Produktenergimærkningsloven

Denne konsoliderede version af produktenergimærkningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven)

Lov nr. 1521 af 18. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 02. februar 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Loven supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (energimærkningsforordningen) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1020/2019/EU af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning nr. 765/2008/EF og nr. 305/2011/EU (markedsovervågningsforordningen).

Stk. 2 Loven finder anvendelse på energirelaterede produkter, der bringes i omsætning på markedet eller tages i brug, og som er omfattet af energimærkningsforordningen eller de delegerede retsakter.

Kapitel 2 1 Kontrol m.v.
Kontrolmyndighed, oplysningspligt m.v.
§ 2

Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører kontrol med, at energirelaterede produkter er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af denne lov. Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører endvidere kontrol med overholdelse af regler fastsat i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter, markedsovervågningsforordningen og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2 Får kontrolmyndigheden i forbindelse med kontrol efter stk. 1 tilstrækkeligt belæg for at antage, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med energimærkningsforordningen eller en delegeret retsakt eller regler fastsat i medfør af denne lov, underrettes leverandøren eller forhandleren hurtigst muligt herom.

Stk. 3 Leverandøren skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af kontrolmyndighedens kontrol efter stk. 1, herunder relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data, oplysninger om overensstemmelse og tekniske aspekter ved produktet, herunder ligeledes adgang til indlejret software, oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastslå ejerskabet af en onlinegrænseflade, eller relevante oplysninger om forsyningskæden, nærmere detaljer for distributionsnettet, mængder af produkter på markedet og andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt.

Stk. 4 Forhandleren skal efter anmodning give kontrolmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt, relevante dokumenter, tekniske specifikationer, data, oplysninger om overensstemmelse og tekniske aspekter af produktet, herunder ligeledes adgang til indlejret software, oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastslå ejerskabet af en onlinegrænseflade, eller relevante oplysninger om forsyningskæden, nærmere detaljer for distributionsnettet, mængder af produkter på markedet og andre produktmodeller, der har de samme tekniske egenskaber som det pågældende produkt.

Stk. 5 Kunden skal efter anmodning give kontrolmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt, når kunden er et selskab m.v. (juridisk person).

Stk. 6 Kontrolmyndigheden kan lægge resultater af kontrol udført i andre EU/EØS-medlemslande til grund ved varetagelse af kontrol efter stk. 1.

§ 2a

Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed behandle, herunder samkøre, oplysninger, som myndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, er i besiddelse af.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, ikkeoffentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.

Udtagelse, måling, produktprøvning, kontrol m.v.
§ 3

Leverandøren skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden udføre måling og produktprøvning af, om leverandørens energirelaterede produkter overholder kravene i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2 Leverandøren skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden lade energirelaterede produkter udtage til måling, produktprøvning og kontrol af en sagkyndig virksomhed eller en godkendt institution som nævnt i § 7, stk. 2.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som led i sin kontrol med overholdelsen af kravene i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter, markedsovervågningsforordningen og regler fastsat i medfør af loven, jf. § 2, stk. 1, udtage ethvert energirelateret produkt, herunder ved brug af skjult identitet.

Stk. 4 Leverandøren skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden indlevere energirelaterede produkter til et anvist prøvningssted eller lade produkterne afprøve på fremstillings-, installations- eller salgsstedet eller andet relevant sted.

Stk. 5 Leverandøren skal afholde udgifterne ved udtagelse, måling, produktprøvning og kontrol, jf. stk. 1-4, i tilfælde af manglende overholdelse af energimærkningsforordningen, de delegerede retsakter eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 6 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om måling, produktprøvning og kontrol efter stk. 1-4. Ligeledes kan ministeren fastsætte nærmere regler om opgørelse af de udgifter, leverandøren skal afholde, jf. stk. 5.

Stk. 7 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om kontrol af overholdelse af energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af loven, når energirelaterede produkter sælges ved fjernsalg, herunder salg via internettet.

Adgang til lokaliteter og transportmidler
§ 4

Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes energirelaterede produkter, med henblik på at kunne udtage energirelaterede produkter til måling og kontrol af, at disse er i overensstemmelse med krav i regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et energirelateret produkt på stedet.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere og optage video og medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan være bistået af en eller flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen efter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2.

Stk. 5 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af kontrol som nævnt i stk. 1. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Forbud, påbud m.v.
§ 5

Kontrolmyndigheden kan for forhold vedrørende energirelaterede produkter, der strider mod energimærkningsforordningen, delegerede retsakter, markedsovervågningsforordningen, loven eller regler fastsat i medfør af loven, træffe følgende afgørelser over for enhver, der har bragt et produkt i omsætning, taget det i brug eller været et led i afsætningen af et produkt:

 • 1) Påbud om at bringe forhold vedrørende det energirelaterede produkt i overensstemmelse med kravene.

