Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

delvist sat i kraft, jf. bek. nr. 291 af 17/03 2016, som ændret ved bek. nr. 335 af 08/04 2016

Lov nr. 260 af 16. marts 2016,
jf. lovbekendtgørelse nr. 958 af 22. juni 2022

Kapitel 1 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Loven finder anvendelse på apparater og radioudstyr, som bringes i omsætning og gøres tilgængelige på markedet, og på apparater, radioudstyr og faste anlæg, som tilsluttes og anvendes.

Stk. 2 Radioudstyr er ikke omfattet af bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, jf. dog § 17, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på politiets anvendelse af apparater, faste anlæg og radioudstyr med henblik på at forstyrre eller afbryde elektroniske kommunikationstjenester, der sker som led i indgreb foretaget i medfør af retsplejelovens § 791 c.

Stk. 4 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om, at loven eller dele heraf ikke finder anvendelse på bestemte kategorier af apparater, faste anlæg og radioudstyr.

Stk. 5 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om, at loven ikke finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, der udelukkende anvendes i forbindelse med aktiviteter vedrørende forsvaret.

Stk. 6 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte nærmere regler om, at loven ikke finder anvendelse på radioudstyr, der udelukkende anvendes i forbindelse med aktiviteter vedrørende den offentlige sikkerhed, statens sikkerhed eller statens aktiviteter inden for strafferetsplejen.

Stk. 7 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan efter forhandling mellem klima-, energi- og forsyningsministeren og vedkommende anden minister fastsætte nærmere regler om anvendelse af henholdsvis apparater, faste anlæg eller radioudstyr i forbindelse med aktiviteter som nævnt i stk. 5 og 6.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Apparat:

  • a) Et færdigproduceret elektrisk eller elektronisk produkt eller en kombination af sådanne produkter, som gøres tilgængeligt på markedet som en funktionel enhed, der er beregnet til brugeren, og som kan tænkes at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser,

  • b) komponenter eller delmontager beregnet til at blive indbygget i et produkt af brugeren eller

  • c) mobile anlæg i form af en kombination af produkter og eventuelle andre anordninger, som er beregnet til at blive flyttet og anvendt på forskellige steder.

 • 2) Bemyndiget repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Den Europæiske Union, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver.

 • 3) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af et apparat eller af radioudstyr på markedet i Den Europæiske Union.

 • 4) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at et apparat eller radioudstyr er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU-harmoniseringslovgivningen om anbringelse af denne mærkning.

 • 5) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, som gør et apparat eller radioudstyr tilgængeligt på markedet.

 • 6) Elektromagnetisk kompatibilitet: Et apparats, fast anlægs eller radioudstyrs evne til at fungere tilfredsstillende i forhold til alle de elektromagnetiske fænomener, som kan konstateres på en given lokalitet, uden at frembringe elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forringe andre apparater, faste anlæg eller radioudstyrs funktion.

 • 7) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren, distributøren og udbyderen af distributionstjenester.

 • 8) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person, som konstruerer et apparat eller radioudstyr, eller som får et sådant apparat eller radioudstyr konstrueret, og sælger dette apparat eller radioudstyr under eget navn eller varemærke.

 • 9) Fast anlæg: En kombination af forskellige apparater og eventuelt andre anordninger, der er samlet, installeret og beregnet til at blive anvendt permanent på et forudbestemt sted.

 • 10) Gøre tilgængeligt på markedet: Enhver levering af et apparat eller radioudstyr med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse i Den Europæiske Union som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.

 • 11) Harmoniseret standard: En europæisk standard, der er vedtaget på grundlag af en anmodning fra Kommissionen med henblik på gennemførelse af EU-harmoniseringslovgivning, jf. artikel 2, nr. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering.

 • 12) Immunitet: Et apparats, fast anlægs eller radioudstyrs evne til at fungere efter hensigten, uden at dets funktion forringes af en elektromagnetisk forstyrrelse.

 • 13) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Den Europæiske Union, og som bringer et apparat eller radioudstyr fra et tredjeland i omsætning på markedet i Den Europæiske Union.

 • 14) Kalde tilbage: Enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et apparat eller radioudstyr, der allerede er gjort tilgængeligt for brugeren, returneres.

 • 15) Onlinegrænseflade: Enhver form for software, herunder et websted, dele af et websted eller en applikation, der drives af eller på vegne af en erhvervsdrivende, og som giver slutbrugere adgang til den erhvervsdrivendes produkter.

 • 16) Radiofrekvenser: Elektromagnetiske bølger med frekvenser under 3.000 GHz, som udbredes i rummet uden kunstig afskærmning.

 • 17) Radiokommunikation: Kommunikation ved hjælp af radiofrekvenser.

 • 18) Radioudstyr: Et elektrisk eller elektronisk produkt, som tilsigtet udsender eller modtager radiofrekvenser eller begge dele med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse eller begge dele, eller et elektrisk eller elektronisk produkt, som skal suppleres med ekstraudstyr, f.eks. en antenne, for tilsigtet at udsende eller modtage radiofrekvenser eller begge dele med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse eller begge dele.

 • 19) Risiko: Kombinationen af sandsynligheden for, at der forekommer en fare, som forårsager skade, og skadens sværhedsgrad.

 • 20) Trække tilbage fra markedet: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at et apparat eller radioudstyr i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet.

 • 21) Udbyder af distributionstjenester: Enhver fysisk eller juridisk person, der som led i erhvervsvirksomhed udbyder mindst to af følgende tjenester: oplagring, emballering, adressering og forsendelse uden at have ejerskab over de pågældende apparater eller radioudstyr undtagen posttjenester.

 • 22) Udbyder af informationssamfundstjenester: En udbyder af en tjeneste som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter regler om, at visse kategorier af apparater anses som radioudstyr, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom.

Kapitel 2 1 Apparater
Væsentlige krav
§ 3

Et apparat skal være konstrueret, så apparatet ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten. Et apparat skal endvidere have den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med apparatets tilsigtede anvendelse, og som gør, at apparatets funktion ikke forringes i uacceptabel grad.

Ansvarlig erhvervsdrivende
§ 3a

Et apparat må kun bringes i omsætning, hvis en erhvervsdrivende, der er etableret i Den Europæiske Union, er ansvarlig for de i § 4, stk. 4, § 6, stk. 2-4, § 7, stk. 4, nr. 3 og 5-7, § 8, stk. 5, § 9, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og 4, og § 11 a, stk. 2, nr. 1-4, omhandlede opgaver med hensyn til dette apparat.

Stk. 2 Stk. 1 finder anvendelse på følgende erhvervsdrivende:

 • a) En fabrikant, der er etableret i Den Europæiske Union.

 • b) En importør, når fabrikanten ikke er etableret i Den Europæiske Union.

