Lov om indretning m.v. af visse produkter

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 155 af 20. februar 2013,
som ændret ved lov nr. 238 af 18. marts 2014, lov nr. 197 af 13. marts 2018 og lov nr. 799 af 09. juni 2020

Kapitel 1 1 Formål
§ 1

(Ophævet)

Anvendelsesområde
§ 2

Loven finder anvendelse på følgende produkter, der er omfattet af direktiver eller forordninger om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning:

 • 1) Maskiner, herunder dertilhørende udskifteligt udstyr, sikkerhedskomponenter, hejse- og løftetilbehør, kæder, tove, stropper, aftagelige kraftoverføringsaksler og delmaskiner.

 • 2) Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære, herunder dertilhørende sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger og komponenter.

 • 3) Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

 • 4) Trykbærende udstyr, herunder beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør, herunder eventuelle elementer, der er fastgjort til trykbærende dele, såsom flanger, studse og dyser, koblinger, understøtninger og løftekroge.

 • 5) Transportabelt trykbærende udstyr, herunder alle trykbeholdere, tanke, batterikøretøjer, multielementgascontainere (MEGC’er) og dertilhørende ventiler og eventuelt andet tilbehør, når udstyret anvendes til transport af visse gasser og farlige stoffer.

 • 6) Simple trykbeholdere, der er seriefremstillet.

 • 7) Aerosolbeholdere.

 • 8) Tovbaneanlæg til personbefordring, herunder dertilhørende delsystemer og sikkerhedskomponenter.

 • 9) Personlige værnemidler, herunder dertilhørende udskiftelige dele, der er nødvendige for udstyrets beskyttende funktion, og forbindelsessystemer til udstyret.

§ 3

I det omfang der er en særlig fare eller risiko ved et produkt, som er reguleret i anden lovgivning, der gennemfører EU-retsakter, finder denne lov kun anvendelse på de dele af produktet, der ikke er reguleret i den anden lovgivning.

§ 3a

Kapitel 2 finder ikke anvendelse, i det omfang der i en forordning er fastsat bestemmelser om forpligtelser for fabrikanter, importører og distributører m.fl.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning m.v. på de nærmere bestemte områder, hvor det i en forordning er overladt til medlemsstaterne at fastsætte regler

Kapitel 2 1 Forpligtelser
§ 4

(Ophævet)

§ 5

(Ophævet)

§ 6

En fabrikant må kun bringe produkter i omsætning, når betingelserne i § 4 er opfyldt.

Stk. 2 Fabrikanten skal konstruere og fremstille produkter i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fabrikantens pligter efter stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om fabrikantens pligter med hensyn til dokumentation, mærkning, kontrol og overvågning m.v., herunder: Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere

 • 1) Krav om udarbejdelse af overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring for produktet.

 • 2) Krav om at anbringe overensstemmelsesmærkning på produktet og forsyne produktet med anden mærkning, herunder mærkning med type-, parti- eller serienummer samt fabrikantens navn og adresse.

 • 3) Krav om at udarbejde teknisk dokumentation og gennemføre overensstemmelsesvurdering for produktet.

 • 4) Krav om at udarbejde brugsanvisning og sikkerhedsinformation for produktet.

 • 5) Krav om at opbevare dokumentation m.v. for produktet.

 • 6) Krav om procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse, herunder om stikprøvekontrol af produkter, om undersøgelse af og registrering af klager over produkter, der ikke opfylder kravene, og om produkttilbagetrækninger og produkttilbagekaldelser.

 • 7) Krav om, at der træffes de nødvendige foranstaltninger, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.

 • 8) Krav om at orientere kontrolmyndigheden, hvis produktet udgør en risiko.

§ 7

Fabrikanten kan udpege en bemyndiget repræsentant.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om den bemyndigede repræsentants pligter og om, hvordan udpegning af repræsentanten skal ske. Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere

§ 8

En importør må kun bringe produkter i omsætning, når betingelserne i § 4 er opfyldt.

Stk. 2 Importøren skal, før vedkommende bringer produkter i omsætning, sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser efter reglerne udstedt i medfør af § 6, stk. 3, nr. 1-4.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om importørens pligter efter stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om importørens pligter med hensyn til dokumentation, mærkning, kontrol og overvågning m.v., herunder: Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere

 • 1) Krav om dokumentation, brugsanvisning og sikkerhedsinformation for produktet.

 • 2) Krav om at forsyne produktet med importørens navn og adresse og om mærkning på produktet.

 • 3) Krav om at opbevare dokumentation m.v. for produktet.

 • 4) Krav om opbevarings- og transportbetingelser for produktet.

 • 5) Krav om stikprøvekontrol af produkter, undersøgelse af og registrering af klager over produkter, der ikke opfylder kravene, procedurer til sikring af produkttilbagetrækninger og produkttilbagekaldelser samt orientering af distributørerne herom.

 • 6) Krav om, at der træffes de nødvendige foranstaltninger, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.

 • 7) Krav om orientering af kontrolmyndigheden, hvis produktet udgør en risiko.

§ 9

En distributør skal bidrage til, at produkter, som distributøren gør tilgængelige på markedet, opfylder betingelserne i § 4.

Stk. 2 Distributøren skal, før vedkommende gør et produkt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at fabrikanten og importøren har opfyldt deres forpligtelser efter reglerne udstedt i medfør af § 6, stk. 3, nr. 1-4, og § 8, stk. 3, nr. 2.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler om distributørens pligter efter stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om distributørens pligter med hensyn til dokumentation, mærkning, kontrol og overvågning m.v., herunder: Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere

 • 1) Krav om dokumentation, brugsanvisning og sikkerhedsinformation for produktet.

 • 2) Krav om mærkning på produktet.

 • 3) Krav om opbevarings- og transportbetingelser for produktet.

 • 4) Krav om at sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov.

 • 5) Krav om orientering af kontrolmyndigheden, hvis produktet udgør en risiko.

§ 10

En importør eller distributør, der bringer et produkt i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer et produkt, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan påvirke overholdelsen af de krav, der påhviler fabrikanten efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov, anses for at være fabrikant og har de samme pligter som fabrikanten, jf. § 6.

Kapitel 4 1 Bemyndigede organer m.v.
§ 20

(Ophævet)

Kapitel 6 a Obligatorisk digital kommunikation
§ 24a

(Ophævet)

Kapitel 7 1 Klage
§ 25

(Ophævet)

§ 26

(Ophævet)

Kapitel 8 1 Straf
§ 27

(Ophævet)

Kapitel 9 1 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.
§ 28

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 29

De udpegninger af private virksomheder og offentlige myndigheder til at gennemføre godkendelses- og kontrolopgaver i henhold til Den Europæiske Unions retsakter, der er foretaget efter § 74, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø, er fortsat gældende efter ikrafttrædelsen af denne lov.

Stk. 2 Denne lovs § 30, som er udeladt af redaktionen, indeholder nogle ændringer til lov om arbejdsmiljø. I den sidste af disse ændringer ophæves § 81 b, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø. Klage over en afgørelse truffet før den 1. juli 2013 af en privat virksomhed eller en offentlig myndighed udpeget i medfør af § 74, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø kan indbringes for Arbejdstilsynet efter § 81 b, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø. Klager over afgørelser truffet efter den 1. juli 2013 behandles efter § 26 i denne lov.

§ 30

(Udeladt af Redaktionen)

§ 31

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.