Kemikalieloven

Denne konsoliderede version af kemikalieloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kemikalier

Lov nr. 212 af 23. maj 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 04. januar 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 3 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Produktregler
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Formål og område
§ 1

Denne lov har til formål at forebygge sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning og miljøskade i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af stoffer og blandinger.

Stk. 2 Ved administration af loven kan der lægges vægt på mulighederne for at fremme renere teknologi og for at begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.

§ 2

Loven skal sikre, at der tilvejebringes fornødne oplysninger om stoffer og blandinger, der sælges her i landet, og sikre, at der kan foretages regulering af salg og anvendelse af de stoffer og blandinger, som er eller på grundlag af foreliggende undersøgelser eller erfaringer formodes at være farlige for sundheden eller skadelige for miljøet.

Stk. 2 Ved bedømmelsen af arten og omfanget af de foranstaltninger, der træffes i medfør af denne lov for at forebygge miljøskader, skal der på den ene side lægges vægt på den skade på miljøet, som stoffet eller blandingen kan medføre, og på den anden side de tekniske og økonomiske konsekvenser, herunder de omkostninger, sådanne foranstaltninger medfører såvel for samfundet som helhed som for de berørte producenter, importører og brugere.

§ 3

Ved stof forstås et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

Stk. 2 Ved blanding forstås en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvad der forstås ved stoffer og blandinger.

§ 4

Lovens regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre mod eller uden vederlag.

Stk. 2 Lovens regler om fremstilling gælder også opblanding, fortynding, imprægnering, omhældning og pakning.

§ 4a

Miljøministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om adgangen til at besidde stoffer og blandinger og varer, som er reguleret i medfør af kapitel 6, eller som ikke er godkendt til anvendelse i Danmark, jf. kapitel 7.

§ 5

Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at stoffer og blandinger, som indeholder eller består af mikroorganismer og vira, helt eller delvist skal være omfattet af lovens bestemmelser.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at organismer, der anvendes i stedet for stoffer og blandinger eller tjener til formål inden for lovens område, helt eller delvist skal være omfattet af lovens bestemmelser.

§ 6

Ministeren kan bestemme, at nærmere angivne stoffer og blandinger delvist skal være undtaget fra lovens bestemmelser, ligesom ministeren i særlige tilfælde kan tillade, at loven fraviges.

§ 7

De bestemmelser, der efter anden lovgivning, herunder EU-forordninger, gælder for stoffer og blandinger og for varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger, berøres ikke af denne lov, som kun finder anvendelse på disse stoffer, blandinger eller varer i det omfang, hvor anden lovgivning ikke indeholder bestemmelser herom.

§ 7a

Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af EU-forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer, herunder om, hvilke myndigheder der skal administrere forordningerne. Delegationsbekendtgørelse

§ 7b

Miljøministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af EU-retlige forpligtelser om salg eller import af stoffer, der er beregnet til at indgå i blandinger, der skal godkendes efter kapitel 7.

§ 8

Loven gælder ikke for stoffer og blandinger, der eksporteres, medmindre ministeren bestemmer andet. Det samme gælder for varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger.

Stk. 2 Loven gælder ikke for stoffer og blandinger, der er fremstillet i udlandet, og som kun føres gennem landet som transitgods. Det samme gælder for varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger.

§ 9

Inden miljøministeren fastsætter regler i medfør af loven, forhandler ministeren med de nærmest interesserede landsomfattende erhvervs- og forbrugerorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, de kommunale organisationer samt beskæftigelsesministeren og andre berørte statslige myndigheder.

Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
§ 10

Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding skal, ud over de oplysninger der er nævnt i § 38 f, skaffe sig de oplysninger om sammensætning, egenskaber og virkninger, som er nødvendige for at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge sundheds- og miljøskader, som kan hidrøre fra stoffet eller blandingen. Producenten eller importøren skal sørge for, at forhandlere og brugere i fornødent omfang får kendskab til stoffets eller blandingens egenskaber og virkninger og til eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2 Enhver forhandler eller bruger af et stof eller en blanding skal følge de anvisninger, der måtte være givet for forsvarlig omgang med eller anvendelse af stoffet eller blandingen.

Stk. 3 Et stof eller en blanding må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til stoffets eller blandingens anvendelse eller med hensyn til den risiko, der kan være forbundet med stoffet eller blandingen.

Stk. 4 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 3 nævnte forbud mod vildledende markedsføring, herunder om at bestemte udsagn eller angivelser anses for vildledende, og at bestemte oplysninger skal gives i forbindelse med markedsføring af et stof eller en blanding. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at varer, der er omfattet af denne lov, skal være omfattet af det i stk. 3 nævnte forbud.

Stk. 5 Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, i hvilket omfang der ved salg og import af stoffer og blandinger kan henvises til, at stoffet eller blandingen ikke har været gjort til genstand for forsøg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i EU-forordninger.

§ 10a

Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, regler om tjenesteyderes forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtagere.

Kapitel 2 a   (Ophævet)
Kapitel 3 Eksportanmeldelse
§§ 11-15

(Ophævet)

§ 15a

Forud for eksport af stoffer og blandinger, der ikke er omfattet af reglerne om eksportanmeldelse i forordningen om eksport og import af farlige kemikalier, jf. forordningens bilag I, og hvis anvendelse i medfør af denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf, skal eksportøren indgive en eksportanmeldelse, jf. stk. 5.

Stk. 2 Et forbud, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende stof eller den pågældende blanding er forbudt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf.

Stk. 3 En streng restriktion, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende stof eller den pågældende blanding er forbudt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf med undtagelse af visse særlige anvendelsesformål.

Stk. 4 De i stk. 1-3 nævnte kategorier og underkategorier er følgende:

 • 1) Kategorien »bekæmpelsesmidler« med underkategorierne

  • a) »plantebeskyttelsesmidler«, jf. § 33, og

  • b) »biocidmidler«, jf. § 33.

 • 2) Kategorien »andre stoffer og blandinger« med underkategorierne

  • a) »stoffer og blandinger til privat anvendelse« og

  • b) »stoffer og blandinger til erhvervsmæssig anvendelse«.

Stk. 5 Miljøministeren fastsætter, hvilke stoffer og blandinger der skal eksportanmeldes efter stk. 1. Denne opgørelse ajourføres mindst én gang årligt.