 • c) En bemyndiget repræsentant, som ved skriftlig fuldmagt fra fabrikanten er udpeget til at udføre de opgaver, der er fastsat i § 7, stk. 4, på fabrikantens vegne.

 • d) En udbyder af distributionstjenester, der er etableret i Den Europæiske Union, for så vidt angår de apparater, som denne håndterer, når ingen anden erhvervsdrivende som omhandlet i litra a, b og c er etableret i Den Europæiske Union.

Fabrikanter
§ 4

Fabrikanten skal sikre, at apparater er konstrueret i overensstemmelse med § 3, når fabrikanten bringer apparaterne i omsætning.

Stk. 2 Fabrikanten skal vurdere apparaters overensstemmelse med § 3 og udarbejde teknisk dokumentation, inden fabrikanten bringer apparaterne i omsætning.

Stk. 3 Fabrikanten skal, inden fabrikanten bringer apparater i omsætning, udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten indestår for, at apparaterne er i overensstemmelse med § 3 på baggrund af vurderingen i stk. 2. Fabrikanten skal opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, jf. stk. 2, i 10 år, efter at apparaterne er blevet bragt i omsætning.

Stk. 4 Fabrikanten skal sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at apparatet er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom.

Stk. 5 Fabrikanten skal anbringe et CE-mærke på apparater, som er i overensstemmelse med § 3, inden fabrikanten bringer apparaterne i omsætning. Er det ikke muligt på grund af apparatets beskaffenhed at anbringe et CE-mærke på apparatet, skal fabrikanten i stedet anbringe et CE-mærke på apparatets emballage og de medfølgende dokumenter.

Stk. 6 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om

 • 1) formodning for et apparats overensstemmelse med § 3 eller dele heraf, jf. stk. 1, hvis apparatet er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf,

 • 2) procedurerne til vurdering af apparaters overensstemmelse med § 3 og indholdet af den tekniske dokumentation, jf. stk. 2,

 • 3) indholdet af EU-overensstemmelseserklæringen, jf. stk. 3, og

 • 4) CE-mærkning, jf. stk. 5.

§ 5

Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, skal være angivet på apparatet eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal som udgangspunkt angives på apparatet, medmindre det ikke er muligt på grund af apparatets beskaffenhed. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er let forståeligt for brugerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Stk. 2 Fabrikanten skal på apparater, som fabrikanten bringer i omsætning, anbringe et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, der kan identificere apparaterne. Er det ikke muligt på grund af apparatets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på apparatet, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument.

Stk. 3 Fabrikanten skal sikre, at der med apparater følger en klar og forståelig brugsanvisning på et sprog, der er let forståeligt. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at apparatet kan anvendes efter hensigten.

Stk. 4 Fabrikanten skal sikre, at der med apparater følger klare og forståelige oplysninger om eventuelle særlige forhold vedrørende apparatets samling, installation, vedligeholdelse eller anvendelse. Oplysningerne skal være på et sprog, der er let forståeligt. Fabrikanten skal desuden sikre, at der med apparater, som ikke er i overensstemmelse med § 3, hvis de anvendes i boligområder, følger klare oplysninger om, at de ikke må anvendes i sådanne områder, eller at der skal træffes særlige foranstaltninger ved anvendelsen.

§ 6

Fabrikanten skal straks bringe et apparat, som fabrikanten har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene, som følger af § 4 og regler fastsat i medfør heraf og § 5, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis fabrikanten finder eller har grund til at tro, at apparatet ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav.

Stk. 2 Fabrikanten skal straks underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis vedkommende har grund til at tro, at et apparat, som denne har bragt i omsætning, udgør en risiko. Fabrikanten skal give nærmere oplysninger om apparatets manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende apparat, og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen.

Stk. 3 Fabrikanten skal på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere apparatets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende apparat på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 4 Fabrikanten skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende apparat. Hvis dette ikke er muligt, skal fabrikanten begrænse de risici, der er forbundet med det pågældende apparat, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen eller på eget initiativ, når fabrikanten skønner eller har grund til at tro, at det pågældende apparat udgør en risiko.

Bemyndigede repræsentanter for fabrikanter
§ 7

Fabrikanten kan ved en skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Fabrikanten skal dog ved en skriftlig fuldmagt bemyndige en repræsentant til at udføre de i stk. 4 angivne opgaver, hvis der ikke findes en anden ansvarlig erhvervsdrivende efter § 3 a. Den bemyndigede repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i fuldmagten, jf. 1. og 2. pkt.

Stk. 2 Fabrikantens pligt efter § 4, stk. 1, og pligten til at udarbejde teknisk dokumentation efter § 4, stk. 2, kan ikke gøres til en del af fuldmagten nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Den bemyndigede repræsentant skal råde over passende midler til at kunne udføre sine opgaver efter stk. 4. Råder den bemyndigede repræsentant ikke over passende midler, kan denne ikke anses for at være ansvarlig efter § 3 a.

Stk. 4 Den bemyndigede repræsentant skal

 • 1) angive sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, på apparatet eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument,

 • 2) opbevare den tekniske dokumentation, jf. § 4, stk. 2, og EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 4, stk. 3, i 10 år efter at apparatet er blevet bragt i omsætning,

 • 3) verificere, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, jf. nr. 2, er udarbejdet, sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at apparatet er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation i samme periode kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom,

 • 4) på anmodning give Sikkerhedsstyrelsen en kopi af fuldmagten på et af Sikkerhedsstyrelsen fastsat EU-sprog,

 • 5) på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere apparatets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på apparatet, på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen,

 • 6) underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis den bemyndigede repræsentant har grund til at tro, at et apparat udgør en risiko, og

 • 7) samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på apparatet, og hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med apparatet, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen, eller på eget initiativ, når den bemyndigede repræsentant skønner eller har grund til at tro, at apparatet udgør en risiko.

Importører
§ 8

Importøren må ikke bringe apparater i omsætning, før de er blevet bragt i overensstemmelse med § 3, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at apparaterne ikke er i overensstemmelse med § 3.

Stk. 2 Importøren må kun bringe apparater i omsætning, når importøren har sikret, at fabrikanten af apparaterne har overholdt § 4, stk. 2 og 4, regler fastsat i medfør af § 4, stk. 6, nr. 4, og § 5.

Stk. 3 Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, skal være angivet på apparatet eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal som udgangspunkt angives på apparatet, medmindre det ikke er muligt på grund af apparatets beskaffenhed. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er let forståeligt for brugerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Stk. 4 Importøren skal i 10 år, efter at et apparat er blevet bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 5 Importøren skal verificere, at den tekniske dokumentation, jf. § 4, stk. 2, og EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 4, stk. 3, er udarbejdet, sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at apparatet er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation i samme periode kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom.

