14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktenergimærkningsloven § 2

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktenergimærkningsloven og bygger på lov nr. 1521 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Tilsynsmyndighed, oplysningspligt m.v.
Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fører tilsyn med, at energirelaterede produkter er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af denne lov.

•••

Stk. 2 Får tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsyn efter stk. 1 tilstrækkeligt belæg for at antage, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med energimærkningsforordningen eller en delegeret retsakt eller regler fastsat i medfør af denne lov, underrettes leverandøren eller forhandleren hurtigst muligt herom.

•••

Stk. 3 Leverandøren skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af tilsynsmyndighedens tilsyn efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Forhandleren skal efter anmodning give tilsynsmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt.

•••

Stk. 5 Kunden skal efter anmodning give tilsynsmyndigheden oplysninger om, hvorfra denne har erhvervet et energirelateret produkt, når kunden er et selskab m.v. (juridisk person).

•••

Stk. 6 Tilsynsmyndigheden kan lægge resultater af tilsyn udført i andre EU/EØS-medlemslande til grund ved varetagelse af tilsyn efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside