Lov om produkter og markedsovervågning § 33

Denne konsoliderede version af lov om produkter og markedsovervågning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 799 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 09. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 782 af 04. maj 2021 og lov nr. 2396 af 14. december 2021

§ 33

Erhvervsministeren kan etablere et rådgivende organ, som kan varetage rådgivende opgaver for Sikkerhedsstyrelsen vedrørende produkter og markedsovervågning efter denne lov og øvrige markedsovervågningsopgaver. For færdselsrelaterede produkter kan det rådgivende organ alene varetage rådgivende opgaver for Sikkerhedsstyrelsen, for så vidt angår markedsovervågning efter denne lov og øvrige markedsovervågningsopgaver.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de opgaver, som det rådgivende organ skal varetage, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Erhvervsministerens fastsættelse af regler efter stk. 2 om færdselsrelaterede produkter skal ske efter forhandling med transportministeren.