Lov om produkter og markedsovervågning

Denne konsoliderede version af lov om produkter og markedsovervågning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 799 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 09. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 782 af 04. maj 2021 og lov nr. 2396 af 14. december 2021

Kapitel 1 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Loven supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1020/EU af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (markedsovervågningsforordningen).

§ 2

Loven finder anvendelse på de produkter m.v., der er omfattet af følgende direktiver eller forordninger:

 • 1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed.

 • 2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om maskiner.

 • 3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

 • 4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

 • 5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr.

 • 6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr.

 • 7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet.

 • 8) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler.

 • 9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.

 • 10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet.

 • 11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj.

 • 12) Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

 • 13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

 • 14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

 • 15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrolmetoder.

 • 16) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om flasker som målebeholdere.

 • 17) Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger.

 • 18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter.

 • 19) SI- og andre måleenheder, som er omfattet af Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder.

 • 20) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas.

 • 21) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materiale anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet.

 • 22) Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer.

 • 23) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder.

 • 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer.

 • 25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

 • 26) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

 • 27) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med henblik på beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter.

 • 28) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer.

 • 29) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

 • 30) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

 • 31) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre.

 • 32) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre.

 • 33) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer.

 • 34) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.

 • 35) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau.

 • 36) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter.

 • 37) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning.

 • 38) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg.

 • 39) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler.

 • 40) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof.

Stk. 2 Loven finder endvidere anvendelse på:

 • 1) Elektrisk materiel, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 9.

 • 2) Gasmateriel, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 40.

 • 3) Måleinstrumenter, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 14-16.

 • 4) Færdselsrelaterede produkter, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 22-36.

 • 5) Cykler.

 • 6) Styrthjelme.

 • 7) Sikkerhedsudstyr til børn i biler m.v.

 • 8) Små motoriserede køretøjer, dog ikke speedpedelecs, som er omfattet af stk. 1, nr. 34.

 • 9) Advarselsanordninger.

Stk. 3 Loven finder endvidere anvendelse på akkreditering, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kravene til akkreditering.

§ 3

Loven finder anvendelse, medmindre der findes særlige bestemmelser med samme formål i anden lovgivning, som gennemfører eller supplerer EU-harmoniseringsretsakterne omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2-40, og som på en mere specifik måde regulerer særlige markedsovervågnings- og håndhævelsesaspekter.

§ 3a

§ 5, stk. 1, nr. 1 og 3, og stk. 2, §§ 6-8 a, 25 og 32, § 34, stk. 2, og § 37, stk. 7, finder ikke anvendelse på færdselsrelaterede produkter.

Stk. 2 § 26 finder ikke anvendelse på færdselsrelaterede produkter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, 14 og 22-36, og § 2, stk. 2, nr. 4-9.

§ 4

I denne lov forstås ved:

 • 1) Erhvervsdrivende: En fabrikant, bemyndiget repræsentant, importør, distributør, udbyder af distributionstjenester eller enhver anden fysisk eller juridisk person, der har forpligtelser i forbindelse med fremstillingen, tilgængeliggørelsen på markedet eller ibrugtagningen af produkter, som er omfattet af § 2, og enhver, der handler i en sådan erhvervsdrivendes navn eller på en sådan erhvervsdrivendes vegne som led i sit erhverv.

 • 2) Instrumentejer: Fysisk eller juridisk person, som anvender eller stiller et instrument til rådighed til måling, hvor der på baggrund af målingen skal foretages betaling.

 • 3) Elektrisk materiel: Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i eller blive tilsluttet et elektrisk anlæg eller en elektrisk installation, bortset fra elektrisk materiel, som er særligt beregnet til brug om bord på skibe, på mobile offshoreanlæg eller i luftfartøjer og i køretøjer, der anvendes på jernbanenettet, samt elektrisk materiel i motorkøretøjer, der er beregnet til drift af motorkøretøjet, bortset fra ladestik, der er beregnet til at indgå i eldrevne motorkøretøjer.

 • 4) Gasmateriel: Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg eller gasinstallationer.

 • 5) Produktforordninger: Samlet betegnelse for forordningerne i § 2, stk. 1, nr. 25-40.