§ 15b

Forud for eksport af andre varer end de i § 15 a, stk. 1, nævnte, som indeholder stoffer eller blandinger, der ikke er omfattet af reglerne om eksportanmeldelse i forordningen om eksport og import af farlige kemikalier, jf. forordningens bilag I, og hvis anvendelse i medfør af denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i én eller flere kategorier, jf. § 15 a, stk. 2-4, skal eksportøren indgive en eksportanmeldelse, jf. stk. 2.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter, hvilke stoffer og blandinger der skal eksportanmeldes efter stk. 1. Denne opgørelse ajourføres mindst én gang årligt.

§ 15c

Miljøministeren fastsætter nærmere regler om eksportanmeldelse efter § 15 a og § 15 b, herunder regler om tidspunktet for indleveringen, hvilke oplysninger der skal indleveres, i hvilken form de skal indleveres, og hvilke myndigheder de skal indleveres til samt om bortfald af pligten til at anmelde i særlige situationer. Endvidere fastsætter ministeren regler om de oplysninger, der skal følge de stoffer, blandinger og varer, som eksporteres. Ministeren fastsætter tillige regler om årlige indberetninger om eksporterede mængder af stoffer og blandinger samt om oplysninger om importører og om hvilke myndigheder, der modtager disse indberetninger. Ministeren fastsætter derudover regler om videresendelse af oplysninger om eksporten til importlandet og om videresendelse af importlandets oplysninger til eksportøren.

§§ 16-18

(Ophævet)

Kapitel 4 Klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af stoffer og blandinger m.v.
§ 19

Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding skal forud for salg eller import heraf skaffe sig sådanne oplysninger om stoffets eller blandingens egenskaber og virkninger, at han kan klassificere, emballere og mærke det efter regler i denne lov og efter regler fastsat i henhold til loven.

§ 20

Miljøministeren fastsætter regler om, på hvilket grundlag et stof eller en blanding skal klassificeres som farligt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om klassificering af farlige stoffer og blandinger i fareklasser.

§ 21

Miljøministeren kan udarbejde en liste over stoffer, der er klassificeret som farlige, med angivelse af klassificeringen og krav vedrørende emballering, mærkning og anvendelse, der gælder for hvert stof på listen og for blandinger, hvori stoffet indgår.

§ 22

Et stof eller en blanding, der er klassificeret som farligt, må kun sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med særlig mærkning på dansk, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om emballering af de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger, herunder om undtagelse fra kravene i stk. 1, om udformning af emballage og om, at bestemte emballagematerialer og -typer skal anvendes, og at sådan emballage ikke må anvendes til andre varer. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om emballering af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte, såfremt deres egenskaber gør særlige krav til emballagen påkrævet.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om mærkning af de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger, herunder om undtagelser fra mærkningspligten, og om mærkning af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte. Der kan herunder stilles krav til etikettens udformning og indhold og om, hvilke andre sprog der i særlige tilfælde kan anvendes ved mærkningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at emballagen skal være forsynet med følbar advarselsmærkning og om udformningen heraf. Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

Stk. 4 Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte regler om mærkning af andre varer end de i stk. 1 og 3 nævnte, når varen indeholder eller afgiver et stof eller en blanding, hvis egenskaber gør en sådan mærkning påkrævet.

§ 22a

Ministeren kan fastsætte regler om, at et stof eller en blanding ved salg skal være ledsaget af et oplysningsblad med indholdsdeklarationer, risikoangivelser, sikkerhedsforskrifter og lignende.

§ 22b

Miljøministeren fastsætter regler om, at forhandlere og producenter skal stille visse oplysninger til rådighed i forbindelse med salg af bekæmpelsesmidler til ikke-erhvervsmæssige brugere.

§ 22c

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en producent eller importør af et stof eller en blanding har pligt til på anmodning at videregive bestemte oplysninger om stoffet eller blandingen til en anden, som agter at anvende stoffet eller blandingen, og for hvem oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af krav fastsat i denne lov eller regler i henhold til denne lov eller i EU-forordninger om de stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af loven.

§ 23

Ministeren kan fastsætte regler om opbevaring af stoffer og blandinger, der skal klassificeres som farlige, af stoffer og blandinger, som er omfattet af regler udstedt i medfør af § 35, af biocidmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, og af plantebeskyttelsesmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF. Ministeren kan herunder fastsætte regler om opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg til forbrugere.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om yderligere foranstaltninger ved opbevaring af meget giftige og giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder om vandelsvurdering af personer, der har et særligt ansvar for opbevaring eller håndtering af de nævnte stoffer og blandinger.

Kapitel 5 Salg af giftige stoffer og blandinger m.v.
§ 24

Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må kun sælges mod rekvisition. Dette gælder dog ikke salg til de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer.

Stk. 2 Rekvisitionen skal indeholde en nærmere angivelse af det formål, hvortil det pågældende stof eller den pågældende blanding ønskes anvendt. Rekvisitionen skal af politiet være forsynet med en påtegning om, at politiet tillader udlevering til det angivne formål.

Stk. 3 Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må ikke sælges til personer under 18 år eller i øvrigt overlades til personer, som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger kun må importeres af de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om vilkår for en sådan import.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om rekvisitionernes form og indhold samt retningslinjer for politiets påtegning af disse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at rekvisition i visse tilfælde ikke kræves.

§ 25

Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må uden rekvisition sælges til

 • 1)  

  • a) sygehuse,

  • b) videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne eller kommunerne,

  • c) godkendte teknologiske serviceinstitutter, jf. lov om teknologi og innovation,

  • d) laboratorier og institutioner, der er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditations multilaterale aftale om gensidig anerkendelse,

  • e) virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker,

  • f) højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler,

  • g) læger, tandlæger og dyrlæger,

 • 2) virksomheder, som fremstiller meget giftige og giftige stoffer og blandinger, og andre virksomheder, som anvender sådanne stoffer og blandinger som råvarer eller hjælpemidler, når disse virksomheder har givet meddelelse herom til Arbejdstilsynet,

 • 3) virksomheder, som sælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger til videre forhandling eller til de i nr. 1 og nr. 2 nævnte virksomheder, institutioner og personer, og som har givet meddelelse herom til miljøministeren, og

 • 4) andre forhandlere end de i nr. 3 nævnte, dog kun for så vidt angår de stoffer og blandinger, som er omfattet af en tilladelse meddelt efter stk. 3.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1, nr. 3, omhandlede meddelelse til miljøministeren og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om den i stk. 1, nr. 2, omhandlede meddelelse til Arbejdstilsynet, herunder om fornyet meddelelse og om meddelelsens indhold og form.

