ 14

Afgørelser truffet af klima-, energi- og forsyningsministeren eller en myndighed under ministeriet, som ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven til, kan påklages til Energiklagenævnet. Miljøministerens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Stk. 3 Når myndigheden videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Stk. 4 Myndigheden skal straks underrette Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet.

Stk. 5 Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.

Stk. 6 Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 2, 4. og 5. pkt., og stk. 3 ikke anvendelse.

Stk. 7 Afgørelser truffet af en anden myndighed i henhold til loven kan ikke påklages til klima-, energi- og forsyningsministeren henholdsvis miljøministeren.

Stk. 8 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte regler om adgangen til at klage til Energiklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, herunder om opsættende virkning af klage, afskæring af klageadgang og søgsmålsfrist til prøvelse af afgørelser truffet af klagenævnene.

Stk. 9 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en myndighed under ministeriet, som ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke kan indbringes for ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Kapitel 6 1 Straf m.v.
Tvangsbøder
§ 14a

Kontrolmyndigheden kan pålægge udbydere af informationssamfundstjenester tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det påhviler udbyderne at foretage efter §§ 11 b og 11 c.

§ 15

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) som ansvarlig efter § 4 eller som erhvervsdrivende undlader at opfylde sine forpligtelser efter § 7 a,

 • 2) som ansvarlig efter § 4 undlader at afgive oplysninger, som vedkommende er forpligtet til at give efter § 10, stk. 3, eller som erhvervsdrivende undlader at afgive oplysninger, som er nødvendige for at kunne afgøre, hvem der er ansvarlig for produktet efter § 10, stk. 4,

 • 3) som ansvarlig efter § 4, erhvervsdrivende eller udbyder af informationssamfundstjenester afgiver urigtige eller vildledende oplysninger efter § 7 a, § 8, stk. 1, 2. pkt., og § 10, stk. 3 eller 4,

 • 4) ikke har en bemyndiget repræsentant eller ikke har givet den bemyndigede repræsentant de fornødne beføjelser eller midler til at udføre opgaven, hvor dette kræves efter § 8, stk. 3,

 • 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til udtagelse af produkter som nævnt i § 10 b,

 • 6) overtræder eller undlader at efterkomme en afgørelse efter §§ 11-11 b eller

 • 7) omgår eller unddrager sig kontrolmyndighedens kontrol eller forsøger herpå.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i regler, der udstedes i medfør af denne lov, fastsætte bødestraf for overtrædelse af disse regler.

Stk. 3 Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved strafudmåling af bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

Stk. 4 Har nogen ved én eller flere handlinger eller undladelser begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved én eller flere handlinger overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og én eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love.

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 4 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 6 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 1 Ikrafttræden og ændringsbestemmelser
§ 16

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lov nr. 94 af 9. februar 1994 om normer for energieffektivitet i energiforbrugende udstyr ophæves.

Stk. 3 Regler, der er fastsat i henhold til lov nr. 94 af 9. februar 1994 om normer for energieffektivitet i energiforbrugende udstyr, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

§§ 17-18

(Udeladt)

§ 19

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.