Stk. 6 Importøren skal sikre, at importørens opbevaring og transport af apparater ikke bringer apparaternes overensstemmelse med § 3 i fare.

§ 9

Importøren skal straks bringe et apparat, importøren har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene i § 8, stk. 1-3, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at apparatet ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav.

Stk. 2 Importøren skal straks underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis vedkommende har grund til at tro, at et apparat, som denne har bragt i omsætning, udgør en risiko. Importøren skal give nærmere oplysninger om apparatets manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende apparat, og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen. Udgør et apparat en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten herom.

Stk. 3 Importøren skal på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere apparatets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende apparat, på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 4 Importøren skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende apparat. Hvis dette ikke er muligt, skal importøren begrænse de risici, der er forbundet med det pågældende apparat, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen, eller på eget initiativ, når importøren skønner eller har grund til at tro, at det pågældende apparat udgør en risiko.

Distributører
§ 10

Distributøren må ikke gøre apparater tilgængelige på markedet, før de er blevet bragt i overensstemmelse med § 3, hvis distributøren finder eller har grund til at tro, at de ikke er i overensstemmelse med § 3.

Stk. 2 Distributøren må kun gøre apparater tilgængelige på markedet, når distributøren har kontrolleret, at fabrikanten af apparaterne har overholdt § 4, stk. 5, regler fastsat i medfør af § 4, stk. 6, nr. 4, og § 5, og at importøren af apparaterne har overholdt § 8, stk. 3.

Stk. 3 Distributøren skal sikre, at distributørens opbevaring og transport af apparater ikke bringer apparaternes overensstemmelse med § 3 i fare.

Stk. 4 Udgør et apparat en risiko, skal distributøren underrette fabrikanten eller importøren samt Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur herom.

§ 11

Distributøren skal sikre, at et apparat, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, bringes i overensstemmelse med kravene i § 10, stk. 1 og 2, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis distributøren finder eller har grund til at tro, at apparatet ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav.

Stk. 2 Udgør et apparat, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal distributøren straks underrette Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om risikoen og give nærmere oplysninger om apparatets manglende overensstemmelse og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen.

Stk. 3 Distributøren skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen om tiltag, der kan eliminere eller begrænse risici forbundet med apparater, som distributøren har gjort tilgængelige på markedet.

Udbydere af distributionstjenester
§ 11a

Udbyderen af distributionstjenesters navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, skal være angivet på apparatet eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument.

Stk. 2 Udbyderen af distributionstjenester skal

 • 1) verificere, at den tekniske dokumentation, jf. § 4, stk. 2, og EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 4, stk. 3, er udarbejdet, sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at apparatet er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation i samme periode kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom,

 • 2) underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis vedkommende har grund til at tro, at et apparat, som denne har bragt i omsætning, udgør en risiko,

 • 3) på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere apparatets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på apparatet, på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen, og

 • 4) samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på apparatet, og hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med apparatet, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen, eller på eget initiativ, når udbyderen af distributionstjenester skønner eller har grund til at tro, at apparatet udgør en risiko.

Udbydere af informationssamfundstjenester
§ 11b

Udbydere af informationssamfundstjenester skal på anmodning af Sikkerhedsstyrelsen og i særlige tilfælde samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen med henblik på at fremme ethvert tiltag, der træffes for at eliminere eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med et apparat, der udbydes eller var udbudt til salg online gennem deres tjenester.

Tilfælde, hvor importører og distributører anses som fabrikanter
§ 12

En importør eller distributør anses for at være fabrikant og er underlagt de samme pligter som fabrikanten, jf. §§ 4-6, hvis importøren eller distributøren bringer et apparat i omsætning under eget navn eller varemærke eller ændrer et apparat, som allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre apparatets overensstemmelse med § 3.

Anvendelse af apparater m.v.
§ 13

En bruger må anvende et apparat, når apparatet er korrekt installeret og vedligeholdt og anvendes efter hensigten, og når apparatet er i overensstemmelse med § 3.

Stk. 2 Den, der på handelsmesser, udstillinger og ved lignende lejligheder viser og demonstrerer et apparat, som ikke er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, skal ved synlig skiltning klart oplyse, at apparatet hverken må gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte nærmere regler om særlige foranstaltninger vedrørende installation og anvendelse af apparater.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af apparater i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

Kapitel 3 1 Faste anlæg
Væsentlige krav
§ 14

Fabrikanten af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg skal sikre, at anlægget er konstrueret og installeret i overensstemmelse med god teknisk praksis og under iagttagelse af oplysningerne om dets komponenters tilsigtede anvendelse, så

 • 1) det faste anlæg ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at apparater, andre faste anlæg og radioudstyr kan fungere efter hensigten, og

 • 2) det faste anlæg har den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med det faste anlægs tilsigtede anvendelse, og som gør, at det faste anlægs funktion ikke forringes i uacceptabel grad.

Stk. 2 Fabrikanten af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg skal kunne dokumentere, at det faste anlæg er installeret i overensstemmelse med god teknisk praksis, jf. stk. 1.

Stk. 3 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om formodning for faste anlægs overensstemmelse med kravene i stk. 1 og 2 eller dele heraf, hvis de faste anlæg er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf.

Apparater til indbygning i faste anlæg
§ 15

Apparater, der alene er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg og i øvrigt ikke er gjort tilgængelige på markedet, er ikke omfattet af §§ 3-12.

Stk. 2 Fabrikanten af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg skal sikre, at der med de i stk. 1 nævnte apparater følger informationsmateriale, der

 • 1) identificerer det i stk. 1 nævnte faste anlæg og beskriver dets karakteristika med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet,

 • 2) oplyser om, hvilke foranstaltninger der skal træffes ved indbygningen af apparatet i det faste anlæg med henblik på at sikre anlæggets overensstemmelse med § 14, stk. 1, og

 • 3) indeholder oplysningerne nævnt i § 5, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 3.

Anvendelse af faste anlæg m.v.
§ 16

En bruger må anvende et fast anlæg, når det faste anlæg er korrekt installeret og vedligeholdt og anvendes efter hensigten, og når det faste anlæg er i overensstemmelse med § 14, stk. 1.