Stk. 3 Kun apotekere og de forhandlere, der på nærmere bestemte vilkår har fået tilladelse hertil af ministeren, må sælge meget giftige og giftige stoffer og blandinger til andre virksomheder, institutioner og personer end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at en tilladelse efter stk. 3 betinges af, at forhandleren betaler et gebyr til dækning af tilsynet med, at vilkårene for tilladelsen overholdes.

§ 26

Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang virksomheder, institutioner og personer, der sælger meget giftige eller giftige stoffer og blandinger, skal føre, opbevare og forevise en fortegnelse over modtagerne af disse stoffer og blandinger, samt i hvilket omfang de i § 24 nævnte rekvisitioner skal opbevares.

§ 27

Ministeren kan fastsætte yderligere regler end dem, der følger af §§ 24-26, for salg af stoffer og blandinger, som er omfattet af regler udstedt i medfør af § 35, for salg af biocidmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, og for salg af plantebeskyttelsesmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1197/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om,

 • 1) at visse nærmere angivne stoffer og blandinger, der falder ind under § 24, stk. 1, skal være undtaget fra reglerne i §§ 24-26, og

 • 2) at andre stoffer og blandinger end dem, der falder ind under § 24, stk. 1, skal være omfattet af reglerne i §§ 24-26.

§§ 28-29

(Ophævet)

Kapitel 6 Begrænsning af forekomst og anvendelse af stoffer. Blandingers sammensætning og salg heraf
§ 30

Når det findes nødvendigt for at sikre, at stoffer eller blandinger ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg, import og anvendelse af bestemte stoffer eller blandinger. Under samme betingelser kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg, import eller anvendelse af stoffer eller blandinger med nærmere angivne egenskaber. Der kan herunder stilles krav til stoffernes renhed og til koncentrationen af de stoffer, der indgår i en blanding. Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

Stk. 2 Når det findes nødvendigt for at sikre, at andre varer end de i stk. 1 nævnte ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om varens indhold eller afgivelse af et bestemt stof eller en bestemt blanding. Tilsvarende kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om en vares indhold eller afgivelse af stoffer eller blandinger med nærmere angivne egenskaber. Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Stk. 3 Under samme betingelser, som nævnt i stk. 2, kan ministeren i øvrigt træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at en vare, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger, ikke må sælges eller anvendes til nærmere bestemte formål. Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

§ 30a

Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af bestemmelserne i § 30, ved salg skal være ledsaget af en brugsanvisning. Der kan herunder stilles krav til udformning og indhold af brugsanvisningen, ligesom der kan stilles krav om, at brugsanvisningen skal være godkendt af ministeren.

Stk. 2 Der kan i den i stk. 1 nævnte brugsanvisning fastsættes bindende regler om anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af stoffet, blandingen eller varen.

§ 30b

I forbindelse med salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter § 30 kan ministeren, når hensynet til at forebygge sundhedsfare eller miljøskade gør dette særlig begrundet, bestemme eller fastsætte regler om, at bestemte stoffer eller blandinger kun må sælges mod rekvisition til nærmere angivne erhvervsmæssige formål eller til en nærmere angiven kreds af erhvervsmæssige brugere.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsynsmyndighedernes påtegning af de i stk. 1 nævnte rekvisitioner, om rekvisitionernes indhold og form samt om, i hvilket omfang sådanne rekvisitioner skal opbevares af sælger og efter anmodning udleveres til tilsynsmyndigheden.

§ 30c

Når hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler herfor, kan ministeren, uden at betingelserne efter § 30 er opfyldt, træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg eller anvendelse af de i § 30 nævnte stoffer, blandinger eller varer.

Stk. 2 Salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter stk. 1 kan fastsættes, hvis de pågældende stoffer, blandinger eller varer kan erstattes af stoffer, blandinger, varer eller metoder med samme anvendelsesområder, som i væsentlig grad begrænser forureningen i forbindelse med fremstillingen, brugen eller bortskaffelsen af de pågældende stoffer, blandinger eller varer, eller som i øvrigt i væsentlig grad forbedrer mulighederne for anvendelse af renere teknologi.

Stk. 3 Det er endvidere en betingelse for fastsættelse af salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter stk. 1, at den i stk. 2 nævnte erstatning af stoffer, blandinger eller varer kan ske uden væsentlige samlede meromkostninger for virksomhederne og forbrugerne.

§ 30d

Der kan ydes tilskud til forsknings- og udredningsprojekter til undersøgelse af de sundheds- og miljømæssige virkninger af stoffer og blandinger eller varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger.

Stk. 2 Til fremme af de i § 30 c nævnte hensyn kan der ydes tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter vedrørende alternative stoffer, blandinger, varer og metoder.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af de i stk. 1 og 2 nævnte tilskud.

§ 30e

Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at stoffer og blandinger, der har været gjort til genstand for forsøg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i EU-forordninger om forhold omfattet af denne lov, ikke må sælges eller importeres.

§ 31

For at sikre, at en blanding ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om sammensætningen af blandingen. Der kan herunder stilles krav til, i hvilket omfang og på hvilken måde bestemte stoffer eller stoffer med nærmere angivne egenskaber må forekomme i blandingen. Under samme betingelser kan der stilles krav til, i hvilket omfang urenheder må forekomme i blandingen.

Stk. 2 Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om blandingens mikrobiologiske renhed.

§ 32

Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter der til særlige formål eller i bestemte blandinger kun må anvendes stoffer, der er tilladt til sådanne formål eller i sådanne blandinger. Der kan stilles krav til de tilladte stoffers renhed og koncentration.

Stk. 2 Ministeren kan udfærdige fortegnelse over de tilladte stoffer og deres anvendelse.

§ 32a

Ministeren kan i forbindelse med et forbud mod salg eller anvendelse efter § 30 eller regler udstedt i medfør af § 35 påbyde en producent eller importør for egen regning at tilbagekalde stoffet, blandingen eller varen fra forhandlere eller brugere, når det findes nødvendigt for at sikre, at stoffet, blandingen eller varen ikke medfører alvorlig fare for sundheden eller alvorlig skade på miljøet.

Stk. 2 Forhandlere og brugere af et stof, en blanding eller en vare, som tilbagekaldes efter stk. 1, har pligt til at aflevere stoffet, blandingen eller varen til producenten eller importøren efter dennes anvisning.

§ 32b

Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til dækning af udgifterne ved administration, tilsyn og kontrol i forbindelse med regler fastsat efter dette kapitel.

Salg af blandinger
§ 32c

Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der forhandler brændstof til motorkøretøjer, i et nærmere bestemt omfang skal udbyde en bestemt brændstofkvalitet til salg.