 • 6) Færdselsrelaterede produkter: Samlet betegnelse for produkter i form af køretøjer, køretøjstekniske produkter, udstyr, tilbehør, systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer og køretøjstekniske produkter og personligt sikkerhedsudstyr til trafikanter m.v. omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, 14, 22-36 og 39, og § 2, stk. 2, nr. 4-9.

Kapitel 2 1 Generelle pligter
§ 5

Den erhvervsdrivende skal sikre, at et produkt, der bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet, opfylder følgende krav:

Stk. 2 Et produkt, der ikke opfylder stk. 1, må ikke installeres, tages i brug eller anvendes.

Stk. 3 Får en erhvervsdrivende viden om, at et produkt, som vedkommende har bragt i omsætning eller har gjort tilgængeligt på markedet, ikke opfylder stk. 1, nr. 3 eller 4, skal denne straks underrette kontrolmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Stk. 4 Instrumentejeren, som ikke er erhvervsdrivende, skal ligeledes sikre, at det instrument, som anvendes til måling, hvor der på baggrund af målingen foretages betaling, opfylder kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 5 En erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer om den lovlige erhvervelse eller anvendelse af færdselsrelaterede produkter, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd.

Stk. 6 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, i det omfang der i en forordning er fastsat bestemmelser om forpligtelser for erhvervsdrivende.

§ 6

Et produkt formodes at være i overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov, når det er fremstillet i overensstemmelse med standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Stk. 2 Et produkt formodes at være i overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov, når det, hvis det er relevant, er forsynet med overensstemmelsesmærkning og, hvor det er påkrævet, er ledsaget af en overensstemmelseserklæring.

§ 7

Den, der som privatperson eller i sameje med andre privatpersoner stiller et produkt til rådighed for andre mod vederlag eller anden modydelse, skal vedligeholde produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Stk. 2 Den juridiske person, der stiller et produkt til rådighed mod vederlag eller vederlagsfrit, skal sikre, at produktet er vedligeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger, og at produktet er egnet til den tiltænkte anvendelse.

Stk. 3 Ved erhvervsmæssig udlejning af et produkt skal udlejeren sikre, at det udlejede er vedligeholdt og i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller produktforordninger inden for denne lovs anvendelsesområde. Udlejeren skal desuden instruere brugeren af produktet i sikker anvendelse af det udlejede.

Kapitel 2 a Administrative forskrifter
§ 8

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om de sikkerhedsmæssige, tekniske og formelle krav til et produkt omfattet af § 2, herunder krav til et produkts egenskaber, udførelse, mærkning, markedsføring og anvendelse. Bekendtgørelse om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter Bekendtgørelse om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til de erhvervsdrivende, som er forpligtede i henhold til denne lov.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for at gennemføre og håndhæve retsakter vedtaget af Den Europæiske Unions institutioner vedrørende produkter, der er omfattet af denne lov.

§ 8a

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om måleteknik og anvendelse af måleenheder for metrologi omfattet af § 2, stk. 1, nr. 13-19, og stk. 2, nr. 3, herunder måleteknisk kontrol, anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter, og hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål og vægt, herunder klassificering og sortering.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler inden for afgrænsede metrologiske felter. Erhvervsministeren udpeger i den forbindelse tillige nationale metrologiinstitutter til at varetage etableringen og vedligeholdelsen.

§ 8b

Erhvervsministeren fastsætter regler om akkreditering, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering, herunder regler om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan, dets opgavevaretagelse og kontrollen med akkrediteringsorganet.

Stk. 2 Erhvervsministeren indgår de nødvendige aftaler med akkrediteringsorganet, herunder om organets mulighed for at kræve betaling for driftsopgaver, som relaterer sig til akkrediteringsydelsen.

Stk. 3 Erhvervsministeren og akkrediteringsorganet kan indgå særskilt aftale om, at organet kan foretage akkreditering i udlandet.

§ 8c

Transportministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen eller anvendelsen af EU-regler om markedsovervågning med overholdelse af produktkrav og mærkningskrav for færdselsrelaterede produkter.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte regler om kontrol med overholdelse af produktkrav for færdselsrelaterede produkter, herunder mærkningskrav, i bestemmelser, der er fastsat i medfør af stk. 1, og bestemmelser fastsat i eller i medfør af færdselsloven, lov om godkendelse og syn af køretøjer og taxiloven.

