14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kemikalieloven § 45

Lov om kemikalier paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kemikalieloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 244 af 17. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Miljøministeren kan henlægge sine opgaver efter loven til Miljøstyrelsen eller andre statslige myndigheder og institutioner. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter 1. pkt., herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages, og regler om, hvem der er klageberettigede, frister for klage og opsættende virkning af klage. Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering Delegationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

•••

Stk. 2 Ved varetagelsen af de opgaver, der påhviler ministeren, bistås denne af ministeriets styrelser. Efter forhandling med pågældende minister kan miljøministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang Arbejdstilsynet, institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, told- og skatteforvaltningen og politiet medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven.

•••
profile photo
Profilside