Kapitel 7 Godkendelse af bekæmpelsesmidler
§ 33

Ved bekæmpelsesmidler forstås

 • 1) plantebeskyttelsesmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF,

 • 2) biocidmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter og

 • 3) biocidmidler omfattet af regler udstedt i medfør af § 35.

§§ 33a-33b

(Ophævet)

§ 34

Miljøministeren godkender

 • 1) plantebeskyttelsesmidler efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF og

 • 2) biocidmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter efter reglerne i denne forordning.

§ 35

Miljøministeren kan fastsætte regler om godkendelse af biocidmidler eller grupper heraf, der ikke er omfattet af § 34, herunder om:

 • 1) Krav til ansøgninger, herunder krav om dokumentation for et biocidmiddels sammensætning, anvendelse, fysiske og kemiske egenskaber og virkninger på miljø, menneskers og dyrs sundhed samt dets effektivitet.

 • 2) Databeskyttelse og dataudveksling.

 • 3) Kriterier for godkendelse.

 • 4) Vilkår for godkendelse.

 • 5) Ændring, forlængelse, tilbagekaldelse og ophør af godkendelser.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om, hvordan der må reklameres for et godkendt biocidmiddel.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bekendtgørelse af forskrifter for anvendelse og opbevaring af det godkendte biocidmiddel kan ske ved gengivelse heraf på emballagen.

Stk. 4 Miljøministeren kan for biocidmidler eller grupper heraf, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, fastsætte regler om produktion, import, salg, anvendelse og besiddelse af biocidmidler eller grupper heraf.

Stk. 5 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse stoffer, blandinger og andre varer er omfattet af tilsvarende regler som biocidmidler, herunder at de skal godkendes, jf. stk. 1-4.

Stk. 6 Hvis der indføres krav om godkendelse for grupper af biocidmidler eller andre grupper af stoffer, blandinger og andre varer, som hidtil har kunnet importeres, sælges og anvendes uden godkendelse, kan miljøministeren fastsætte regler om, at producenter og importører skal ansøge om godkendelse inden en fastsat frist.

§§ 35a-35f

(Ophævet)

Afgift, gebyr og tilskud
§ 36

Den, der har en godkendelse efter følgende regler, betaler en afgift på 500 kr. pr. kalenderår:

 • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

 • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

 • 3) Regler udstedt i medfør af § 35, stk. 1.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af afgiften og om afgiftspligtige virksomheders oplysningspligt om salg af godkendelsespligtige bekæmpelsesmidler. Der betales et gebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser om betaling af afgiften.

Stk. 3 Der afsættes på de årlige bevillingslove en bevilling, der sammen med afgiften efter stk. 1 anvendes til delvis dækning af udgifterne til

 • 1) den godkendende myndigheds virksomhed,

 • 2) tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler og med deres anvendelse,

 • 3) forskning i bekæmpelsesmidlers indvirkning på sundhed eller miljø,

 • 4) uddannelse af brugere af bekæmpelsesmidler og oplysning om midlernes anvendelse og indvirkning på sundhed og miljø, herunder muligheden for at begrænse belastningen af sundhed og miljø, og

 • 5) forskning og udvikling med henblik på at nedbringe den samlede belastning af sundhed og miljø fra anvendelsen af disse midler.

Stk. 4 Udbetalte beløb samt renter heraf, jf. rentelovens regler, kan kræves tilbagebetalt, såfremt der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb.

Stk. 5 Miljøministeren kan fastsætte regler om administration af de indkomne beløb, herunder om regnskaber, revision, tilsyn og kontrol.

§ 37

Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med godkendelsesordningerne for bekæmpelsesmidler, herunder virksomhed, som følger af EU-retlige forpligtelser. Ministeren kan desuden fastsætte regler om forrentning.

§ 37a

Miljøministeren kan yde tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter og til gebyrbetaling i forbindelse med ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler, aktivstoffer og basisstoffer efter regler i EU-forordninger og denne lov eller regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke ansøgninger om bekæmpelsesmidler, aktivstoffer og basisstoffer der kan ydes tilskud til.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om modtagerkredsen for tilskud, om betingelser og vilkår for at opnå tilskud, herunder om ansøgning om tilskud m.v., om administration af tilskudsordningerne, om regnskab og revision, om helt eller delvist bortfald af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget udbetalt tilskud, herunder om betaling af renter. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at tilskudsmodtageren i perioden, hvor betingelser for tilskud skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Andre bestemmelser
§ 37b

Miljøministeren fastsætter regler om, at den, der producerer, leverer, importerer, eksporterer, forhandler, oplagrer eller distribuerer bekæmpelsesmidler i Danmark til erhvervsmæssig anvendelse, skal afgive oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer, type af virksomhed og oplysning om, hvorvidt virksomheden har bekæmpelsesmidler på lager, og, hvis det er relevant, virksomhedens p-nummer.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter regler om oprettelse, drift og brug af registre med oplysninger indhentet efter regler udstedt i medfør af stk. 1.

Stk. 3 Miljøministeren fastsætter regler om betaling af gebyr til dækning af udgifterne ved registre oprettet efter regler udstedt i medfør af stk. 2.

§ 38

Miljøministeren fastsætter regler om, at erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler skal anvende generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere med henblik på at fremme bekæmpelse af skadegørere med et lavt forbrug af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om registrering af oplysninger om anvendelse af de generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere, herunder om registreringens udformning og indhold.

§ 38a

Miljøministeren kan med henblik på at nedsætte den samlede belastning af bekæmpelsesmidler, herunder belastningen af sundhed, miljø og natur, fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af bekæmpelsesmidler på bestemte arealer, dog ikke arealer til jordbrugsmæssige formål.

Stk. 2 Miljøministeren kan med henblik på at beskytte vandmiljøet, herunder grundvand, fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer.

Stk. 3 Miljøministeren kan for plantebeskyttelsesmidler omfattet af stk. 1 eller 2 fastsætte regler om, at tidligere udstedte godkendelser ikke længere gælder, og regler om afviklingsperioder, herunder regler om salg, anvendelse og besiddelse.