 • 2) Påbud om at sikre, at det energirelaterede produkt ikke udgør en risiko.

 • 3) Påbud om at overholde visse betingelser, inden det energirelaterede produkt bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

 • 4) Påbud om at advare brugerne om de risici, der er ved produktet, eller at anbringe advarsler på produktet.

 • 5) Påbud om at standse markedsføring, der kan vildlede brugerne.

 • 6) Forbud mod at bringe produktet i omsætning, tage det i brug eller gøre det tilgængeligt på markedet eller forbud mod markedsføring af produktet.

 • 7) Påbud om at tilbagetrække produktet fra markedet.

 • 8) Påbud om at tilbagekalde produktet fra brugerne.

 • 9) Påbud om at destruere produktet på en forsvarlig måde eller på anden vis gøre det ubrugeligt.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan lægge undersøgelser af energirelaterede produkter, som er gennemført i en anden EU-medlemsstat, og afgørelser, som er truffet i en anden EU-medlemsstat, til grund og træffe afgørelse i medfør af stk. 1 eller § 5 b over for erhvervsdrivende, som bringer et tilsvarende energirelateret produkt i omsætning eller gør det tilgængeligt på markedet, medmindre kontrolmyndigheden er nået til den modsatte konklusion på grundlag af sin egen kontrol.

§ 5a

Kontrolmyndigheden kan over for enhver anden erhvervsdrivende, der har en tilknytning til produktet, end den, der har gjort det energirelaterede produkt tilgængeligt på markedet, træffe afgørelse om på en relevant måde at bidrage til at begrænse og forhindre risici i at opstå.

Indhold på onlinegrænseflader
§ 5b

Kontrolmyndigheden kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade at ændre eller fjerne indhold, der henviser til et energirelateret produkt, der ikke er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade udtrykkeligt at vise en advarsel til slutbrugerne i forbindelse med indhold, der henviser til et energirelateret produkt, der ikke er i overensstemmelse med denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, når slutbrugerne får adgang til onlinegrænsefladen.

§ 5c

Kontrolmyndigheden kan foranledige blokering af en onlinegrænseflade, hvis et påbud efter § 5 b ikke er efterkommet eller onlinegrænsefladen gentagne gange har solgt eller formidlet salg af produkter, der udgør en alvorlig risiko.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 om blokering af en onlinegrænseflade træffes af retten ved kendelse efter kontrolmyndighedens begæring. Inden retten træffer afgørelse, skal den så vidt muligt give parten, som indgrebet retter sig mod, adgang til at udtale sig. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt.

Stk. 3 Det påhviler udbydere af informationssamfundstjenester at bistå kontrolmyndigheden ved gennemførelsen af kendelser efter stk. 2.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden skal påse, at et indgreb efter stk. 1 ikke opretholdes ud over det tidsrum, hvor grundlaget for blokeringen er til stede. Kontrolmyndigheden skal af egen drift eller på foranledning af den, som indgrebet retter sig mod, træffe afgørelse om ophævelse af blokeringen.

Stk. 5 Fremsætter den, som indgrebet efter stk. 1 retter sig mod, anmodning om, at blokeringen ophæves, og støttes denne anmodning af, at der er sket væsentlige ændringer i indholdet af onlinegrænsefladen, skal kontrolmyndigheden, hvis blokeringen ikke ophæves i medfør af stk. 4, snarest muligt indbringe spørgsmålet for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal opretholdes. Tages en anmodning ikke til følge, kan en ny anmodning ikke fremsættes, før der er forløbet 3 måneder fra kendelsens afsigelse.

Kapitel 3 1 Administrative bestemmelser
Undtagelse for tekniske specifikationer m.v. fra indførelse i Lovtidende
§ 6

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger og produkter m.v., der henvises til i regler fastsat i medfør af loven, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysninger om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Delegation til andre statslige myndigheder, organer m.v.
§ 7

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bemyndige andre statslige myndigheder til at udøve nærmere angivne beføjelser, der i loven er tillagt energi-, forsynings- og klimaministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Erhvervsministeren kan bemyndige en sagkyndig institution, en organisation eller en virksomhed til at udøve nærmere angivne beføjelser vedrørende kontrol af energirelaterede produkter og til at udøve sekretariatsbistand til kontrolmyndigheden. Institutionen m.v. kan ikke træffe afgørelse om adgang efter § 4, eller træffe afgørelse efter §§ 5-5 c.

Stk. 3 Erhvervsministeren fører kontrol med varetagelsen af opgaver, som efter stk. 2 er henlagt til en institution m.v.