Kapitel 3 1 Kontrol
§ 9

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaven som kontrolmyndighed, medmindre andet følger af stk. 2.

Stk. 2 Er der i eller i medfør af anden lovgivning fastsat regler om forebyggelse af specifikke risici ved særlige produkter, er den relevante kontrolmyndighed, der påser risici ved produkter omfattet af § 2, stk. 1, for så vidt angår sådanne særlige produkter, den myndighed, der påser overholdelsen af den anden lovgivning.

Stk. 3 Den relevante kontrolmyndighed fører kontrol med, at regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov, regler fastsat i medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, færdselsloven, regler fastsat i medfør af færdselsloven og regler fastsat i medfør af taxiloven overholdes. Kontrolmyndigheden fører desuden kontrol med, at regler fastsat i produktforordninger eller markedsovervågningsforordningen, for så vidt angår denne lovs anvendelsesområde, overholdes.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden skal udøve kontrol efter stk. 3 på en sådan måde, at der gribes ind med de midler og med den hurtighed, som risikoens alvor kræver, herunder ved brug af en skjult identitet. Myndigheden skal i den forbindelse tage behørigt hensyn til den videnskabelige usikkerhed om et produkts indvirkning på menneskers sundhed og hensyn til, hvor alvorlig risikoen er for, at et produkt vil medføre skade på personer.

§ 9a

Kontrolmyndigheden kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller en offentlig eller privat virksomhed til at udføre kontrol efter § 9, stk. 1, på metrologiområdet. Den bemyndigede kan i den forbindelse udøve kontrolmyndighedens beføjelser efter § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1-3.

§ 9b

Kontrolbeføjelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på akkrediteringsområdet med undtagelse af beføjelserne i § 9, § 10, stk. 1, og § 24.

§ 10

Kontrolmyndigheden kan fra enhver kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige for kontrolmyndighedens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold hører under kontrolmyndighedens kompetence.

Stk. 2 Billedmateriale, som er indhentet ved en kontrol, kan efterfølgende bruges i forbindelse med oplysninger til offentligheden, jf. § 22.

§ 11

Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes produkter, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområde. Adgangen omfatter tillige private lokaliteter, hvor elevatorer og andet løfteudstyr, trykbærende udstyr, elektrisk materiel og gasmateriel måtte være opstillet eller opbevaret, i det omfang det er påkrævet for at føre kontrol, jf. § 9.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et produkt på stedet. Kontrolmyndigheden kan kræve omkostninger forbundet med eksterne tekniske undersøgelser refunderet af den erhvervsdrivende, der, jf. §§ 13 og 14, § 16, stk. 1, og § 16 a, træffes afgørelse over for i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere og optage video samt medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan være bistået af en eller flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen efter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2.

Stk. 5 Politiet yder om nødvendigt bistand til kontrollens gennemførelse. Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 12

Kontrolmyndigheden kan som led i kontrollen med overholdelse af reglerne, jf. § 9, udtage ethvert produkt, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområde, herunder ved brug af en skjult identitet. Udtagelsen kan foretages af kontrolmyndigheden uden betaling, eller kontrolmyndigheden kan kræve udgiften refunderet, hvis udtagelsen af produktet har nødvendiggjort en betaling.

Stk. 2 En erhvervsdrivende, som udgør et led i omsætningen af et produkt, er forpligtet til at indsende eller udlevere produktet til kontrol på kontrolmyndighedens anmodning, jf. stk. 1. Den erhvervsdrivende, som produktet udtages fra, skal afholde udgiften til eventuel fragt til den lokalitet, kontrolmyndigheden anviser.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan foretage eller få foretaget tekniske undersøgelser af produkter udtaget i medfør af stk. 1. Kontrolmyndigheden kan kræve omkostninger forbundet med de eksterne tekniske undersøgelser refunderet af den erhvervsdrivende, der, jf. §§ 13 og 14 og § 16, stk. 1, træffes afgørelse over for i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan indhente erklæringer fra sagkyndige, som myndigheden skønner nødvendige for at kunne træffe afgørelse. Kontrolmyndigheden kan kræve omkostninger forbundet med indhentelse af erklæringer fra sagkyndige refunderet af den erhvervsdrivende, der, jf. §§ 13 og 14 og § 16, stk. 1, træffes afgørelse over for i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller en offentlig eller privat virksomhed til at varetage de beføjelser, som kontrolmyndigheden har i medfør af stk. 1.