§ 38b

Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisation som betingelse for at forhandle, erhvervsmæssigt anvende eller rådgive om anvendelse af bekæmpelsesmidler, og om, at forhandlere skal have ansatte, der er autoriserede.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisationsordningen, herunder

 • 1) om, at autorisation forudsætter bevis for at have modtaget undervisning i eller på anden vis at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler,

 • 2) om kravene til undervisningens indhold m.v., om opnåelse og fornyelse af beviset og om generhvervelse af autorisation efter frakendelse,

 • 3) om, at uddannelsesinstitutioner m.v., som udsteder beviser, straks efter udstedelsen skal foretage digital indberetning til miljøministeren om personer, der har opnået bevis, og

 • 4) om, at en autorisation kan nægtes, hvis den pågældende er straffet efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at salg af bekæmpelsesmidler, der er godkendt til professionel brug, kun må ske til personer, der er autoriserede efter regler udstedt i medfør af stk. 2.

Stk. 4 Der kan opkræves betaling til dækning af kursusudgifterne ved undervisningen, i det omfang udgifterne ikke dækkes af forskellige tilskudsordninger til undervisning.

Stk. 5 Miljøministeren fører et offentligt tilgængeligt elektronisk register over autoriserede.

Stk. 6 Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af et gebyr til dækning af udgifterne til etablering af autorisationsordningen.

Stk. 7 Uddannelsesinstitutioner, som tilbyder undervisning og udstedelse af beviser i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 2, skal tillige give andre, der ikke er underlagt krav om autorisation, adgang hertil.

§ 38c

Den, der ved dom straffes for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., eller for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmidler efter bestemmelser udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse, kan ved dommen frakendes en autorisation, der er meddelt efter regler udstedt i medfør af § 38 b, for et nærmere tidsrum fra 1 til 5 år.

Stk. 2 I sager som nævnt i stk. 1 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve den virksomhed, som kræver autorisation. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til frakendelse af autorisation en frifindende dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes.

Stk. 3 Har en autorisation efter stk. 1 været frakendt, er opnåelse af autorisation efter frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende på ny opnår autorisation efter regler udstedt i medfør af § 38 b, stk. 1 og 2.

§ 38d

Udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer kræver tilladelse. Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 38e

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige for en ejendom, hvorpå der erhvervsmæssigt anvendes bekæmpelsesmidler, skal føre journal over brugen af disse midler.

Stk. 2 Miljøministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indgå i den i stk. 1 nævnte journal.

Kapitel 8 Egenkontrol, oplysnings- og undersøgelsespligt
§ 38f

Enhver producent eller importør af et stof, en blanding eller en anden vare skal være i besiddelse af dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de krav, der er fastsat i denne lov, i regler fastsat i medfør heraf og i EU-forordninger om de stoffer, blandinger og varer, der er omfattet af loven. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til dokumentationen.

Stk. 2 Enhver producent, der sælger et stof eller en blanding, og enhver importør af et stof eller en blanding skal være i besiddelse af følgende oplysninger om stoffet eller blandingen:

 • 1) Handelsnavn eller -navne,

 • 2) kemisk navn,

 • 3) mængden, som sælges eller importeres, og

 • 4) for blandinger kemisk navn på indholdsstofferne og vægtprocent for de indholdsstoffer, der er klassificeret som farlige eller på anden måde er reguleret.

Stk. 3 Hvis det viser sig umuligt for en importør at skaffe oplysninger, der er nævnt i stk. 2, er det tilstrækkeligt, hvis oplysningerne er indsendt til det fælles register for Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet for stoffer, materialer og produkter (Produktregistret) og importøren har fået en bekræftelse herpå fra Produktregistret, jf. dog stk. 1, § 10, stk. 1, og § 19.

Stk. 4 Oplysninger som nævnt i stk. 1-3 skal efter anmodning udleveres til miljøministeren eller tilsynsmyndighederne.

§ 39

Enhver erhvervsdrivende og erhvervsmæssig bruger skal efter anmodning fra miljøministeren eller tilsynsmyndighederne give alle oplysninger om stoffer, blandinger eller andre varer, herunder om tekniske, økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som skønnes nødvendige for myndighedernes administration eller kontrol af loven, af regler fastsat i medfør af loven og af EU-forordninger vedrørende de af loven omfattede stoffer, blandinger og andre varer.

§ 39a

§ 38 f, stk. 4, § 48, stk. 4, og § 39 finder også anvendelse i tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed anmoder ministeren eller tilsynsmyndighederne om oplysninger som nævnt i § 38 f eller § 39 til brug for administration og kontrol af det pågældende lands lovgivning.

§ 39b

Miljøministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af EU-retlige forpligtelser, der vedrører stoffer, blandinger og andre varer omfattet af denne lov, regler om producenters, importørers og forhandleres egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt, herunder pligt til

 • 1) at sikre, at produktion og varer er i overensstemmelse med fastsatte krav,

 • 2) at føre register,

 • 3) at udarbejde og opbevare dokumentation og overensstemmelseserklæringer,

 • 4) at mærke varer og sikre, at varer ledsages af bestemte oplysninger og dokumentation,

 • 5) af egen drift at tilbagekalde ulovlige varer fra forhandlere og brugere,

 • 6) af egen drift at give bestemte oplysninger, herunder oplysninger om ulovlige varer,

 • 7) efter anmodning at give information og dokumentation til myndigheder i EU på et sprog, der er letforståeligt for den pågældende myndighed, og i øvrigt at samarbejde med myndighederne og

 • 8) efter anmodning fra en myndighed at identificere dem, de har leveret varer til eller fået leveret varer fra.

§ 40

Såfremt der er grund til at antage, at et stof eller en blanding har sundhedsfarlige eller miljøskadelige virkninger, eller der mangler viden til at kunne bedømme sådanne virkninger, skal enhver producent eller importør af det pågældende stof eller den pågældende blanding efter anmodning fra ministeren foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser til belysning af sådanne virkninger.

Stk. 2 Foretager producenten eller importøren ikke inden for den fastsatte frist de undersøgelser, hvorom der er stillet krav efter stk. 1, kan ministeren foretage eller lade foretage de nævnte undersøgelser for producentens eller importørens regning.

§ 41

Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding, hvorom ansøgning om godkendelse er indgivet efter regler udstedt i medfør af § 35, skal efter anmodning fra ministeren foretage eller lade foretage yderligere undersøgelser end allerede krævet i disse regler.

§ 41a

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler skal indberette oplysninger om brugen af plantebeskyttelsesmidlerne.

§ 42

Ministeren kan fastsætte regler om, at producenter og importører af stoffer eller blandinger skal oplyse arten, mængden og den tiltænkte anvendelse af de stoffer eller blandinger, de sælger eller importerer, samt hvilken sammensætning blandingerne har.