Offentliggørelse
§ 8

Kontrolmyndigheden kan offentliggøre resultater af kontrol og afgørelser truffet efter §§ 5-5 c.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan videregive oplysninger om resultater af kontrol til andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner m.v.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af tilsynsresultater og afgørelser som nævnt i stk. 1. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1 samt regler om formen for offentliggørelse, herunder om, at offentliggørelse kan ske elektronisk, og om omfanget af materialet, der offentliggøres.

Offentlige incitamenter
§ 9

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om offentlige incitamenter vedrørende et energirelateret produkt omfattet af en relevant delegeret retsakt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentlige incitamenter rettes mod de to bedste energieffektivitetsklasser, som gælder for et væsentligt antal produkter. Ministeren kan dog i stedet fastsætte regler om, at offentlige incitamenter rettes mod bedre klasser, som er fastsat i den delegerede retsakt.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at der ved offentlige incitamenter efter stk. 1 kan fastsættes en højere ydeevne end grænseværdien for den højeste energieffektivitetsklasse.

Gennemførelse af EU-retsakter
§ 10

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver, afgørelser og beslutninger om energimærkning af energirelaterede produkter.

Kapitel 4 1 Klage
§ 11

Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kontrolmyndigheden efter loven og efter regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2 Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 3 Afgørelser som nævnt i stk. 1 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 4 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage til Energiklagenævnet, herunder om opsættende virkning af klage og afskæring af klageadgang.

Stk. 5 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en myndighed under vedkommende ministerium, hvortil ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven, jf. § 7, ikke kan indbringes for vedkommende minister. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Kapitel 5 1 Straf m.v.
Tvangsbøder
§ 11a

Kontrolmyndigheden kan pålægge udbydere af informationssamfundstjenester tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det påhviler udbyderne at foretage efter §§ 5 b og 5 c.

§ 12

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) som leverandør ikke overholder sine forpligtelser i henhold til energimærkningsforordningens artikel 3, stk. 1, 1. eller 3. pkt., eller stk. 2, 3, 4 eller 5,

 • 2) som leverandør ikke overholder sin forpligtelse til at indlæse de nødvendige oplysninger i produktdatabasen i henhold til energimærkningsforordningens artikel 4, stk. 1 eller 2, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 6, 1. pkt., eller artikel 12, stk. 5, eller bilag I, nr. 1 eller 3,

 • 3) som forhandler ikke overholder sine forpligtelser i henhold til energimærkningsforordningens artikel 5,

 • 4) som leverandør eller forhandler ikke overholder sine forpligtelser i henhold til energimærkningsforordningens artikel 6,

 • 5) som leverandør undlader at afgive oplysninger, som vedkommende er forpligtet til at give efter § 2, stk. 3, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger,

 • 6) som leverandør eller forhandler hindrer adgang til udtagelse af produkter, jf. § 4,

 • 7) som forhandler undlader at afgive oplysninger, som vedkommende er forpligtet til at give efter § 2, stk. 4, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger,

 • 8) som kunde undlader at afgive oplysninger om, hvorfra et energirelateret produkt, som er omfattet af en delegeret retsakt, jf. § 2, stk. 5, er erhvervet,

 • 9) som leverandør undlader at efterkomme anmodning om data i henhold til energimærkningsforordningens artikel 12, stk. 6,

 • 10) som leverandør undlader at stille en elektronisk udgave af den tekniske dokumentation til rådighed inden for 10 dage efter anmodning herom i henhold til energimærkningsforordningens artikel 20, stk. 3,

 • 11) overtræder eller undlader at efterkomme en afgørelse efter § 5, stk. 1, nr. 1-9, eller §§ 5 a og 5 b eller

 • 12) omgår eller unddrager sig kontrolmyndighedens kontrol eller forsøger herpå.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i regler, der udstedes i medfør af denne lov, fastsætte bødestraf for overtrædelse af disse regler.

Stk. 3 Har nogen ved én eller flere handlinger eller undladelser begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved én eller flere handlinger overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og én eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 3 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13

(Ophævet)

Kapitel 6 1 Ikrafttræden m.v.
§ 14

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Loven gælder ikke for energirelaterede produkter, der er bragt i omsætning eller taget i brug før den 1. august 2017. For sådanne produkter finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3 § 12 finder ikke anvendelse på overtrædelser af forordningen, der er begået inden lovens ikrafttræden, hvor omsætningen eller ibrugtagningen af produktet udgør overtrædelsen. For overtrædelser af lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, der er begået inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4 Lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter ophæves.

Stk. 5 Regler fastsat i medfør af lov nr. 455 af 18. maj 2011 forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Kapitel 7 1 Videreførelse af energimærkningslovens regler om transportmidler i færdselsloven
I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er hele kapitel 7 udeladt.
§ 15

(Udeladt)

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er hele kapitel 7 udeladt.
§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.