Stk. 2 Den, der på handelsmesser, udstillinger og ved lignende lejligheder viser og demonstrerer et fast anlæg, som ikke er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, skal ved synlig skiltning klart oplyse, at det faste anlæg ikke må anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om særlige foranstaltninger vedrørende installation og anvendelse af faste anlæg.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af faste anlæg i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

Kapitel 4 1 Radioudstyr
Væsentlige krav
§ 17

Radioudstyr skal være konstrueret således, at

 • 1) det sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af ejendom, herunder de fastsatte mål med hensyn til sikkerhedskrav i bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, dog uden nedre grænse for spænding,

 • 2) det ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten og har den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med radioudstyrets tilsigtede anvendelse, og som gør, at dets funktion ikke forringes i uacceptabel grad, og at

 • 3) det både anvender radiofrekvenser på en effektiv måde og understøtter en effektiv anvendelse af radiofrekvenser, så uacceptable forstyrrelser forebygges.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om, at radioudstyr i særlige kategorier skal være konstrueret således, at det ud over kravene i stk. 1 skal være i overensstemmelse med yderligere specifikke væsentlige krav, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom.

Ansvarlig erhvervsdrivende
§ 17a

Radioudstyr må kun bringes i omsætning, hvis en erhvervsdrivende, der er etableret i Den Europæiske Union, er ansvarlig for de i § 18, stk. 4, § 20, stk. 2-4, § 21, stk. 4, nr. 3 og 5-7, § 22, stk. 5, § 23, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og 4, og § 25 a, stk. 2, nr. 1-4, omhandlede opgaver med hensyn til dette radioudstyr.

Stk. 2 Stk. 1 finder anvendelse på følgende erhvervsdrivende:

 • a) En fabrikant, der er etableret i Den Europæiske Union.

 • b) En importør, når fabrikanten ikke er etableret i Den Europæiske Union.

 • c) En bemyndiget repræsentant, som ved skriftlig fuldmagt fra fabrikanten er udpeget til at udføre de opgaver, der er fastsat i § 21, på fabrikantens vegne.

 • d) En udbyder af distributionstjenester, der er etableret i Den Europæiske Union, for så vidt angår det radioudstyr, som denne håndterer, når ingen anden erhvervsdrivende som omhandlet i litra a, b og c er etableret i Den Europæiske Union.

Fabrikanter
§ 18

Fabrikanten skal sikre, at radioudstyr er konstrueret i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf, og at radioudstyret kan anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at gældende regler om anvendelse af radiofrekvenser overtrædes, når fabrikanten bringer radioudstyret i omsætning.

Stk. 2 Fabrikanten skal vurdere radioudstyrs overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf og udarbejde teknisk dokumentation, inden fabrikanten bringer radioudstyret i omsætning.

Stk. 3 Fabrikanten skal, inden fabrikanten bringer radioudstyr i omsætning, udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten indestår for, at radioudstyret er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf, på baggrund af vurderingen i stk. 2. Fabrikanten skal opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, jf. stk. 2, i 10 år, efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning.

Stk. 4 Fabrikanten skal sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation i samme periode kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom.

Stk. 5 Fabrikanten skal sikre, at der med radioudstyret følger en kopi af den fulde EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 3, eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring med en internetadresse, hvor EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst, jf. stk. 3, kan findes.

Stk. 6 Fabrikanten skal anbringe et CE-mærke på radioudstyr, som er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf, medmindre det ikke er muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed, og på radioudstyrets emballage, inden fabrikanten bringer radioudstyret i omsætning.

Stk. 7 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om

 • 1) formodning for radioudstyrs overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf eller dele heraf, jf. stk. 1, hvis radioudstyret er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf,

 • 2) procedurerne til vurdering af radioudstyrs overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf og indholdet af den tekniske dokumentation, jf. stk. 2,

 • 3) indholdet af EU-overensstemmelseserklæringen og den forenklede EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 3 og 5, og

 • 4) mærkning af radioudstyr, herunder CE-mærkning, jf. stk. 6.

Stk. 8 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter regler om, at fabrikanten skal registrere typer af radioudstyr i visse kategorier, inden det bringes i omsætning. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter herunder regler om, hvilke oplysninger der skal registreres, og om fabrikantens pligt til at anbringe et registreringsnummer på radioudstyret, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom.

§ 19

Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, skal være angivet på radioudstyret eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal som udgangspunkt angives på radioudstyret, medmindre det ikke er muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er let forståeligt for brugerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Stk. 2 Fabrikanten skal på radioudstyret anbringe et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, der kan identificere radioudstyret. Er det ikke muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument.

Stk. 3 Fabrikanten skal sikre, at der følger en klar og forståelig brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog, der er let forståeligt, med radioudstyret. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at radioudstyret kan anvendes efter hensigten.

Stk. 4 Udsender radioudstyret tilsigtet radiofrekvenser, skal fabrikanten sikre, at der følger oplysninger om de frekvensbånd, som radioudstyret anvender, og den maksimale effekt, som udsendes i disse frekvensbånd, med radioudstyret.

Stk. 5 Er der begrænsninger eller krav om tilladelse for at anvende radioudstyret, skal fabrikanten sikre, at der af emballagen fremgår oplysninger, som identificerer de EU-medlemsstater eller de geografiske områder i EU-medlemsstater, hvor sådanne begrænsninger eller krav findes. Disse oplysninger skal uddybes i brugsanvisningen, jf. stk. 3.

Stk. 6 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om, hvordan fabrikanten skal angive oplysninger som nævnt i stk. 5, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom.

§ 20

Fabrikanten skal enten straks bringe radioudstyr, som fabrikanten har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene, som følger af §§ 18 og 19 og regler fastsat i medfør heraf, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis fabrikanten finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav.

Stk. 2 Fabrikanten skal straks underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis vedkommende har grund til at tro, at radioudstyr, som denne har bragt i omsætning, udgør en risiko. Fabrikanten skal give nærmere oplysninger om radioudstyrets manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende radioudstyr, og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen, og resultaterne heraf.

Stk. 3 Fabrikanten skal på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere radioudstyrets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende radioudstyr, på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 4 Fabrikanten skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende radioudstyr. Hvis dette ikke er muligt, skal fabrikanten begrænse de risici, der er forbundet med det pågældende radioudstyr, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen, eller på eget initiativ, når fabrikanten skønner eller har grund til at tro, at det pågældende radioudstyr udgør en risiko.

Stk. 5 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter regler om, at fabrikanter for at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed skal foretage stikprøvekontrol af radioudstyr, der er gjort tilgængeligt på markedet, undersøge radioudstyr, der ikke er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf eller er blevet kaldt tilbage, og føre et register over klager over radioudstyr, og at fabrikanter skal holde distributørerne orienteret om aktiviteterne.

Bemyndigede repræsentanter for fabrikanter
§ 21

Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Fabrikanten skal dog ved en skriftlig fuldmagt bemyndige en repræsentant til at udføre de i stk. 4 angivne opgaver, hvis der ikke findes en anden ansvarlig erhvervsdrivende efter § 17 a. Den bemyndigede repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i fuldmagten, jf. 1. og 2. pkt.