Stk. 2 For andre varer end de i stk. 1 nævnte kan ministeren fastsætte regler om, at producenter og importører skal oplyse arten, mængden og den tiltænkte anvendelse af de varer, de sælger eller importerer, samt arten, mængden og sammensætningen af de stoffer eller blandinger, som varerne indeholder eller afgiver.

Stk. 3 Ministeren kan bestemme, at myndigheder efter anmodning skal oplyse, hvilke producenter og importører der sælger eller importerer nærmere angivne stoffer, blandinger og andre varer og i hvilken mængde.

Stk. 4 Miljøministeren kan fastsætte regler om oprettelse, drift og brug af registre over oplysninger indhentet efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2.

§ 42a

Miljøministeren kan fastsætte regler om indgivelse af politianmeldelse ved mistanke om tyveri af meget giftige og giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder om formen.

§ 43

Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at analyser og undersøgelser skal udføres efter bestemte metoder. Der kan i forbindelse hermed stilles krav til de udførende laboratoriers organisation og til dokumentation for kvaliteten af undersøgelsesarbejdet samt krav om inspektion og kontrol af laboratorierne. Endvidere kan ministeren stille krav om, at analyser og undersøgelser skal foretages på akkrediterede eller på anden måde godkendte laboratorier. Analysekvalitetsbekendtgørelsen

Stk. 2 Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at analyser og undersøgelser foretaget i udlandet kan ligestilles med tilsvarende undersøgelser foretaget her i landet, når krav fastsat i medfør af stk. 1 må anses for opfyldt i forbindelse med de udenlandske undersøgelser.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om, at andre myndigheder eller private organisationer skal udøve nærmere fastlagte beføjelser, jf. stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet af de i 1. pkt. nævnte myndigheder og organisationer, herunder at afgørelser ikke kan påklages.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om gebyr til dækning af udgifterne til inspektion og kontrol med laboratorierne efter stk. 1.

§ 43a

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse laboratorier skal etablere et system til styring af beholdninger af meget giftige eller giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder at der skal udpeges en ansvarlig for et sådant system.

Kapitel 9 Sagkyndige råd og nationale handlingsplaner
§ 44

Miljøministeren nedsætter sagkyndige råd, som rådgiver myndighederne i spørgsmål om stoffer og blandinger. Der kan fastsættes regler om, i hvilket omfang sådanne råd skal udtale sig, inden der træffes beslutning i visse sager.

§ 44a

Miljøministeren skal udarbejde en national handlingsplan for reduktion af anvendelsen og afhængigheden af plantebeskyttelsesmidler, navnlig med henblik på at opnå en reduktion i plantebeskyttelsesmidlernes belastning af miljø og sundhed. Planen skal revideres mindst hvert femte år.

Stk. 2 En handlingsplan skal indeholde

 • 1) kvantitative mål, målsætninger, foranstaltninger og frister for at mindske risici for og virkninger på menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler,

 • 2) indikatorer for overvågning af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder særlig problematiske aktivstoffer, og frister og mål for reduktion af anvendelsen af disse stoffer,

 • 3) beregninger af indikatorer til at vurdere risikoen ved plantebeskyttelsesmidler for menneskers sundhed eller miljøet sammen med andre relevante data og en kortlægning af tendenserne i anvendelsen af visse aktivstoffer og

 • 4) prioriterede emner såsom integreret bekæmpelse af skadegørere, aktivstoffer, afgrøder, regioner og praksis, der kræver særlig opmærksomhed, eller god dyrkningspraksis, der kan tjene som forbillede for at opnå en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 3 Ved udarbejdelse og revision af handlingsplanen, jf. stk. 1, skal der tages hensyn til de sundhedsmæssige, sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af de påtænkte foranstaltninger, til særlige nationale, regionale og lokale forhold og til alle relevante interessentgrupper.

Stk. 4 Miljøministeren fastsætter regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse og revision af handlingsplanen.

Kapitel 10 Myndighederne
§ 45

Miljøministeren kan henlægge sine opgaver efter loven til Miljøstyrelsen eller andre statslige myndigheder og institutioner. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter 1. pkt., herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages, og regler om, hvem der er klageberettigede, frister for klage og opsættende virkning af klage. Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering Delegationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Stk. 2 Ved varetagelsen af de opgaver, der påhviler ministeren, bistås denne af ministeriets styrelser. Efter forhandling med pågældende minister kan miljøministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang Arbejdstilsynet, institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, told- og skatteforvaltningen og politiet medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven.

§ 46

Ministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen eller den myndighed, der i øvrigt fører tilsyn og kontrol med den pågældende virksomhed efter reglerne i kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, til at udføre opgaver i forbindelse med tilsynet med, at loven og forskrifter udfærdiget efter loven overholdes.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1, herunder at tilsynsmyndighedens afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 47

Ministeren kan fastsætte regler om den tilsyns- og kontrolvirksomhed, som de i § 45 og § 46 nævnte myndigheder skal udøve, og om samvirket mellem myndighederne i øvrigt. Delegationsbekendtgørelse

§ 47a

Ministeren kan indgå aftale om hel eller delvis privat finansiering af tilsynet efter denne lov.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifterne ved tilsyn efter loven, bortset fra tilsyn efter kapitel 7, eller regler fastsat i medfør af loven.

§ 47b

Tilsynsmyndigheden kan offentliggøre oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser, som er meddelt i forbindelse med tilsynsvirksomheden, herunder oplysninger om producenter, importører eller forhandlere med nævnelse af navne på fysiske og juridiske personer og oplysninger om stoffer, blandinger og andre varer, der ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 48

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold, herunder salg af stoffet, blandingen eller varen, skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden derudover påbyde den ansvarlige straks eller inden for en nærmere angivet frist for egen regning at

 • 1) give efterfølgende oplysning om faren ved stoffet, blandingen eller varen, og hvordan faren kan forebygges,

 • 2) afhjælpe forhold, som er årsag til faren,

 • 3) tilbagekalde stoffet, blandingen eller varen fra forhandlere eller brugere og

 • 4) destruere stoffet, blandingen eller varen på forsvarlig vis.

Stk. 3 Forhandlere og brugere af et stof, en blanding eller en vare, som tilbagekaldes efter stk. 2, nr. 3, har pligt til at aflevere stoffet, blandingen eller varen til den ansvarlige efter dennes anvisning.

Stk. 4 Såfremt tilsynsmyndigheden ikke modtager oplysninger, der er nævnt i § 38 f og § 39, kan tilsynsmyndigheden forbyde import, salg eller anvendelse af stoffet, blandingen eller varen eller påbyde den erhvervsdrivende eller erhvervsmæssige bruger inden for en bestemt frist at udføre eller lade udføre de nødvendige undersøgelser til dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de fastsatte krav.