§ 13

Kontrolmyndigheden kan udstede et midlertidigt forbud mod levering, markedsføring, udstilling eller anden tilgængeliggørelse af et produkt, hvis produktet vurderes at kunne udgøre en risiko. Forbuddet kan rettes mod enhver, der har gjort et produkt tilgængeligt på markedet. Forbuddets varighed kan ikke strække sig ud over, hvad der er nødvendigt for at træffe kontrolforanstaltninger til brug for undersøgelser eller vurderinger af produktets sikkerhed.

§ 14

Er et produkt ikke i overensstemmelse med, eller lever en erhvervsdrivende ikke op til regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov, produktforordninger eller markedsovervågningsforordningen, for så vidt angår denne lovs anvendelsesområde, kan kontrolmyndigheden udstede påbud til enhver, der har bragt et produkt i omsætning, eller som har været et led i afsætningen af et produkt, om at

 • 1) advare brugerne om de risici, der er ved produktet,

 • 2) standse markedsføring, der kan vildlede brugerne,

 • 3) afhjælpe forhold, som ikke er i overensstemmelse med reglerne,

 • 4) standse salg eller udlevering af produktet,

 • 5) tilbagetrække produktet fra markedet effektivt og øjeblikkeligt,

 • 6) tilbagekalde produktet fra brugerne eller

 • 7) destruere produktet på forsvarlig måde.

§ 15

Kontrolmyndigheden kan kontrollere, om et produkt uretmæssigt er påført CE-mærkning.

Stk. 2 Er et produkt uretmæssigt påført CE-mærkning, kan kontrolmyndigheden påbyde enhver, der udbyder produktet, at standse salg eller udlevering af produktet og om nødvendigt tilbagetrække produktet fra markedet.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan påbyde en fabrikant eller importør at fjerne CE-mærkningen inden for en nærmere angivet frist. Salg af produktet kan genoptages, når CE-mærkningen er fjernet.

§ 16

Kontrolmyndigheden kan forbyde enhver at bringe et produkt i omsætning, gøre det tilgængeligt på markedet, udlevere det eller tage det i brug, hvis produktet eller den erhvervsdrivende ikke lever op til regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov, produktforordninger eller markedsovervågningsforordningen, for så vidt angår denne lovs anvendelsesområde.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan påbyde den, forbuddet efter stk. 1 retter sig mod, at destruere produktet på en forsvarlig måde.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan foranledige, at produktet destrueres, hvis dette ikke er sket inden for rimelig tid efter modtagelsen af påbuddet efter stk. 2. Udgifterne til destruktion afholdes af den, påbuddet er meddelt.

§ 16a

Er et instrument inden for metrologiområdet ikke i overensstemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, kan kontrolmyndigheden påbyde instrumentejeren at bringe instrumentet i overensstemmelse med reglerne, hvis instrumentet anvendes til måling, hvor der på baggrund af målingen skal foretages betaling.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan forbyde instrumentejeren at anvende et instrument til måling, hvor der på baggrund af målingen skal foretages betaling, hvis instrumentet eller instrumentejeren ikke lever op til regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 17

Kontrolmyndigheden kan påbyde ejeren af en onlinegrænseflade at ændre eller fjerne indhold, der henviser til et produkt, der ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller forordninger omfattet af denne lovs anvendelsesområde.

§ 18

Der kan ske blokering af en onlinegrænseflade, hvis et påbud efter § 17 ikke er efterkommet eller onlinegrænsefladen gentagne gange har solgt eller formidlet salg af produkter, der udgør en alvorlig risiko.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 om blokering af en onlinegrænseflade træffes af retten ved kendelse efter kontrolmyndighedens begæring. Inden retten træffer afgørelse, skal den så vidt muligt give parten, som indgrebet retter sig mod, adgang til at udtale sig. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt.

Stk. 3 Det påhviler udbydere af informationssamfundstjenester at bistå kontrolmyndigheden ved gennemførelsen af kendelser efter stk. 2. Kontrolmyndigheden kan pålægge udbydere af informationssamfundstjenester tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det påhviler udbyderne at foretage.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden skal påse, at et indgreb efter stk. 1 ikke opretholdes ud over det tidsrum, hvor grundlaget for blokeringen er til stede. Kontrolmyndigheden skal af egen drift eller på foranledning af den, som indgrebet retter sig mod, træffe afgørelse om ophævelse af blokeringen.