Stk. 2 Fabrikantens pligt efter § 18, stk. 1, til at sikre, at radioudstyr er konstrueret i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf, og fabrikantens pligt efter § 18, stk. 2, til at udarbejde teknisk dokumentation kan ikke gøres til en del af fuldmagten nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Den bemyndigede repræsentant skal råde over passende midler til at kunne udføre sine opgaver efter stk. 4. Råder den bemyndigede repræsentant ikke over passende midler, kan denne ikke anses for at være ansvarlig efter § 17 a.

Stk. 4 Den bemyndigede repræsentant skal

 • 1) angive sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, på radioudstyret eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument,

 • 2) opbevare den tekniske dokumentation, jf. § 18, stk. 2, og EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 18, stk. 3, i 10 år efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning,

 • 3) verificere, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, jf. nr. 2, er udarbejdet, sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation i samme periode kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom,

 • 4) på anmodning give Sikkerhedsstyrelsen en kopi af fuldmagten på et af Sikkerhedsstyrelsen fastsat EU-sprog,

 • 5) på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere radioudstyrets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på radioudstyret, på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen,

 • 6) underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis den bemyndigede repræsentant har grund til at tro, at radioudstyret udgør en risiko, og

 • 7) samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på radioudstyret, og hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med radioudstyret, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen, eller på eget initiativ, når den bemyndigede repræsentant skønner eller har grund til at tro, at radioudstyret udgør en risiko.

Importører
§ 22

Importøren må ikke bringe radioudstyr i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Importøren må kun bringe radioudstyr i omsætning, når importøren har sikret, at radioudstyret kan anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at gældende regler om anvendelse af radiofrekvenser overtrædes, og at fabrikanten af radioudstyret har overholdt § 18, stk. 2, 5 og 6, regler fastsat i medfør af § 18, stk. 7, nr. 3 og nr. 4, for så vidt angår CE-mærkning, § 19, stk. 1-5, og regler fastsat i medfør af § 19, stk. 6.

Stk. 3 Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, skal være angivet på radioudstyret eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal som udgangspunkt angives på radioudstyret, medmindre det ikke er muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er let forståeligt for brugerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Stk. 4 Importøren skal i 10 år, efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 5 Importøren skal verificere, at den tekniske dokumentation, jf. § 18, stk. 2, og EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 18, stk. 3, er udarbejdet, sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation i samme periode kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom.

Stk. 6 Importøren skal sikre, at importørens opbevaring og transport af radioudstyr ikke bringer radioudstyrets overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf i fare.

§ 23

Importøren skal straks bringe radioudstyr, som importøren har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene i § 22, stk. 1-3, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav.

Stk. 2 Importøren skal straks underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis vedkommende har grund til at tro, at radioudstyr, som denne har bragt i omsætning, udgør en risiko. Importøren skal give nærmere oplysninger om radioudstyrets manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende radioudstyr, og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen. Udgør radioudstyr en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten herom.

Stk. 3 Importøren skal på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere radioudstyrets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende radioudstyr, på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 4 Importøren skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på det pågældende radioudstyr. Hvis dette ikke er muligt, skal importøren begrænse de risici, der er forbundet med det pågældende radioudstyr, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen, eller på eget initiativ, når importøren skønner eller har grund til at tro, at det pågældende radioudstyr udgør en risiko.

Stk. 5 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter regler om, at importører for at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed skal foretage stikprøvekontrol af radioudstyr, der er gjort tilgængeligt på markedet, undersøge radioudstyr, der ikke er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf eller er blevet kaldt tilbage, og føre et register over klager over radioudstyr samt holde distributørerne orienteret om aktiviteterne.

Distributører
§ 24

Distributøren må ikke gøre radioudstyr tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf, hvis distributøren finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Distributøren må kun gøre radioudstyr tilgængeligt på markedet, hvis distributøren har kontrolleret, at radioudstyret er konstrueret, så det kan anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at gældende regler om anvendelse af radiofrekvenser overtrædes, at fabrikanten har overholdt § 18, stk. 5 og 6, regler fastsat i medfør af § 18, stk. 7, nr. 3 og nr. 4, for så vidt angår CE-mærkning, og § 19, stk. 1-5, samt regler fastsat i medfør af § 19, stk. 6, og at importøren har overholdt § 22, stk. 3.

Stk. 3 Distributøren skal sikre, at distributørens opbevaring og transport af radioudstyr ikke bringer radioudstyrets overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf i fare.

Stk. 4 Udgør radioudstyret en risiko, skal distributøren underrette fabrikanten eller importøren samt Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur herom.

§ 25

Distributøren skal sikre, at radioudstyr, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, bringes i overensstemmelse med kravene i § 24, stk. 1 og 2, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis distributøren finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav.

Stk. 2 Udgør radioudstyr, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal distributøren straks underrette Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om risikoen og give nærmere oplysninger om radioudstyrets manglende overensstemmelse og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen.

Stk. 3 Distributøren skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen om tiltag, der kan eliminere eller begrænse risici forbundet med radioudstyr, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet.

Udbydere af distributionstjenester
§ 25a

Udbyderen af distributionstjenesters navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, skal være angivet på radioudstyret eller på dets emballage, pakken eller et medfølgende dokument.

Stk. 2 Udbyderen af distributionstjenester skal

 • 1) verificere, at den tekniske dokumentation, jf. § 18, stk. 2, og EU-overensstemmelseserklæringen, jf. § 18, stk. 3, er udarbejdet, sørge for, at overensstemmelseserklæringen står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, i 10 år efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, og sikre, at den tekniske dokumentation i samme periode kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis styrelsen anmoder herom,

 • 2) underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis vedkommende har grund til at tro, at radioudstyr, som denne har bragt i omsætning, udgør en risiko,

 • 3) på grundlag af begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen give styrelsen al information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere radioudstyrets overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på radioudstyret, på et sprog, der er letforståeligt for Sikkerhedsstyrelsen, og

 • 4) samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og herunder efter en begrundet anmodning sikre, at der træffes øjeblikkelige nødvendige korrigerende tiltag for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse på radioudstyret, og hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med radioudstyret, når det påbydes af Sikkerhedsstyrelsen, eller på eget initiativ, når udbyderen af distributionstjenester skønner eller har grund til at tro, at radioudstyret udgør en risiko.

Udbydere af informationssamfundstjenester
§ 25b

Udbydere af informationssamfundstjenester skal på anmodning af Sikkerhedsstyrelsen og i særlige tilfælde samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen med henblik på at fremme ethvert tiltag, der træffes for at eliminere eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse de risici, der er forbundet med radioudstyr, der udbydes eller var udbudt til salg online gennem deres tjenester.