Stk. 5 Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1, 2 og 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 48a

Tilsynsmyndigheden kan lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

Stk. 2 Forhandlere og brugere af stoffer, blandinger og andre varer, som tilbagekaldes efter stk. 1, har pligt til at aflevere dem efter tilsynsmyndighedens anvisning.

Stk. 3 Tilsynsmyndigheden kan pålægge den ansvarlige at modtage eller betale for bortskaffelse af stoffer, blandinger og andre varer, der tilbagekaldes efter stk. 1.

Stk. 4 Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at et stof, en blanding eller en vare udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, kan den for den ansvarliges regning uden forudgående påbud destruere eller på anden vis ubrugeliggøre stoffet, blandingen eller varen, hvis det anses for nødvendigt.

Stk. 5 Tilsynsmyndigheden kan, når det skønnes påkrævet, oplyse offentligheden om farerne ved et stof, en blanding eller en vare. Offentliggørelse efter 1. pkt. kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 6 Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1-5 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 48b

Ved overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan tilsynsmyndigheden eller politiet på vegne af tilsynsmyndigheden under iagttagelse af reglerne om beslaglæggelse i retsplejelovens kapitel 74 beslaglægge ulovlige stoffer, blandinger og andre varer

 • 1) med henblik på lovliggørelse eller destruktion,

 • 2) til sikring af bevismidler og

 • 3) til sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bøde.

Stk. 2 Ulovlige stoffer, blandinger og andre varer, som ingen har eller vedkender sig rådighed over, og hvorover ingen gør en ret gældende, kan tages i bevaring af tilsynsmyndigheden eller politiet på vegne af tilsynsmyndigheden. Stk. 1, 4 og 5 finder ikke anvendelse.

Stk. 3 Er ulovlige stoffer, blandinger og andre varer, som er beslaglagt eller taget i bevaring efter stk. 1 eller 2, ikke blevet lovliggjort inden 4 måneder efter udløbet af den måned, hvor varerne er beslaglagt eller taget i bevaring, kan tilsynsmyndigheden uden yderligere varsel destruere de pågældende stoffer, blandinger og andre varer og disses emballager, hvis det skønnes nødvendigt for at forebygge fare for sundheden eller miljøet. Det samme gælder, hvis skyldige bødekrav eller sagsomkostninger ikke er betalt inden udløbet af den frist, der er angivet i 1. pkt. Er der tale om stoffer, blandinger eller andre varer, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at lovliggørelse ikke vil kunne ske inden udløbet af den frist, der er angivet i 1. pkt., kan tilsynsmyndigheden destruere de pågældende stoffer, blandinger eller andre varer straks.

Stk. 4 Er ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler, der er beslaglagt efter stk. 1, ikke modtaget senest 10 dage efter beslaglæggelsen, kan tilsynsmyndigheden destruere dem straks.

Stk. 5 Hvis stoffer, blandinger og andre varer, som er beslaglagt efter stk. 1, er blevet lovliggjort og skyldige bødekrav og sagsomkostninger er betalt, inden der er sket destruktion, jf. stk. 3 og 4, udleveres de til den, hos hvem de er beslaglagt, eller til en anden, som godtgør at være berettiget til dem. Dette gælder dog ikke nødvendige eksemplarer til bevissikring.

Stk. 6 Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, bevaring og destruktion pålægges den for forholdet ansvarlige.

Stk. 7 Afgørelser efter stk. 1-6 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 49

Tilsynsmyndighederne eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at udføre tilsyns- eller andre opgaver efter denne lov eller regler udstedt med hjemmel i loven. Tilsynsmyndigheden har herunder adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og medtage andre genstande uden vederlag, herunder eksemplarer af stoffer, blandinger og andre varer, der er reguleret i medfør af loven. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Producenten eller importøren af en udtaget produkt- eller vareprøve er forpligtet til at godtgøre en forhandler prøvens fakturapris eller levere et tilsvarende eksemplar mod forevisning af kvitteringen.

Stk. 2 Politiet yder bistand hertil. Nærmere regler herom kan fastsættes af miljøministeren efter aftale med justitsministeren.

Stk. 3 Enhver producent, importør eller forhandler, som sælger stoffer, blandinger eller andre varer via en onlinegrænseflade, skal efter anmodning fra tilsynsmyndighederne og for egen regning fremsende prøveeksemplarer af stoffer, blandinger og andre varer til brug for tilsynsmyndighedernes varetagelse af tilsynsopgaver eller andre opgaver efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov. Tilsynsmyndighederne sender kvittering for fremsendte eksemplarer af stoffer, blandinger og andre varer til afsenderen. Producenten eller importøren af de fremsendte prøveeksemplarer er forpligtet til at godtgøre en forhandler de fremsendte prøvers fakturapris eller levere et tilsvarende eksemplar mod forevisning af en kvittering.

Stk. 4 Tilsynsmyndighederne kan som led i kontrollen med overholdelse af reglerne i loven eller i regler fastsat i medfør af loven erhverve prøveeksemplarer af stoffer, blandinger og andre varer omfattet af lovens anvendelsesområde, herunder ved brug af skjult identitet.

§ 50

Tilsynsmyndighederne kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade at ændre eller fjerne indhold på en onlinegrænseflade, hvis denne henviser til stoffer, blandinger og andre varer, der ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller regler i EU-forordninger omfattet af denne lovs anvendelsesområde. Tilsynsmyndighedernes afgørelser efter 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 50a

Der kan ske blokering af en onlinegrænseflade for at eliminere en alvorlig risiko i følgende tilfælde:

 • 1) Hvis et påbud efter § 50 ikke er efterkommet.

 • 2) Hvis der på onlinegrænsefladen gentagne gange er solgt eller formidlet salg af stoffer, blandinger og andre varer, der ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller regler i EU-forordninger omfattet af denne lovs anvendelsesområde.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 om blokering af en onlinegrænseflade træffes af retten ved kendelse efter tilsynsmyndighedens anmodning. Inden retten træffer afgørelse, skal den så vidt muligt give parten, som indgrebet retter sig mod, adgang til at udtale sig. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt.

Stk. 3 Det påhviler udbydere af informationssamfundstjenester at bistå tilsynsmyndigheden ved gennemførelsen af kendelser efter stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan pålægge udbydere af informationssamfundstjenester tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det påhviler udbyderne at foretage.

