14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktenergimærkningsloven § 3

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktenergimærkningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 186 af 02. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udtagelse, måling, produktprøvning, kontrol m.v.
Leverandøren skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden udføre måling og produktprøvning af, om leverandørens energirelaterede produkter overholder kravene i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Leverandøren skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden lade energirelaterede produkter udtage til måling, produktprøvning og kontrol af en sagkyndig virksomhed eller en godkendt institution som nævnt i § 7, stk. 2.

•••

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som led i sin kontrol med overholdelsen af kravene i energimærkningsforordningen, delegerede retsakter, markedsovervågningsforordningen og regler fastsat i medfør af loven, jf. § 2, stk. 1, udtage ethvert energirelateret produkt, herunder ved brug af skjult identitet.

•••

Stk. 4 Leverandøren skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden indlevere energirelaterede produkter til et anvist prøvningssted eller lade produkterne afprøve på fremstillings-, installations- eller salgsstedet eller andet relevant sted.

•••

Stk. 5 Leverandøren skal afholde udgifterne ved udtagelse, måling, produktprøvning og kontrol, jf. stk. 1-4, i tilfælde af manglende overholdelse af energimærkningsforordningen, de delegerede retsakter eller regler fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 6 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om måling, produktprøvning og kontrol efter stk. 1-4. Ligeledes kan ministeren fastsætte nærmere regler om opgørelse af de udgifter, leverandøren skal afholde, jf. stk. 5.

•••

Stk. 7 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om kontrol af overholdelse af energimærkningsforordningen, delegerede retsakter og regler fastsat i medfør af loven, når energirelaterede produkter sælges ved fjernsalg, herunder salg via internettet.

•••
profile photo
Profilside