Tilfælde, hvor importører og distributører anses som fabrikanter
§ 26

En importør eller distributør anses for at være fabrikant og er underlagt de samme pligter som fabrikanten, jf. §§ 18-20, hvis importøren eller distributøren bringer radioudstyr i omsætning under eget navn eller varemærke eller ændrer radioudstyr, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre radioudstyrets overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf.

Anvendelse af radioudstyr m.v.
§ 27

En bruger må anvende radioudstyr, når radioudstyret er korrekt installeret og vedligeholdt, anvendes efter hensigten og er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Den, der på handelsmesser, udstillinger og ved lignende lejligheder viser og demonstrerer radioudstyr, som ikke er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, skal ved synlig skiltning klart oplyse, at radioudstyret hverken må gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan med sigte på at varetage hensynet til den offentlige sundhed fastsætte nærmere regler om krav for at anvende bestemte kategorier af radioudstyr.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af radioudstyr i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

Kapitel 5 1 Grænseflader, tilslutning af terminaludstyr og radiogrænseflader
§ 28

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal offentliggøre tekniske specifikationer for de fysiske karakteristika for de grænseflader, de stiller til rådighed, inden de tjenester, der udbydes via disse grænseflader, stilles til rådighed for offentligheden.

§ 29

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan ikke nægte slutbrugere at tilslutte terminaludstyr til de pågældende net eller tjenester, hvis udstyret er i overensstemmelse med §§ 3 eller 17 og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilslutning af terminaludstyr i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

§ 30

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter regler om radiogrænseflader med henblik på at fremme effektiv anvendelse af radiofrekvenser og forebygge uacceptable forstyrrelser af anvendelse af radiofrekvenser, herunder regler om de tekniske rammer for anvendelse af radioudstyr.

Kapitel 6 1 Bemyndigede organer
§ 31

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur udpeger efter ansøgning aktører til bemyndigede organer, der kan udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver vedrørende apparater og radioudstyrs overensstemmelse med §§ 3 eller 17 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler om krav til ansøgninger efter stk. 1, til ansøgningsprocedurer og til bemyndigede organers organisation, kompetencer og varetagelse af opgaver. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter endvidere nærmere regler om tilsyn med bemyndigede organer, herunder Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs mulighed for at anmode om oplysninger og begrænse, suspendere eller tilbagekalde en bemyndigelse, og fabrikanters adgang til at klage til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur over beslutninger truffet af bemyndigede organer.

Kapitel 7 1 Kontrol m.v.
Kontrolmyndighed
§ 32

Sikkerhedsstyrelsen er kontrolmyndighed, medmindre andet følger af denne lov.

Oplysningspligt
§ 33

Sikkerhedsstyrelsen og Teleklagenævnet kan af erhvervsdrivende, fabrikanter af faste anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg ved en begrundet anmodning kræve oplysninger og materiale, herunder oplysninger, som kan fastslå ejerskabet af en onlinegrænseflade, jf. dog stk. 3-5, som skønnes nødvendigt i forbindelse med administration af loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Teleklagenævnet kan af den ansvarlige for anvendelsen af et apparat, et fast anlæg og radioudstyr og udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester ved en begrundet anmodning kræve oplysninger og materiale, som skønnes nødvendigt i forbindelse med administration af loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan af fabrikanter, bemyndigede repræsentanter, importører og distributører kræve oplysninger, der identificerer enhver erhvervsdrivende, fra hvem den pågældende inden for 10 år har fået leveret et apparat eller radioudstyr, og enhver erhvervsdrivende, som den pågældende inden for 10 år har leveret et apparat eller radioudstyr til.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan ud over stk. 3 af erhvervsdrivende kræve relevante oplysninger om forsyningskæden, om de nærmere detaljer for distributionsnettet, om mængder af apparater eller radioudstyr på markedet og om andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende apparat eller radioudstyr.

Stk. 5 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan af fabrikanter af faste anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg kræve, at de fremlægger dokumentation som nævnt i § 14, stk. 2, så længe det faste anlæg er i drift, hvis der er tegn på, at det faste anlæg ikke er i overensstemmelse med § 14, stk. 1.

Stk. 6 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte nærmere regler om, at fabrikanter af radioudstyr og programmel skal oplyse, om påtænkte kombinationer af radioudstyr og programmel er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf, hvis Europa-Kommissionen træffer afgørelse om, at disse oplysninger skal afgives for bestemte kategorier af radioudstyr.

§ 33a

Sikkerhedsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan i kontroløjemed behandle, herunder samkøre, oplysninger, som den pågældende styrelse ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, er i besiddelse af.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, ikkeoffentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.

§ 34

Undlader en erhvervsdrivende i forbindelse med en konkret kontrolsag at give de oplysninger eller fremlægge det materiale, som Sikkerhedsstyrelsen kræver efter § 33, stk. 1, 3 eller 4, kan Sikkerhedsstyrelsen over for vedkommende

 • 1) nedlægge forbud mod at bringe apparatet eller radioudstyret i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet,

 • 2) give påbud om at trække apparatet eller radioudstyret tilbage fra markedet eller

 • 3) give påbud om at kalde apparatet eller radioudstyret tilbage.

Stk. 2 Undlader en fabrikant af et fast anlæg eller en ansvarlig for installationen af et fast anlæg i forbindelse med en konkret kontrolsag at give oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen anmoder om i medfør af § 33, stk. 1, eller at fremlægge materiale eller dokumentation, som styrelsen anmoder om i medfør af § 33, stk. 1 og 5, kan Sikkerhedsstyrelsen give vedkommende påbud om at give oplysningerne eller at fremlægge materialet eller dokumentationen.

Stk. 3 Giver den ansvarlige for anvendelsen af et apparat, et fast anlæg eller radioudstyr ikke de oplysninger eller fremlægger det materiale, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur anmoder om i medfør af § 33, stk. 2, i forbindelse med en konkret kontrolsag, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur nedlægge forbud mod, at apparatet, det faste anlæg eller radioudstyret anvendes.

Stk. 4 Modtager Sikkerhedsstyrelsen ikke oplysninger eller materiale, som styrelsen anmoder om i medfør af § 33, stk. 1, 3 eller 4, og er der ikke tale om en konkret kontrolsag, kan Sikkerhedsstyrelsen give påbud om at give oplysningerne eller at fremlægge materialet.

Adgang til lokaliteter og transportmidler
§ 35

Sikkerhedsstyrelsen har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes apparater, faste anlæg eller radioudstyr.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et apparat, et fast anlæg eller radioudstyr på stedet. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve omkostninger til ekstern bistand forbundet med tekniske undersøgelser af faste anlæg refunderet af fabrikanten af det faste anlæg eller den ansvarlige for installationen af det faste anlæg, hvis det i forbindelse med undersøgelsen konstateres, at det faste anlæg ikke overholder de væsentlige krav i § 14, stk. 1.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere og optage video og medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan være bistået af en eller flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen efter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2.