Stk. 5 Fremsætter den, som indgrebet efter stk. 1 retter sig mod, anmodning om, at blokeringen ophæves, og støttes denne anmodning på, at der er sket væsentlige ændringer i indholdet af onlinegrænsefladen, skal kontrolmyndigheden, hvis blokeringen ikke ophæves i medfør af stk. 4, snarest muligt indbringe spørgsmålet for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal opretholdes. Tages en anmodning ikke til følge, kan ny anmodning ikke fremsættes, før der er forløbet 3 måneder fra kendelsens afsigelse.

§ 19

Kontrolmyndigheden kan træffe afgørelse over for enhver anden erhvervsdrivende, der har en tilknytning til produktet, end den, der har bragt produktet i omsætning eller gjort det tilgængeligt på markedet, om på relevant måde at bidrage til at begrænse risici og forhindre risici i at opstå.

§ 20

Kan kontrolmyndigheden ikke finde den, der har bragt et produkt i omsætning eller gjort det tilgængeligt på markedet, eller efterlever den pågældende ikke afgørelsen, der er meddelt denne, kan myndigheden træffe de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 13 og 14, § 15, stk. 2 og 3, § 16, stk. 1 og 2, og §§ 16 a og 17, på den pågældendes vegne.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan kræve omkostningerne som følge af de foranstaltninger, myndigheden har truffet efter stk. 1, refunderet af afgørelsens adressat.

§ 21

Kontrolmyndigheden kan kræve, at den, som er pålagt at træffe foranstaltninger i medfør af §§ 13 og 14, § 15, stk. 2 og 3, § 16, stk. 1 og 2, og §§ 16 a, 17 og 19, oplyser myndigheden om, hvordan foranstaltningerne er truffet, og om effekten heraf.

§ 22

Kontrolmyndigheden skal, hvis det er nødvendigt, oplyse offentligheden om produkter, der ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov, produktforordninger eller markedsovervågningsforordningen, for så vidt angår denne lovs anvendelsesområde, herunder om

 • 1) relevante kendetegn til brug for identifikation af produktet,

 • 2) risikoens art, hvor dette er relevant,

 • 3) hvilke foranstaltninger der er truffet, og

 • 4) hvordan offentligheden bør forholde sig.

Stk. 2 Oplysninger, som har karakter af forretningshemmeligheder, kan kun videregives, hvis dette er nødvendigt for at beskytte menneskers sikkerhed og sundhed.

§ 23

Skønner kontrolmyndigheden det nødvendigt, herunder for at forhindre en bred kreds af brugere i at blive udsat for farlige produkter, eller fordi antallet af fabrikanter, importører eller distributører med relation til produktet er meget stort og disse er af forskelligartet karakter, kan forbud i medfør af § 16, stk. 1, udstedes ved bekendtgørelse.

§ 24

Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed behandle, herunder samkøre, oplysninger, som myndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, er i besiddelse af.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.

§ 25

Told- og skatteforvaltningen yder efter aftale mellem skatteministeren og erhvervsministeren kontrolmyndigheden bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 9. Erhvervsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom, herunder om, at told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt, hvor modtageren af produktet ikke er erhvervsdrivende, og at told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt i lufthavne, i havne eller ved grænseovergange el.lign., hvor den, der indfører produktet, ikke er erhvervsdrivende, hvis det pågældende produkt formodes ikke at være i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller produktforordninger inden for denne lovs anvendelsesområde.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan i regler fastsat i medfør af stk. 1 endvidere fastsætte, hvordan kontrolmyndigheden træffer afgørelse om, at et produkt ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller produktforordninger inden for denne lovs anvendelsesområde, og om produktet kan konfiskeres og destrueres.

Kapitel 4 1 Bemyndigede organer
§ 26

Erhvervsministeren kan efter ansøgning udpege private og offentlige virksomheder samt offentlige myndigheder til som bemyndiget organ at gennemføre godkendelses- og overensstemmelsesvurderingsopgaver, i det omfang det er muligt i henhold til direktiverne, jf. § 2, stk. 1, og produktforordningerne.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om udpegning, herunder om akkreditering, tilsyn og kontrol med udpegede virksomheder og myndigheder, og om, hvilke opgaver den udpegede skal udføre.

