Produktenergimærkningsloven § 8

Denne konsoliderede version af produktenergimærkningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven)

Lov nr. 1521 af 18. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 02. februar 2022

Offentliggørelse
§ 8

Kontrolmyndigheden kan offentliggøre resultater af kontrol og afgørelser truffet efter §§ 5-5 c.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan videregive oplysninger om resultater af kontrol til andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner m.v.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af tilsynsresultater og afgørelser som nævnt i stk. 1. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1 samt regler om formen for offentliggørelse, herunder om, at offentliggørelse kan ske elektronisk, og om omfanget af materialet, der offentliggøres.