Stk. 5 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af kontrol som nævnt i stk. 1. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Udtagelse og undersøgelse af apparater og radioudstyr
§ 36

Sikkerhedsstyrelsen kan som led i kontrollen med overholdelsen af loven og regler fastsat i medfør heraf udtage ethvert apparat eller radioudstyr, herunder ved brug af skjult identitet. Udtagelsen kan foretages uden betaling, eller Sikkerhedsstyrelsen kan kræve udgiften refunderet, hvis udtagelsen af apparatet eller radioudstyret har nødvendiggjort en betaling.

Stk. 2 En erhvervsdrivende, som udgør et led i omsætningen af et apparat eller radioudstyr, er forpligtet til at indsende eller udlevere apparatet eller radioudstyret til kontrol på Sikkerhedsstyrelsens anmodning, jf. stk. 1. Den erhvervsdrivende, som apparatet eller radioudstyret udtages fra, skal afholde udgiften til eventuel fragt til den lokalitet, Sikkerhedsstyrelsen anviser.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan foretage eller få foretaget tekniske undersøgelser af apparater og radioudstyr udtaget i medfør af stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve omkostninger forbundet med de eksterne tekniske undersøgelser refunderet af den erhvervsdrivende, der træffes afgørelse over for i forbindelse med undersøgelsen, jf. § 38, stk. 1.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan indhente erklæringer fra sagkyndige, som styrelsen skønner nødvendige for at kunne træffe afgørelse. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve omkostninger forbundet med indhentelse af erklæringer fra sagkyndige refunderet af den erhvervsdrivende, der træffes afgørelse over for i forbindelse med undersøgelsen, jf. § 38, stk. 1.

Test af radioudstyr
§ 37

Er den tekniske dokumentation for radioudstyr ikke i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 18, stk. 7, nr. 2, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur anmode fabrikanter eller importører af radioudstyr om for egen regning at få foretaget en test af radioudstyret af en virksomhed, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan godkende, for at efterprøve, om radioudstyret er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur træffer over for fabrikanten eller importøren afgørelse om, hvorvidt Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan godkende fabrikantens eller importørens forslag til virksomhed, som skal foretage den i stk. 1 nævnte test.

Midlertidigt forbud
§ 37a

Sikkerhedsstyrelsen kan over for erhvervsdrivende udstede et midlertidigt forbud mod at bringe et apparat og radioudstyr i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet eller at udstille et apparat og radioudstyr, hvis apparatet eller radioudstyret vurderes at kunne udgøre en risiko. Forbuddets varighed kan ikke strække sig ud over, hvad der er nødvendigt for at træffe kontrolforanstaltninger til brug for undersøgelser eller vurderinger af apparatets eller radioudstyrets sikkerhed.

Apparater, faste anlæg og radioudstyr, som udgør en risiko eller ikke overholder kravene
§ 38

Udgør et apparat eller radioudstyr en risiko, eller overholder det ikke kravene i loven eller regler fastsat i medfør heraf, eller overholder et fast anlæg ikke kravene i § 14, stk. 1, kan Sikkerhedsstyrelsen over for en erhvervsdrivende, en fabrikant af et fast anlæg eller en ansvarlig for installationen af et fast anlæg træffe følgende afgørelser, jf. dog stk. 2:

 • 1) Påbud om at bringe apparatet, det faste anlæg eller radioudstyret i overensstemmelse med kravene.

 • 2) Påbud om at sikre, at apparatet eller radioudstyret ikke udgør en risiko.

 • 3) Påbud om at overholde visse betingelser, inden apparatet eller radioudstyret kan bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet, jf. dog stk. 2.

 • 4) Påbud om at advare brugerne om de risici, der er ved apparatet eller radioudstyret, eller at anbringe advarsler på apparatet eller radioudstyret, jf. dog stk. 2.

 • 5) Påbud om at standse markedsføring af apparatet eller radioudstyret, der kan vildlede brugerne.

 • 6) Forbud mod at bringe apparatet eller radioudstyret i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet.

 • 7) Påbud om at trække apparatet eller radioudstyret tilbage fra markedet.

 • 8) Påbud om at kalde apparatet eller radioudstyret tilbage.

 • 9) Påbud om at destruere apparatet eller radioudstyret eller på anden måde gøre det ubrugeligt.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan alene træffe afgørelser efter stk. 1, nr. 3 eller 4, hvis apparatet eller radioudstyret udgør en risiko på visse betingelser eller for visse brugere.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan træffe foranstaltninger for at fjerne eller begrænse en risiko ved et apparat eller radioudstyr, herunder en alvorlig risiko. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse kræve, at erhvervsdrivende samarbejder med styrelsen om disse foranstaltninger. Sikkerhedsstyrelsen kan af den ansvarlige erhvervsdrivende kræve omkostninger forbundet med de af styrelsen trufne foranstaltninger refunderet.

Stk. 4 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan i særlige tilfælde, hvor radioudstyr har forårsaget eller kan forventes at ville forårsage uacceptable forstyrrelser af samfundsvigtig kommunikation, fastsætte nærmere regler om, at fabrikanter, importører og distributører ikke må bringe radioudstyret i omsætning eller gøre det tilgængeligt på markedet, eller at radioudstyret skal trækkes tilbage fra markedet eller kaldes tilbage.

§ 39

Sikkerhedsstyrelsen skal, hvis det er nødvendigt, oplyse offentligheden om apparater og radioudstyr, der ikke er i overensstemmelse med denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, herunder om

 • 1) relevante kendetegn til brug for identifikation af produktet,

 • 2) risikoens art, hvor dette er relevant,

 • 3) hvilke foranstaltninger der er truffet, og

 • 4) hvordan offentligheden bør forholde sig.

Stk. 2 Oplysninger, som har karakter af forretningshemmeligheder, kan kun videregives, hvis dette er nødvendigt for at beskytte menneskers sikkerhed og sundhed.

§ 40

Træffer Europa-Kommissionen afgørelse om, at en afgørelse truffet af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i medfør af §§ 38 og 39, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skal underrette Europa-Kommissionen og de øvrige EU-medlemsstater om i henhold til artikel 38, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet eller artikel 40, stk. 4, eller artikel 42, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF, skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser eller trækker Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur sin afgørelse tilbage i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan lægge undersøgelser af apparater eller radioudstyr, som er gennemført i en anden EU-medlemsstat, og afgørelser, som er truffet i en anden EU-medlemsstat, til grund og træffe afgørelse i medfør af § 38, stk. 1, eller § 40 a over for erhvervsdrivende, som bringer et tilsvarende apparat eller radioudstyr i omsætning eller gør dette tilgængeligt på markedet, medmindre Sikkerhedsstyrelsen er nået til den modsatte konklusion på grundlag af sin egen kontrol.