Kapitel 5 1 Forbindelseskontor og øvrige administrative bestemmelser
§ 27

Sikkerhedsstyrelsen udpeges som centralt forbindelseskontor, jf. markedsovervågningsforordningens artikel 10, stk. 3.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen koordinerer samarbejdet mellem kontrolmyndighederne, der udfører kontrol med produkter, der er omhandlet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med de relevante ministre nærmere regler om samarbejdet mellem myndigheder omfattet af stk. 1 og 2.

§ 28

Skal Europa-Kommissionen underrettes efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed, skal kontrolmyndigheden straks underrette Sikkerhedsstyrelsen om afgørelser vedrørende produkters sikkerhed, der er truffet i medfør af denne lov, anden lov eller regler, der er fastsat i medfør af denne eller anden lov.

Stk. 2 Er der tale om et produkt med alvorlig risiko, videresender Sikkerhedsstyrelsen øjeblikkelig denne underretning til Europa-Kommissionen via systemet for hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne i Unionen, Safety Gate RAPEX.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om anvendelsen af Safety Gate RAPEX og underretningen af Europa-Kommissionen.

§ 29

Erhvervsministeren kan efter forhandling med de relevante ministre fastsætte regler om, at der kan opkræves betaling til dækning af omkostninger for medgået tid til sagsbehandling inden for denne lovs anvendelsesområde.

§ 30

Erhvervsministeren kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til Sikkerhedsstyrelsen. Delegationsbekendtgørelsen for Sikkerhedsstyrelsen

Stk. 2 Transportministeren kan bemyndige Færdselsstyrelsen eller en anden styrelse eller tilsvarende institution under Transportministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt transportministeren. Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Kapitel 6 1 Digital kommunikation m.v.
§ 31

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af regler i denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov, produktforordninger eller markedsovervågningsforordningen, for så vidt angår denne lovs anvendelsesområde, skal foregå digitalt, jf. dog stk. 3. Bekendtgørelse om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation og om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og lign., jf. dog stk. 3. Bekendtgørelse om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære

Stk. 3 Erhvervsministerens fastsættelse af regler efter stk. 1 og 2 om færdselsrelaterede produkter skal ske efter forhandling med transportministeren.

Stk. 4 En digital meddelelse anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen.

§ 32

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at regler fastsat i medfør af denne lov, som indeholder akkreditering, virksomheder og produkter, og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de regler og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 7 1 Rådgivende organ
§ 33

Erhvervsministeren kan etablere et rådgivende organ, som kan varetage rådgivende opgaver for Sikkerhedsstyrelsen vedrørende produkter og markedsovervågning efter denne lov og øvrige markedsovervågningsopgaver. For færdselsrelaterede produkter kan det rådgivende organ alene varetage rådgivende opgaver for Sikkerhedsstyrelsen, for så vidt angår markedsovervågning efter denne lov og øvrige markedsovervågningsopgaver.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de opgaver, som det rådgivende organ skal varetage, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Erhvervsministerens fastsættelse af regler efter stk. 2 om færdselsrelaterede produkter skal ske efter forhandling med transportministeren.

Kapitel 8 1 Klageadgang og domstolsprøvelse
§ 34

Kontrolmyndighedens afgørelser truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang vedrørende afgørelser, der er truffet på baggrund af regler udstedt i medfør af § 25, stk. 1 og 2.

§ 35

Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer, jf. § 26, og det nationale akkrediteringsorgan udpeget i regler fastsat i medfør af § 8 b kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Den, der har modtaget en afgørelse om afslag på eller kun delvis imødekommelse af en ansøgning om akkreditering eller en afgørelse om hel eller delvis tilbagekaldelse eller suspension af en meddelt akkreditering, kan anmode akkrediteringsorganet om at foretage en ny vurdering af sagen.