Stk. 4 Tilsynsmyndigheden skal påse, at et indgreb efter stk. 1 ikke opretholdes ud over det tidsrum, hvor grundlaget for blokeringen er til stede. Hvis grundlaget for blokering ikke længere er til stede, skal tilsynsmyndigheden af egen drift eller på foranledning af den, som indgrebet retter sig mod, træffe afgørelse om ophævelse af blokeringen.

Stk. 5 Fremsætter den, som indgrebet efter stk. 1 retter sig mod, anmodning om, at blokeringen ophæves, og støttes denne anmodning på, at der er sket væsentlige ændringer i indholdet af onlinegrænsefladen, skal tilsynsmyndigheden, hvis blokeringen ikke ophæves i medfør af stk. 4, snarest muligt indbringe spørgsmålet for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal opretholdes. Tages en anmodning ikke til følge, kan ny anmodning ikke fremsættes, før der er forløbet 3 måneder fra kendelsens afsigelse.

§ 51

Tilsynsmyndighederne har pligt til at give ministeren eller den myndighed, ministeren bestemmer, alle oplysninger vedrørende tilsyns- og kontrolvirksomheden.

Stk. 2 Tilsynsmyndighederne kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaver efter denne lov. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger i kontroløjemed.

§ 51a

Der opkræves en afgift på 500 kr. for udstedelse af eksportcertifikat til stoffer eller blandinger, der er omfattet af loven eller af bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Er et tilsvarende certifikat udstedt før af den pågældende myndighed, er afgiften dog kun 100 kr. Hvis et eksportcertifikat ønskes udfærdiget på to hverdage eller derunder, er afgiften det dobbelte. Betalingen af afgift skal ske samtidig med anmodningen om udstedelsen af certifikatet.

§ 51b

Bestemmelserne i dette kapitel finder også anvendelse i forbindelse med administration og kontrol af EU-forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse i tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed anmoder ministeren eller tilsynsmyndighederne om oplysninger til brug for administration og kontrol af det pågældende lands lovgivning.

§ 51c

Miljøministeren fastsætter regler om sagsbehandlingen, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser.

§ 51d

Den, der fører et register over tjenesteydere, der er tilgængeligt for danske miljømyndigheder, skal stille dette til rådighed for myndigheder i andre EU/EØS-lande på samme vilkår.

Kapitel 11 Afgørelser
§ 52

Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt.

Stk. 2 Påbud eller forbud kan meddeles mundtligt, når der er overhængende, alvorlig fare for sundheden, eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge alvorlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest muligt tillige meddeles skriftligt.

§ 53

Påbud eller forbud skal indeholde en frist for afgørelsens efterkommelse. Når der foreligger særlige forhold, kan det dog bestemmes, at påbud eller forbud skal efterkommes straks.

§ 54

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven, efter regler fastsat i medfør af loven eller efter forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og andre varer skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 11 a Kommunikation
§ 55

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra miljøministeren, Miljøstyrelsen og de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, skemaer og digital signatur.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at betaling af gebyrer i medfør af lovens regler og regler fastsat i medfør af loven skal ske digitalt.

Stk. 4 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 56

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at miljøministeren, Miljøstyrelsen og de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af miljøministeren, Miljøstyrelsen eller de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 som afsender.

§ 57

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end de i § 56 nævnte myndigheder, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 12 Tavshedspligt, fortrolighed og offentliggørelse af oplysninger
§ 58

Den, der udøver eller har udøvet opgaver efter loven, er underkastet tavshedspligt efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 c.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og om behandling af sager og aktindsigt, herunder om hvilke oplysninger der kan betragtes som fortrolige.

Stk. 3 Fortrolige oplysninger kan kun videregives til en udenlandsk myndighed, når det

 • 1) følger af international aftale eller forpligtelse eller

 • 2) er af væsentlig betydning for den udenlandske myndigheds kontrol og administration, og den pågældende myndighed er undergivet tavshedspligt i mindst samme omfang som danske myndigheder.

Stk. 4 Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at myndighederne, jf. § 47, skal offentliggøre oplysninger om stoffer og blandinger, som er omfattet af denne lov, herunder om hvordan oplysningerne skal offentliggøres, og hvilke oplysninger der i denne forbindelse skal betragtes som fortrolige. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Kapitel 12 a Undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.
§ 58a

Miljøministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til stoffer og blandinger og andre varer m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Kapitel 13 Straf og ikrafttræden m.v.
§ 59

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

 • 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

 • 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 For overtrædelse af § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 3, og krav om godkendelse i henhold til eller vilkår meddelt efter EU-forordninger om bekæmpelsesmidler kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 5 I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 22, stk. 2-4, § 23, § 26, § 27 og § 35, kan det fastsættes, at der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 6 Under omstændigheder som beskrevet i § 59, stk. 2, udmåles en skærpet straf i tilfælde af markedsføring eller anvendelse af ikke godkendte plantebeskyttelsesmidler i strid med artikel 28 og 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelsen af erhverv. Det samme gælder ved overtrædelse af reglerne om besiddelse af plantebeskyttelsesmidler fastsat i medfør af lovens § 4 a.

Stk. 7 Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller sundheden eller fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

§ 60

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 61

Forældelsesfristen for strafansvaret er fem år for overtrædelser omfattet af § 59, stk. 1, nr. 1-5 og 8-10, samt for overtrædelser af regler og forskrifter udstedt i medfør af § 4 a, § 7 a, § 10, stk. 4 og 5, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a og § 35.

§ 61a

(Ophævet)

§ 62

Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i loven eller regler udstedt efter loven sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§§ 63-64

(Ophævet)

§ 65

Loven træder i kraft den 1. oktober 1980.

§ 66

Følgende lovbestemmelser ophæves, jf. dog § 67 og § 68:

 • 1) Lov nr. 118 af 3. maj 1961 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr samt om midler til regulering af plantevækst.

 • 2) Lov nr. 119 af 3. maj 1961 om gifte og sundhedsfarlige stoffer. Tidspunktet for ophævelsen af § 8 og § 11 fastsættes dog af miljøministeren.

 • 3) § 7 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse.

 • 4) § 8 i lov nr. 120 af 3. maj 1961 om udryddelse af rotter.

§ 67

Regler, der er fastsat i henhold til de i § 66 nævnte lovbestemmelser, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 68

Afgørelser truffet efter de regler, der er nævnt i § 66 og § 67, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne lov eller regler fastsat i henhold til denne lov træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 69

Sager, der ved lovens ikrafttræden er under behandling ved Giftnævnet, overgår til behandling efter reglerne i denne lov.

§ 70

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.