Indhold på onlinegrænseflader
§ 40a

Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade at ændre eller fjerne indhold, der henviser til et apparat eller radioudstyr, der ikke er i overensstemmelse med denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade udtrykkeligt at vise en advarsel til slutbrugerne i forbindelse med indhold, der henviser til et apparat eller radioudstyr, der ikke er i overensstemmelse med denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, når slutbrugerne får adgang til onlinegrænsefladen.

§ 40b

Sikkerhedsstyrelsen kan foranledige blokering af en onlinegrænseflade, hvis et påbud efter § 40 a, stk. 1, ikke er efterkommet eller onlinegrænsefladen gentagne gange har solgt eller formidlet salg af apparater og radioudstyr, der udgør en alvorlig risiko.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 om blokering af en onlinegrænseflade træffes af retten ved kendelse efter Sikkerhedsstyrelsens begæring. Inden retten træffer afgørelse, skal den så vidt muligt give parten, som indgrebet retter sig mod, adgang til at udtale sig. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt.

Stk. 3 Udbydere af informationssamfundstjenester skal bistå Sikkerhedsstyrelsen ved gennemførelsen af kendelser efter stk. 2.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen skal påse, at et indgreb efter stk. 1 ikke opretholdes ud over det tidsrum, hvor grundlaget for blokeringen er til stede. Sikkerhedsstyrelsen skal af egen drift eller på foranledning af den, som indgrebet retter sig mod, træffe afgørelse om ophævelse af blokeringen.

Stk. 5 Fremsætter den, som indgrebet efter stk. 1 retter sig mod, anmodning om, at blokeringen ophæves, og støttes denne anmodning på, at der er sket væsentlige ændringer i indholdet af onlinegrænsefladen, skal Sikkerhedsstyrelsen, hvis blokeringen ikke ophæves i medfør af stk. 4, snarest muligt indbringe spørgsmålet for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal opretholdes. Tages en anmodning ikke til følge, kan en ny anmodning ikke fremsættes, før der er forløbet 3 måneder fra kendelsens afsigelse.

(Ophævet)
§ 41

(Ophævet)

Anvendelse i strid med reglerne af apparater, faste anlæg og radioudstyr
§ 42

Overholder den ansvarlige for anvendelsen af et apparat, fast anlæg eller radioudstyr ikke § 13, stk. 1, § 16, stk. 1, eller § 27, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 13, stk. 3 og 4, § 16, stk. 3 og 4, eller § 27, stk. 3 og 4, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur over for den pågældende nedlægge forbud mod, at apparatet, det faste anlæg eller radioudstyret anvendes.

Manglende offentliggørelse af grænseflader og nægtelse af tilslutning af terminaludstyr
§ 43

Undlader en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at offentliggøre tekniske specifikationer efter § 28, eller nægter en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester en slutbruger at tilslutte terminaludstyr efter § 29, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur give udbyderen påbud om at offentliggøre de pågældende tekniske specifikationer eller lade en slutbruger tilslutte det pågældende terminaludstyr.

Kapitel 8 1 Afskæring af instruksadgang samt klageadgang
§ 44

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ikke give Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tjenestebefaling om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs fastsættelse af regler på områder, hvor Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ved denne lov er bemyndiget hertil, eller om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af loven og regler fastsat i medfør heraf.

§ 45

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs afgørelser truffet efter loven eller regler fastsat i medfør heraf og sagsbehandling i forbindelse hermed kan påklages til Teleklagenævnet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs afgørelser truffet i medfør af § 38, stk. 1, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skal underrette de øvrige EU-medlemsstater og Europa-Kommissionen om i henhold til artikel 38, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet eller artikel 40, stk. 4, eller artikel 42, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF, kan ikke påklages til Teleklagenævnet.

Kapitel 9 1 Anvendelse af forordninger
§ 46

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for at anvende forordninger udstedt af Den Europæiske Union på området for radioudstyr og elektromagnetiske forhold, herunder regler om forbud og påbud samt sanktioner ved manglende overholdelse af forordninger.

Kapitel 10 1 Straf m.v.
Tvangsbøder
§ 47

Sikkerhedsstyrelsen kan pålægge udbydere af informationssamfundstjenester tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det påhviler udbyderne at foretage efter § 40 b.

Stk. 2 Undlader en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at efterkomme Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs påbud i medfør af § 43, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur pålægge udbyderen tvangsbøder.

Straf
§ 48

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde

Stk. 2 Har nogen ved en eller flere handlinger eller undladelser begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger eller undladelser overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør heraf og en eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 4 I regler, der er udstedt i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde. Der kan tillige fastsættes forlængede forældelsesfrister på op til 5 år i regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11 1 Ikrafttræden og overgangsordning
§ 49

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven ophæves på forskellige tidspunkter.

§ 50

Regler fastsat i medfør af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, forbliver i kraft, indtil de ophæves.

§ 51

Apparater og radioudstyr, der er omfattet af bestemmelserne om elektriske og elektroniske apparater i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 og regler fastsat i medfør heraf, som er i overensstemmelse med kravene til elektriske og elektroniske apparater i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf, og som er bragt i omsætning inden den 20. april 2016, må fra den 20. april 2016 gøres tilgængelige på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om elektriske og elektroniske apparater i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Apparater, der er omfattet af bestemmelserne om teleterminaludstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 og regler fastsat i medfør heraf, som er i overensstemmelse med kravene til teleterminaludstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf, og som er bragt i omsætning inden den 13. juni 2016, må fra den 13. juni 2016 gøres tilgængelige på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om teleterminaludstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3 Radioudstyr, som er i overensstemmelse med kravene til radioudstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 og regler fastsat i medfør heraf, må bringes i omsætning fra den 13. juni 2016 til den 12. juni 2017 og må fra den 13. juni 2016 gøres tilgængeligt på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om radioudstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 4 Radioudstyr, som fra den 20. april 2016 til den 13. juni 2016 er omfattet af bestemmelserne om apparater, jf. regler, der fastsættes i medfør af § 49, stk. 1, og som er i overensstemmelse med kravene til apparater i loven og regler fastsat i medfør heraf, må bringes i omsætning fra den 13. juni 2016 til den 12. juni 2017 og må fra den 13. juni 2016 gøres tilgængeligt på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om apparater i loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 5 § 32, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1, 3 og 4, §§ 35 og 36, §§ 38-40, § 41, stk. 1 og 2, § 42, § 45 og § 48, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 2 og 3, i denne lov finder tilsvarende anvendelse på apparater og radioudstyr omfattet af stk. 1-3.

§ 52

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.