Stk. 3 Fører den fornyede behandling af sagen efter stk. 2 ikke til, at klageren fuldt ud får medhold, kan afgørelsen indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Stk. 4 Klage efter stk. 1-3 skal indbringes, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 36

Påbud eller forbud udstedt i medfør af §§ 13 og 14, § 15, stk. 2 og 3, § 16, stk. 1 og 2, og §§ 17 og 19 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal, inden 4 uger efter at påbuddet eller forbuddet er meddelt den pågældende, fremsættes over for den kontrolmyndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Kontrolmyndigheden indbringer uden unødigt ophold sagen for domstolene, hvor sagen behandles efter den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2 Retten kan bestemme, at en anmodning som nævnt i stk. 1 har opsættende virkning.

Kapitel 9 1 Straf
§ 37

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 5, stk. 1-4,

 • 2) undlader at opfylde sine forpligtelser efter § 7,

 • 3) undlader at give kontrolmyndigheden oplysninger efter § 10, stk. 1, eller afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen,

 • 4) undlader at give kontrolmyndigheden adgang efter § 11, stk. 1,

 • 5) undlader at indsende eller udlevere produkter efter § 12, stk. 2,

 • 6) overtræder eller undlader at efterkomme en afgørelse fra kontrolmyndigheden, jf. §§ 13 eller 14, § 15, stk. 2 eller 3, § 16, stk. 1 eller 2§ 16 a eller §§ 17 eller 19,

 • 7) omgår eller unddrager sig kontrolmyndighedens kontrol eller forsøger dette,

 • 8) ikke opfylder den erhvervsdrivendes forpligtelser, jf. markedsovervågningsforordningens artikel 4, stk. 1, 3 eller 4,

 • 9) ikke har en bemyndiget repræsentant, hvor dette er krævet, eller ikke har givet den bemyndigede repræsentant de fornødne beføjelser eller midler til at udføre opgaven, jf. markedsovervågningsforordningens artikel 4, stk. 3, og artikel 5,

 • 10) som bemyndiget repræsentant undlader at udlevere kopi af fuldmagten, jf. markedsovervågningsforordningens artikel 5, stk. 2, eller

 • 11) uretmæssigt anvender CE-mærke, jf. artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2008/765/EF af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter.

Stk. 2 Når en overtrædelse, som er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 3-10, begås på et produktområde, som er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-11 eller 13-40, eller stk. 2, nr. 1-9, kan straffen under skærpende omstændigheder stige til fængsel indtil 2 år. Det anses som skærpende omstændigheder, når

 • 1) overtrædelsen har fremkaldt fare for sikkerhed eller sundhed,

 • 2) overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge,

 • 3) der er tale om gentagelsestilfælde, hvor virksomheden tidligere har begået en lignende overtrædelse,

 • 4) overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af reglerne med økonomisk vinding for øje eller

 • 5) den erhvervsdrivende har forsøgt at omgå eller unddrage sig kontrolmyndighedens kontrol.

Stk. 3 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og en eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love.

Stk. 4 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører en af overtrædelserne idømmelse af fængselsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af fængselsstraffen. Det samme gælder, hvis nogen ved en eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og en eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører fængselsstraf.

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 6 I regler, der er udstedt i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde. Er produktområdet omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-11 eller 13-40, eller stk. 2, nr. 1-9, kan der fastsættes straf af bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år. Der kan tillige fastsættes forlængede forældelsesfrister på op til 5 år i regler udstedt i medfør af denne lov. Bekendtgørelse om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter Bekendtgørelse om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære

Stk. 7 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde eller fængsel indtil 2 år for overtrædelse af produktforordningerne, jf. § 4, nr. 5. Bekendtgørelse om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter

Stk. 8 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10 1 Ikrafttrædelse
§ 38

Loven træder i kraft den 1. juli 2020, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 § 37, stk. 1, nr. 8-10, træder i kraft den 16. juli 2021.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 40.

§ 39

Lov om produktsikkerhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 2019, ophæves.

§ 40

Lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter ophæves.

§ 41

Regler fastsat i medfør af lov om produktsikkerhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 2019, elsikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 10. januar 2019, gassikkerhedsloven, lov nr. 61 af 30. januar 2018, lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 2019, og lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler fastsat i medfør af denne lov.

Kapitel 11 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 42

(Udeladt)

§ 43

(Udeladt)

§ 44

(Udeladt)

§ 45

(Udeladt)

Kapitel 12 1 Territorial gyldighed
§ 46

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens regler om metrologi og akkreditering kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.